Financiën

Hieronder treft u een samenvatting aan van de financiële verantwoording van onze gemeente en onze diaconie.
In onze gemeente is één predikant actief die wij delen met onze zustergemeente de Gereformeerde Kerk in Poortvliet. Verder zijn er teams van kosters en organisten die vrijwilligerswerk verrichten en hiervoor een onkostenvergoeding krijgen. Meer informatie over de beloningsstructuur is te vinden in de Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Baten en lasten van onze gemeente

  Begroting 2021 Rekening 2020 Rekening 2019
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 8.400 8.639 8.849
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 10 6
Bijdragen leden en anderen 92.800 101.509 92.485
Totaal baten A 101.200 110.157 101.339
       
Uitgaven en kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exc. afschrijvingen 14.000 20.956 80.989
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 68.000 70.727 68.015
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 3.500 3.135 3.314
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 5.800 6.302 5.635
Salarissen en vergoedingen 5.500 5.506 3.737
Kosten beheer, administratie en archief 3.500 2.994 3.545
Rentelasten/bankkosten 900 680 875
Totaal lasten A 101.200 110.300 166.109
Operationeel resultaat A 0 -143 -64.769
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 0 263.269 68.442
Incidentele lasten 0 -4.105 -4.467
Incidentele baten en lasten B 0 259.164 63.975
Resultaat verslagjaar (A+B) 0 259.021 -794
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 0 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 0 4.105 4.467
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 0 0
Toevoegingen bestemmingsfondsen 0 -1.963 -1.891
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 0 261.163 1.782
       
       

Baten en lasten diaconie

  Begroting 2021 Rekening 2020 Rekening 2019
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 0 0
Bijdragen leden en anderen 3.800 11.338 4.023
Door te zenden collecten en giften 2.500 0 2.331
Totaal baten A 6.300 11.338 6.355
       
Uitgaven en kosten      
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 500 1.138 969
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 600 641 628
Kosten beheer, administratie en archief 300 315 293
Rentelasten/bankkosten 200 184 176
Diaconaal werk plaatselijk 500 578 350
Diaconaal werk regionaal/landelijk 1.700 11.901 1.969
Afdrachten door te zenden collecten en giften 2.500 728 2.331
Totaal lasten A 6.300 15.485 6.716
Operationeel resultaat A 0 -4.146 -361
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 0 0 0
Incidentele lasten 0 -0 -0
Incidentele baten en lasten B 0 0 0
Resultaat verslagjaar (A+B) 0 -4.146 -361
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 0 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 0 0 0
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 0 0
Toevoegingen bestemmingsfondsen 0 -0 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 0 0 0
Resultaat naar Algemene reserve (D) 0 -4.146 -361