Archief zondagsbrief

 Archief van eerder gepubliceerde zondagsbrieven. Na enkele maanden worden de brieven ook uit dit archief gewist.

Eeuwigheidszondag, 21 november 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Mededelingen

Psalm 84: 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

‘Witter dan sneeuw’ Psalm 51 uit ‘Psalm Project’

We noemen de kinderen die gedoopt zijn

We noemen degenen die belijdenis hebben afgelegd

Lied 886: 1

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Hebreeën 11: 1-2 en 8-16

Schriftlezing van Filippenzen 3: 20-21

Lied 823: 5

Verkondiging

Op Toonhoogte 225: 1 en 5

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: ‘Jozef, alles wat je droomt’

We gedenken de overledenen

Gedicht: De mensen van voorbij

Stilte

Lied 727: 2

Dankgebed en voorbeden

Benoemen van de collecten

Lied 801: 1 en 7

Zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is de Collecte Protestantse kerk: Pastoraat             NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de Kerk                                                                                                                                   NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                                                                           NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Kindernevendienst:

Thema: De kroon op de tempelbouw, Zacharia 6: 9-15. De tempel wordt herbouwd.

De kinderen leren dat de herbouw van de tempel na de ballingschap vooruit wijst naar de komst van de Messias. Jezus laat ons zien hoe wij God kunnen dienen.

Mededelingen:

Collecteafkondiging, collecte Protestantse kerk: Pastoraat 2021

In het pastoraat draait het om nabijheid en juist dat was lastig in coronatijd. Nieuwe vormen van liefdevolle aandacht werden bedacht. Het pastorale werk deed er meer toe dan ooit.

In Nederland werken er zo’n 500 geestelijk verzorgers vanuit de Protestantse Kerk in het pastoraat buiten de plaatselijke gemeenten. Zij werken in onder andere de zorg, scheepvaart, krijgsmacht en de luchthaven. Op die plaatsen maken zij de kerk zichtbaar.

Ook veel gemeenteleden hebben daar als vrijwilliger een rol. Om hen toe te rusten in hun pastorale taken ontwikkelt de Protestantse Kerk trainingen en materialen, zoals ‘De kleine gids voor onderling pastoraat’. Ook voor kerkenraden en predikanten is er materiaal, zoals de handreiking ‘Mens tot het einde’, over de begeleiding van mensen met dementie, hun naasten en hun zorgverleners.

 

 

Weer inschrijven voor de diensten

Vanwege de zorgwekkende ontwikkelingen rond het aantal coronabesmettingen, heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten weer bij inschrijving te laten plaatsvinden. U kunt zich inschrijven via kerkbezoekplanner.nl. Alleen als u een positieve reactie op uw inschrijving hebt ontvangen, mag u naar de dienst komen.

Als u kort voor de dienst alsnog klachten krijgt, blijft u thuis. We houden ons aan de basisregels: handen ontsmetten bij binnenkomst, mondkapje bij elke verplaatsing binnen, 1,5 meter afstand houden en hoesten in je elleboog. De koster zorgt voor goede ventilatie. Verder vragen we u de kapstok niet te gebruiken om de doorstroming bij het ingaan en uitgaan van de dienst soepel te laten verlopen.

Begrotingen

De begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en de diaconie ter inzage op de leestafel en zijn ze te lezen in de socie-app.

Ten opzichte van voorgaande jaren is er een verschil in de begroting: in 2022 zullen we een belangrijk deel vacant zijn, waardoor de kosten een meer onzekere factor zijn. Extra onderhoud aan de lege pastorie is noodzakelijk en bijvoorbeeld extra uitgaven aan pastoraat en preekbeurten wegen in deze begroting op tegen de lagere kosten van een vaste predikant.

Vragen over de begroting kunt u tot 1 december 2021 stellen via kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl.

Kerstactie steuntje in de rug

De Diaconie en de ZWO willen samen gezinnen, die voor de feestdagen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, laten delen in onze overvloed.

Vanaf zondag 7 november tot en met 12 december zamelen wij producten in. De producten die we kunnen gebruiken zijn: houdbare levensmiddelen (geen alcohol alstublieft) minimaal houdbaar tot 1-1-2022, wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten, kerstpakketten, cadeaubonnen en tegoedbonnen. Denkt u eens aan de actie 1+1 gratis in de supermarkt, hoe mooi is het om dit ‘gratis’ artikel te doneren?

U kunt de producten in een van de dozen doen die bij allebei de uitgangen van de kerk staan of inleveren bij Hannah Geluk, Oranjerie 1 in Tholen of bij Arina Heijboer Marehoekstraat 31 in Oud Vossemeer.

Een financiële bijdrage, die de commissie besteedt aan extra producten, is natuurlijk ook mogelijk en welkom. Deze bijdrage kunt u geven aan een van de diakenen, aan een van de leden van de ZWO-commissie of overmaken naar het rekeningnummer van de ZWO: NL 85 RABO 0362629048.

De pakketten verdelen wij in de week van 25 december 2021 aan gezinnen op het eiland Tholen.

Alvast bedankt voor uw bereidheid om hieraan mee te werken! De diaconie en de ZWO-commissie.

Contextueel Bijbellezen

Op dinsdag 23 november komen we weer om 20.00 uur bij elkaar, we bespreken en overdenken het boek Ester. Wat kan dit boek voor ons betekenen in de 21e eeuw. Het is aan te bevelen om het boek vooraf thuis te lezen.

ZWO online bijeenkomst

Hoe zie je als kerk wat er nodig is in jouw omgeving? Meilanny Alfons probeert deze vraag te beantwoorden op woensdagavond 24 november tijdens een online ontmoeting. We nodigen je van harte uit om het inspirerende programma van 19:30 tot en met 20:30 online via Zoom te volgen.

Meilanny is werkzaam bij P3W en is op dit moment in Nederland. P3W is één van de projecten die we vanuit de classis ondersteunen binnen ‘Delta voor Indonesië’.

Als je het programma wil volgen laat dit dan even weten door je naam en je gemeente te mailen naar onze consulent m.hanse@protestantsekerk.nl. Je ontvangt dan volgende week de Zoom-link.

We kijken er naar uit om samen een inspirerende avond te hebben.

 

Agenda:

24 november: Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in ’t Visnet

28 november: Eerste zondag van Advent. Voorganger is ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk.

 

 

 

Dankdag, 17 november 2021

Liturgie voor woensdagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Groenendijk-Meindersma uit Zuid-Beijerland

Liturgie voor woensdagavond 19.00 uur

Ds. P.A. Broere

Aanvangslied 985: 1 en 2 (zingen)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied 985: 3 (zingen)

Wij beluisteren als gebed om ontferming: ‘Tranen voor de schepping’

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Bijbellezing van Filippenzen 4: 1-7

Wij luisteren naar lied 719: 1, 2, 4 en 5 (orgelspel)

Verkondiging

Johannes de Heer 256 (zingen)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: ‘Dank u wel voor de sterren en de maan’

Collecten worden benoemd

Slotlied: ‘Een toekomst vol van hoop’

Zegen

Psalm 107: 1 en 17

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming en vergeving

en om verlichting met de Heilige Geest

Lied 314: 1 en 2

Schriftlezing van Filippenzen 4

Gezang 465: 1 en 2

Verkondiging

Lied 23c: 1, 2 en 5

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 415: 3

Dankgebed en voorbeden

Collecten worden benoemd

Lied 704

Zegen

Collecten:      

De 1e collecte is de KiA collecte Werelddiaconaat 
NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk                                                                                                                    NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie
NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

Kindernevendienst:

Thema: Dankbaar voor het kleine, Zacharia 4. Het visioen van de lampenstandaard.

De kinderen ontdekken dat Gods werk niet altijd spectaculair is, maar in kleine daden en trouw wordt uitgevoerd. Voor al die kleine dingen die goed zijn mogen we God danken.

Mededelingen:

Begrotingen 2022

De begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en de diaconie liggen ter inzage op de leestafel en zijn ze te lezen in de socie-app.

Ten opzichte van voorgaande jaren is er een verschil in de begroting: in 2022 zullen we een belangrijk deel vacant zijn, waardoor de kosten een meer onzekere factor zijn. Extra onderhoud aan de lege pastorie is noodzakelijk en bijvoorbeeld extra uitgaven aan pastoraat en preekbeurten wegen in deze begroting op tegen de lagere kosten van een vaste predikant.

Vragen over de begroting kunt u tot 1 december 2021 stellen via kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl.

Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat: Indonesië

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren met duurzame landbouw die meer oplevert. Ook door spaar- en kredietgroepen en met trainingen leren de boeren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen.

Agenda:

19 november: Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van december

21 november: Eeuwigheidszondag, dienst om 10.00 uur. We noemen de namen van wie gedoopt zijn, belijdenis hebben afgelegd, en van wie gestorven zijn in het afgelopen jaar.

 

 

14 november 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. L. de Ronde uit Kruiningen

Openingslied 727: 1(gezongen) 2 en 3(gesproken)

Stille voorbereiding

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria (gezongen)

Toelichting bij de zondag

Lied 727: 5 (orgel) en 6 (gezongen)

Gebed om Ontferming

Glorialied 157A: 1 (gesproken) en 4 (gezongen)

Kinderen gaan naar nevendienst

Gebed om de Heilige Geest

Lezing van Genesis 17: 1-9 en 15-19

Lied 803: 1 (gesproken) en 2 (orgel)

Lezing van Johannes 8: 37-47

Lied 803: 3 (gesproken)

Lezing van Johannes 8: 48-59

Lied 803: 6 (gezongen)

Verkondiging

Orgelmeditatie

Lied 827: 1(gespr.), 2(orgel), 3(gez.) en 4(gespr.)

Gebeden

Kinderlied: ‘Jezus overwinnaar’

Collecten worden benoemd

Slotlied 103C: 3 (gesproken) en 1 (gezongen)

Zending en Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is voor de Zending  
NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk
NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Bloemendienst  
NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:

Thema: Gods geest overwint, Zacharia 6: 1-8. Het visioen van de strijdwagens.

De kinderen ontdekken dat God de Koning is van heel de aarde, geen macht kan Hem overtreffen.

Mededelingen:

Weer inschrijven voor de diensten

Vanwege de zorgwekkende ontwikkelingen rond het aantal coronabesmettingen, heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten weer bij inschrijving te laten plaatsvinden. U kunt zich inschrijven via kerkbezoekplanner.nl. Alleen als u een positieve reactie op uw inschrijving hebt ontvangen, mag u naar de dienst komen.

Als u kort voor de dienst alsnog klachten krijgt, blijft u thuis. We houden ons aan de basisregels: handen ontsmetten bij binnenkomst, mondkapje bij elke verplaatsing binnen, 1,5 meter afstand houden en hoesten in je elleboog. De koster zorgt voor goede ventilatie. Verder vragen we u de kapstok niet te gebruiken om de doorstroming bij het ingaan en uitgaan van de dienst soepel te laten verlopen.

Begrotingen

Vanaf vandaag liggen de begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en de diaconie ter inzage op de leestafel en zijn ze te lezen in de socie-app.

Ten opzichte van voorgaande jaren is er een verschil in de begroting: in 2022 zullen we een belangrijk deel vacant zijn, waardoor de kosten een meer onzekere factor zijn. Extra onderhoud aan de lege pastorie is noodzakelijk en bijvoorbeeld extra uitgaven aan pastoraat en preekbeurten wegen in deze begroting op tegen de lagere kosten van een vaste predikant.

Vragen over de begroting kunt u tot 1 december 2021 stellen via kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl.

 

Koffie, thee en meer…

Het koffiedrinken gaat vanwege de aangescherpte maatregelen helaas deze maand niet door.

Kerstactie steuntje in de rug

De Diaconie en de ZWO willen samen gezinnen, die voor de feestdagen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, laten delen in onze overvloed.

Vanaf zondag 7 november tot en met 12 december zamelen wij producten in. De producten die we kunnen gebruiken zijn: houdbare levensmiddelen met uiterste datum van 1-1-2022, kerstpakketten, cadeaubonnen en/of tegoedbonnen. U kunt de producten in een van de dozen doen die bij allebei de uitgangen van de kerk staan of inleveren bij Hannah Geluk, Oranjerie 1 in Tholen of bij Arina Heijboer Marehoekstraat 31 in Oud Vossemeer.

Een financiële bijdrage, die de commissie besteedt aan extra producten, is natuurlijk ook mogelijk en welkom. Deze bijdrage kunt u geven aan een van de diakenen, aan een van de leden van de ZWO-commissie of overmaken naar het rekeningnummer van de ZWO: NL 85 RABO 0362629048.

De pakketten verdelen wij in de week van 25 december 2021, week 51.

Alvast bedankt voor uw bereidheid om hieraan mee te werken! De diaconie en de ZWO-commissie.

Agenda:

14 november: Avondmaalsviering in Ten Anker. Aanvang 15.00 uur op de begane grond van Dalemhof.

17 november: Dankdag voor gewas en arbeid. Er is een dienst om 10.00 uur waarin Ds. A. Groenendijk-Meindersma uit     Zuid-Beijerland voor zal gaan. Ds. Broere gaat voor in de dienst om 19.00 uur.

19 november: Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van december

21 november: Eeuwigheidszondag, dienst om 10.00 uur. We noemen de namen van wie gedoopt zijn, belijdenis hebben afgelegd, en van wie gestorven zijn in het afgelopen jaar.

 

7 november 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 65: 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Overlijdensafkondiging

Psalm 139: 1

Gebed om vergeving

Lied 836: 1

Woord van genade en christelijke leefregel

Lied 791: 4 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Openbaring 19: 6-9

Evangelische liedbundel 94: 2 en 3

Verkondiging

Lied 747: 5, 7 en 8

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 377: 1 en 4

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 378: 1 en 5

Dankgebed en voorbeden

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: ‘God is goed’

Collecten worden benoemd

Lied 769: 1 en 6

Zegen

Psalm 116: 1 en 6

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 376: 1

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 376: 4

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 381: 6

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen van Leviticus 19: 1-2 en van

1 Petrus 2: 1-10

Lied 968: 1

Verkondiging

Lied 378

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 415: 3

Dankgebed en voorbeden

Collecten worden benoemd

Lied 985: 1 en 3

Zegen

 

 

Collecten: 

De 1e collecte is
de collecte Heilig Avondmaal   NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie                             

De 2e collecte is voor
de Kerk                                                NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor
het Gebouwenfonds                     NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Kindernevendienst:

Thema: Verlos ons van de boze, Zacharia 5: 5-11. Het visioen van de vrouw in het meelvat.

De kinderen leren dat God ons beschermt tegen de zonde en de gevolgen daarvan. Hij belooft ook dat Hij ons daarvan eens helemaal zal bevrijden.

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten over de zieken in onze gemeente. We leven mee met ieder die langdurig ziek is en met allen die rouwen om een geliefde.

 

Mededelingen:

Nieuwe COVID-maatregelen

In de afgelopen week heeft de overheid enkele COVID-maatregelen aangescherpt. De PKN heeft een advies gegeven voor de plaatselijke gemeenten. Aanstaande zondag mag u gewoon naar de kerk komen als u geen twijfel over uw gezondheid heeft. De kerkenraad vraagt u om bij binnenkomst en uitgaan van de kerk en bij verplaatsingen weer een mondkapje te dragen. Wilt u ook uw handen ontsmetten en zoveel mogelijk afstand houden. In verband met de avondmaalsviering was het te kort dag om de zitplaatsen weer op anderhalve meter afstand te zetten. We beraden ons nog of we dat gaan doen en dan ook weer met inschrijvingen gaan werken.

Heilig Avondmaal

Vandaag wordt het Heilig Avondmaal bediend vanaf de tafel in het liturgisch centrum. De ouderlingen lopen de kerk in om u uit te nodigen naar voren te komen. Wilt u tijdens het lopen een mondkapje op doen? U gaat zitten in een langwerpige kring voor in de kerk. De diakenen bieden u, vanuit het midden van de kring, het brood op een groot bord aan en de wijn in kleine bekertjes. Zodat het niet doorgegeven hoeft te worden. Deze viering herhalen we totdat iedereen naar voren is gekomen.

Collecte Heilig Avondmaal

De opbrengst van de collecte Heilig Avondmaal is bestemd voor VPTZ West-Brabant & Tholen.

VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg) is een landelijke organisatie van vrijwilligers die regionaal palliatieve en terminale zorg biedt in thuissituaties en hospices. De missie van de vrijwilligers is het bieden van tijd, aandacht en ondersteuning aan een ieder in de laatste levensfase en hun naasten.

De diaconie wil het werk van VPTZ West-Brabant & Tholen van harte ondersteunen.

