Activiteiten

Activiteiten van onze gemeente in 2021

 • Erediensten, wekelijks op zondag en tevens op kerkelijke feestdagen
 • Vier extra erediensten, speciaal gericht op de jeugd
 • Catechisatie voor jongeren en jongvolwassenen
 • Belijdeniscatechisatie
 • Jeugdwerkactiviteiten via diverse clubs voor leeftijden van 6 t/m 21 jaar
 • Oppasdiensten voor kinderen tot 6 jaar
 • Kindernevendiensten tijdens de erediensten
 • Deelname aan oecumenische diensten, gezamenlijk met andere gemeenten/kerkgenootschappen
 • Deelname aan de week van het gebed voor de eenheid van de christenen, samen met andere gemeenten uit de gemeente Tholen
 • Diverse vormende en toerustende activiteiten zoals sprekers en themabijeenkomsten
 • Gespreksgroepen
 • Acties diaconie
 • Acties ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
 • Gemeente-avonden (met onder meer toelichtingen op de financiële stand van zaken en het te voeren beleid)
 • Zangavonden
 • Acties ten bate van de kerk
 • Zorg voor de leden van de gemeente in geestelijk en, indien nodig, materieel opzicht
 • Startzondag als begin van het nieuwe kerkelijk jaar