Liturgie

 

Hier kunt u de liturgie bekijken en eventueel downloaden.

 

Liturgie voor Hemelvaartsdag 2020

 

Psalm 99: 1, 2, 3 en 4

 

            God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij.

            Volken, hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem,

            die met macht gekroond / op de cherubs troont.

            Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen.

 

            God, die recht gebood, / is in Sion groot;

            van zijn troon belacht / Hij der volken macht.

            Hoog en zeer geducht, / heilig en doorlucht

            is uw naam, o HERE; / laten zij die eren!

 

            Niet op bruut geweld / hebt G’ uw macht gesteld.

            Gij o Koning, zegt: / Ik bemin het recht.

            Onder uw beleid / heerst gerechtigheid;

            uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven.

 

            Maakt Hem altezaam / groot, verheft zijn naam.

            Buigt u voor Hem neer, / knielt voor Isrels Heer.

            Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk.

            Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren.

 

Stil gebed

 

Bemoediging en groet

 

Lied 195: Klein Gloria

 

Gezang 235

 

            In bidden en in smeken,

            maak onze harten een.

            Wij hunk’ren naar een teken,

            o, laat ons niet alleen.

            De Heiland is getreden

            aan ‘s Vaders rechter hand:

            wij wachten hier beneden

            de gaven van zijn hand.

 

            Wijd open staan de deuren,

            nu is de toegang vrij.

            Voor wie verweesd hier treuren

            is Jezus’ hulp nabij.

            Al dreigen nog gevaren,       

            al wacht ons kruis en strijd,

            de Geest zal ons bewaren,

            de Geest, die troost en leidt.

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment: Bob van den Berg

 

Schriftlezing: 2 Koningen 2:1-14

 

Lied 904:1,3,5

 

            Beveel gerust uw wegen,

            Al wat u ‘t harte deert,

            der trouwe hoed’ en zegen

            van Hem, die ‘t al regeert.

            Die wolken, lucht en winden

            wijst spoor en loop en baan,

            zal ook wel wegen vinden

            waarlangs uw voet kan gaan.

 

            Uw trouw en uw genade,

            o Vader, weet zo goed

            wat voor de mens tot schade

            of winste worden moet.

            Wat Gij hebt uitgelezen,

            dat werkt Gij, sterke held,

            en brengt in stand en wezen,

            wat Ge U hebt voorgesteld.

 

            Laat Hem besturen, waken,

            ‘t is wijsheid wat Hij doet!

            Zo zal Hij alles maken,

            dat ge u verwond’ren moet,

            als Hij, die alle macht heeft,

            met wonderbaar beleid

            geheel het werk volbracht heeft,

            waarom gij thans nog schreit.

 

Schriftlezing: Handelingen 1:4-12

 

Lied 142 uit de Evangelische Liedbundel

 

            Majesteit, groot is zijn majesteit,

            lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.

            Majesteit, God die de zijnen leidt.

            Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.

            Dus verhoog, maak eeuwig groot, de Naam van Jezus.

            Volk van God, kom en breng lof, aan Jezus de Koning.

            Majesteit, groot is zijn majesteit.

            Dwars door de dood werd Hij verhoogd, Jezus regeert.

 

Verkondiging

 

Meditatief moment – In Jezus’ naam (Sela)

 

De Apostolische Geloofsbelijdenis

Lied 275 uit de Evangelische Liedbundel

 

            ’k Heb geloofd en daarom zing ik,

            daarom zing ik van gena,

            van on tferming en verlossing

            door het bloed van Golgotha.

            Daarom zing ik U, die stervend

            alles, alles hebt volbracht;

            Lam Gods, dat de zonde wegneemt,

            Lam van God voor ons geslacht.

 

            ’k Heb geloofd, en daarom hoger

            hoger dan Kalvarie’s top,

            zie ik boven lucht en wolken,

            Hogepriester, tot U op;

            die in ’s hemels tabernakel

            voor Gods aanschijn t’allen tijd

            als het Hoofd van zijn gemeente

            strijdend bidt en bidden strijdt.

 

            ’k Heb geloofd in U, wien d’aarde

            met haar doornen heeft gekroond,

            maar die nu, gekroond met ere,

            aan Gods rechterzijde troont;

            U, aan wiens doorboorde voeten,

            eenmaal in het gans heelal,

            Heer, daarboven, hier beneden,

            alle knie zich buigen zal.

 

            Ja ’k geloof en daarom zing ik,

            daarom zing ik, U ter eer,

            ’s werelds Heiland, Hogepriester,

            aller heren Opperheer.

            Zoon van God en Zoon des mensen,

            o, kom spoedig in uw kracht

            op des hemels wolken weder!

            Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte:      1. Eredienst

  1. Kerk

 

 

 

Opwekking 71

 

            Jezus leeft in eeuwigheid,

            zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

            Alle dingen maakt Hij nieuw.

            Hij is de Heer van mijn leven.

 

            Straks als er een nieuwe dag begint,

            en het licht het van het duister wint,

            mag ik bij Hem binnengaan,

            voor Zijn troon gaan staan.

            Hef ik daar mijn loflied aan:

 

            Jezus leeft in eeuwigheid,

            zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

            Alle dingen maakt Hij nieuw.

            Hij is de Heer van mijn leven.

           

            Straks wanneer de grote dag begint,

            en het licht voor altijd overwint,

            zal de hemel opengaan,

            komt de Heer er aan.

            Heffen wij dit loflied aan:

 

            Jezus komt in heerlijkheid,

            zijn sjaloom wordt wereldwijd.

            Alle dingen maakt Hij nieuw.

            Hij is de Heer van ons leven.

 

Zegen

 

Collecte: Diaconie