Bericht van de Kerkenraad

In de Wegwijzer van november heeft u kunnen lezen dat de kerkenraad onder andere bezig is met de overdracht van lopende zaken en taken die nu door ds. Broere worden verzorgd. We zijn blij dat we bij verschillende taken al namen kunnen invullen:

De leiding van catechisatie 16+ wordt overgenomen door Anne-Marie Quist en Rina Ligtendag, Robert Versteeg zal de belijdeniscatechisatie gaan begeleiden.

Het pastoraat wordt vooral bij de ouderlingen ondergebracht. Sarien Geluk wordt verantwoordelijk voor de teksten uit de gemeente op de ‘Zondagsbrief’ en in ‘de Wegwijzer’.

Willem Groeneveld wordt voorzitter van de kerkenraad, Job van de Velde neemt het voorzitterschap van het College van Kerkrentmeesters over van Willem Groeneveld.

De commissie eredienst komt twee keer per jaar samen, Renate Berkey en Rina Ligtendag zullen dit organiseren.

Kerstactie steuntje in de rug

De Diaconie en de ZWO willen samen gezinnen, die voor de feestdagen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, laten delen in onze overvloed.

Vanaf zondag 7 november tot en met 12 december zamelen wij producten in. De producten die we kunnen gebruiken zijn: houdbare levensmiddelen met uiterste datum van 1-1-2022, kerstpakketten, cadeaubonnen en/of tegoedbonnen. U kunt de producten in een van de dozen doen die bij allebei de uitgangen van de kerk staan of inleveren bij Hannah Geluk, Oranjerie 1 in Tholen of bij Arina Heijboer Marehoekstraat 31 in Oud Vossemeer.

Een financiële bijdrage, die de commissie besteedt aan extra producten, is natuurlijk ook mogelijk en welkom. Deze bijdrage kunt u geven aan een van de diakenen, aan een van de leden van de ZWO-commissie of overmaken naar het rekeningnummer van de ZWO: NL 85 RABO 0362629048.

De pakketten verdelen wij in de week van 25 december 2021, week 51.

Alvast bedankt voor uw bereidheid om hieraan mee te werken! De diaconie en de ZWO-commissie.

Interkerkelijk volleybaltoernooi

Vandaag, zondag 7 november, sluit de inschrijving voor het volleybaltoernooi. Er is nog geen enkele inschrijving binnengekomen en dat is natuurlijk jammer, vandaar deze reminder. Geef je snel op!

Door huidige maatregelen is de uitvoering van het toernooi best ingewikkeld. Iedere deelnemer of iemand die komt kijken moet een geldige QR code kunnen laten zien. Als organisatie zijn we aan het nadenken wat we hiermee moeten. Het zou dus kunnen dat het een evenement wordt voor 18minners zonder publiek, maar dan willen we eerst weten hoe groot de animo is.

Geef je dus op en hou je app en mail in de gaten, want als we meer weten laten we jullie dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. Je kunt je opgeven tot en met vandaag, zondag 7 november door een mail te sturen naar marjon@atres.nl, zet daarin alle leden van je team met hun leeftijden.

ZWO-Indonesië avond

De ZWO-Indonesië avond op donderdag 11 november 2021 in de Ichthuskerk gaat door de oplopende Covid-besmettingen niet door. Er wordt gekeken naar een alternatief online. Zodra er iets bekend is  wordt u hierover geïnformeerd.

Delta Inspiratie dag

Door de oplopende Covid besmettingen wordt de Delta Inspiratie dag in Middelharnis op zaterdag 27 november 2021 verplaatst naar een nader te bepalen datum in 2022.

Agenda:

10 november: Catechisatie 15+, start 19.00 uur in ‘’t Visnet door Loes Plasmans en Anton van Garderen

18 november: Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur, locatie volgt in de zondagsbief van zondag 14 november. Alle dames zijn van harte welkom

14 november: Avondmaalsviering in Ten Anker. Aanvang 15.00 uur op de begane grond van Dalemhof

19 november: Sluitingsdatu

 

31 oktober 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W.A. Quak uit Rockanje

Mededelingen

Psalm 139: 1 en 8

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Psalm 139: 14

Lezen van de wet in Nieuwtestamentische vorm

Lied 390 uit de Evangelische liedbundel

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Psalm 91: 9b-12, Psalm 103: 19-21, Jesaja 6: 1-8, Efeziërs 3: 8-11 en 1 Petrus 1: 10-12

Lied 919: 1

Tekst: Hebreeën 1: 14

Uitleg en Verkondiging

Psalm 103: 8 en 9

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug

Kinderlied: ‘Diep, diep, diep als de zee’

Collecten worden benoemd

Lied 898: 1 en 2

Inleiding op de zegen

Lied 413: 2 en 3

Zegen

Lied 425 als amen

 

Collecten: 

De 1e collecte is
de Kerk in Actie collecte, zending         NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO                              

De 2e collecte is voor
de Kerk                                                              NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor
het Gebouwenfonds                                  NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Kindernevendienst:

Thema: Nieuwe kleding voor de hogepriester, Zacharia 3: 1-10. Het visioen van de hogepriester.

De kinderen leren dat God ons wil gebruiken om Hem te dienen in onze omgeving. Ondanks alles wat we verkeerd doen, omdat Hij ons liefheeft en vergeeft.

Mededelingen:

Kerk in Actie collecte, zending: Guatemala

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies, waar Kerk in Actie mee samenwerkt, strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Het centrum biedt vrouwen een Bijbelse opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of in de samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde.

Ook helpt het centrum de vrouwen als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

Met uw bijdrage helpt u de vrouwen in Guatemala.

 

 

Heilig Avondmaal

Op zondag 7 november vieren we weer het Heilig Avondmaal. Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben we telkens moeten zoeken naar een passende vorm. Nu de beperkende maatregelen niet meer gelden doen we weer een stap in de richting van de avondmaalsviering die we gewend waren.

Het avondmaal zal bediend worden vanaf de tafel in het liturgisch centrum. De ouderlingen lopen de kerk in om u uit te nodigen naar voren te komen waar u gaat zitten in een langwerpige kring voorin de kerk. De diakenen bieden u, vanuit het midden van de kring, het brood op een groot bord en de wijn in kleine bekertjes aan, zodat het niet doorgegeven hoeft te worden. Deze viering herhalen we totdat iedereen de gelegenheid heeft gehad om naar voren te komen.

We hopen dat u met deze informatie rust en aandacht heeft om het avondmaal goed en met heel uw hart mee te maken.

Bij deze zondagsbrief ontvangt u ook het leesrooster om u voor te bereiden in de komende week.

ZWO- Indonesië avond.

Op donderdag 11 november is er, vanaf 19.30 uur, in ‘’t Visnet’ een ontmoeting met mevrouw Meilanny  Alfons uit West-Papoea. Zij is al lang werkzaam bij P3W in West-Papoea en is momenteel in Nederland. P3W is een programma om vrouwen in West Papoea op kerkelijk en maatschappelijk gebied weerbaarder te maken. Dit project ondersteunen wij financieel.

Wij hopen op een goede opkomst, voor koffie en thee wordt gezorgd.

 

Agenda:

1 november:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in ‘’t Visnet’

3 november:   Catechisatie 16+, aanvang 19.00 uur in ‘’t Visnet’

3 november:   Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in ‘’t Visnet’

7 november:   We vieren het Heilig Avondmaal om 10.00 uur en om 17.00 uur. Ds. Broere gaat voor in beide diensten

 

24 oktober 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. J. Noordam uit Nieuwendijk

Mededelingen

Intochtslied 213 : 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging

Psalm 119 : 66

Lezing van de Wet

Gemeente antwoordt met Lied 494 uit Hemelhoog

Gebed bij de opening van het woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

1e schriftlezing uit Jesaja 53 (NBV2004)

Lied 76 uit Hemelhoog

2e schriftlezing uit Handelingen 8: 26-40

Psalm 117

Verkondiging: “Bijbellezers gevraagd”

Psalm 87 : 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk het ‘Onze Vader’

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: ‘U bent die U bent’

Collecten worden benoemd

Lied 416: 1 en 2

Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is voor
de Zending                                     NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO                              

De 2e collecte is voor
de Kerk                                            NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor
de Diaconie                                  NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

Kindernevendienst:

Thema: God is Koning, Zacharia 2: 1-5 ‘Het visioen van de horens en de smeden’.

De kinderen ontdekken dat God alle machten in de wereld in Zijn hand houdt. Hij bestuurt alle dingen volgens Zijn plan naar Zijn doel.

Mededelingen:

Kerk en toekomst. Hoe verder na corona?

De Confessionele Beweging Zeeland heeft op 27 oktober ds. René van Loon uitgenodigd om te spreken over: ‘Kerk en toekomst, hoe verder na corona?

De coronacrisis heeft ons stilgezet en maakt ons onzeker over de toekomst. Hoe komen we als kerk uit deze crisis? Wat zullen blijvende effecten zijn? Is er toekomst voor traditionele kerken, of is de toekomst aan grote worship-gemeenten zoals Mozaïek? Dit is het moment om bij deze vragen stil te staan. Meer dan ooit heeft corona ruimte gecreëerd voor verandering. Maar misschien is er ook meer dan ooit een verlangen naar stabiliteit. Hoe gaan we verder?

De bijeenkomst wordt gehouden in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Het begint om 14.30 uur en we sluiten af om 16.30 uur. Het wordt op prijs gesteld als u zich ook opgeeft via het mailadres: verwijs1949@kpnplanet.nl Maar ook zonder opgave bent u welkom!

 

 

 

ZWO- Indonesië avond.

Op donderdag 11 november is er, vanaf 19.30 uur, in ‘’t Visnet’ een ontmoeting met mevrouw Meilanny  Alfons uit West-Papoea. Zij is al lang werkzaam bij P3W in West-Papoea en is momenteel in Nederland. P3W is een programma om vrouwen in West Papoea op kerkelijk en maatschappelijk gebied weerbaarder te maken. Dit project ondersteunen wij financieel.

Wij hopen op een goede opkomst, voor koffie en thee wordt gezorgd.

Zeeuwse Mannendag

Op zaterdag 6 november wordt de 23ste editie van de Zeeuwse Mannendag gehouden in ‘de Levensbron’, Mansholtlaan1, 4463XG in Goes. Het thema op deze dag is: ‘Daniël, de zéér gewenste man!’.

Sprekers deze dag zijn Arjan Baan en Theo Niemeijer. Vanaf 9.30 uur kan er worden ingeschreven waarna de dag om 10.00 begint.

Aanmelden vóór 29 oktober bij voorkeur via de website: www.zeeuwsemannendag.nl. Meer informatie over deze dag en andere mogelijkheden voor aanmelden staan in de folder op beide leestafels.

 

Agenda:

25 oktober:     Moderamenvergadering. Aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

31 oktober:     Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. Ds. W.A. Quak uit Rockanje.

 

17 oktober 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Mededelingen

Psalm 100: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

ELB Lied 213: 1, 2, 3 en 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van 2 Koningen 4: 1-7

Schriftlezing van Marcus 6: 34-44

Lied 383

Verkondiging

Lied 675

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: ‘Wereldplan’

Formulier bevestiging ambtsdragers

Zegen met handoplegging

Vraag aan de gemeente

Lied 415: 1 en 2 (aangepaste tekst)

Dankgebed en voorbeden

Collecten worden benoemd

Lied 968: 1 en 5

Zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is
de Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat      NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO                              

De 2e collecte is voor
de Kerk                                                                               NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor
het Gebouwenfonds                                                   NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Kindernevendienst:

Onderwerp: God staat klaar om te helpen, Zacharia 1: 7-17 (Het visioen van de paarden)

De kinderen ontdekken dat God zijn volk en zijn kinderen nooit vergeet. Hij ziet hun nood en zal hen komen helpen.

 

Mededelingen:

Kerk en toekomst. Hoe verder na corona?

De Confessionele Beweging Zeeland heeft ds. René van Loon uitgenodigd om te spreken over:

‘Kerk en toekomst. Hoe verder na corona?’

De coronacrisis heeft ons stilgezet en maakt ons onzeker over de toekomst. Hoe komen we als kerk uit deze crisis? Wat zullen blijvende effecten zijn? Is er toekomst voor traditionele kerken, of is de toekomst aan grote worship-gemeenten zoals Mozaïek? Dit is het moment om bij deze vragen stil te staan. Meer dan ooit heeft corona ruimte gecreëerd voor verandering. Maar misschien is er ook meer dan ooit een verlangen naar stabiliteit. Hoe gaan we verder?

De bijeenkomst wordt gehouden in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Het begint om 14.30 uur en we sluiten af om 16.30 uur. Het wordt op prijs gesteld als u zich ook opgeeft via het mailadres: verwijs1949@kpnplanet.nl Maar ook zonder opgave bent u welkom!

Koffie, thee en meer…

We drinken op woensdag 20 oktober samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Tineke ’t Hart, Dalemsestraat 19d.

 

Collecteafkondiging, Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat: Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel. Het is er warm en droog en de klimaatverandering maakt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens.

Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

Spaardoosjes

Vandaag kunt u de spaardoosjes inleveren. Er staat bij de beide ingangen een mand hiervoor. De opbrengst van de spaardoosjes is bestemd voor de projecten van het werelddiaconaat van Kerk in Actie.

 

Agenda:

18 oktober:     Ouderlingenberaad in de kerkenraadskamer, aanvang 20.00 uur

19 oktober: Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van November

20 oktober:     Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in ‘’t Visnet’

20 oktober:     Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in ‘’t Visnet’

24 oktober:     Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. J. Noordam uit Nieuwendijk.

 

10 oktober

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Er is muzikale medewerking van: Natan Zandijk, Matthijs van de Velde, Heert Andringa, Pieter Roggeband en Rachel Zandijk

Jeugddienst, ds. J.A. Duijster uit Emmeloord

Mededelingen

Opwekking 815

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Opwekking 194  

Gebed

Introductie van het thema: Waarom zou ik (nog…)?

Opwekking 573

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Psalm 122

Opwekking 715

Schriftlezing van Lucas 14: 16-24

‘Home’ (Zach Williams) door Pieter Roggeband

Overdenking

‘Welkom thuis’ (Sela) 

Gebed

Kinderen komen terug

Kinderlied: ‘Welkom thuis’ (Marcel Zimmer)

Collecten worden benoemd

Conclusie van de dienst

Opwekking 807

Zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is de collecte Jong Protestant                                                           NL 44 RABO 0362600686 van de kerk                               

De 2e collecte is voor de Kerk                                                                                                                       NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie                                                                                                    NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

Kindernevendienst:

Thema: De hemel gaat open, Genesis 27: vers 42 en 28: vers 22 (Jakob vlucht naar Charan)

De kinderen ontdekken dat God laat zien wie Hij wil zijn voor de vluchtende Jakob. Jakob droomt over een ladder naar de hemel, Gods engelen zullen overal bij Jakob zijn.

 

Mededelingen:

Collecteafkondiging, collecte Protestantse kerk: Jong Protestant

Ook in de geloofsopvoeding kunnen ouders steun van anderen gebruiken. De kerk is zo’n plek waar ouders hun opvoedvragen delen en gesteund worden door anderen. Jong Protestant heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren.

Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Ook worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen.

Spaardoosjes

Inmiddels is het anderhalf jaar geleden dat de spaardoosjes zijn ingeleverd. Op zondag 17 oktober is er de gelegenheid om uw spaardoosje in te leveren. Er staat dan bij de beide ingangen een mand hiervoor. De opbrengst van de spaardoosjes is bestemd voor de projecten van het werelddiaconaat van Kerk in Actie.

Agenda:

17 oktober:     Bevestiging en afscheid van ambtsdragers. De dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid                           door ds. Broere. De schriftlezing is dan 2 Koningen 4: 1-7

19 oktober:     Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van november

20 oktober:     Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Tineke ’t Hart, Dalemsestraat 19d.                                               Alle dames zijn van harte welkom.

3 oktober 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur Doopdienst en Israëlzondag, Ds. P.A. Broere

Psalm 150a: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 150a: 3 en 4

Onderwijzing bij de Doop

Doopgebed

Dooplied (Sela)

Doopvragen

Doopbediening aan Cornelia Eleanor Hazen

Zegenlied, Gezang 347: 2

Vraag aan de gemeente Gebed om verlichting met de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Deuteronomium 6: 4-13 en 20-25

Lied 320: 1, 2 en 3

Verkondiging

ELB 312 (z.o.z.)

Aandacht voor Israël

Dankgebed en voorbeden

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: ‘Heer, U kent mij als geen ander’

Collecten worden benoemd

Lied 416: 1, 2 en 4

Zegen

 

Collecten:

De 1e collecte is de collecte Kerk en Israël NL 44 RABO 0362600686 van de kerk 

De 2e collecte is voor de Kerk NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds NL 44 RABO 0362600686 van de kerk 

 

Kindernevendienst:

Thema: Leugen en bedrog, Genesis 27:1-40 (Jakob bedriegt zijn vader)

De kinderen ontdekken dat God Jakob heeft uitgekozen om zijn plan te laten uitkomen. Niet omdat Jakob zo gelovig is. Door leugen en bedrog regelt hij dat hij door zijn vader gezegend wordt. 

