Archief zondagsbrief

 Archief van eerder gepubliceerde zondagsbrieven. Na enkele maanden worden de brieven ook uit dit archief gewist.

 Zondagsbrief 11 oktober 2020

Collecten:                                  De eerste collecte is voor de Eredienst

                                                  De tweede collecte is voor de Kerk

                                                    De derde collecte is voor de Diaconie 

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W.A. Boer uit ‘s-Gravendeel

Intochtspsalm 62: 1

Stil gebed, votum en groet

Groot Gloria: Ere zij aan God de Vader

Genadeverkondiging: Klaagliederen 3, 22-26

Gebed om de opening van onze harten

Kindermoment

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Lukas 21, 7-11, 25-28 en 34-36

Lied: Stil mijn ziel wees stil

Prediking

Lied: Wat de toekomst brenge moge

Lezing leefregel uit 2 Petrus 3

Dankzegging en voorbeden

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: Heer uw licht en uw liefde schijnen

Collecten worden benoemd

Slotlied: Grote God wij loven U 

Wegzending en zegen

 

Mededelingen:

Nieuwe maatregelen voor kerkdiensten

De overheid heeft bepaald dat er maar 30 bezoekers in een kerkdienst mogen zijn en dat er niet gezongen mag worden. De kerkenraad heeft besloten deze maatregelen te volgen. Wat het dragen van een mondkapje betreft staat het u vrij om een mondkapje te dragen wanneer u de kerk betreedt en verlaat.

U kunt zich blijven aanmelden voor de kerkdiensten. Op zaterdag voorafgaand aan de dienst ontvangt u een mail waarin staat of u mag komen. Alleen als u een bevestiging per mail ontvangt is er plaats voor u. Het aanmeldsysteem geeft iedereen een gelijke kans en houdt er rekening mee hoe vaak u  bent geweest. Denkt u eraan zich af te melden als u, of iemand uit uw gezelschap, onverhoopt niet kan komen? Dan kunnen wij nog iemand anders uitnodigen.

 

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

 

Agenda:

12 oktober:     Club ‘de Start’ (basisschoolkinderen uit groep 3 en 4) van 15.15-16.30 uur in ‘t Visnet

14 oktober:     Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in ’t Visnet

14 oktober:     Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

15 oktober:     Club ‘de Aanloop’ (basisschoolkinderen uit groep 5 en 6) van 15.15-16.45 uur in ’t Visnet

18 oktober: Kerkdienst met aandacht voor de projecten in Indonesië die we steunen. Voorganger is ds. Broere, aanvang: 10.00 uur

18 oktober: Club ‘de Doordouwers’ (voor jongeren vanaf klas 4 van de middelbare school) vanaf 19.30 uur in ‘t Visnet

19 oktober:     Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van november

21 oktober:     Tweede bijeenkomst van Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Visnet.

Zondagsbrief van 4 oktober 2020

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Kerk en Israël (Israëlzondag)

                             De tweede collecte is voor de Kerk

                              De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Israëlzondag

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Breng ons samen (Sela)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Psalm 121

De Tien Geboden

Lied 886

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Deuteronomium 30, 11-20

Lied 316

Verkondiging

Thema: ‘Kies voor het leven!’

Lied 334

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: Opwekking kids 211

Formulier voor de bevestiging van ambtsdragers

Gebed

Vragen

Zegen

Psalm 134: 3 OB

Vraag aan de gemeente

Dankwoord

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zegen in het Hebreeuws

Zegen

Amen

Mededelingen:

Open huis ‘project uitbreiding kerkzaal’ op zaterdag 10 oktober GAAT NIET DOOR

Het college van Kerkrentmeesters heeft besloten dat het open huis ‘project uitbreiding kerkzaal’ op zaterdag 10 oktober vanwege de ontwikkelingen van het coronavirus niet doorgaat. Dit in tegenstelling tot het bericht in ‘de Wegwijzer’ van oktober. In plaats van de het open huis willen we aansluitend op de kerkdienst van zondag 18 oktober stilstaan bij de afronding van het project. De vrijwilligers die hebben meegewerkt worden dan bedankt. Dit is thuis ook te volgen via de uitzending op internet. 

