Zondagsbrief

1e advent, 28 november 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk

Intochtslied: 146c: 1 (gezongen) en 3 (gesproken)

Stil gebed, votum en groet

Toelichting bij de zondag, adventsproject

Lied 444: 1 (orgel), 2 (gezongen), 3 en 4 (gesproken)

Gebed om ontferming

Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven

Loflied 442: 1 (gezongen) en 2 (gesproken)

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Ruth 1

Psalm 139: 1 (gezongen) en 14 (gesproken)

Verkondiging: ‘Houvast door alles heen!’

Orgelmeditatie

Lied 146c: 4 (gezongen) en 5 (orgel)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en samen bidden we het Onze Vader

Kinderlied: ‘Een lichtje aan de horizon’

Collecten worden benoemd

Slotlied 146c: 6 (gezongen) en 7 (gesproken)

Zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is
de KiA collecte Werelddiaconaat: Moldavië NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor
de Kerk                             NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor
het Gebouwenfonds   NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Kindernevendienst: 1e advent

Thema: Ruth kiest voor Noömi, Ruth 1: Ruth komt in Kanaän.

De kinderen horen dat Ruth ervoor kiest om haar schoonmoeder Noömi te blijven steunen. Daardoor geeft de terugkeer naar Bethlehem hoop, ook al zijn Noömi en Ruth straatarm.

De kinderen leren dat samen met anderen afhankelijk willen zijn van Gods zegen (elkaar dienen), de kern is van advent. Wij staan met lege handen. We mogen onze hoop vestigen op Gods belofte dat Hij de Redder zal zenden.

 

Berichten uit de gemeente:

We zijn allemaal bezorgd om de vele besmettingen met Covid. Laten we ons goed aan de maatregelen houden om zo elkaars en onze eigen gezondheid te beschermen. Laten we oog houden voor elkaars geestelijk welbevinden, er zijn nog veel mogelijkheden om met elkaar mee te leven.

 

Mededelingen:

Kerstactie steuntje in de rug

De Diaconie en de ZWO willen samen gezinnen, die voor de feestdagen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, laten delen in onze overvloed.

Vanaf zondag 7 november tot en met 12 december zamelen wij producten in. De producten die we kunnen gebruiken zijn: houdbare levensmiddelen (geen alcohol alstublieft) minimaal houdbaar tot 1-1-2022, wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten, kerstpakketten, cadeaubonnen en tegoedbonnen. Denk bijvoorbeeld ook aan de actie 1+1 gratis in de supermarkt, hoe mooi is het om dit ‘gratis’ artikel te doneren?

U kunt de producten in een van de dozen doen bij de uitgangen van de kerk of inleveren bij Hannah Geluk, Oranjerie 1 in Tholen, of Arina Heijboer Marehoekstraat 31 in Oud Vossemeer.

Een financiële bijdrage, die de commissie besteedt aan extra producten, is natuurlijk ook mogelijk en welkom. Deze bijdrage kunt u geven aan een van de diakenen, aan een van de leden van de ZWO-commissie of overmaken naar het rekeningnummer van de ZWO: NL 85 RABO 0362629048.

De pakketten verdelen wij in de week van 25 december 2021 aan gezinnen op het eiland Tholen.

Alvast bedankt voor uw bereidheid om hieraan mee te werken! De diaconie en de ZWO-commissie.

 

 

 

Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat: Moldavië

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan, een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Met deze collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië.

 

Agenda:

29 november:  Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

1   december:  Catechisatiegroep 15+, aanvang 19.00 uur in ’t Visnet

1   december:  Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

5   december:  Doopdienst om 10.00 uur van Joeri en Sam Hage, zoons van Chris en Karin Hage-                                                               Juurlink. Voorganger is ds. Broere.