Ook jij kunt altijd bij God terugkomen, als het helemaal fout is gegaan.

 

Mededelingen:

Collecteafkondiging, collecte Protestantse kerk: Kerk en Israël 

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap. Bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël. De opbrengst van deze collecte draagt daaraan bij.

 

Seniorenbijeenkomst

Woensdag 13 oktober is er een seniorenbijeenkomst om 10:15 uur in ‘’t Visnet’.

Diaken Otto van Tuijl zal een lezing geven met als titel: ‘Vrijwilliger tussen de kippen en mensen’

Na de lezing bieden wij u een lunch aan. Aanmelden kan tot en met 11 oktober bij Wilma Jeroense, Garnalenstraat 23, 06-36181724 of per mail wilmajeroense@gmail.com. 

Als u vervoer nodig heeft, geeft u dit dan bij de aanmelding door.

 

Spaardoosjes

Inmiddels is het anderhalf jaar geleden dat de spaardoosjes zijn ingeleverd. Op zondag 17 oktober is er de gelegenheid om uw spaardoosje in te leveren. Er staat dan bij de beide ingangen een mand hiervoor. De opbrengst van de spaardoosjes is bestemd voor de projecten van het werelddiaconaat van Kerk in Actie.

 

Agenda:

4 oktober: Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in ‘’t Visnet’

6 oktober: Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in ‘’t Visnet’

6 oktober: Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in ‘’t Visnet’

10 oktober: Jeugddienst om 10.00 uur, voorganger is ds. J.A. Duijster uit Emmeloord.

Liturgie voor zondagmorgen 26 september

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur Ds. R. Wouda uit Zwijndrecht
Psalm 105: 1
Stil gebed
Votum en groet
Lied 195: Klein gloria
Drempeltekst uit Hebreeën 11: 8-10
Psalm 105: 3
Gods Tien Wegwijzers
Gemeente antwoordt met Psalm 105: 18
Gebed
Kinderen gaan naar de kindernevendienst Schriftlezing van Genesis 11: 1-9 en 12: 1-9
Lied 803: 1 en 2
Verkondiging: ‘Op de bonnefooi’
Lied 803: 3 en 6
Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Kinderlied: ‘Liefde blijdschap vrede’
Collecten worden benoemd
Slotlied 799: 2 en 6
Zegen

Collecten:
De 1e collecte is de Kerk in Actie collecte Vredesweek NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO
De 2e collecte is voor de Kerk NL 44 RABO 0362600686 van de kerk
De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:
Thema: De eerste wordt de laatste, Genesis 25:19-34 (Jakob en Esau)
De kinderen leren dat God in zijn wijsheid anders kan zijn dan wij denken of verwachten. De eerste kan de laatste worden en de laatste de eerste.

Mededelingen:
Terug naar bijna normaal
Nu ook de PKN een advies heeft uitgebracht, blijven we bij wat we hebben voorgenomen.
Voortaan bent u weer zonder inschrijving welkom in de dienst. U hoeft ook niet meer op 1,5 meter van elkaar te gaan zitten. Dit mag uiteraard nog wel als u zich daarbij prettiger voelt. We laten de rijen stoelen en banken voorlopig nog even op 1,5 meter staan.
We zullen u niet om een toegangsbewijs vragen, maar vragen u wel om zich aan de basismaatregelen te houden. Dus als u klachten heeft, blijft u thuis. We ontsmetten de handen bij binnenkomst, geven elkaar de ruimte, schudden geen handen en niezen in de elleboog. De koster zorgt voor goede ventilatie. Verder vragen we u de kapstok nog steeds niet te gebruiken om de doorstroming bij het in- en uitgaan van de kerk soepel te laten verlopen.

Collecteafkondiging, Kerk in Actie collecte Vredesweek Palestina
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar (meer) vrede.
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Israël en Palestina en wereldwijd.

Spaardoosjes
Inmiddels is het anderhalf jaar geleden dat de spaardoosjes zijn ingeleverd. Op zondag 17 oktober is er de gelegenheid om uw spaardoosje in te leveren. Er staat dan bij de beide ingangen een mand hiervoor. De opbrengst van de spaardoosjes is bestemd voor de projecten van het werelddiaconaat van Kerk in Actie.
Contextueel Bijbellezen
Op dinsdag 28 september komen we weer bij elkaar om 20.00 uur in ’’t Visnet’.
We staan dan stil en denken na over de verschijningsverhalen van onze Heer Jezus Christus.
Deze verhalen kunt u vinden in Matthëus 28: 9-10, 16-20, Lucas 24: 13-53, Johannes 20: 14-29, Johannes 21 en ook in Handelingen 9: 1-7 en 1 Korintiërs 15: 3-8.
Ook als u nog niet eerder bij onze samenkomst bent geweest nodigen wij u van harte uit. Voor meer informatie kunt u terecht bij Otto van Tuijl, otto.van.tuijl@planet.nl.

Agenda:
26 september: Viering van het Heilig Avondmaal in Ten Anker, aanvang 15.00 uur. Voorganger is ds. Broere
27 september: Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer
30 september: Huwelijksdienst van Quintian en Judith Buteijn-Geuze. Aanvang 14.15 uur in de Sint Jacobskerk in Vlissingen
30 september: Ringbijeenkomst in de Gasthuiskerk in Zierikzee van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen. Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30, de avond duurt tot 22.00 uur.
Gasthuiskerk, Havenplein 17, Zierikzee
3 oktober: Dienst om 10.00 uur waarin de Heilige Doop wordt bediend aan Noor Hazen.
Tijdens de dienst staan we ook stil bij onze verbondenheid met het volk Israël. Voorganger is ds. Broere.

 

Liturgie voor zondagmorgen 19 september 10.00 uur

 

Ds. P.A. Broere

 

Opwekking 797

 

Stil gebed

 

Bemoediging en groet

 

Lied 195: Klein Gloria

 

Gebed om ontferming

 

Lied ‘Toekomst vol van hoop’

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Kindermoment

 

Kinderlied: 8a

 

Kinderen gaan naar de nevendienst

 

Schriftlezing van Mattheüs 28: 16-20 Schriftlezing van Mattheüs 6: 10a

 

Lied 675

 

Verkondiging

 

Lied ‘Ik zal er zijn’

 

Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

 

Psalm 105:1

 

Dankgebed en voorbeden

 

Kinderen komen terug in de dienst

 

Collecten worden benoemd

 

EB 270

 

Zegen

 

Collecten:

 

De 1e collecte is de Kerk in Actie collecte zending: Syrië NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

 

De 2e collecte is voor de Kerk NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Mededelingen:

 

Terug naar bijna normaal

 

Na de persconferentie van afgelopen dinsdag ziet de kerkenraad ruimte om de maatregelen verder te versoepelen. Vanaf zondag 26 september bent u weer zonder inschrijving welkom in de dienst. U hoeft ook niet meer op 1,5 meter van elkaar te gaan zitten. Dit mag uiteraard nog wel als u zich daarbij prettiger voelt. We laten de rijen stoelen en banken voorlopig nog even op 1,5 meter staan.

 

We zullen u niet om een toegangsbewijs vragen, maar vragen u wel om zich aan de basismaatregelen te houden. Dus als u klachten heeft, blijft u thuis. We ontsmetten de handen bij binnenkomst, geven elkaar de ruimte, schudden geen handen en niezen in de elleboog. De koster zorgt voor goede ventilatie. Verder vragen we u de kapstok nog steeds niet te gebruiken om de doorstroming bij het in- en uitgaan van de kerk soepel te laten verlopen.

 

Dit is ons voorgenomen beleid: indien nodig wordt het advies van de PKN hierin nog meegenomen.

 

Collecteafkondiging, Kerk in Actie collecte zending: Bouw de kerk in Syrië weer op

 

Uitzichtloos en rampzalig, zo is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. De oorlog heeft een nieuw gezicht gekregen, van militair geweld naar een grote economische crisis. Meer dan 90 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt er honger. De kerk probeert nog steeds mensen zo goed mogelijk te helpen, ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen, zodat ze een plek van hoop en herstel kan blijven.

 

Met uw bijdrage steunt u het belangrijke werk van de kerken in Syrië en in het Midden-Oosten.

 

Spaardoosjes

 

Inmiddels is het anderhalf jaar geleden dat de spaardoosjes zijn ingeleverd. Op zondag 17 oktober is er de gelegenheid om uw spaardoosje in te leveren. Er staat dan bij de beide ingangen een mand hiervoor. De opbrengst van de spaardoosjes is bestemd voor de projecten van het werelddiaconaat van Kerk in Actie.

 

Bidstond

 

Maandag 20 september begint weer de maandelijkse bidstond van onze gemeente.

 

U bent van harte welkom om in stilte of juist hardop mee te bidden voor onszelf, voor onze naasten en de noden in de wereld. De bidstond is van 19.00 tot 20.00 in ‘’t Visnet’.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Rosalie Bovenberg, Rosalieveldt@live.nl of 0166-604682.

 

Contextueel Bijbellezen

 

Op dinsdag 28 september komen we weer bij elkaar om 20.00 uur in ’’t Visnet’.

 

We staan dan stil en denken na over de verschijningsverhalen van onze Heer Jezus Christus.

 

Deze verhalen kunt u vinden in Matthëus 28: 9-10, 16-20, Lucas 24: 13-53, Johannes 20: 14-29, Johannes 21 en ook in Handelingen 9: 1-7 en 1 Korintiërs 15: 3-8.

 

Ook als u nog niet eerder bij onze samenkomst bent geweest nodigen wij u van harte uit. Voor meer informatie kunt u terecht bij Otto van Tuijl, otto.van.tuijl@planet.nl.

 

Agenda:

19 september: Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van oktober

22 september: Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in ’t Visnet

22 september: Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

26 september: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. R. Wouda uit Zwijndrecht

26 september: Viering van het Heilig Avondmaal in Ten Anker, aanvang 15.00 uur. Voorganger is ds. Broere

30 september: Ringbijeenkomst in de Gasthuiskerk in Zierikzee van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen. Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30, de avond duurt tot 22.00 uur.Gasthuiskerk, Havenplein 17, Zierikzee.

Zondag 12 september 2021 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur Ds. J. Riemersma uit Sliedrecht
Psalm 27: 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 195: Klein Gloria
Gebed
Psalm 75: 1
Psalm 79: 5
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment
Kinderlied: ‘Groot en geweldig’
Kinderen gaan naar de nevendienst Schriftlezing van Lucas 15: 3-7
Psalm 23c: 1 en 3
Schriftlezing van Lucas 15: 8-10
Lied 896: 1 en 6 (melodie lied 991)
Verkondiging
Lied 531: 2
Dankgebed en voorbeden
Kinderen komen terug in de dienst
Collecten worden benoemd
Slotlied 978: 1 en 4
Zegen

Collecten:
De 1e collecte is de collecte Missionair werk NL 44 RABO 0362600686 van de kerk
De 2e collecte is voor de Kerk NL 44 RABO 0362600686 van de kerk
De 3e collecte is voor de Diaconie NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

Mededelingen:
Collecte Protestantse Kerk, Missionair Werk 2021: Kliederkerk
De Kliederkerk is inmiddels een begrip, op ruim 200 plekken wordt regelmatig ‘gekliederd’. Op een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij de Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk.
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

Gemeenteavond over Kerkmuziek
Aanstaande woensdag, 15 september, zal Jan-Willem Westdorp zijn afstudeeronderzoek over de samenzang in onze gemeente presenteren. Het wordt een interessante en belangrijke avond, omdat het gericht is op het toekomstige beleid hiervan.
De kerkenraad hoopt dat zoveel mogelijk gemeenteleden hierover willen meedenken. Wat is voor u essentieel in de samenzang? Kom het ons vertellen! We zien uw aanmelding graag tegemoet via kerkbezoekplanner.nl of per mail: pabroere@hetnet.nl. Zie ook ons programmaboekje, pagina 7.

ZWO Najaarsverkoop
U heeft nog tot woensdag 15 september om uw bestellijst in te leveren. Met een bestelling ondersteunt u de projecten in Indonesië. Bent u de lijst kwijtgeraakt? In de kerk liggen extra bestellijsten.
Graag de bestellijst met uw naam per mail inleveren voor 15 september bij: arinaheijboer@gmail.com of in de kerk. Wij en de projecten in Indonesië rekenen op u!
Op de lijst staat bij de appels en de peren een verkeerde prijs vermeld. De juiste prijs is: €2,50 per 2 kilo voor de appels en €3,- per 2 kilo voor de peren.

Startzondag
Op 19 september houden we de startdienst. Het thema van deze dienst is: ‘Van U is de toekomst’. Naast orgelbegeleiding zullen we ook enkele liederen met een combo zingen.
Na afloop gaan we op verschillende adressen koffiedrinken en enkele vragen bij de dienst bespreken. Aanmelden hiervoor kan bij Geeske Koevoets via mail: gkoevoets@live.nl of via 06-57343542.

Liturgisch bloemschikken
Gezocht: enthousiaste vrijwilligers die de commissie Liturgisch bloemschikken willen versterken.
Lijkt u/je dit leuk, aanmelden kan bij Jolanda van der Graaff: jolandavdgraaff@gmail.com.

Agenda:
15 september: Gemeenteavond over Kerkmuziek, aanvang 20.00 uur in de kerkzaal
19 september: Startzondag, dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. P.A. Broere
19 september: Sluitingsdatum voor de wegwijzer van oktober.

 

Zondag 3 september 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur (Heilig Avondmaal) 

 

Ds. P.A. Broere 

 

Psalm 65: 1

 

Stil gebed

 

Bemoediging en groet

 

Lied 195: Klein Gloria

 

Gebed om vergeving: Was mij witter dan sneeuw

 

Genadeverkondiging en christelijke leefregel

 

Lied 791: 1 en 4

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Kindermoment

 

Kinderlied: ‘Hoe komt het toch?’

 

Kinderen gaan naar de nevendienst

 

Schriftlezing van Deuteronomium 8: 1-6

 

Psalm 139: 14

 

Verkondiging

 

‘God wijst mij een weg’ (Sela)

 

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

 

Gebed

 

Lied 377: 1 en 4

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Lied 146c: 3

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecten worden benoemd

 

Lied 704: 1

 

Zegen

 

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur (Heilig Avondmaal) 

 

Ds. P.A. Broere

 

Psalm 66: 3

 

Stil gebed

 

Bemoediging en groet

 

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

 

Gebed

 

Evangelische Liedbundel 302: 1, 2 en 3

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Lied 381: 6

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Schriftlezing van Jacobus 1: 1-4 en 12-18

 

Lied 680: 1 en 4

 

Verkondiging

 

‘Heer, wijs mij uw weg’ (Sela)

 

De Apostolische Geloofsbelijdenis

 

Gezang 259: 1 (Liedboek 1973)

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Gezang 423: 1 en 3 (Liedboek 1973)

 

Zegen

 

Collecten:

 

De 1e collecte is de collecte Heilig Avondmaal NL 98 RABO 0362614458 vande diaconie

 

De 2e collecte is voor de Kerk NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Mededelingen:

 

Collecte Heilig Avondmaal

 

De diaconie heeft besloten dat de opbrengst van de collecte Heilig Avondmaal bestemd is voor de stichting ‘Dabar’.

 

‘Woord en daad’, dat is de vertaling van het Hebreeuwse woord Dabar. Door woord en daad en inzet van jongeren in (camping-) pastoraat, verspreidt de stichting het evangelie. Op deze manier zet stichting ‘Dabar’ kracht bij de opdracht die Jezus aan Zijn leerlingen geeft om het evangelie bekend te maken.

 

De diaconie wil het werk van stichting ‘Dabar’ dan ook graag ondersteunen.

 

Liturgisch bloemschikken

 

Gezocht: enthousiaste vrijwilligers die de commissie Liturgisch bloemschikken willen versterken.

 

Lijkt u/je dit leuk, aanmelden kan bij Jolanda van der Graaff: jolandavdgraaff@gmail.com.

 

Vorming en Toerusting

 

Bij de Wegwijzer heeft u een boekje gekregen met het aanbod voor de komende tijd. Wilt u uw opgave zo spoedig mogelijk doorgeven? Dan weet iedereen die iets organiseert hoeveel aanmeldingen er zijn.

 

De eerste activiteiten zijn al op 15 september (avond over kerkmuziek) en 19 september (koffiedrinken na de startdienst). We horen en zien u graag!