 

Dabar 2020

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, heeft de coronacrisis ook invloed gehad op het Dabarwerk dat iedere zomer plaatsvindt op Camping Stavenisse. We hebben dit seizoen gewerkt met kleinere teams, er waren  minder activiteiten en er waren veel regels. We zijn echter heel dankbaar dat het Dabarwerk doorging. We kijken terug op vier mooie weken. Hierin was er veel ruimte voor ontmoeting met campinggasten en is er veel gedeeld van de liefde van God door middel van clubwerk, gesprekken en activiteiten.

Namens de teams en pastors willen we u van harte bedanken voor uw (financiële) steun en gebed voor het Dabarwerk. Hartelijke groet van de Dabarcommissie.

 

 

Aanmelding kerkdiensten

Op de website van de kerk (zie boven) kunt u zich aanmelden voor de diensten tot eind november. Mocht het niet lukken, neem dan contact op met uw wijkouderling. Hij of zij helpt u graag verder.

 

Collecte Kerk en Israël (Israëlzondag)

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het leren van de lessen uit de joods-christelijke dialoog staan hierin centraal. Ook het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme is hierin heel belangrijk. Het kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.

Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk & Israël (Onderweg). Het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews is hierbij ook een ondersteuning. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland.

Met uw bijdrage maakt u al deze activiteiten mogelijk.

 

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

Agenda:

5 oktober:       Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in ‘t Visnet

12 oktober:     Club ‘de Start’ (basisschoolkinderen uit groep 3 en 4) van 15.15-16.30 uur in ‘t Visnet

15 oktober:     Club ‘de Aanloop’ (basisschoolkinderen uit groep 5 en 6) van 15.15-16.45 uur in ’t Visnet

18 oktober: Club ‘de Doordouwers’ (voor jongeren vanaf klas 4 van de middelbare school) vanaf 19.30 uur in ‘t Visnet

19 oktober:     Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van november.

Zondagsbrief 27 september 2020

Collecten:                                           De eerste collecte is de collecte Vredesweek

                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

                                                              De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B. de Haan uit Nieuw- en Sint Joosland

Lied 121: 1 en 4

Stil gebed

Bemoediging, groet

Lied 195: Klein Gloria (samenzang)

Overlijdensafkondiging

Psalm 43: 3 en 4

Gebed om ontferming

Gloria Lied 150a: 1 en 3 

Gebed bij de Schriften

Uitleg voor de kinderen en daarna is er de nevendienst

1e Schriftlezing van Jesaja 52: 14 en 53: 2b-5

Lied 22: 8 en 10 (samenzang)

2e Schriftlezing van Lukas 16: 19-31

Lied 146c: 2 en 5  

Preek

Lied 991: 1, 6, 7 en 8 

Dienst van de gebeden

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: ‘Vergeven’

Collecten

Lied 146a: 4, 6 en 7  

Zegen, met gezongen Amen

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten over zieken in onze gemeente.

Laten we trouw zijn in ons gebed voor wie zorgen en verdriet hebben en met hen meeleven. 

Mededelingen:

Vrede verbindt verschil

De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria steunt Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken om slachtoffers van geweld te helpen hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie in de strijd tegen armoede en terrorisme zoals dat van Boko Haram. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen. 

Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk in de Vredesweek.

 

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

Agenda:

28 september: Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

30 september: Start van de catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

30 september: Start van de belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

4 oktober:       Israëlzondag. In deze dienst worden zes nieuwe ambtsdragers bevestigd en nemen we afscheid van zes van de zittende ambtsdragers.

Zondagsbrief 20 september 2020

Collecten:

De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte: zending
De tweede collecte is voor de Kerk
De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur
Ds. P.A. Broere

Doopdienst van Veerle Johanna Wilhelmina van Houte

Psalm 105: 1, 2 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 195: Klein Gloria (samenzang)
Onderwijzing bij de doop
Gebed
Dooplied van Sela
Doopvragen
Doopbediening
Psalm 134: 3 (samenzang)
Vraag aan de gemeente
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment, de kinderen gaan hierna naar de nevendienst
Schriftlezing: Lukas 18, 18-27
Opwekking 244
Verkondiging
Gezang 170: 1 en 6
Dankgebed en voorbeden
De kinderen komen terug uit de nevendienst
Kinderlied: ‘Ik was hongerig in jij gaf mij te eten’
Collecte
Lied 425 (samenzang)
Zegen
Amen (samenzang)

