Financiën

Hieronder treft u een samenvatting aan van de financiële verantwoording van onze gemeente en onze diaconie.
In onze gemeente is één predikant actief die wij delen met onze zustergemeente de Gereformeerde Kerk in Poortvliet. Verder zijn er teams van kosters en organisten die vrijwilligerswerk verrichten en hiervoor een onkostenvergoeding krijgen. Meer informatie over de beloningsstructuur is te vinden in de Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Baten en lasten van onze gemeente

  Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 3.000 8.147 8.639
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 7 10
Bijdragen leden en anderen 94.500 104.511 101.509
Totaal baten A 97.500 112.665 110.157
       
Uitgaven en kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exc. afschrijvingen 25.300 15.480 20.956
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 0 0 0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

51.750 70.542 70.727
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 3.500 3.196 3.135
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 6.700 6.003 6.302
Salarissen en vergoedingen 5.500 5.428 5.506
Kosten beheer, administratie en archief 3.850 2.570 2.994
Rentelasten/bankkosten 900 726 680
Totaal lasten A 97.500 103.945 110.300
Operationeel resultaat A 0 8.720 -143
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 0 39.839 263.269
Incidentele lasten 0 -1.956 -4.105
Incidentele baten en lasten B 0 37.883 259.164
Resultaat verslagjaar (A+B) 0 46.603 259.021
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 0 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 0 1.956 4.105
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 -292.999 0
Toevoegingen bestemmingsfondsen 0 -2.839 -1.963
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 0 -293.882 261.163
Resultaat naar Algemene reserve (D) 0 -247.279 261.163
       

Baten en lasten diaconie

  Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 0 0
Bijdragen leden en anderen 4.000 4.651 11.338
Door te zenden collecten en giften 2.500 2.500 0
Totaal baten (A) 6.500 7.151 11.338
       
Uitgaven en kosten      
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 900 1.098 1.138
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 600 678 641
Kosten beheer, administratie en archief 300 354 315
Rentelasten/bankkosten 200 185 184
Diaconaal werk plaatselijk 500 145 578
Diaconaal werk regionaal/landelijk 1.500 3.655 11.901
Afdrachten door te zenden collecten en giften 2.500 2.500 728
Totaal lasten (A) 6.500 8.615 15.485
Operationeel resultaat (A) 0 -1.464 -4.146
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 0 0 0
Incidentele lasten 0 0 0
Incidentele baten en lasten (B) 0 0 0
Resultaat verslagjaar (A+B) 0 -1.464 -4.146
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 0 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 0 0 0
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 0 0
Toevoegingen bestemmingsfondsen 0 0 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 0 0 0
Resultaat naar Algemene reserve (D) 0 -1.464 -4.146