 

Tuintjesmarkt Ontmoetingskerk

 

Zaterdag 11 september organiseert de Ontmoetingskerk Poortvliet van 13.00 tot 16.00 uur een tuintjesmarkt. Op verschillende adressen in het dorp worden er spullen te koop aangeboden. Hierbij kunt u denken aan speelgoed, boeken, dvd’s, video’s, langspeelplaten, kleding, huisraad, groente, fruit en zelfgemaakte babbelaars en kaarsen.

 

De opbrengst van de tuintjesmarkt is bestemd voor nieuwe stoelen in de kerkzaal. Bij de Ontmoetingskerk, Zuidplantsoen 3, kunt u een plattegrond met alle adressen krijgen, zodat u op eigen gelegenheid de route kunt lopen of fietsen.

 

Verkooplijst ZWO

 

Op de verkooplijst van de ZWO staat bij de appels en de peren een verkeerde prijs vermeld. De juiste prijs is: €2,50 per 2 kilo voor de appels en €3,- per 2 kilo voor de peren.

 

Agenda:

 

6 september: Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

 

12 september: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. J. Riemersma uit Sliedrecht.

 

29 augustus 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. D. Westerneng uit ‘s-Gravenpolder

Psalm 89: 5

Woord van verwachting en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed en genadeverkondiging

Wetslezing

Hemelhoog 419: 1 en 2

Gebed om Gods Geest

Kindermoment

Kinderlied: ‘God is een kunstenaar’

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Psalm 125

Lied 146a: 2 en 4

Schriftlezing van Lucas 12: 13-21

Lied 718: 1 en 4

Verkondiging

Lied 864: 1 en 4

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Collecten worden benoemd

Lied 415: 1 en 2

Zegen

Zingen als amen lied 415: 3

 

Collecten: 

De 1e collecte is de
Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat           NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                                                    NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                                                         NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Mededelingen:

Kerk in Actie Werelddiaconaat voor het werk van de kerk in Noord-Ghana

In september start in Nederland altijd het collegejaar en veel jongeren starten dan met een nieuwe studie. In Ghana is verder leren voor veel jongeren, uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, minder vanzelfsprekend. Zij hebben dan ook geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Veel jongeren trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden.

De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een goede ondernemer kunnen worden en een vakopleiding geven in hun eigen omgeving. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana.

Met uw bijdrage steunt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden.

Heilig Avondmaal

Volgende week zondag, 5 september, vieren we weer het Heilig Avondmaal. Er is een leesrooster opgesteld, zodat u zich de komende week kunt voorbereiden. U ontvangt deze samen met de zondagsbrief.

De vorm die we de afgelopen keren hebben gekozen werkte goed, brood en wijn zullen door de diakenen bij u worden gebracht.

Agenda:

30 augustus:   Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

30 augustus:   Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

31 augustus:   Vergadering van de Commissie Eredienst, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

5 september:   We vieren het Heilig Avondmaal in twee diensten: om 10.00 uur en om 17.00 uur. De schriftlezing voor de morgendienst is: Deuteronomium 8: 1-6. De schriftlezing voor de middagdienst is: Jacobus 1: 1-4 en 12-18.

15 augustus 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer Jan-Willem Westdorp

Lied 106: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Inleidende woorden

Gebed om ontferming

Lied 25: 2

Tien Geboden: Exodus 20: 1-17 en

Mattheüs 22: 37-40

Lied 25: 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: ‘Heer, U kent mij als geen ander’

Kinderen in de kerk gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Markus 6: 45-52

Lied 46: 1

Schriftlezing van Exodus 33: 17-23

Lied 46: 3

Verkondiging

Opwekking 708: ‘Hoe groot is Uw trouw, o Heer’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Collecten worden benoemd

Lied 512: 1

Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is de
Kerk in Actie collecte zomerzending       NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                                          NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                                                NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Mededelingen:

Doopdienst

Aanstaande zondag, 22 augustus, is er een doopdienst. De Heilige Doop zal bediend worden aan:

Maud, dochter van Jurian en Marret Hage-Baaij.

Joris, zoon van Thomas en Rianne van Poperingen-van Hengel.

Ewoud, zoon van Lourens en Maartje Riemens-Snepvangers.

Het Dabarteam uit Stavenisse is deze dienst bij ons te gast. We vieren dan hoe rijk we zijn met de drie-enige God als onze God.

Kerk in Actie collecte zomerzending Pakistan: Christenen staan sterker in hun geloof

In het overwegend islamitische Pakistan zijn christenen in de minderheid. De kerk is er wel en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen kritische vragen. Pakistaanse christenen voelen zich onzeker, omdat ze weinig onderwijs hebben gehad over het geloof.

Het Open Theologisch Seminarie (OTS), partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hen met trainingen en opleidingen sterken in hun geloof. De trainingen geven kennis over het geloof in het dagelijks leven en leren hen na te denken over wat het geloof inhoudt.

Agenda:

19 augustus:   Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van september

22 augustus:   Doopdienst om 10.00 uur, voorganger is ds. Broere.

8 augustus 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 68:10 – oude berijming

Stil gebed

Bemoediging en groet, Klein Gloria

Leefregel: Efeziërs 4:21-32, 5:1-2

Lied 538:1

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: 2 Koningen 4:8-17

Lied 34:1

Schriftlezing: 2 Koningen 4:18-37

Lied 91a:1

Preek

Lied: Jezus alleen (Sela)

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Aanbeveling inzameling van gaven

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Slotlied: Hemelhoog 679:1                                                               

Wegzending en Zegen

Als Amen zingen we Lied 425:1

 

Collecten: 

De 1e collecte is voor de
Diaconie                                               NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie  

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                        NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                               NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Van 12 juli t/m 8 augustus heeft ds. Broere vakantie. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Als hij of zij niet bereikbaar is, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon voor het pastoraat br. Anton van Garderen: 06-11918100.

 

Agenda:

15 augustus:   Dienst 10.00 uur, voorganger is de heer Jan-Willem Westdorp.

1 augustus 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W.A. Boer uit ‘s-Gravendeel

Aanvangslied: Ps.33: 1,2

Stil gebed, votum en groet

Groot Gloria = Gez.255: 1,2 LB1973

Genadeverkondiging en gebed van verootmoediging

Lied 834: 1

Lezing leefregel 

Lied 834: 2,3

Gebed bij de opening van onze harten

Kindermoment

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezingen: Jeremia 29:7-14 en 1 Timotheüs 2:1-4

Lied 675

Verkondiging

Lied 329 uit de Evangelische Liedbundel   

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Aandacht voor de Collecten 

Lied 835:1,4

Wegzending en zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is voor
de Zending                                 NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor
de Kerk                                        NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor
het Gebouwenfonds              NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Berichten uit de gemeente:

Van de zieken in onze gemeente zijn geen nieuwe berichten bekend.

We wensen eenieder die leeft met ziekte of zorgen moed en kracht van God toe.

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Van 12 juli t/m 8 augustus heeft ds. Broere vakantie. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Als hij of zij niet bereikbaar is, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon voor het pastoraat br. Anton van Garderen: 06-11918100.

Dabar in Stavenisse

Van zaterdag 31 juli t/m zaterdag 28 augustus zullen de Dabaristen weer aanwezig zijn op camping Stavenisse. Dabaristen zijn jonge, enthousiaste christenen die Gods liefde laten zien in èn door hun recreatiewerk. We zijn dankbaar dat de teams en campingpastors compleet zijn en bereid zijn om weer aan de slag te gaan en hun geloof te delen. We kijken weer uit naar een mooi seizoen en hopen op  mooie ontmoetingen. We zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen, maar ook dit jaar ziet het Dabar werk er weer anders uit vanwege de coronamaatregelen. We zijn blij en dankbaar dat Dabar dit jaar ondanks de coronamaatregelen wel weer door kan gaan. Ook kunnen we dit jaar weer wat kerken bezoeken op het eiland Tholen en Sint-Philipsland, we vinden het fijn om iets van ons werk te kunnen laten zien in de verschillende gemeentes. Zondag 22 augustus zijn we te gast in de Ichthuskerk.

 

Ook willen we vragen of jullie ons mee willen nemen in jullie gebeden.

Naast uw gebed, willen wij u vragen om het Dabarwerk financieel te ondersteunen. U kunt ons werk steunen door een gift over te maken naar het rekeningnummer: NL75 INGB 0008 4438 78, ten name van Camping Evangelisatie Comm Tholen St Philipsland. Alvast hartelijk dank!

Covidmaatregelen

Sinds de lockdown kunnen we weer in de kerk bij elkaar komen, waarin we ons houden aan de covid-maatregelen. We hebben gemerkt dat iedereen inmiddels zo goed bekend is met de algemene maatregelen dat het tijdens een kerkdienst met maximaal 90 bezoekers zonder aanwijzingen goed lukt om op 1,5 meter afstand (twee plekken) uit elkaar te gaan zitten. Een coördinator die uw plek aanwijst is daarom niet meer nodig. U kunt weer zelf uw plek uitkiezen. Schuift u wel graag op twee plekken afstand aan en ga tot aan het einde van de rijen zitten. Dan gaan er minder beschikbare plaatsen verloren. 

Verder gaat de voordeur aan de Doelweg weer open. U kunt dus voortaan via beide kanten (Doelweg en Hofstraat) de kerk weer binnenkomen en verlaten. 

Voor sommige andere maatregelen moeten we ons voortdurend aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het zingen tijdens de dienst gaan we voorlopig beperken tot één couplet per lied. Eventueel meer coupletten declameren we tijdens orgelspel. Vanaf zondag 8 augustus beginnen we hiermee. 

De laatste veranderingen en de maatregelen nog even op een rijtje:

– U meldt u aan voor de dienst via de website van de kerk.

– Blijf thuis bij klachten.

– De voordeur aan de Doelweg is weer open. 

– U kiest zelf uw plek uit.

– Schuif in de rijen aan op twee plekken afstand.

– Hang uw jas niet op, maar neem deze mee naar uw plek.

– Mondkapjes zijn niet verplicht, maar het mag natuurlijk wel.

– We houden geen collecte.

 

Agenda:

8 augustus:     Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. L.C van der Eijk uit Zwijndrecht.

 

25 juli 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. F. Schipper uit Zierikzee

Welkom

Psalm 92: 1 en 2

Stil moment, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om vergeving

Lied 836: 1 en 4

Genadeverkondiging

Leefregel

Lied 836: 2 en 5 als gebed bij de opening van het woord

Kindermoment

Kinderlied: ‘God van licht’

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing van Lucas 12: 13-21

Lied 767: 1, 2 en 3

Lezing van Jakobus 4: 13-17

Lied 909

Preek

Lied 827

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’  

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Collecten worden benoemd

Lied 885

Zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is voor de
Eredienst                          NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de
Kerk                                    NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de
Diaconie                          NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

 

Berichten uit de gemeente:

Van de zieken in onze gemeente zijn geen nieuwe berichten bekend.

We wensen ieder die leeft met ziekte of zorgen moed en kracht van God toe.

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Van 12 juli t/m 8 augustus heeft ds. Broere vakantie. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Als hij of zij niet bereikbaar is, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon voor het pastoraat br. Anton van Garderen: 06-11918100.

 

Agenda:

1 augustus:     Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. W.A. Boer uit ‘s-Gravendeel.

 

18 juli 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. C.A. van Eck uit Wolphaartsdijk

Lied 215: 1 en 4

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Psalm 150

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kindermoment

Kinderlied: ‘Ja is ja, nee is nee’

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing uit de Bijbel van Johannes 3: 14-21

Lied 286: 1

Lezing uit de Bijbel van Galaten 3: 1-9 en 25-29

Lied 353: 1 en 3

Verkondiging

Lied 966: 1 en 4

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug

Collecten worden benoemd

Slotlied 869: 1

Zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is voor de
Zending                                          NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                 NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                        NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Berichten uit de gemeente:

Van de zieken in de gemeente zijn geen nieuwe berichten bekend.

We wensen ieder die leeft met ziekte of zorgen moed en kracht van boven toe.

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Van 12 juli t/m 8 augustus heeft ds. Broere vakantie. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Als hij of zij niet bereikbaar is, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon voor het pastoraat br. Anton van Garderen: 06-11918100.

 

Agenda:

25 juli:   Dienst 10.00 uur, voorganger is ds. F. Schipper uit Zierikzee.

 

11 juli 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

In deze dienst maken Romy Noort, Yfke van Loon, Naud van de Merbel, Ryan van de Hel, Roos van Luijk en Amber Engel de overstap van de kindernevendienst naar catechisatie.

 

De samenzang wordt begeleid door een combo:

Judith Buteijn-Geuze, Esmay Roggeband, Anco en Jan-Willem Westdorp

Opwekking 733: ‘Tienduizend redenen’

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 971: 1 en 2

Leefregel uit Deuteronomium 6: 4-9, 20-25

Lied 912: 1, 2 en 6

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: ‘Bouw je huis niet op zand’

Wat er aan Genesis 28 vooraf ging

Schriftlezing van Genesis 28: 10-22

Opwekking 807

Schriftlezing van Johannes 1: 47-51

Verkondiging

We luisteren naar ‘You say’ van Lauren Daigle

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Afscheidswoord namens de kindernevendienst

Lied: ‘Ik zal er zijn’ (Sela)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 416: 1, 2 en 4

Zegen

 

Collecten:
De 1e collecte is voor de Diaconie         NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie 

De 2e collecte is voor de Kerk                         NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Van 12 juli t/m 8 augustus heeft ds. Broere vakantie. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Als hij of zij niet bereikbaar is, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon voor het pastoraat br. Anton van Garderen: 06-11918100.

 

Agenda:

18 juli:   Dienst 10.00 uur, voorganger is ds. C.A. van Eck uit Wolphaartsdijk.

Vertaling:
Lauren Daigle: ‘You Say’

 

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik niet genoeg ben

Elke leugen die me vertelt dat ik nooit goed genoeg zal zijn

Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogtepunt en elk dieptepunt?

Herinner mij aan wie ik ben, want ik moet het weten (ooh oh)

 

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen

U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet

En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik van U ben

En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)

Wat U van mij zegt (ik)

ik geloof

 

Het enige wat nu telt is alles wat U van me denkt

In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit, (ooh oh)

 

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen

U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet

En als ik er niet bij hoor, vertelt u me dat ik van u ben

En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)

Wat u van mij zegt (ik)

ik geloof

 

Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan uw voeten

U hebt elke mislukking God

En U zult elke overwinning krijgen (ooh oh)

 

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen

U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet

En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik van U ben

En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)

Wat U van mij zegt (ik)

ik geloof

4 juli 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk

Aanvangslied, Psalm 2: 1 en 4

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Lied 405: 1

Gebed van verootmoediging

Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven

Loflied 908: 1 en 2

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: ‘Hou vol’

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

1e Lezing, Daniel 9: 1-3 en 20-27   

Psalm 80: 1 en 2                     

2e Lezing, Zacharia 12: 1-3 en  9-10

Lied 755: 1 en 2

Uitleg en verkondiging: Wij hebben het profetisch Woord dat vast is!

Psalm 87: 1 en 2                    

Dankgebed en voorbede, stil gebed en samen bidden we het Onze Vader

Kinderen komen terug

Collecten

Slotlied 289: 1 en 3                

Zending en zegen

Collecten: 

De 1e collecte is de
Kerk in Actie collecte                           NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                               NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                                     NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Mededelingen:

Meer ruimte in de erediensten

Sinds vorige week nodigen we maximaal 90 mensen uit voor de dienst, ook mag u weer meezingen.

Om deze verruiming verantwoord te benutten vragen we u om de kerk nog altijd via ‘’t Visnet’ binnen te komen. U hoeft geen mondkapje te dragen.

De coördinator zal de plaatsen toewijzen, dit omdat we met 90 bezoekers een maximale bezetting hebben. We willen blijven letten op de 1,5 meter afstand tussen verschillende huishoudens. Bij het verlaten van de dienst mag u één van beide uitgangen kiezen. We zijn dankbaar voor deze verruiming en hopen dat de beleving van de diensten steeds meer in de buurt komt van wat we gewend zijn.

Kerk in Actie collecte binnenlands diaconaat: Zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving.

Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

Overstapdienst

Volgende week zullen de kinderen van groep 8 afscheid nemen van de kindernevendienst. Zij hebben meegewerkt aan de voorbereiding van de dienst en zullen ook een inbreng hebben.

We lezen Genesis 28: 10-22 over de droom die Jacob bij Bethel had. Het thema is: ‘Om nooit te vergeten’.

 

Agenda:

5 juli:     Kerkenraadsvergadering met jaargesprek, aanvang 20.00 uur in ‘’t Visnet’

11 juli:   Overstapdienst van groep 8 om 10.00 uur, voorganger is ds. Broere.

27 juni 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

U mag elk lied meezingen!

Ds. P.A. Broere

Psalm 146c: 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 836: 1

Genadeverkondiging en Christelijke leefregel

Lied 836: 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: ‘Wereldplan’

Schriftlezing van Romeinen 7: 14-25a

Psalm 139: 1

Verkondiging

Evangelische liedbundel 203: 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbeden

Collecten

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 512: 1, 2, 3 en 4

Zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is de collecte Protestantse Kerk                                        
 
NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de Kerk 
 NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie                                 
 
NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie

Mededelingen:

Meer ruimte in de erediensten

De kerkenraad heeft besloten dat er vanaf nu maximaal 90 mensen per kerkdienst uitgenodigd worden, dit na een nieuw advies van de PKN. We vinden het vanaf nu ook verantwoord om weer (zelf) te zingen tot Gods eer!

Om deze nieuwe ruimte verantwoord te benutten vragen we u om de kerk nog altijd via ‘’t Visnet’ binnen te komen. U hoeft geen mondkapje te dragen. De coördinator zal de plaatsen toewijzen, dit omdat we met 90 bezoekers een maximale bezetting hebben. We willen blijven letten op de 1½ meter afstand tussen verschillende huishoudens.

Bij het zingen zullen we het aantal coupletten nog wat beperkt houden. Bij het verlaten van de dienst mag u één van beide uitgangen kiezen. We zijn dankbaar voor deze ruimte en hopen dat de beleving van de diensten steeds meer in de buurt komt van wat we gewend zijn.

Collecte Protestantse Kerk, missionair werk: dorpskerken willen van betekenis zijn

Vandaag is de collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk voor de dorpskerken. Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert hiervoor regiobijeenkomsten.

Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken.

Aanmelden kerkdiensten:

Hoe meld ik me aan voor de kerkdienst? Dat is vrij eenvoudig: ga naar www.ichthuskerktholen.nl en klik op ‘inschrijven kerkdiensten’. Op onze site vindt u alle informatie over het aanmelden.

Wanneer u wilt aanmelden klikt u op de knop onderaan de pagina van ‘kerkbezoekplanner.nl’. U wordt dan doorgelinkt naar de aanmeldwebsite, u kunt hier beginnen met aanmelden. Vink de betreffende zondagen aan en vul het aantal personen in.

Wanneer de aanmelding is gelukt krijgt u een bevestigingsmail van Kerkbezoekplanner. De uiteindelijke bevestiging of afwijzing krijgt u zaterdagmorgen voor 12.00 uur in uw mailbox.

Als u zich al eerder heeft aangemeld, heeft de website uw e-mailadres onthouden. Om direct weer in te schrijven kunt u een account aanmaken of u klikt op de link die in een eerdere e-mail door Kerkbezoekplanner aan u is gestuurd. Tip: als u deze link toevoegt aan uw ‘favorieten’, hoeft u niet meer te zoeken.

Heeft u vragen of lukt het aanmelden niet? Neem dan contact op met uw wijkouderling.

 

Agenda:

28 juni:  Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

30 juni:  Voorbereiding overstapdienst groep 8, aanvang 18.30 uur in ’t Visnet

4 juli:     Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk

20 juni 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. H.P. de Goede uit Werkendam

Mededelingen

Psalm 26   

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein gloria (gezongen)

Gebed

Lied: ‘De wereld is van hem vervuld’

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: ‘Onder boven voor en achter’

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lied: ‘Kinderen van de Vader’

Schriftlezing van Micha 6: 6-8 

Lied: ‘Here, de heerser van de aarde’

Schriftlezing van Johannes 5: 1-14 

Muzikaal intermezzo

Preek

Lied: ‘Samen in de naam van Jezus’

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug

Collecten worden benoemd

Slotlied, Psalm 72: 1 (gezongen)

Zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is de Kerk in Actie collecte: Griekenland                  NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk                                                                                                                       NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                                                               NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

 Mededelingen:

Kerk in Actie collecte: Noodhulp Griekenland

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, ook vanwege lange procedures.

Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen en andere noodhulpprojecten wereldwijd.

Contextueel Bijbellezen

Dinsdag 22 juni is er een bijeenkomst contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘’t Visnet’.

We denken dan met elkaar na over de instelling van het koningschap in Israël zoals beschreven in onder andere 1 Sam 8-12.

Ook staan we stil bij wat dit koningschap betekent voor ons in deze tijd.

Als u mee wilt doen graag aanmelden bij Otto van Tuijl: otto.van.tuijl@planet.nl of 0657570882.

 

Agenda:

21 juni:  Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in ‘’t Visnet’

27 juni:  Dienst om 10.00 uur met als voorganger ds. Broere.

13 juni 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere

Lied 84a

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria (samenzang)

Gebed om ontferming: ELB 304

Christelijke leefregel

Opwekking 245

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: Opwekking kids 70

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van 1 Korintiërs 12: 12-31

Opwekking 34

Verkondiging

Lied 970

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

ELB 213: 1, 2, 3  en 5

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 103c: 1 en 5

Dankgebed en voorbeden

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Collecten worden genoemd

ELB 270 (samenzang)

Zegen met gezongen amen

Psalm 116: 1, 6 en 8

Stil gebed

Bemoediging en groet

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

ELB 302

Gemeenschap van brood en wijn

Psalm 103: 3 (samenzang)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing van 1 Korintiërs 13

Lied 791: 1, 4, 5 en 6

Verkondiging

Opwekking 705

Dankgebed en voorbeden

Collecten worden genoemd

De Apostolische Geloofsbelijdenis

Lied 415: 3 (samenzang)

Zegen

Lied 425 (samenzang)

 

Collecten: 

De 1e collecte is de
collecte Heilig Avondmaal                              NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                                            NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                                                  NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

 

Berichten uit de gemeente:

Mededelingen:

Heilig Avondmaal

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Dit willen we net als de laatste viering doen: de diakenen zullen het brood en de wijn bij u brengen. Wie geen alcohol wil gebruiken, kan een bekertje uit het midden nemen, deze zijn gevuld met druivensap. Als u de dienst thuis meemaakt, kunt u brood en wijn voor uzelf klaarzetten en gelijktijdig met de rest van de gemeente het avondmaal meevieren.

 

Collecte Heilig Avondmaal

De diaconie heeft voor de collecte Heilig Avondmaal stichting ‘de Zonnebloem’ afdeling Tholen als collectedoel vastgesteld.

Stichting ‘de Zonnebloem’ zet zich in voor mensen die door een lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen. Met de hulp van vele vrijwilligers worden tal van activiteiten georganiseerd, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen uitkijken naar een leuke dag.

De diaconie wil het werk van stichting ‘de Zonnebloem’ afdeling Tholen graag ondersteunen.

 

Elkaar ontmoeten!

Aanstaande zaterdag, 19 juni, start er om 14.00 uur een fietstocht (21 km), met een puzzelopdracht, naar ‘Fort de Roovere’ bij Halsteren. Wie niet kan of wil fietsen, kan met de auto naar ‘Fort de Roovere’. Daar begint om 14.00 uur voor alle leeftijden een speurtocht in het bos. Vanaf ongeveer 15.15 tot 16.00 uur komen beide groepen bij elkaar en drinken we nog wat. Ook als u aan geen van beide activiteiten deelneemt, bent u tussen 14.00 en 16.00 uur welkom om elkaar daar te ontmoeten. Voor vragen kunt u contact opnemen met Geeske Koevoets (06-57343542) of met Peter en Wilma Broere (604588).

We zien graag uw aanmelding via www.kerkbezoekplanner.nl. Let erop dat u zich voor één van beide activiteiten moet aanmelden, want ze vinden gelijktijdig plaats.

Ook zouden we het fijn vinden als enkele gemeenteleden een cake willen bakken. Dit kunt u doorgeven aan Geeske Koevoets.

 

Contextueel Bijbellezen

Dinsdag 22 juni is er een bijeenkomst contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We denken dan met elkaar na over de instelling van het koningschap in Israël zoals beschreven in onder andere 1 Sam 8-12.

Ook staan we stil bij wat dit koningschap betekent voor ons in deze tijd.

Als u mee wilt doen graag aanmelden bij Otto van Tuijl: otto.van.tuijl@planet.nl of 0657570882.

 

Agenda:

19 juni:  Fietstocht en speurtocht, van 14.00 tot 16.00 uur naar en bij ‘Fort de Roovere’ in Halsteren

19 juni:  Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van juli en augustus

20 juni:  Dienst om 10.00 uur met als voorganger ds. H.P. de Goede uit Werkendam.

 

6 juni 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. J. Noordam uit Nieuwendijk

Mededelingen

Intochtslied, Psalm 43: 3 en 4

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria (gezongen door de gemeente)

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Psalm 139: 1

Lezing van de 10 Woorden en het Grote Gebod

Psalm 146: 3

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderlied: ‘Ik leg mijn leven in uw handen’

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Romeinen 5: 1-11 

Tekstlezing uit Romeinen 5: 3-5

Psalm 42: 1 en 3

Prediking

Psalm 138: 1 en 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Collecten worden benoemd

Lied 413 (gezongen door de gemeente)

Zegen (Amen, gezongen door de gemeente)

 

Collecten: 

De 1e collecte is de
Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat    NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                                              NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                                                   NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

 

Mededelingen:

Verruiming voor de erediensten

De kerkenraad heeft op basis van het advies van de Protestantse Kerk besloten, dat het in ons kerkgebouw verantwoord is vanaf nu 60 bezoekers toe te laten. Ook kunnen we weer per dienst enkele coupletten samen zingen. We zijn dankbaar dat deze stap gezet kan worden.

We kijken samen uit naar de volgende stappen tot alles weer is als voorheen.

 

Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat: Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren.

Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. Ook door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo kunnen we kwetsbare vrouwen en gezinnen ondersteunen.

 

Viering Heilig Avondmaal

Aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Dat zullen we weer doen zoals de vorige keer: brood en wijn worden bij u gebracht door de diakenen. Er is ook een leesrooster ter voorbereiding op het avondmaal gemaakt. U ontvangt deze tegelijk met de zondagsbrief en is te lezen in de socie app.

De schriftlezing in de morgendienst is 1 Korintiërs 12:12-31 en in de middagdienst 1 Korintiërs 13. We zien uit naar twee gezegende diensten.

 

Actie vakantietas ZWO

Dit jaar willen we vakantietasjes vullen voor kinderen die in een Nederlands asielzoekerscentrum verblijven. De actie wordt georganiseerd door stichting ‘Gave’. Stichting ‘Gave’ hoopt en werkt eraan dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Op dit moment verblijven er ongeveer 5000 kinderen onder de 11 jaar in een AZC.

Tijdens de zomervakantie is er weinig te doen omdat clubs en activiteiten vaak dan niet doorgaan. Daarom willen we hen verblijden met een tasje met leuke inhoud zoals een spel, knuffels en schrijfmateriaal. Doet u mee?

Zaterdag 5 juni is er van 11.00-12.00 uur in ‘Het Visnet’ een extra mogelijkheid om de tasjes in te leveren. Ook zondag 6 juni is het mogelijk om de tasjes in de kerk in te leveren. De allerlaatste mogelijkheid voor het inleveren is op maandag 7 juni bij Inez van Loon, Erf 15, tussen 17.00 en 20.00 uur. Daarna worden de tasjes ingeleverd bij het inleverpunt.

 

Elkaar ontmoeten!

Er kan weer meer, ook in de gemeente! We nodigen daarom u en jullie uit voor een ontmoeting in de buitenlucht. Op zaterdag 19 juni start er om 14.00 uur een fietstocht (21 km), met een bescheiden puzzelopdracht, naar ‘Fort de Roovere’ bij Halsteren. Wie niet kan of wil fietsen, kan met de auto naar ‘Fort de Roovere’. Daar begint om 14.00 uur voor alle leeftijden een speurtocht in het bos. Vanaf ongeveer 15.15 uur komen beide groepen bij elkaar en drinken we nog wat. Ook als u geen van beide activiteiten deelneemt, bent u tussen 14.00 en 16.00 uur welkom om elkaar daar te ontmoeten. Voor vragen kunt u contact opnemen met Geeske Koevoets (06-57343542) of met Peter en Wilma Broere (604588). We zien graag uw aanmelding via www.kerkbezoekplanner.nl.

Ook zouden we het fijn vinden als enkele gemeenteleden een cake willen bakken. Dit kunt u doorgeven aan Geeske Koevoets.

 

Contextueel Bijbellezen

Dinsdag 22 juni is er een bijeenkomst contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We denken dan met elkaar na over de instelling van het koningschap in Israël zoals beschreven in onder andere 1 Sam 8-12.

Ook staan we stil bij wat dit koningschap betekent voor ons in deze tijd.

Als u mee wilt doen graag aanmelden bij Otto van Tuijl: otto.van.tuijl@planet.nl of 0657570882.

 

Agenda:

13 juni:  We vieren het Heilig Avondmaal in twee diensten: om 10.00 uur en om 17.00 uur.

 

30 mei 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Mededelingen

Psalm 87: 1, 3 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Overlijdensafkondiging

Lied 713: 1 en 5

Gebed om vergeving

Genadeverkondiging

Psalm 51 (Psalm Project)

Christelijke leefregel

Gebed om verlichting met de Heilige Geest: Lied 681

Kindermoment

Kinderlied: ‘De Here zegent jou’

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Jeremia 31: 33-34

Schriftlezing van 2 Korintiërs 3: 1-6

Lied 687: 1 en 3

Verkondiging

Tekst: 2 Korintiërs 3: 3

Lied 723

Dankgebed en voorbeden

De kinderen komen terug

Collecten worden benoemd

Opwekking 167

Zegen

 

Collecten: 

De 1e collecte is
de collecte Protestantse kerk                     NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is
voor de Kerk                                                          NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is
voor het Gebouwenfonds                               NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten over zieken in de gemeente. Steeds meer mensen hebben hun vaccinatie tegen corona gehad. Toch raken nog mensen net voor hun inenting besmet, laten we alert blijven.

We wensen allen die behandelingen ondergaan, of om andere redenen een moeilijke tijd hebben, kracht en beterschap toe.

 

Mededelingen:

Collecte Protestantse kerk, Jong Protestant: Jong in actie (kennismaken met het diaconaat)

Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook hiermee aan de slag. De activiteiten zijn onderdeel van een programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld om jongeren bewust te maken van het diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten hoe ze jongeren en diaconaat structureel met elkaar kunnen verbinden.

Met uw bijdrage steunt u het jeugdwerk van de Protestante Kerk.

Inschrijven voor de kerkdiensten

Er komt ruimte voor versoepeling van de maatregelen, omdat steeds meer mensen ingeënt zijn. Ook wij willen behoedzaam stappen zetten in de ontmoeting met elkaar binnen onze gemeente. De kerkenraad ziet dat het aantal gemeenteleden dat zich aanmeldt voor het bijwonen van de erediensten nauwelijks toeneemt. Graag zien we dat u of jij je aanmeldt voor de diensten in de kerk als je klachtenvrij bent en zeker als je bent ingeënt. We beseffen dat de diensten thuis goed ontvangen worden, maar de meerwaarde van de dienst in de kerk is dat je andere gemeenteleden ziet en dat je elkaar na de dienst misschien even spreekt. Doe het voor jezelf én voor de ander!

Actie vakantietas ZWO

Dit jaar willen we vakantietasjes vullen voor kinderen die in een Nederlands asielzoekerscentrum verblijven. De actie wordt georganiseerd door stichting ‘Gave’. Stichting ‘Gave’ hoopt en werkt eraan dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Op dit moment verblijven er ongeveer 5000 kinderen onder de 11 jaar in een AZC.

Tijdens de zomervakantie is er weinig te doen omdat clubs en activiteiten vaak dan niet doorgaan. Daarom willen we hen verblijden met een tasje met leuke inhoud zoals een spel, knuffels en schrijfmateriaal. Doet u mee?

Een tasje kunt u meenemen na afloop van de dienst, of kijk in ‘De Wegwijzer’ voor meer informatie en andere mogelijkheden om aan een tasje te komen. Ook waar u het tasje kunt inleveren staat in ‘De wegwijzer’ van mei.

 

Agenda:

31 mei:  Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur

6 juni:    Dienst om 10.00 uur, de voorganger is ds. J. Noordam uit Nieuwendijk.

 

Liturgie voor pinkstermorgen 10.00 uur Ds. W.A. Boer uit ‘s-Gravendeel

Mededelingen

Intochtslied: ‘Samen in de naam van Jezus’

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 255: 1 en 2 (Groot Gloria)

Genadeverkondiging en verootmoedigingsgebed

Gezang 437 ‘Vernieuw Gij mij’

Leefregel

Gezang 477 ‘Geest van hierboven’

Gebed om de opening van onze harten

Kindermoment Kinderlied: ‘Ik moet weggaan’

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing van Handelingen 2: 14-42 (NBG 1951)

Lied: ‘Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods’

Prediking

Lied: ‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderen terug uit de nevendienst

Aandacht voor de collecten

Slotlied: ‘Stromen van zegen’

Wegzending en zegen

 

Collecten:

De 1e collecte is voor de KiA collecte Pinksterzending NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

Uitleg liturgische schikking:

‘Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven’.

