Zondagsbrief

7 maart 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer Jan-Willem Westdorp

Mededelingen

Psalm 136

Stil gebed, bemoediging en groet

Inleidende woorden

Gebed om ontferming

Psalm 139

Tien Geboden: Exodus 20: 1-17 / Mattheus 22: 37-40

Lied 119: 63 en 65

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment 

Kinderen in de kerk gaan naar de kindernevendienst

Muziek: ‘Bring us back’

Schriftlezing: Psalm 137

Muziek: ‘Jeruzalem, stad van goud’ 

Verkondiging

Muziek: ‘Dance me to the end of love’

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: ‘Mijn herder’  

Collecten worden benoemd

Muziek: ‘Toekomst vol van hoop’

Zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is de
Kerk in Actie collecte 40dagentijd        NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                                      NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                                              NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Liturgische schikking:

Sommige mensen zijn zo gastvrij, dat andere mensen daarvan kunnen genieten. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan.

Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten.

Allereerst omdat je iemand niet kent en ook omdat de ander jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien.

Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. Als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf. Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis, een nestje.

In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Het viooltje, het kleine nederige bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.

Mededelingen:

Kerkdiensten met bezoekers

Vanaf vandaag, zondag 7 maart, is het weer mogelijk dat er maximaal 30 personen bij de kerkdiensten aanwezig zijn. We houden ons aan de coronamaatregelen die we eerder ook in acht namen. Er zal niet gezongen worden. Als u de dienst wilt bijwonen, kunt u zich tot vrijdagavond 23.00 uur aanmelden via het formulier op de website van de kerk. Op zaterdag voorafgaand aan de dienst ontvangt u een mail of u mag komen.

Uiteraard kunt u de dienst blijven volgen met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl.

De kerkenraad heeft ook besloten dat het jongerenwerk tot 17 jaar weer kan starten. Voor vergaderingen en gespreksgroepen zijn de zalen van de kerk nog niet beschikbaar.

 Kerk in Actie collecte 40dagentijd: Libanon

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Christelijke instellingen als Near East School of Theology hebben een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten.

Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten de kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden.

Agenda:

14 maart:   Dienst om 10.00uur, voorganger is dominee Broere. De schriftlezingen zijn: Jesaja 56:1-8 en Marcus 11:15-19.

19 maart:        Sluitingsdatum voor de wegwijzer van april.