Zondagsbrief

Hier kunt u de actuele zondagsbrief bekijken. Ook een aantal eerder geplaatste zondagsbrieven blijft te zien in het archief. Heeft u iets voor de zondagsbrief? Mail dat dan voor donderdag 20.00 uur naar zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl

Zondag 11 november 2018

Collecten:          De eerste collecte is deKerk in Actie collecte Binnenlands diaconaat                          De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Bloemendienst

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk  
Intochtspsalm 2: 1 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed van toenadering

Woorden van genade uit Romeinen 8: 38 en 39

Richtlijn voor ons leven uit Efeziërs 1: 15-17

Lied 902: 1 en 5

Gebed om de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

1e Lezing uit Openbaringen 18: 1-10

Psalm 92: 1, 4 en 5

2e Lezing uit Openbaringen 18: 11-24

Psalm 92: 6 en 7

Uitleg en verkondiging: De val van Babylon

Lied 315: 1 en 3

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Hij is de rots

Collecte

Slotlied: 103c: 1 (allen), 2 (mannen), 3 (vrouwen),

4 (allen) en  5 (allen)

Zending en zegen

We wensen alle zieken moed en kracht toe en bidden om een zegen over de behandelingen.

Mededelingen:

Nieuwe koster

Het kostersteam is op zoek naar een nieuwe koster, maar het kan ook een kostersechtpaar zijn waarbij de man bijvoorbeeld de diensten draait en de vrouw helpt bij andere taken. Als u het kostersteam wilt versterken of nadere informatie wilt, neem dan contact op met Johan Moerland 0166-603464 of kostersteam@ichthuskerk.nl.

Kerk in Actie collecte Najaarszending, zondag 18 november 2018: Brazilië

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt gecreëerd. COMIN ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië en zij werkt voor COMIN. Nienke draagt in haar werk bij aan deze dialoog. Ze verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesmaterialen. Zo draagt zij bij aan de uitwisseling en het begrip tussen de bevolkingsgroepen.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Nienke Pruiksma bij COMIN en andere zendingsprojecten.

Zeeuwse inspiratie dag

Op 24 november wordt er in De Levensbron in Goes van 11.30 tot 18.00 uur de Zeeuwse inspiratie dag gehouden. Het thema is: Kerk, laat je zien! U kunt kiezen uit 9 heel gevarieerde workshops. Op www.protestantsekerk.nl/zeelanddag vindt u meer informatie over het programma. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze (gratis) dag.

 

Privacywetgeving AVG

Door de invoering van de AVG heeft de kerkenraad nagedacht over de consequenties hiervan voor de gemeente. Het beter beschermen van iemands privacy is door de AVG invoering nog belangrijker geworden. Het naar elkaar omkijken is wat onze gemeente sterk maakt. Daarom blijven de berichten uit de gemeente en de verjaardagen ook vaste onderdelen op de zondagsbrief.

Wel is het belangrijk om goed met de persoonlijke informatie op de zondagsbrief om te gaan.

De kerkenraad wil u/je dan ook vragen om de zondagsbrief niet meer bij het oud papier te doen, omdat dan persoonsgegevens letterlijk op straat komen te liggen. U kunt er ook voor kiezen de brief aan het eind van de dienst achter te laten in een daarvoor gemaakte doos.

Vanaf vandaag staat hiervoor een herinnering op de zondagsbrief.

Kerstmarkt

Op zaterdag 8 december houdt Zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9, een kerstmarkt van 11.00 tot 16.00 uur. Er worden (kerst)producten verkocht die gemaakt zijn door de deelnemers en er worden kerstbomen verkocht.

 

Agenda:

14 november:Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

14 november:Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

18 november:De dienst staat in het teken van de projecten die wij in Pakistan steunen. Naar aanleiding van het derde gebod staan we stil bij wat eerbied voor Gods naam daar en hier betekent

18 november:Avondmaalsdienst in Ten Anker. De dienst begint om 15.00 uur, voorganger is ds. de Bie

19 november:Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van december

22 november:Koffie, thee en meer…, van 10.00 uur tot 11.30 uur zijn alle vrouwen welkom bij Nellie Oppeneer, Maria van Vlaanderenstraat 22.

 

Kinderlied: Hij Is De Rots

 

Hij is de rots, Hij is de rots.
Waar ik op sta, waar ik op sta.
Hij is de weg, Hij is de weg.
Waar ik op ga, waar ik op ga.
En ik zal voor Hem zingen,
voor Hem zingen,
zolang ik leef.

 

In het begin, in het begin.
Was Hij het woord, was Hij het woord.
Hij was bij God, Hij was bij God.
En het woord was God, en het woord was God.
En ik zal voor Hem zingen
voor Hem zingen,
zolang ik leef.

 

Hij is het licht, Hij is het licht.
Dat altijd schijnt, dat altijd schijnt.
Van het begin, van het begin.
Tot aan het eind, tot aan het eind.
En ik zal voor Hem zingen,
voor Hem zingen,
zolang ik leef.

 

Hij is de rots, Hij is de rots.
Waar ik op sta, waar ik op sta.
Hij is de weg, Hij is de weg.
Waar ik op ga, waar ik op ga.
En ik zal voor Hem zingen,
voor Hem zingen,
zolang ik leef.