Mededelingen:
Kerk in Actie collecte: zending
Door jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn meer dan 12 miljoen mensen van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar, veel christenen moesten vluchten en kerkgebouwen zijn verwoest.
Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of aan mensen die moesten vluchten. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Koffie, Thee en meer…
De eerste Koffie, Thee en meer… van dit seizoen is dinsdag 22 september in ’t Visnet van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen, jong en oud, zijn welkom!
Aanmelden hiervoor is verplicht en kan tot een dag van te voren bij Elise Versteeg via: elise@erve.nu

Start winterseizoen
Vandaag is onze startzondag, maar anders dan anders. Er zijn afspraken gemaakt om elkaar tijdens en na de dienst in huiselijke kring te ontmoeten. Kijkt u vooral op de website van de kerk onder het tabblad Nieuws. Daar staan de groepen vermeld die in de komende tijd weer bij elkaar gaan komen, meestal in de nevenruimtes van kerk vanwege de coronamaatregelen.

Extra collecte
De diaconie houdt een extra collecte voor de vluchtelingen op Lesbos. Om u een beeld te geven van de nood die daar is, verwijzen we u naar een filmopname en een blog van Abderrazzak Afkyr: https://www.youtube.com/watch?v=yrhVGR9p7oQ
en: https://movement-on-the-ground.kentaa.com/actie/abderrazzak-afkyr/updates
Rekeningnummer diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58. Uw gift wordt zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar de organisatie Eurorelief. Alvast bedankt! Of op zijn Grieks: Efcharisto!

Bidstond
Elke derde maandag van de maand bidden we met elkaar in ’t Visnet, meer informatie hierover kunt u lezen in ‘de Wegwijzer’. Iedereen is welkom op maandag 21 september van 19.00-20.00 uur.
Aanmelden vooraf verplicht via: rosalieveldt@live.nl

Collecten
Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:
Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86
Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58
Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48
Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

Collecten:

De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte Jeugdwerk (JOP) september

De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 13 september 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. R.J. van Amstel uit Rotterdam

Psalm 19: 1 en 2

Votum en Groet van God

Lied 195: Klein Gloria (gemeentezang)

Gebed tot God

Loflied: “Grote God wij loven U”

Moment met de kinderen

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Lucas 10, vers 1-11 en vers 17-22

Lied: “Wij loven U o God, belijden U als Heer”

Prediking: “Hoera!”

Lied 871: 1, 2 en 4 (gemeentezang)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en het “Onze Vader”

De kinderen komen terug uit de nevendienst 

Kinderlied: “Ik vind het fijn om je vriend te zijn”

Inzameling van de gaven 

Slotlied: “Jezus ga ons voor”

Heenzending en zegen van God

 

Mededelingen:

Kerk in actie collecte Jeugdwerk (JOP) september: Kliederkerk

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Dankzij deze creatieve vorm van de kerk weten gezinnen de weg naar de kerk weer te vinden. Op steeds meer plaatsen ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de bezoekers is niet betrokken bij een kerk en een derde hiervan is niet gelovig. 

Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Voor meer informatie kunt u kijken op kliederkerk.nl.

 

Startzondag: Bij elkaar op de koffie!

Op 20 september houden we onze startzondag. Dit jaar lukt het niet om met meer dan 100 mensen de dienst te verwerken en daarna gezellig samen te eten. Om toch samen als gemeente de startzondag te houden heeft de kerkenraad het volgende bedacht.

Iedereen die dat wil kan zich aanmelden om gastadres te zijn voor enkele gemeenteleden (maximaal 6 personen). Samen volgt u de dienst, de gastheer of gastvrouw zorgt voor koffie met wat lekkers, de doop- en startdienst geeft daarna vast stof tot gesprek. Geeft u bij de aanmelding aan of u gastadres wilt zijn of liever bij een ander op bezoek gaat? Enkele dagen voor de dienst ontvangt u bericht wie uw gasten deze dag zijn of bij wie u op bezoek gaat. 

Uiteraard is het ook mogelijk om de dienst eerst in de kerk mee te maken en aansluitend bezoek te ontvangen of op bezoek te gaan. Aanmelden kan tot en met zondag 13 september bij Roos Bovenberg via mail: rosalieveldt@live.nl of door te bellen naar: 0166-604682Contextueel Bijbel lezen

Op dinsdag 15 september gaan we weer beginnen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer. Met elkaar denken we na over de scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2. Maar ook over andere verwijzingen zoals bij voorbeeld de Psalmen en wat die voor ons betekenen. In verband met Covid19 is het verplicht u aan te melden bij Otto van Tuijl. Telefoon: 0657570882 of stuur een e-mail naar: otto.van.tuijl@planet.nl.

