Zondagsbrief

Liturgie voor zondagmorgen 14 mei: 

10.00 uur Ds. W.A. Boer uit ‘s-Gravendeel

Organist: Marc Aarnoudse

Psalm 100: 2 en 4

Stil gebed, Votum en Groet

Klein Gloria

Genadeverkondiging en verootmoedigingsgebed

Psalm 65: 2

Lezing van de Leefregel

Psalm 78: 1, 20 en 23

Gebed om de opening van onze harten

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Richteren 6: 11- 16

Lied 313: 1 en 5

Prediking

Evangelische Liedbundel 150

Dankzegging en Voorbeden, Stil gebed en Onze 

Vader

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Jeugdlied: “Daar juicht een toon daar klinkt een 

stem”

Aandacht voor de collecten 

Evangelische Liedbundel 140: 1 en 3

Wegzending en Zegen

 

Collecten:

De 1e collecte is voor KIA Binnenlands Diaconaat 

NL98 RABO 0362614458 van de diaconie

De 2e collecte is voor de voor de Kerk 

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Gebouwen 

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Kindernevendienst:

Titel: Lijden omdat je zuiver en goed leeft – 1 Petrus 3: 14- 22

Thema: Altijd het goede doen.

Doel: De kinderen leren dat ze altijd moeten en mogen uitkomen voor hun geloof.

Mededelingen

Collecte Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat – Kerk zijn met en voor elkaar
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in
de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is Assen. Door het organiseren van diners en workshops gaat het diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding.

Gebedsbijeenkomst
Op 15 mei komen we om 19.30 uur weer bij elkaar voor de maandelijkse gebedsbijeenkomst in een van de zalen van het Visnet.
We bidden met en voor elkaar met een inbreng van iedereen die meebidt. Voor onze plaatselijke gemeente, zieken en eenzamen. Voor de plaatselijke kerken, de landelijke kerk en de wereldwijde kerk maar ook andere zaken die ons bezig houden.
Komt u ook om het gebed samen met ons gaande te houden?

Kerk open voor Gebed
De kerk is ook de komende maanden een aantal keer door de week open van 19.00- 20.00 uur.
Voor gebed in stilte om troost, om verdriet of pijn bij God te leggen of juist vreugde. Of om een kaars aan te steken als licht van hoop.
De kerk is de komende maand open op: 17 mei.
Vanaf juli gaat de kerk weer iedere 2e en 4e woensdagavond van de maand open.

Agenda:
18 mei: Dienst op Hemelvaartsdag om 10.00 uur met ds. J. Riemersma uit Sliedrecht.
21 mei: Dienst om 10.00 uur met ds. H.P. de Goede uit Werkendam.