Het is de Geest die bezielt en aanvuurt. De liturgische kleur rood roept vuur en bezieling op, met hart en ziel geraakt worden. Rood is ook de kleur van liefde door alle lijden heen.

De heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de helper en trooster. Je kunt de Geest ook beschouwen als de actuele nabijheid van God.

 

Mededelingen:

Kerk in Actie collecte Pinksterzending: Egypte

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe, boeken zijn schaars en daardoor lezen ze nauwelijks. De Bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om juist wel te lezen.

Veel christelijke gezinnen hebben geen geld voor een eigen Bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse Bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een Bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte.

Inschrijven voor de kerkdiensten en gebruik van de zalen

Er komt ruimte voor versoepeling van de maatregelen, omdat steeds meer mensen ingeënt zijn. Ook wij willen behoedzaam stappen zetten in de ontmoeting met elkaar binnen onze gemeente. De kerkenraad ziet dat het aantal gemeenteleden dat zich aanmeldt voor het bijwonen van de erediensten nauwelijks toeneemt. Graag zien we dat u of jij je aanmeldt voor de diensten in de kerk als je klachtenvrij bent en zeker als je bent ingeënt. We beseffen dat de diensten thuis goed ontvangen worden, maar de meerwaarde van de dienst in de kerk is dat je andere gemeenteleden ziet en dat je elkaar na de dienst misschien even spreekt. Doe het voor jezelf én voor de ander!

Daarnaast stelt de kerkenraad de nevenruimtes van de kerk weer beschikbaar voor kleine bijeenkomsten. Per zaal is een maximum aantal personen vastgesteld, en uiteraard blijven de basisregels tegen corona van kracht. We vertrouwen erop dat ook u en jij ernaar uitkijkt om telkens weer een stap te doen richting het normale gemeenteleven.

Actie vakantietas ZWO

Dit jaar willen we vakantietasjes vullen voor kinderen die in een Nederlands asielzoekerscentrum verblijven. De actie wordt georganiseerd door stichting ‘Gave’. Stichting ‘Gave’ hoopt en werkt eraan dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Op dit moment verblijven er ongeveer 5000 kinderen onder de 11 jaar in een AZC.

Tijdens de zomervakantie is er weinig te doen omdat clubs en activiteiten vaak dan niet doorgaan. Daarom willen we hen verblijden met een tasje met leuke inhoud zoals een spel, knuffels en schrijfmateriaal. Doet u mee?

Een tasje kunt u meenemen na afloop van de dienst, of kijk in ‘De Wegwijzer’ voor meer informatie en andere mogelijkheden om aan een tasje te komen. Ook waar u het tasje kunt inleveren staat in ‘De wegwijzer’ van mei.

Agenda:

25 mei: Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

30 mei: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. Broere. Schriftlezing uit 2 Korintiërs 3: 1-6.

 

Liturgie voor zondagmorgen 16 mei

10.00 uur Ds. P.A. Broere

 

Mededelingen voor de dienst

 

Psalm 89: 1 en 7

 

Stil gebed

 

Bemoediging en groet (Polyhymnia)

 

Lied 195: Klein Gloria

 

Gebed om ontferming

 

Gezang 449: 1, 3 en 4 ‘God enkel licht’

 

Genadeverkondiging en Christelijke leefregel

 

Lied 675

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Kindermoment door Karin Hage Kinderlied: ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven’

 

Kinderen gaan naar de nevendienst

 

Schriftlezing van Ezechiël 37: 1-14

 

Lied 680: 1, 4 en 5

 

Verkondiging

 

Lied 769: 1 en 4

 

Dankgebed en voorbeden

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst

 

Collecten worden benoemd

 

Lied: ‘Onze Vader, in de hemel, maak alles nieuw’

 

Zegen

 

Collecten:

 

De 1e collecte is voor de Zending NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

 

De 2e collecte is voor de Kerk NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

 

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

 

Mededelingen:

 

Actie vakantietas ZWO

 

Dit jaar willen we vakantietasjes vullen voor kinderen die in een Nederlands asielzoekerscentrum verblijven. De actie wordt georganiseerd door stichting ‘Gave’. Stichting ‘Gave’ hoopt en werkt eraan dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Op dit moment verblijven er ongeveer 5000 kinderen onder de 11 jaar in een AZC. 

 

Tijdens de zomervakantie is er weinig te doen omdat clubs en activiteiten vaak dan niet doorgaan. Daarom willen we hen verblijden met een tasje met leuke inhoud zoals een spel, knuffels en schrijfmateriaal. Doet u mee?

 

Een tasje kunt u meenemen na afloop van de dienst, of kijk in ‘De Wegwijzer’ voor meer informatie en andere mogelijkheden om aan een tasje te komen. Ook waar u het tasje kunt inleveren staat in ‘De wegwijzer’ van mei. 

 

Agenda:

 

17 mei: Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur

 

19 mei: Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van juni

 

23 mei: Pinksterdienst, aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds. W.A. Boer uit ’s-Gravendeel.

 

Hemelvaartsdag, 13 mei 2021

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur Ds. P.A. Broere

Mededelingen voor de dienst

Psalm 89: 1 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet (Polyhymnia)

Lied 195: Klein Gloria 

Gebed om ontferming

Gezang 449: 1, 3 en 4 ‘God enkel licht’

Genadeverkondiging en Christelijke leefregel

Lied 675 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment door Karin Hage Kinderlied: ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven’

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Ezechiël 37: 1-14

Lied 680: 1, 4 en 5

Verkondiging

Lied 769: 1 en 4 

Dankgebed en voorbeden

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Collecten worden benoemd

Lied: ‘Onze Vader, in de hemel, maak alles nieuw’

Zegen

Collecten:

De 1e collecte is voor de Zending NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

Mededelingen:

 

Actie vakantietas ZWO

Dit jaar willen we vakantietasjes vullen voor kinderen die in een Nederlands asielzoekerscentrum verblijven. De actie wordt georganiseerd door stichting ‘Gave’. Stichting ‘Gave’ hoopt en werkt eraan dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Op dit moment verblijven er ongeveer 5000 kinderen onder de 11 jaar in een AZC. 

Tijdens de zomervakantie is er weinig te doen omdat clubs en activiteiten vaak dan niet doorgaan. Daarom willen we hen verblijden met een tasje met leuke inhoud zoals een spel, knuffels en schrijfmateriaal. Doet u mee?

Een tasje kunt u meenemen na afloop van de dienst, of kijk in ‘De Wegwijzer’ voor meer informatie en andere mogelijkheden om aan een tasje te komen. Ook waar u het tasje kunt inleveren staat in ‘De wegwijzer’ van mei. 

 

Agenda:

17 mei: Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur

19 mei: Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van juni

23 mei: Pinksterdienst, aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds. W.A. Boer uit ’s-Gravendeel.

 rgie voor donderdagmorgen 10.00 uur

 

Gezamenlijke dienst met Poortvliet

 

9 mei 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. G.J. Stougie uit Pernis
Welkom en mededelingenWe luisteren naar Psalm 84: 1 en 3   Gelegenheid voor stil gebedVotum en groetLied 195: Klein Gloria (gesproken)Korte inleiding op de dienst We luisteren naar Lied 413: 1, 3 en 2  Leefregel We luisteren naar Psalm 119: 3 en 5 (oude berijming) Gebed Moment voor de kinderenKinderlied: ‘Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus’Kinderen gaan naar de nevendienstWe lezen Filippenzen 2: 1-11 We lezen Filippenzen 4: 1-3  We lezen Romeinen 16: 12VerkondigingWe luisteren naar orgelspel naar aanleiding van Lied 791: 2 en 3GebedenKinderen komen terug Collecten worden benoemdWe luisteren naar ‘Jezus alleen’  Zegen 

Collecten:  

De 1e collecte is de Kerk in Actie collecte Noodhulp                                               NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk                                                                                                                                   NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                                                                           NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

Berichten uit de gemeente:

Van de zieken in de gemeente zijn geen nieuwe berichten bekend.

Mededelingen:

Kerk in Actie collecte, Noodhulp Libanon/Jordanië: Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in 

de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen en leven ze in grote armoede. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families. Ze krijgen een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel of krijgen hulp met het opzetten van een eigen bedrijf. Hierdoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaar.

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen en andere 

noodhulpprojecten wereldwijd.

Online regiobijeenkomst ZWO

Dinsdag 11 mei 2021 organiseert de ZWO een online regio bijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden via Zoom en start om 19.30 uur. Voor deze online bijeenkomst kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar: m.hanse@protestantsekerk.nl.

In de mail graag uw naam, telefoonnummer en de kerkelijke gemeente vermelden. De link en een agenda ontvangt u na uw aanmelding. Er is onder andere een vraaggesprek met de directeur van Trukajaya, een van de projecten die wij ondersteunen. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

Agenda:

13 mei:  Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst met Poortvliet om 10.00 uur. Voorganger is ds. Broere16 mei: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. Broere. De schriftlezing is uit Ezechiël 37: 1-14

2 mei 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. A. Hamstra uit Zuidland
Intochtslied: ‘Morgenglans der eeuwigheid’ Votum en groet Lied 195: Klein gloria Leefregel uit Romeinen 12: 9-21 Lied: ‘God enkel licht’  Gebed Kindermoment Kinderlied: ‘Wij zijn safe’ Kinderen gaan naar de nevendienstSchriftlezing van Handelingen 1: 1-14 Lied: ‘Geen afstand’ van Eline Bakker Verkondiging met als tekst: Handelingen 1: 3 Lied: ‘Jezus Hij is koning’ Dankgebed en voorbeden Collecten worden benoemd Lied: Opwekking 818  Zegen Lied 708: 1 en 6

Collecten: 

De 1e collecte is de collecte
Protestantse kerk                                                  NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                                             NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de
Bloemendienst                                                        NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 26 april tot en met 9 mei. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen

met uw wijkouderling of met één van de andere kerkenraadsleden.

Collecte Protestantse kerk: Jong Protestant 2021: Kinderen en jongeren hebben een plek in de

kerk!

Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die de jongeren serieus nemen, aantrekkingskracht hebben

op deze jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is.

Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. Daarnaast is het ook een plek waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

Met uw bijdrage steunt u het jeugdwerk van Jong Protestant om gemeenten te helpen een thuisplek voor

jongeren te zijn.

Online regiobijeenkomst ZWO

Dinsdag 11 mei 2021 organiseert de ZWO een online regiobijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden via Zoom en start om 19.30 uur. Voor deze online bijeenkomst kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar: m.hanse@protestantsekerk.nl.

In de mail graag uw naam, telefoonnummer en de kerkelijke gemeente vermelden. De link en agenda ontvangt u na de aanmelding. Er is onder andere een vraaggesprek met de directeur van Trukajaya, een van de projecten die wij ondersteunen. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

Agenda:

9 mei:    Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. G.J. Stougie uit Pernis.

25 april 2021

Liturgie voor de jeugddienst zondagmorgen 10.00 uurDe heer Aart Slabbekoorn uit Goes
Intochtslied: ‘Welk een vriend is onze Jezus’ van Kees Kraaijenoord Votum en groet Muziek: ‘Waar vriendschap en liefde zijn’ (Sela) Gebed ter verootmoediging Kindermoment en inleiding op het thema Muziek: ‘Beste vriend ever’ van Make Some Noise Kids Kinderen van groep 1 tot en met groep 5 gaan naar de nevendienst Gebed voor schriftlezing Schriftlezingen uit Johannes 13: 13-35, uit Johannes 14: 1 en 18, uit Johannes 15: 12-15, uit Johannes 17: 9a en vers 13-17 en uit Mattheus 26: 47-50a tot … gekomen Muziek: ‘There was Jezus’ van Zack Williams & Dolly Parton (live door Renate, Pieter, Rolant en Matthijs) Preek Opwekking 592: ‘God van Licht’ Kinderen komen terug Collecten worden benoemd Muziek: ‘Prayer for a friend’ Casting Crowns (live door Renate, Pieter, Rolant en Matthijs) Muziek: ‘Ik wens jou’ van Trinity 
   

Collecten: 

De 1e collecte is de
KiA collecte Binnenlands diaconaat                 NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                                                   NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                                                            NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 26 april tot en met 9 mei. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen

met uw wijkouderling of met één van de andere kerkenraadsleden.

Kerk in Actie collecte Binnenlands diaconaat: Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen gehad. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Stichting ‘De Vrolijkheid’ organiseert in AZC’s voor kinderen en jongeren wekelijks het KunstLab, hier geven ze creatieve activiteiten als dans, theater, muziek, film en fotografie.Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hierdoor hun talent. Kunst en creativiteit versterken ook de veerkracht en zelfvertrouwen van de kinderen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat de jonge bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van AZC’s worden deze workshops afgesloten.

Agenda:

2 mei: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. A. Hamstra uit Zuidland

18 april 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur In deze dienst wordt Openbare Geloofsbelijdenis afgelegd door Gida Koevoets en Thijs BroereDs. P.A. Broere
Psalm 139: 1 en 9 Stil gebed Bemoediging en groet Lied 195: Klein Gloria Gebed om ontferming Lied 836 De Tien Geboden Lied 834 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Aandacht voor de kinderen Kinderlied: ‘Jezus, ik wil U bedanken’ Schriftlezing van Johannes 21: 1-14​Lied 837: 1, 3 en 4 Verkondiging Lied: ‘Naast je lopen’ van LEV Formulier voor de Openbare Geloofsbelijdenis Vragen Geloofsbelijdenis: Hemelhoog 344 Zegen met handoplegging Lied 886: ‘Abba, Vader’ Dankgebed en voorbeden Collecte Lied: ‘Ha Beracha’ van Joshua Aaron Zegen

Collecten:​

De 1e collecte is voor de​Zending​​​​​​​​​​NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk ​​​​​​​​​​​NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie​​​​​​​​​NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

Mededelingen:

Kunstexpositie

Sinds enkele maanden heeft ons gemeentelid Gerda Glerum een kunstatelier in de Hoogstraat: ‘Onder de linde’. Hier exposeert ze eigen kunstwerken van keramiek, glas en papier. Tot half mei worden ook schilderijen van br. Bap Leunis tentoongesteld. Als u één van de schilderijen koopt gaat de opbrengst volledig naar het project van Kerk in Actie in Pretoria. Kansarme jongeren worden begeleid naar een hoopvolle toekomst (zie de Wegwijzer van april, pagina 24).

De galerie is op afspraak te bezoeken: 06-41899001.

Jeugddienst

Zondag 25 april om 10.00 uur gaat de heer Aart Slabbekoorn uit Goes voor in een jeugddienst met het thema: “Vrienden voor het leven of vriend voor even”.

Hoe zie jij vriendschap? Ervaar jij God als een vriend? Kun je wat betekenen in deze tijd voor je vrienden? Zomaar wat vragen waar we over na willen denken in deze dienst.

De jeugd van 16+ denkt met ons mee bij het voorbereiden van de dienst. Om het thema goed te verkennen hebben we wat vragen die we sturen naar de jeugd van 16+. Heb je nog geen mailtje of appje hierover gehad, stuur dan een berichtje (Marjon 06-28394452, Renate 06-33231626) dan sturen we je het nog door.

Deze dienst is er live muziek met Renata & Pieter Roggeband, Rolant Quist en Matthijs v.d. Velde

Bij het inschrijven van de dienst krijgt de jeugd voorrang, dus geef je apart op. Gaat het niet via het

systeem, mail dan naar marjon@atres.nl.

Agenda:

19 april:​Presentatie afstudeeronderzoek Jan-Willem Westdorp, aanvang 20.00 uur in de kerkzaal

19 april:​Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van mei

25 april:​Jeugddienst om 10.00 uur met het thema: “Vrienden voor het leven of vriend voor even”. De voorganger is de heer AartSlabbekoorn uit Goes.