 

Koffie, Thee en meer…

Al vele jaren komen wij als vrouwen in het winterseizoen elke maand bij elkaar. Dit gebeurt afwisselend op de dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen, iedere keer op een ander adres. Ondanks dat deze periode anders dan anders, willen we de ontmoetingen toch door laten gaan en komen we bij elkaar in ’t Visnet van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen, jong en oud, zijn welkom!

De eerste twee data van dit seizoen zijn: dinsdag 22 september en op woensdag 21 oktober.

Aanmelden hiervoor is verplicht en kan tot een dag van te voren bij Elise Versteeg via: elise@erve.nu

 

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58 

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

Agenda

19 september: Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van oktober

20 september: Startzondag, in deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Veerle van Houte, dochter van David en Yaël van Houte-Jissink. Aanvang 10.00 uur, voorganger is ds. P.A. Broere

22 september: Eerste bijeenkomst van Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Visnet.

 

 

Collecten:

De eerste collecte is de collecte Heilig Avondmaal

De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Lied: ‘Breng ons samen’ (Sela)

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria (samenzang)

Gebed om vergeving: Lied 130c

Genadeverkondiging en leefregel

Lied 415: 3 (samenzang)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Filippenzen 1: 1-11

Lied 568a

Verkondiging

ELB 213 (beurtzang)

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied: ‘U nodigt mij aan tafel’ (Sela)

Instellingswoorden en uitnodiging 

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: ‘Ik volg de Heer’

Collecte 

Lied 725: 1, 3 en 4 

Zegen

Amen (gezongen)

 

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Psalm 62: 1 en: ‘Bij God ben ik geborgen’ (Taizé)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 381: 1, 2 en 3

Instellingswoorden en uitnodiging

Lied 103c: 1 en 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Korintiërs 10: 14-22

Medley Woord en Geest

Verkondiging

Tekst: 1 Korintiërs 10: 16-17

Gezang 473: 1, 2, 9 en 10

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 939 

Zegen

 

Mededelingen

Contextueel Bijbel lezen

We gaan op 15 september weer beginnen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer. Met elkaar denken we na over de scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2. Maar ook over andere verwijzingen zoals bij voorbeeld de Psalmen en wat die voor ons betekenen. In verband met Covid19 is het verplicht u aan te melden bij Otto van Tuijl. Telefoon: 0657570882 of stuur een e-mail naar: otto.van.tuijl@planet.nl.

 

Collecte Heilig Avondmaal

De collecte Heilig Avondmaal is deze keer bestemd voor het project dat Mirthe Walpot is gestart in Kenia. Samen met haar Keniaanse vriend Nemuel helpt ze daar inwoners die getroffen zijn door de economische gevolgen van de Coronacrisis. De situatie in Kenia is heel anders dan in Nederland. Zo geldt er een straatverbod tussen 19:00 uur en 05:00 uur dat streng wordt gehandhaafd. Kinderen kunnen ook niet naar school maar volgen thuis geen les, omdat mensen geen computer en internetverbinding hebben. Als men ziek wordt is er geen goede gezondheidszorg en geld voor eten is er gewoon niet. 

Mirthe wil met donaties en het verkopen van haar kaarten en sieraden de plaatselijke bevolking in Ruiru (Kenia) zoveel mogelijk bij staan. “Problemen zijn er altijd, maar de mensen hoeven in ieder geval dan niet met een lege maag te gaan slapen”, aldus Mirthe. In de afgelopen periode heeft Nemuel al veel gezinnen blij kunnen maken met zakken rijst, bloem en andere levensmiddelen. 

Omdat op dit moment het geld bijna op is bevelen we, als diaconie, deze collecte van harte bij u aan.

Startzondag: Bij elkaar op de koffie!

Op 20 september houden we onze startzondag. Dit jaar lukt het niet om met meer dan 100 mensen de dienst te verwerken en daarna gezellig samen te eten. Om toch samen als gemeente de startzondag te houden heeft de kerkenraad het volgende bedacht.

