Zondagsbrief

Als u de zondagsbrief uitprint, wilt u deze dan niet bij het oud papier doen?

 

Jeugddienst 27 november 2022 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Pastor J.W. Westdorp uit Tholen

Organiste: Judith Buteijn-Geuze

Opwekking 767: “Familie”

Inleidende woorden

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Gebed

Genadeverkondiging

Christelijke Leefregel

Lied: “My Lighthouse”- Rend Collective

Thema deel 1

Opwekking 684: “Adembenemend”

Gebed 

Project Kindernevendienst

Jeugdlied: Is je deur nog op slot…?

Kinderen gaan naar de nevendienst

Thema deel 2

Schriftlezing: Romeinen 1: 19- 20a

Schriftlezing: Exodus 33: 18b- 20

Lied: “Naar het licht toe” – Sela

Gebed

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Lied: ”Je ziet ‘m niet” – Herman Boon

Aandacht voor de collecten

Lied: “Ik zal er zijn” – Sela

Zegen

 

Collecten:

De 1e collecte is voor KIA Werelddiaconaat Colombia

NL85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de voor de Kerk

NL44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie

NL98 RABO 0362614458 van de diaconie

 

Kindernevendienst:

Adventsproject 2022

 

Mededelingen:

Adventscollecte Kerk in Actie Werelddiacnaat Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen.

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstadB ogotá. Kinderen werken er op de markt of in op de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

Kerst actie: “ Steuntje in de rug”

De Diaconie en de ZWO willen ook dit jaar weer, gezamenlijk, gezinnen die voor de feestdagen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, laten delen in onze overvloed. Wij willen dit doen door vanaf zondag 13 november tot en met zondag 11 december etenswaren in te zamelen. Dit kan zowel in dozen die bij de beide uitgangen van de kerk staan, als door het afgeven bij Hannah Geluk, Oranjerie 1 in Tholen of bij Arina Heijboer, Marehoekstraat 31 in Oud Vossemeer. Welke producten kunnen we gebruiken? Houdbare levensmiddelen met uiterste houdbaarheidsdatum van ten minste 1-1-2023, verzorgingsmiddelen, kerstpakketten, cadeaubonnen en tegoedbonnen. We willen u vragen geen alcoholische of non-alcoholische (0,0%) dranken te schenken. Een bijdrage in contant, door de commissie te besteden aan extra producten, is ook welkom. Deze bijdrage kunt u afgeven aan een van de diakenen of leden van de ZWO-commissie, of storten via: NL85RABO0362629048 o.v.v. Actie steuntje in de rug. De verdeling van de pakketten vindt plaats in de week van 12 december 2022. Bij voorbaat dank voor uw bereidheid hieraan mee te werken namens de diaconie en de ZWO-commissie.

Adventsbijeenkomst voor de senioren.

Zoals gewoonlijk organiseren we ook dit jaar de adventsviering/ maaltijd. De planning is om dit te houden op 14 december a.s. in het Visnet. We verwachten u vanaf 10 uur voor de koffie en om 11 uur zal pastor Jaap Verbruggen ons in de adventsviering voorgaan. Na de dienst in de kerk gaan we terug naar het Visnet voor een drankje en de lunch. U kunt zich opgeven tot en met 9 december bij Wilma Jeroense, tel. 0636181724 of per mail: wilmajeroense@gmail.com. Als u vegetarisch wilt eten, graag even doorgeven. We hopen op een mooie bijeenkomst en heten u van harte welkom

Agenda:

29 november: Repetitie Zanggroep d’ Accord om 20.00 uur in het Visnet van de Ichthuskerk.

4 december: Dienst om 10.00 uur. Voorganger is ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk.