Leesrooster voor het Heilig Avondmaal

 

God kijkt naar je hart

Met het hart bedoelen we de kern van je persoonlijkheid, die plek ergens van binnen waar je afwegingen maakt, waar je gevoel zit, en waar je beslissingen vandaan komen. In de voorbereiding op het Avondmaal moeten we een geestelijk hartonderzoek ondergaan.

Maandag – Indruk maken

 

‘Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante ​kleding, maar in wat verborgen ligt in uw ​hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk ​sieraad​ dat God kostbaar acht.’

1 Petrus 3:3-4

 

Deze tekst is oorspronkelijk gericht tot de vrouwen in de gemeente, maar waarom zou het niet breder getrokken kunnen worden? Wie vraagt zich nooit af: Hoe kom ik over? Welke indruk laat ik achter? Henri Nouwen zegt hierover: We laten onze identiteit bepalen door drie dingen:

  • Ik ben wat ik doe.
  • Ik ben wat anderen over mij zeggen.
  • Ik ben wat ik heb.

Ons gevoel gaat dan op en neer al naar gelang mensen ons prijzen, negeren of afwijzen. Je probeert wel om je daar niet veel van aan te trekken, maar de duivel maakt daar dankbaar misbruik van. Maar onze hemelse Vader kijkt niet naar de buitenkant, maar naar je hart. Hij ziet graag een zacht en stil gemoed, zeg maar een mens die zich niet laat opjutten door wat de mensen om hem heen van hem denken en verwachten. Richt je daarom in de aanloop naar het Heilig Avondmaal op die innerlijke schoonheid.

Dinsdag – Wie of wat heeft je hart?

 

‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en ​dieven​ breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen ​dieven​ in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je ​hart​ zijn.’

Matteüs 6:19-21

Waar praat je het liefst over? Waar gaan je gedachten bijna automatisch naar toe als je even niets te doen hebt? Het antwoord op die vragen brengt je bij wie of wat bij jou op de eerste plaats staat. Jezus waarschuwt ons voor een leven dat helemaal opgaat in aardse genoegens. Hoeveel tijd en moeite besteden we niet aan huis en auto en elektronica? Aan vakantie, sport en feesten? In je hart blijft dan weinig ruimte over voor wat blijvende waarde heeft. Zou je je niet meer op schatten in de hemel moeten richten? Probeer te ontdekken wat Jezus daarmee bedoelt.

Woensdag – Ongevoelig

 

‘Ik zal jullie een nieuw ​hart​ en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende ​hart​ uit je lichaam halen en je er een levend ​hart​ voor in de plaats geven.’

Ezechiël 36:26

Een hart van steen, eelt op je ziel, een muur om je hart… Dat krijg je als er te veel moeilijke dingen op je af komen. Het gebeurt heel ongemerkt. Je houdt afstand van iemand, omdat je je niet opnieuw wilt laten kwetsen. Je sluit je af voor bepaald nieuws, omdat je het leed niet verdraagt. Begrijpelijk is het wel, maar besef je wel wat er met je hart gebeurt, en wil je echt zo worden?

De Here God belooft ons een nieuw hart, een warm en fijngevoelig hart. Dat betekent dat je moeite krijgt met wat niet klopt in je leven, met wat zondig is. Dat betekent dat je je weer kwetsbaar durft op te stellen, dat je weer bewogen raakt met wie lijdt. Zo’n geestelijke dotterbehandeling is het werk van Gods Geest.

Donderdag – Gebroken hart

 

‘​Niet je ​kleren​ moet je scheuren, maar je ​hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is ​genadig​ en liefdevol, geduldig en trouw, en tot ​vergeving​ bereid.’

Joël 2:13

In Bijbelse tijden was het een gebruik om je kleren te scheuren om te laten zien hoe diep iets je raakt. Je scheurde je kleren om je eigen zonden of om iets ergs wat jou of je naaste is overkomen. Toch kan zo’n gebruik iets uiterlijks worden. Ook de woorden die we spreken zijn niet altijd even sterk doorleefd. Je zegt: ‘Het spijt me’ of: ‘Sorry’ of: ‘Wat vervelend allemaal’, maar wat zit erachter? Wil je er zo snel mogelijk van af zijn? De Here God luistert niet alleen naar de woorden die je zegt met je mond, maar kijkt naar je hart. Hij wil zien dat je berouw hebt.

Wie zo diep door het stof wil gaan, mag weten dat de Heer genadig en liefdevol is, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Als dát geen aanmoediging is om je schuld te belijden tegenover Hem en je naaste!

Vrijdag – Jezus kijkt diep

 

‘​Jezus​ keek hem aan en had hem lief.’

Marcus 10:21

Een rijke, jonge man kwam bij Jezus met de vraag wat hij moest doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Hij wilde blijkbaar schatten in de hemel verzamelen. Jezus wijst hem op de geboden. Die rijke man kan naar eer en geweten zeggen: Dat doe ik heel mijn leven al. En dan staat er: ‘Jezus keek hem aan en had hem lief.’ Jezus keek dwars door hem heen. Hij zag dat deze arme rijke man met zijn voorbeeldige leven toch nog iets miste, het allerbelangrijkste. Wat verlangde hij oprecht en intens naar het echte leven, het eeuwige leven. Dáárom kreeg Jezus hem lief. Wat ziet Jezus als Hij net zo diep in uw of jouw hart kijkt?

Weet dat Hij met liefde kijkt.

Zaterdag – Een zuiver hart

 

‘Schep, o God, een zuiver ​hart​ in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.’

Psalm 51:12

In Psalm 51 gaat David diep door het stof, omdat hij overspel heeft gepleegd met Batseba, en vervolgens haar man, Uria, opzettelijk heeft laten sneuvelen in de strijd. Hij kan helemaal niets aanvoeren ter verontschuldiging van zijn daden. In zijn hart spoken de jachthonden van schaamte en wroeging en zelfverwijt rond. Hij kan alleen nog smeken of de HEER hem weer een zuiver hart wil geven. David verlangt naar een compleet nieuw begin. Het woord scheppen wordt in de Bijbel gereserveerd voor dat wat God alleen kan doen. Een mens kan iets maken uit ander materiaal. Alleen God kan iets totaal nieuws scheppen. David beseft dat hij zijn eigen hart niet zuiver kan krijgen. Hij is daarvoor aangewezen op de grote Hartspecialist. Daarom smeekt hij: Schep in mij een hart dat standvastig is, een hart dat scherp gefocust is op uw wil alleen.

 Zondag – God kijkt naar je hart

 

‘De HEER zei tegen ​Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het ​hart.’

1 Samuël 16:1-13

Samuël kreeg de opdracht om uit de zonen van Isaï een nieuwe koning voor Israël te kiezen. Samuël laat zich misleiden door de eerste indruk van enkele van de zonen van Isaï, maar de HEER spoort hem aan dieper te kijken, naar het hart. Vandaag staat de Avondmaalstafel voor ons klaar, de plaats waar we gedenken wat onze Heer Jezus Christus ervoor over had om ons te reinigen van alle zonde. Ben je er klaar voor de ontmoeting met Hem?

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.