Financiën

Hieronder treft u een samenvatting aan van de financiële verantwoording van onze gemeente en onze diaconie.
In onze gemeente is één predikant actief die wij delen met onze zustergemeente de Gereformeerde Kerk in Poortvliet. Verder zijn er teams van kosters en organisten die vrijwilligerswerk verrichten en hiervoor een onkostenvergoeding krijgen. Meer informatie over de beloningsstructuur is te vinden in de Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Baten en lasten van onze gemeente

begroting rekening rekening
2017 2017 2016
Baten
Opbrengsten uit bezittingen  € 8.500 € 7.747 € 8.135
Bijdragen gemeenteleden  € 85.100 € 84.647 € 85.874
Subsidies en overige bijdragen van derden  € –  € –  € –
Totaal baten € 93.600  € 92.394 € 94.028
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  € 65.000 € 64.925 € 62.680
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € 2.500 € 6.938  341
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 6.000 € 5.499 € 5.843
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 13.500  € 5.491 € 16.776
Salarissen (koster, organist e.d.)  € 3.500 € 3.685 € 3.500
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 4.200 € 5.462 € 3.834
Lasten overige eigendommen en inventarissen  € –  € –  € –
Totaal lasten € 94.700 € 92.000
€ 92.974
Resultaat (baten – lasten)  € -1.100 € 394
€ 1.054


Begroting van onze gemeente voor 2018.

begroting
2018
Baten
Baten onroerende zaken € 8.200
Rentebaten en dividenden  € 100
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  € –
Bijdragen levend geld  € 87.400
Door te zenden collecten  € –
Subsidies en bijdragen  € –
Totaal baten € 95.700
Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  € 8.000
Lasten overige eigendommen en inventarissen  € –
Afschrijvingen  € –
Pastoraat  € 64.500
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.  € 4.000
Verplichtingen/bijdragen andere organen  € 6.000
Salarissen  € 4.500
Kosten beheer en administratie  € 3.500
Rentelasten/bankkosten  € 700
Totaal lasten € 91.200
Saldo baten – lasten € 4.500
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  € 5.000-
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  € –
Streekgemeenten  € –
Aandeel in lasten federatie  € –
Overige lasten en baten  € 500
Totaal  € 4.500-
Resultaat  € 0,-

 

Voor 2018 is de totale begroting vastgesteld op € 95.700. Hoe komen we aan dit bedrag?
De gebouwen moeten worden onderhouden, verwarmd en verlicht.
We mogen een beroep doen op de deskundige en bezielende inzet van onze predikant, er gaan ook regelmatig gastpredikanten voor in de erediensten.
Lasten gebouwen € 8.000
Kosten predikant en preekbeurten € 64.500
De administratieve lasten € 4.200
Verplichte afdrachten, onder meer aan het landelijk kerkenwerk € 6.000
Allerhande activiteiten € 3.500
Overige vergoedingen € 4.500
Voor onderhoud in de toekomst wordt een bedrag gereserveerd van € 5.000

 

Baten en lasten diaconie

begroting rekening rekening
2017 2017 2016
Baten
Opbrengsten uit bezittingen  € 50  € 9  € 19
Bijdragen gemeenteleden  € 5.500 € 6.024 € 5.432
Totaal baten  € 5.550 € 6.032 € 5.451
Lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  € 4.000 € 2.686  € 4.110
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  € –  € –  € –
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € 1.000- € 358  € 143
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 500 € 588  € 586
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  € –  € –  € –
Salarissen (koster, organist e.d.)  € –  € –  € –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 50 € 466  € 146
Totaal lasten  € 5.550 € 4.097  € 4.984
Resultaat (baten – lasten)  € 0 € 1.935  € 467

 

Begroting van diaconie voor 2018

begroting
2018
Baten
Baten onroerende zaken  € –
Rentebaten en dividenden  € 50
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  € –
Bijdragen levend geld  € 3.500
Door te zenden collecten  € 2.000
Totaal baten  € 5.550
Lasten
Lasten overige eigendommen en inventarissen  € –
Afschrijvingen  € –
Pastoraat  € –
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.  € 1.000
Verplichtingen/bijdragen andere organen  € 500
Salarissen  € –
Kosten beheer en administratie  € 50
Rentelasten/bankkosten  € –
Diaconaal werk plaatselijk  € 500
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  € 3.500
Diaconaal werk wereldwijd  € –
Totaal lasten  € 5.550
Saldo baten – lasten  € 0
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  € –
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  € –
Streekgemeenten  € –
Aandeel in lasten federatie  € –
Overige lasten en baten  € –
Totaal  € 0
Resultaat  € 0