11 april 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. H.P. de Goede uit Werkendam
Mededelingen Psalm 100 Lied: ‘Juicht aarde juicht’ Stil gebed Votum en groet Lied 195: Klein gloria  Verootmoediging Lied: ‘God maakt vrij’ Lezing van 1 Korintiërs 13: 1-7 Orgelspel Gebed Kindermoment Kinderlied: ‘Als je gelooft’Kinderen gaan naar de nevendienst Schriftlezing van Johannes 14: 1-7    Lied: ‘Wees mijn leidsman’ Schriftlezing van Johannes 20: 24-29   Orgelspel  Preek Lied: ‘O licht o licht uit God geboren’  Dankgebed en voorbeden Kinderen komen terug van de nevendienst Collecten worden benoemd Geloofsbelijdenis Slotlied: ‘Morgenglans der eeuwigheid’ Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is voor de 
        Diaconie                                                                NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                                                 NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                                                         NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Mededelingen:

Jeugddienst

Zondag 25 april om 10.00 uur gaat ds. A. Slabbekoorn uit Goes voor in een jeugddienst met het thema: “Vriend(en) voor (’t l) even”. Hoe zie jij vriendschap? Ervaar jij God als een vriend? Kun je wat betekenen in deze tijd voor je vrienden? Zomaar wat vragen waar we over na willen denken in deze dienst.
De jeugd van 16+ denkt met ons mee bij het voorbereiden van de dienst. Om het thema goed te verkennen hebben we wat vragen die we sturen naar onze oudere jeugd. Heb je nog geen mailtje of appje hierover gehad, stuur dan een berichtje (Marjon 06-28394452, Renate 06-33231626) dan sturen we je het nog door.Deze dienst is er live muziek met Renata & Pieter Roggeband, Rolant Quist en Matthijs v.d. VeldeBij het inschrijven van de dienst krijgt de jeugd voorrang, dus geef je apart op. Gaat het niet viahet systeem, mail  dan naar marjon@atres.nl.

Kunstexpositie

Sinds enkele maanden heeft ons gemeentelid Gerda Glerum een kunstatelier in de Hoogstraat: ‘Onder de linde’. Hier exposeert ze eigen kunstwerken van keramiek, glas en papier. Tot half mei worden ook schilderijen van br. Bap Leunis tentoongesteld. Als u één van de schilderijen koopt gaat de opbrengst volledig naar het project van Kerk in Actie in Pretoria. Kansarme jongeren worden begeleid naar een hoopvolle toekomst (zie de Wegwijzer van april, pagina 24).

De galerie is op afspraak te bezoeken: 06-41899001.

Agenda:

12 april:          Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur (online)

18 april: Dienst waarin Gida Koevoets en Thijs Broere openbare geloofsbelijdenis afleggen. Aanvang 10.00 uur, voorganger is ds. Broere. De schriftlezing is uit Johannes 21: 1-14

19 april: Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van mei

25 april: Jeugddienst om 10.00 uur met het thema: “Vriend(en) voor (’t l) even”. De voorganger is ds. A. Slabbekoorn uit Goes.

Paasmorgen, zondag 4 april 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. P.A. Broere
Evangelische liedbundel 122 Stil gebed Bemoediging en groet Lied 195: Klein Gloria Aandacht voor de liturgische schikking Gezang 221: 1 en 3 Gebed om ontferming Evangelische liedbundel 411 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Kindermoment Kinderlied: ‘Wij vieren feest’Schriftlezing van Johannes 20: 1-18 Lied 630 Verkondiging Tekst: ‘Maria dacht dat het de tuinman was.’ Paasliedje van Theo van Teijlingen De Apostolische Geloofsbelijdenis Muziek: ‘Alles voor Hem’ (Sela) Dankgebed en voorbeden Collecte Lied 634 Zegen

Collecten: 

De 1e collecte
is de Kerk in Actie Paascollecte                     NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte
is voor de Kerk                                                        NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte
is voor het Gebouwenfonds                              NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Liturgische schikking:

‘Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben’

In de traditie van de kerk zijn de zes daden, later zeven, die Jezus noemt de zeven werken van barmhartigheid gaan heten. Een titel die je kunt lezen als een samenvatting en die duidelijk maakt: bij alle werken is het barmhartigheid waar het ten diepste om draait. Wil je je hart openstellen voor de ander? Wil je er daadwerkelijk zijn als die ander een beroep op jou doet met zijn honger, dorst of ziekte?  Sommigen zien dit vervolgens weer als een samenvatting van de boodschap van de Bijbel.

Wees barmhartig, voedt de hongerige, geef de dorstige te drinken, geef de vreemdelingen onderdak,

kleed wie naakt is, bezoek wie ziek is en gevangen zit, begraaf de doden. Zeven keer barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou. Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief.

In de schikking zijn de stammen en stenen vervangen door vazen. Verschillende bloemen zijn gebruikt.

De steen is weggerold! Alles staat weer open! We kunnen vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles. Laten we Zijn voorbeeld volgen: Halleluja, De Heer is waarlijk opgestaan.

Mededelingen:

Kerk in Actie Paascollecte: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze Bijbel onderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Inschrijven voor de diensten

Via de website van de kerk is het mogelijk om u aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst. Meldt u gerust aan, zeker als u al een vaccinatie heeft gehad. De app laat vanzelf de gemeenteleden voorgaan die nog niet zo vaak een dienst hebben bezocht. Mocht u er niet uitkomen, vraag dan gerust om hulp aan uw wijkouderling.

Agenda:

6 april: Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur (online)

11 april:          Dienst om 10.00 uur, de voorganger is ds. H.P. de Goede uit Werkendam.

1 en 2 april 2021

Liturgie voor Witte Donderdag 1 april 19.00 uur Ds. P.A. BroereLiturgie voor Goede Vrijdag 2 april 19.00 uur Ds. P.A. Broere
Mededelingen Lied 558: 1, 6, 8 en 10 Stil gebed Bemoediging en groet Gebed om verlichting met de Heilige Geest Schriftlezing, Johannes 13: 1-17 Lied 569 Verkondiging Opwekking 705: ‘Toon mijn liefde’ Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal Gebed Opwekking 737: ‘Aan uw tafel’ Instellingswoorden Gemeenschap van brood en wijn Afrondende Bijbeltekst, Johannes 13: 34-35 Lied 415: 3 Dankgebed en voorbeden Collecten worden benoemd Opwekking 378: ‘Ik wil jou van harte dienen’ ZegenMededelingen Muziek: ‘Via Dolorosa’ (Sela) Stil gebed Bemoediging en groet Lied 558: 1, 6 en 10 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Schriftlezing, Johannes 19: 16b-24 Lied 560 Schriftlezing, Johannes 19: 25-30 De Paaskaars wordt gedoofd Stilte Lied 590: 1, 2 en 5 Verkondiging: ‘Het is volbracht.’ Ev. liedbundel 371: ‘Mijn Jezus, ik hou van U’ Dankgebed en voorbeden Collecten worden benoemd Lied 578: 1, 5 en 6 Zegen

Collecten Witte Donderdag 1 april:       

De 1e collecte is de collecte Heilig Avondmaal                     NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie

De 2e collecte is voor de

Kerk                                                                              NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor

 het Gebouwenfonds                                              NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Collecten Goede Vrijdag 2 april:

De 1e collecte is voor

de Eredienst Goede Vrijdag                                  NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 2e collecte is voor

de Kerk                                                                           NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Er is geen 3e collecte

Mededelingen:

Collecte Heilig Avondmaal op Witte Donderdag 1 april

De collecte Heilig Avondmaal is bestemd voor de stichting Sien in Tholen. Sien is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit christelijke inspiratie werkt Sien aan een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen. Sien helpt bij het omgaan met beperkingen en het benutten van kansen.

Voor Sien geldt dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen. De samenleving is van deze mensen. Iedereen, gelovig of niet, neemt er op eigen wijze aan deel. Niemand wordt uitgesloten. Mensen zijn er om elkaar te helpen, ieder op zijn eigen wijze. Ook mensen met een beperking. Zo ziet Sien de inclusieve samenleving. Jij, ik, wij allemaal, samen!

Inschrijven voor de diensten

Via de website van de kerk is het mogelijk om u aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst. Meldt u gerust aan, zeker als u al een vaccinatie heeft gehad. De app laat vanzelf de gemeenteleden voorgaan die nog niet zo vaak een dienst hebben bezocht. Mocht u er niet uitkomen, vraag dan gerust om hulp aan uw wijkouderling.

Agenda:

4 april: Paasdienst om 10.00 uur, voorganger is ds. Broere. De schriftlezing is van Johannes 20: 1-18

28 maart 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. P.A. Broere
Evangelische liedbundel 343: 1, 2 en 4 (Psalm 8) Stil gebed Bemoediging en groet Gebed om ontferming Lied 713: 1, 2 en 5 Onderwijzing bij de Heilige Doop Gebed Lied: ‘Wonderlijk’ Doopvragen en doopbelofte Doopbediening aan Jonathan van Beusichem Zegenlied: ‘De Here zegent jou’ Vraag aan de gemeente Doopkaars, doopkaart en attentie van de kinderenGebed om verlichting met de Heilige Geest Aandacht voor de kinderen Kinderlied: ‘Waarom bleef U zo stil?’ Kinderen gaan naar de nevendienst Schriftlezing van Johannes 12: 1-11 Opwekking 462 ‘Aan uw voeten, Heer’ Verkondiging Evangelische liedbundel 371: 1, 2 en 4 Dankgebed en voorbeden Kinderen komen terug uit de nevendienst Collecte Lied 575: 1 en 6 Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is de
collecte 40 dagentijd                             NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor
de Kerk                                                          NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                                       NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Liturgische schikking:

Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen staan paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp, het symbool dat eerder gebruikt is om het gebed te symboliseren, past ook mooi bij dit thema. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.

We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde, ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

Mededelingen:

Inschrijven voor de diensten

Via de website van de kerk is het mogelijk om u aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst. Meldt u gerust aan, zeker als u al een vaccinatie heeft gehad. De app laat vanzelf de gemeenteleden voorgaan die nog niet zo vaak een dienst hebben bezocht. Mocht u er niet uitkomen, vraag dan gerust om hulp aan uw wijkouderling.

Heilig Avondmaal op Witte Donderdag

Voor het Heilig Avondmaal dat we op Witte Donderdag vieren is er een leesrooster gemaakt. Dit leesrooster vindt u in de socie-app of kunt u per mail aanvragen: pabroere@hetnet.nl.

Als u niet bent uitgenodigd voor de dienst in de kerk, wil de kerkenraad u aanmoedigen om voor uzelf brood en wijn klaar te zetten. Hoewel niet in dezelfde ruimte weten we ons dan toch met elkaar verbonden door gelijktijdig het brood te eten en de wijn te drinken.

Nieuw is dat u tijdens de viering in de kerk kunt kiezen of u wijn of druivensap neemt.

Collecte 40dagentijd, Protestantse kerk: Jong Protestant

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze in groepen de PaasChallenge doen. De PaasChallenge wordt gespeeld in de week voor Pasen en is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen beleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.

Met uw bijdrage aan deze collecte geeft u jongeren, die het paasverhaal al vaker hebben gehoord, de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen.

PaasChallenge

Een coronaproef QR-wandeling voor alle leeftijden van ongeveer een uur langs verschillende locaties in Tholen. Op elke locatie een geluidsfragment, vragen, een puzzel of een activiteit om samen in de historische achtergrond van het Paasverhaal te duiken. Zo leef je samen – op afstand – toe naar Pasen. 

De wandeling is mogelijk op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart van 16.00 tot 19.30 uur en  op zaterdag 3 april van 9.00 tot 15.30 uur.

Voor de wandeling is een smartphone met mobiel internet nodig. 

Deelname is gratis en alleen op inschrijving. Kijk voor meer informatie op de website van de kerk: www.ichthuskerktholen.nl.   

Agenda:

1 april: Dienst met Heilig Avondmaal op Witte Donderdag om 19.00 uur. Voorganger is ds. Broere

2 april: Dienst op Goede Vrijdag om 19.00 uur, voorganger is ds. Broere

4 april: Paasdienst om 10.00 uur, ds. Broere is de voorganger.

21 maart 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. B. de Haan uit Nieuw- en Sint Joosland
Lied 43: 1 Bemoediging en groet Lied 43: 3 en 4 Schuldbelijdenisgebed Gezang 449: 1 en 2 Woord van vergeving Gezang 449: 3 en 4 Leefregel: de 10 geboden Gezang 449: 5 Gebed bij de Schriften Moment voor de kinderenKinderlied: ‘Ik wil meer gaan lijken op Jezus’ Schriftlezing van Filippenzen 2: 5-11 Lied 767: 5, 6 en 7 Evangelielezing van Johannes 12: 20-33 Lied 650: 2, 3, 6 en 7 Preek Lied 578: 3 en 5 Dankgebed en voorbeden Collecten worden benoemd Lied 838: 2, 3 en 4 Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is voor de Diaconie                            NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

De 2e collecte is voor de Kerk                                     NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is de
Kerk in Actie collecte 40 dagentijd                  NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

Liturgische schikking:

‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’ Mattheüs 25: 35. In de opsomming van Mattheüs is dit het eerste werk van barmhartigheid. Wat heb je als mens aan voeding nodig om goed voor je lichaam te kunnen zorgen. Allereerst: dat je te eten hebt en geen honger krijgt.

Je kunt je zelfs afvragen of het niet een plicht is om te zorgen dat ieder mens voldoende te eten en te drinken heeft. In Mattheüs 25 zegt Jezus: ‘Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger?’

Door de Bijbel heen is dat de rode draad: een mens heeft recht op eten, op brood. Zelfs je vijand, zo staat in Spreuken. 

Het was een goede gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal na afloop te delen met de armen. Een gebaar waar beide beelden prachtig samenkomen: brood om te leven en brood om te delen. In veel kerken wordt er gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld.

Het graan en de bonen, die in de Biddag-schikking zijn gebruikt, zijn in het water gelegd en ontkiemt. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst, nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst.

We kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zo gedenken wij Jezus bij een maaltijd.


Mededelingen:

Inschrijven voor de diensten

Via de website van de kerk is het weer mogelijk om u aan te melden voor de diensten tot en met 11 april. Meldt u gerust aan, zeker als u al een vaccinatie heeft gehad. De app laat vanzelf de gemeenteleden voorgaan die nog niet zo vaak een dienst hebben bezocht.

Leesrooster Heilig Avondmaal

Voor het Heilig Avondmaal dat we op Witte Donderdag 1 april vieren is een leesrooster gemaakt. Vanaf vrijdag 26 maart kunt u elke dag een stukje lezen en overdenken ter voorbereiding op het avondmaal, in de kerk of thuis. Dit leesrooster wordt u tegelijk met deze zondagsbrief toegestuurd en is ook te vinden op de website of de socie-app.

Opgavestrookjes nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad heeft u in een brief bij de Wegwijzer gevraagd om namen van belijdende leden die wij kunnen vragen voor het ambt. De opgavenstrookjes worden deze keer niet bij u opgehaald.

U kunt de namen via e-mail doorgeven aan: kerkenraad@ichthuskerktholen.nl of uw briefje geven aan de wijkouderling. We vertrouwen erop dat u meedenkt en bidt dat dit proces door God geleid zal worden.

Kerk in Actie collecte 40dagentijd werelddiaconaat: Bangladesh  

In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Cyclonen veroorzaken regelmatig overstromingen die het land zeer vruchtbaar maken, maar ook een gevaar vormen voor de inwoners. Door het veranderen van het klimaat nemen de cyclonen in kracht en aantal toe.

Met steun van Kerk in Actie helpen Bengaalse organisaties de bevolking zo veilig mogelijk te leven in dit waterrijke en vruchtbare land. Bewoners worden getraind in klimaatbestendige landbouw en bij een ramp wordt noodhulp verleend. Kwetsbare gezinnen krijgen geld voor voedsel, nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen. Zo kunnen zij hun bestaan weer opbouwen. Kerk in Actie probeert zo samen met partners in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh.

Agenda:

28 maart:   Doopdienst van Jonathan van Beusichem, voorganger is ds. Broere. De schriftlezing is  Johannes 12: 1-11.

14 maart 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurP.A. Broere
Lied 84a Stil gebed Bemoediging en groet Gebed om vergeving Psalm 32: 1 en 2 Leefregel Lied 320: 1, 2, 3 en 4 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Aandacht voor de kinderen Kinderlied: ‘Jezus is de weg’ Schriftlezing van Jesaja 56: 1-8Schriftlezing van Marcus 11: 15-19 Opwekking 464 Verkondiging ‘Mijn tempel zal heten: Huis van gebed voor alle volken.’ Jesaja 56: 7b Opwekking 192 Dankgebed en voorbeden De kinderen komen terug uit de nevendienst Collecten worden benoemd Lied 835: 1, 2 en 4 Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is de
Kerk in Actie collecte 40dagentijd       NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                                     NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                                             NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Liturgische schikking:

Wie bekleed is met Christus ontdekt hoe God hem voluit mens wil maken. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk. Zo geven we elkaar waardigheid.

Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, creatief.

Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.

Voor deze schikking worden de glazen bekleed met touw, in de glazen plaatsen we bloeiende bloesems.

Mededelingen:

Opgavestrookjes nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad heeft u in een brief bij de Wegwijzer gevraagd om namen van belijdende leden die wij kunnen vragen voor het ambt. De opgavenstrookjes worden deze keer niet bij u opgehaald.

U kunt de namen via e-mail doorgeven aan: kerkenraad@ichthuskerktholen.nl of uw briefje geven aan de wijkouderling. We vertrouwen erop dat u meedenkt en bidt dat dit proces door God geleid zal worden.