Iedereen die dat wil kan zich aanmelden om gastadres te zijn voor enkele gemeenteleden (maximaal 6 personen). Samen volgt u de dienst, de gastheer of gastvrouw zorgt voor koffie met wat lekkers, de doop- en startdienst geeft daarna vast stof tot gesprek. Geeft u bij de aanmelding aan of u gastadres wilt zijn of liever bij een ander op bezoek gaat? Enkele dagen voor de dienst ontvangt u bericht wie uw gasten deze dag zijn of bij wie u op bezoek gaat. 

Uiteraard is het ook mogelijk om de dienst eerst in de kerk mee te maken en aansluitend bezoek te ontvangen of op bezoek te gaan. Meldt u zich voor zondag 13 september aan bij Roos Bovenberg via mail: rosalieveldt@live.nl of door te bellen naar: 0166-604682

Aanmelding voor de kerkdiensten

Op de website van de kerk, www.ichthuskerktholen.nl, kunt u zich aanmelden om de diensten in september bij te wonen. 

Koffie, Thee en meer…

Al vele jaren komen wij als vrouwen in het winterseizoen elke maand bij elkaar. Dit gebeurt afwisselend op de dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen, iedere keer op een ander adres. Ondanks dat deze periode anders dan anders, willen we de ontmoetingen toch door laten gaan en komen we bij elkaar in ’t Visnet van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen, jong en oud, zijn welkom!

De eerste twee data van dit seizoen zijn: dinsdag 22 september en op woensdag 21 oktober.

Aanmelden hiervoor is verplicht en kan tot een dag van te voren bij Elise Versteeg via: elise@erve.nu

Chauffeurs gevraagd

Zorgboerderij Buytengewoon is op zoek naar vrijwilligers om onze deelnemers te vervoeren van en naar onze Zorgboerderij. Dit betekent een aantal uur per week genieten van onze deelnemers in een ontspannen sfeer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska, Marjolein of Linda: 06-25636199 of via mail Info@zorgboerderijbuytengewoon.nl

Zondagsbrief

Op dit moment wordt de zondagsbrief naar een groot deel van de gemeente gemaild. Daarom heeft de kerkenraad besloten om vanaf 13 september geen “papieren” zondagsbrief meer in de kerk te leggen. De informatie kunt u vooraf thuis lezen, daarnaast is de dienst goed te volgen zonder zondagsbrief. 

Als u de zondagsbrief nog niet digitaal ontvangt kunt u een mail sturen naar:  zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl, u komt dan op de verzendlijst.

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58 

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

Agenda

13 september: Dienst om 10.00 uur, online en in de kerk. Voorganger is ds. R.J. van Amstel

19 september:    Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van oktober

22 september: Eerste bijeenkomst van Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Visnet.

 

 

Collecten:                                           De eerste collecte is voor de Eredienst

 

                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

 

                                                              De derde collecte is voor de Diaconie

 

Zondagsbrief 23 augustus 2020

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

 

 

Ds. P.A. Broere

 

 

 

 

Psalm 27: 1 en 7

 

Stil gebed

 

Bemoediging en groet

 

Lied 195: Klein Gloria (samenzang)

 

Gebed om ontferming

 

Lied 310 (samenzang)

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Kindermoment

 

De kinderen gaan naar de nevendienst

 

Schriftlezing uit 1 Samuël 17: 1-11, 16 en 31-51

 

 

 

Opwekking 167

 

Verkondiging

 

Opwekking 124

 

Dankgebed en voorbeden

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst

 

Kinderlied: Opwekking kids 88

 

Collecte

 

Opwekking 832

 

Zegen

 

Amen (samenzang)

 

 

 

 

Mededelingen:

 

Heilig Avondmaal

 

Op zondag 6 september hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. Dat zal, zoals we gewend waren, in twee diensten gebeuren, om 10.00 uur en om 17.00 uur. Vanwege alle maatregelen waar we rekening mee moeten houden, menen we dat het mogelijk moet zijn, maar dan lopend. Voor in de kerk zullen twee uitdeelpunten zijn, één voor brood en één voor wijn. De ouderling van dienst zal aangeven wie wanneer mag gaan lopen. Wilt u het avondmaal in de kerk meemaken, meldt u dan aan via de website van de kerk. Als u ervoor kiest om de dienst thuis mee te maken, geven u in overweging om zelf brood en wijn klaar te zetten. Zo hopen we weer de dood van onze Heer Jezus Christus te kunnen gedenken.

