Zondagsbrief

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur Pastor J.W. Westdorp uit Tholen

Psalm 117

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Inleidende woorden

Gebed om ontferming

Lied 834: 1, 2 en 3

Christelijke leefregel: Colossenzen 3: 1- 17

Lied 969: 1, 2, 3 en 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 25: 6- 9

Lied: ‘Op die dag’ – Opwekking 818

Schriftlezing: Lucas 14: 15- 24

Lied 990: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Verkondiging

Lied: ‘Hier is mijn hart, Heer’ – Opwekking 802

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze

Vader

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: Lekker eten: Herman Boon

Aandacht voor de collecten

Lied 838: 1, 2 en 3

Zegen

Collecten:

De 1e collecte is de KIA Binnenlands Diaconaat

NL98 RABO 0362614458 van de diaconie

De 2e collecte is voor de voor de Kerk

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:

Titel: Ananias en Saffira: Handelingen 5:1-11

Thema: Zwarte bladzijde

Doel: De kinderen ontdekken dat ook in de eerste christelijke kerk onbegrijpelijke en trieste dingen gebeuren.

Mededelingen:
Collecte Binnenlands diaconaat: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten,
anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst
hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting.
Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in
Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht
van deze mensen.

Bericht van de Beroepingscommissie
Op 15 juni jl. hebben wij onze derde vergadering gehad. Met alle namen die we doorgekregen hebben zijn we uiteindelijk gekomen tot een zogenaamde longlist van 15 personen.
Uit nadere informatie bleek dat 4 personen hiervan ten onrechte als beroepbaar waren gekwalificeerd. De resterende lijst van 11 kandidaten hebben wij inmiddels via internet beluisterd en beoordeeld. Hieruit is een shortlist ontstaan. De komende tijd zullen wij ons focussen op deze kandidaten. In onze volgende vergadering op 18 juli a.s. zullen we de rangorde bepalen waarna we met de eerste kandidaat contact op zullen nemen.
In verband met de zomer vakantieperiode zal de voortgang mogelijk wat vertraging oplopen maar in de loop van augustus hopen we u weer nader te kunnen informeren.
Met vriendelijke groet,
De beroepingscommissie

Agenda:
3 juli: Dienst om 10.00 uur, voorganger ds. C.A. van Eck uit Wolphaartsdijk