 

Collecten

 

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

 

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

 

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

 

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

 

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

Agenda:

 

24 augustus:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkzaal

 

25 augustus:   Vergadering van de ‘Covid commissie’ in ’t Visnet

 

30 augustus:   Jeugddienst met als thema: Ben je goed uitgerust? Voorganger is Pastor Erik Tramper.                   

 

 

Collecten:                                 De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte: Zomerzending                                                                                                                                                                                                                                De  tweede collecte is voor de Kerk

                                                  De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

Zondagsbrief  16 augustus 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 150

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria (samenzang)

Lied 405: 1 en 3

Gebed om vergeving

Evangelische Liedbundel 302

Genadeverkondiging

Hemelhoog 564

Christelijke leefregel uit Romeinen 12: 9-21

Lied 415: 3 (samenzang)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Romeinen 12: 1-2

Evangelische liedbundel 378

Verkondiging

Lied: ‘Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw’

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: Hemelhoog 101

Collecte

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 425 (samenzang)

Zegen

Amen (samenzang)

Mededelingen:

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 Kerk in Actie collecte: Zomerzending

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en voor slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden om zo hun levensomstandigheden te verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.

Met uw bijdrage zorgt u voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Namens de ZWO

Afgelopen vrijdag, 14 augustus, is er een landelijke inzameling geweest voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Deze inzameling is georganiseerd door de samenwerkende hulporganisaties die zijn ondergebracht bij GIRO 555. Kerk in Actie is aangesloten bij de samenwerkende hulporganisaties en ondersteunde daarom deze actiedag. Giften zijn nog steeds welkom op GIRO 555 of op het rekeningnummer van de ZWO.

Op de site van de Ichthuskerk vindt u onder het kopje ZWO ‘algemeen’ een ooggetuige verslag van Wilbert van Saane die met zijn gezin al een aantal jaren in Beiroet woont en werkt. Sinds juli 2020 werkt hij voor Kerk in Actie en is samen met zijn vrouw, die geboren en getogen is in Libanon, verbonden aan de Near East School of Theology.

Doet u mee met de landelijke actie?

Agenda:

17 augustus:   Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

19 augustus:   Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van september.

                  

Collecten:                                           De eerste collecte is voor de Eredienst

                                                                                   De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor de Diaconie

zondagsbrief 9 augustus 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht

Welkom en mededelingen

Aanvangslied, Psalm 89: 1 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria  (samenzang)

Gebod uit Leviticus 19: 9-18

Lied 904: 1,3 en 5

Inleidend woord

Lied 137a: 1,2,3 en 4

Gebed  bij de opening van het Woord

Schriftlezing uit Jeremia 29: 1-14

Declamatie en zacht Orgelspel Gezang 37 (LvdK 1973)

Schriftlezing uit 1 Timotheüs 2: 1-6

Lied: Gereformeerd Kerkboek 260

Preek

Opwekking 732

Dankgebed, voorbeden, stilgebed en Onze Vader Inzameling van gaven

Slotlied 823: 1, 2 en 5 (samenzang)

Wegzending en zegen

Mededelingen:

Bericht van de ZWO

Na de verwoestende explosie in de hoofdstad van Libanon verzorgt Kerk in Actie noodhulp voor Beiroet. Op de website van de Ichthuskerk kunt u hier meer over lezen onder het kopje: ZWO, Kerk in Actie.

Mocht u een gift over willen maken, dan kan dit via het rekeningnummer van de ZWO Tholen. Bij voorbaat dank namens de ZWO.

 

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Alvast bedankt!

 

Collecten:                                            De eerste collecte is voor de Zending

                                                                                   De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

Zondagsbrief 2 augustus 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer Jan-Willem Westdorp

De kracht van Uw liefde – Opwekking 488
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 195: Klein Gloria
Gebed om ontferming
Lied: Hoor jij de vogels nog fluiten

Tien Geboden: Exodus 20: 1-17 / Matteus 22: 37-40
Lied: Leid mij Heer, o machtig Heiland
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment (kinderen in de kerk mogen naar de kindernevendienst)
Schriftlezing: Spreuken 3: 1-7
Lied: Beveel gerust Uw wegen

Schriftlezing: Matteüs 11: 25-30
Lied: Roep om rust
Verkondiging
Lied: Jezus’ liefde voor mij
Dankgebed en voorbeden
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: Vertrouw maar op God – Kinderopwekking 150
Collecte
Lied 118 vers 1, 2 en 5 (samenzang)
Zegen

Mededelingen:

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Alvast bedankt!