Doopdienst

Nu er weer 30 bezoekers naar de kerkdienst kunnen komen, houden we ook weer een doopdienst. Op 28 maart houden Arno en Maria van Beusichem-van Marle hun zoon Jonathan ten doop. We kijken uit naar een mooie dienst.

Kerk in Actie collecte 40dagentijd: Binnenlands diaconaat  

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land zijn de armoedecijfers hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee gepaard gaan. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u diaconale initiatieven in arme regio’s om de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen.

Bestellen van een HuisPaaskaars.

Heeft u belangstelling om een HuisPaaskaars te bestellen dan kunt u kijken op de site van Boca kaarsengroep (www.boca.nl).

U kunt uw bestelling doorgeven aan Nelleke van Dijke via nellekequist@zeelandnet.nl en de diaconie bezorgt de kaars bij u. De kans bestaat dat de kaars niet meer voor Pasen geleverd kan worden omdat de besteltijd tot Pasen kort is.

Agenda:

19 maart:        Sluitingsdatum voor de wegwijzer van april

21 maart:        Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. B. de Haan uit Nieuw- en St. Joostland

28 maart:        Doopdienst van Jonathan van Beusichem.

7 maart 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDe heer Jan-Willem Westdorp
Mededelingen Psalm 136 Stil gebed, bemoediging en groet Inleidende woorden Gebed om ontferming Psalm 139 Tien Geboden: Exodus 20: 1-17 / Mattheus 22: 37-40 Lied 119: 63 en 65 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Kindermoment  Kinderen in de kerk gaan naar de kindernevendienstMuziek: ‘Bring us back’ Schriftlezing: Psalm 137 Muziek: ‘Jeruzalem, stad van goud’  Verkondiging Muziek: ‘Dance me to the end of love’ Dankgebed en voorbeden Kinderen komen terug uit de kindernevendienst Kinderlied: ‘Mijn herder’   Collecten worden benoemd Muziek: ‘Toekomst vol van hoop’ Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is de
Kerk in Actie collecte 40dagentijd        NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de
Kerk                                                                      NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het
Gebouwenfonds                                              NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Liturgische schikking:

Sommige mensen zijn zo gastvrij, dat andere mensen daarvan kunnen genieten. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan.

Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten.

Allereerst omdat je iemand niet kent en ook omdat de ander jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien.

Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. Als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf. Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis, een nestje.

In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Het viooltje, het kleine nederige bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.

Mededelingen:

Kerkdiensten met bezoekers

Vanaf vandaag, zondag 7 maart, is het weer mogelijk dat er maximaal 30 personen bij de kerkdiensten aanwezig zijn. We houden ons aan de coronamaatregelen die we eerder ook in acht namen. Er zal niet gezongen worden. Als u de dienst wilt bijwonen, kunt u zich tot vrijdagavond 23.00 uur aanmelden via het formulier op de website van de kerk. Op zaterdag voorafgaand aan de dienst ontvangt u een mail of u mag komen.

Uiteraard kunt u de dienst blijven volgen met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl.

De kerkenraad heeft ook besloten dat het jongerenwerk tot 17 jaar weer kan starten. Voor vergaderingen en gespreksgroepen zijn de zalen van de kerk nog niet beschikbaar.

Kerk in Actie collecte 40dagentijd: Libanon

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Christelijke instellingen als Near East School of Theology hebben een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten.

Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten de kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden.

Agenda:

14 maart:   Dienst om 10.00uur, voorganger is dominee Broere. De schriftlezingen zijn: Jesaja 56:1-8 en Marcus 11:15-19.

19 maart:        Sluitingsdatum voor de wegwijzer van april.

28 februari 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. P.A. Broere
MededelingenLied: ‘Kom met het licht van uw ontferming’Stil gebedBemoediging en groetAandacht voor de liturgische schikkingGebed om ontfermingPsalm 42 (medley)Gebed om verlichting met de Heilige GeestAandacht voor de kinderenKinderlied: ‘God van licht’Schriftlezing van Mattheüs 4: 1-11Lied 538: 1 en 4Schriftlezing van Psalm 91VerkondigingTekst: ‘In de nood zal Ik bij je zijn.’ Psalm 91: 15bPsalm 91: ‘Mijn toevlucht’ (Sela)Dankgebed en voorbedenCollecten worden benoemdOpwekking 378: ‘Ik wil jou van harte dienen’Zegen

Collecten:  

De 1e collecte is de collecte Missionair werk 40 dagentijd   NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de Kerk                                                 NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie                                          NL 98 RABO 0362614458 van de diaconie

Liturgische schikking:

Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is.

Een mens zonder drinken wordt dorstig. In de bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Gods geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf.

Laten we zorgvuldig omgaan met water, laten we er voor zorgen dat het beschikbaar is voor iedereen overal ter wereld.

De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De hyacint staat voor geluk, we zijn gelukkig en gezegend dat we overal water om ons heen hebben.     

Mededelingen:

Collecte Protestantse Kerk: Missionair werk Nederland 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk, dat betekent niet dat er minder behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van de kerk. Deze pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.

De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken gemeenschap rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens. Kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. 

Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

Agenda:

1 maart:          Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur (online vergadering)

7 maart:          Dienst om 10.00 uur, voorganger is Jan-Willem Westdorp. Tekst: Psalm 137.

Biddag, 24 februari 2021

Liturgie voor de morgendienst 10.00 uur Ds. P.A. BroereLiturgie voor de avonddienst 19.00 uur Ds. P. de Graaf uit Kruiningen
Afkondigingen Psalm 65: 1 en Psalm 72: 1 Stil gebed Bemoediging en groet Lied 215: 1, 3, 5 en 7 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Kindermoment Kinderlied: ‘Jezus is de Goede Herder’ Schriftlezing van Mattheüs 25: 14-30 Lied 180 Verkondiging Gezang 473: 1, 2, 9 en 10 De Apostolische Geloofsbelijdenis Lied 705: 1, 2 en 4 Dankgebed en voorbeden Collecten worden benoemd Lied 978: 1, 3 en 4 ZegenMuziek: Psalm 121 Stil gebed, bemoediging en groet Muziek: ‘Laat ons samen één zijn’ Lezen van de Geloofsbelijdenis Muziek: ‘Ik bouw op U’ Gebed om verlichting met de Heilige Geest Schriftlezing van Prediker 3: 1-13 en Psalm 126 Muziek: ‘Op bergen en in dalen’ Verkondiging Muziek: ‘Een toekomst vol van hoop’ Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader Collecten worden benoemd Muziek: ‘Gebed om zegen’ Zegen

Collecten:      

De 1e collecte is voor de Diaconie               NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie

De 2e collecte is voor de Kerk                       NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is de Kerk in Actie Biddag collecte: Ghana  
                                                                             NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

Liturgische schikking:

Een zaadje is in rust, het wacht op het moment dat de omstandigheden geschikt zijn om te groeien.

Niemand weet hoe dat kan. Hoe weet een zaadje wanneer het moet ontkiemen? Toch gebeurt het, soms na vele jaren. Hoe dat kan, is een geheim dat alleen onze Schepper kent, wij kunnen een zaadje niet laten ontkiemen. Wel kunnen wij zorgen voor de ideale omstandigheden van water, aarde, licht en warmte.

Laten we bidden om Gods zegen en onze handen uit de mouwen steken, God schept leven.

De tulp wordt door zijn vorm geassocieerd met biddende handen. Een pad van aarde, vruchtbaar wachtend op de goede vruchten.

Mededelingen:

Kerk in Actie Biddag collecte: Ghana

Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen maïs, rijst, sojabonen en pinda’s voor eigen gebruik. Tijdens het regenseizoen rapen ze vier maanden shea noten. De shea boter die je daarvan kunt maken, is heel gewild in veganistische boter en cosmetica. Een uitgelezen kans voor arme boerinnen in Ghana om hun levensomstandigheden te verbeteren. De Ghanese kerk leert hen de kwaliteit van de boter te verbeteren. Als ze beter samenwerken en de oogst goed bewaren, krijgen ze meer betaald voor hun noten en boter.

Toen Abiba’s man overleed raakte ze haar huis kwijt. De kerk leerde haar goede shea boter maken, waarmee ze genoeg geld verdiende om een nieuw huis te bouwen. Abiba is nu een inspiratiebron voor anderen.

Met uw bijdrage geeft u arme boerinnen in Ghana een kans hun leven te verbeteren.

Agenda:

28 februari:     Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. Broere. De Schriftlezingen zijn:                                             Mattheüs 4:1-11 en Psalm 91.

21 februari 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. W.A. Quak uit Rockanje
Orgelspel Welkom en mededelingen Psalm 63: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Lied 23b: 1, 2 en 3 Apostolisch vermaan: Galaten 5 vanaf vers 13 Lied 834 Gebed bij de opening van het Woord Moment voor de kinderen Schriftlezing van Ezechiël 34: 1-12 en 23-24 en uit Johannes 10: 1-21Psalm 43: 3 en 4 Tekst uit Johannes 10 vers 11: ‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ Uitleg en verkondiging Meditatief orgelspel Lied: ‘Voor Uw liefde Heer Jezus’ (1, 2 en 3) Dienst van de gebeden Kinderlied: ‘Jezus is…’ Collecten worden benoemd Lied: ‘Machtige God, Sterke Rots’ Zegen Lied: ‘Ik bouw op U’ (1 en 2)

Collecten: 

De 1e collecte is de Kerk in Actie collecte:
Moldavië                                                                      NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk                                       NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds              NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Liturgische schikking:

Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons juist de kans om samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn. Of we nu ziek zijn of gezond, elkaar niet vergeten in moeilijke tijden en er zijn voor elkaar.

We zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in deze pandemie, steunen. Symbolisch hiervoor zijn de vergeet-mij-nietjes.

Mededelingen:

Kerk in Actie collecte 40 dagentijd: Noodhulp Moldavië

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. De Kerken in Moldavië willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiële hulp bij het opzetten van lokale initiatieven.

Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Met uw bijdrage geeft u ouderen en jongeren in Moldavië de zorg en aandacht die ze verdienen.

Agenda:

24 februari: Biddag voor gewas en arbeid. Om 10.00 uur gaat ds. Broere voor en om 19.00 uur ds. P. de Graaf uit Kruiningen.

28 februari: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. P.A. Broere. De Schriftlezingen zijn:                                                                                                      Mattheüs 4: 1-11 en Psalm 91.

14 februari 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk
Welkom en mededelingen Intochtslied 150: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet Lied 195: Klein Gloria Gebed van verootmoediging Woord van genade en een richtlijn voor ons leven Loflied: ‘Eén naam is onze hope’ Gebed om de Heilige Geest Moment voor de kinderen 1e lezing uit Psalm 63Psalm 62: 1 en 5  2e lezing uit Markus 1: 35-45  Lied 534: 1, 2, 3 en 4 Uitleg en verkondiging Lied: ‘Heer, Uw Licht en Uw liefde schijnen’ Dankgebed en voorbede, stil gebed en het Onze Vader Kinderlied: ‘Mijn God is zo goed, hij wijst mij de juiste weg’ Collecten worden benoemd Slotlied: ‘Ere zij aan God de Vader’ Zending en zegen Uitleidend orgelspel: ‘Tienduizend redenen’

Collecten: 

De 1e collecte is de Kerk in Actie collecte: Ethiopië             NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk                                                 NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                            NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Mededelingen:

Abonnementsgeld De Wegwijzer

Als u het College van Kerkrentmeesters heeft gemachtigd voor het abonnementsgeld van kerkblad de Wegwijzer, zal het bedrag ook dit jaar in de maand februari van uw rekening worden afgeschreven.

Het incassant ID is NL83ZZZ302584825690.

Kerk in Actie collecte: Noodhulp Ethiopië

Door de klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door extreme droogte of juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp.

Om eventuele noodhulp in de toekomst te voorkomen krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte.

Ook helpt de Ethiopische kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Met uw bijdrage helpt Kerk in Actie de boeren in Ethiopië.

Agenda:

19 februari:     Sluitingsdatum voor de wegwijzer van maart

21 februari: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. W.A. Quak uit Rockanje.

7 februari 2021

Liturgie voor de jeugddienst, zondagmorgen 10.00 uur Het thema is: ‘Glow in the Dark’Ds. P.A. Broere Verschillende kinderen uit onze gemeente komen in beeld met een ingestuurde foto of filmpje.
Afkondigingen Lied: ‘Groot en geweldig’ Stil gebed Bemoediging en groet Inleiding op het thema Lied: ‘Laat zo je licht maar schijnen’ Proefjes met licht Gebed om verlichting met de Heilige Geest Opwekking 595: ‘Licht van de wereld’Schriftlezing van Genesis 1: 1-5 door Finn Keur Schriftlezing van Mattheüs 5: 14-16 door Romy Noort Lied: ‘Laat je licht maar schijnen’ Verkondiging Lied: ‘Licht’ Dankgebed en voorbeden Collecte Lied: ‘Vlammetje’ Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is de Kerk in Actie collecte: Indonesië          NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk                                                 NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                            NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Mededelingen:

Kerk in Actie collecte Indonesië: Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden in actie voor Indonesië

Delta voor Indonesië steunt drie projecten: de opvang van straatkinderen in Yogyakarta, een landbouwproject op Java en een vrouwenproject op Papoea.

Door middel van allerlei acties hebben we in de afgelopen tijd veel geld opgehaald. Tijdens de coronacrisis is het natuurlijk iets lastiger om in actie te komen, maar ook nu willen we laten zien dat we kwetsbare mensen dichtbij en ver weg niet vergeten.

We hopen op uw medewerking!

Alvast hartelijk dank, ZWO commissie Ichthuskerk.

Agenda:

14 februari: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk

19 februari:     Sluitingsdatum voor de wegwijzer van Maart

31 januari 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurPastor Erik Tramper uit Krabbendijke
Luisterlied: ‘Zo hoort uw liefde bij ons’ (Sela)              Luisterlied: 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’ Welkom en mededelingen Aanvangslied 145: 1, 2 en 4                                                                           Votum, stil gebed Bemoediging en groet Lied 195: Klein Gloria Woord van inleiding Gebed om toe-wending en ontferming Lied 4a Gebed om verlichting met de Heilige Geest Moment voor de kinderen Lied 1005Eerste schriftlezing van Ruth 2: 1-14 Tweede schriftlezing van 1 Johannes 4: 7-10 Acclamatie Lied 636                                                                                                                                Overdenking: ‘Waaraan heb ik zoveel liefde te danken’ Luisterlied: ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela)                       Dankzegging, voorbede, stil gebed, Lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’ en amen Kinderlied: ‘Van A tot Z’ Collecten worden benoemd Slotlied 913: 1, 2, 3 en 4                                                                                            Heenzending en Zegen  ‘Blijf bij mij Heer’: orgel improvisatie Martin Mans

Collecten: 

De 1e collecte is de collecte Jeugdwerk         NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de Kerk                              NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds    NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Mededelingen:

Jeugddienst ‘Glow in the Dark’

Op 7 februari houden we weer een jeugddienst, het thema is ‘Glow in the Dark’. In de Bijbel wordt vaak over licht gesproken, al in de eerste verzen van Genesis. Licht is ook iets wonderlijks. Dat willen we op een begrijpelijke manier uitleggen en zichtbaar maken voor kinderen van de basisschool.

We hopen natuurlijk dat deze dienst voor jong en oud inspirerend is, want de opdracht om het licht van het evangelie te laten schijnen in deze wereld geldt voor ons allemaal. Het is natuurlijk jammer dat ook deze dienst alleen online gevolgd kan worden, maar we hopen de verbondenheid met God en elkaar weer te ervaren.

Collecte Protestantse Kerk, jeugdwerk: Sirkelslag, een interactief bijbelspel

Hoe houd je jongeren betrokken bij het geloof en bij de kerk? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant. Sirkelslag is het online spel van JOP waarbij kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel spelen. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score.

Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een Bijbelverhaal centraal staat.

Met uw bijdrage kan JOP, Jong Protestant, nieuwe werkvormen blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.

Agenda:

1 februari:       Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur, online

7 februari:       Jeugddienst om 10.00 uur met het thema: ‘Glow in the Dark’, voorganger is ds. Broere.

24 januari 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. P.A. Broere
Opwekking 733: ‘Tienduizend redenen’ Stil gebed, bemoediging en groet Lied 195: Klein Gloria Gebed om ontferming en Genadeverkondiging Psalm 65: 1 en 2 Christelijke leefregel Lied 656 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Kindermoment Schriftlezing van Marcus 2: 18-28Opwekking 245: ‘Hier in uw heiligdom’ Verkondiging Lied: ‘Ik kan niet zonder U’ (Christian Verwoerd) De Apostolische Geloofsbelijdenis Opwekking 277: ‘Machtig God’ Dankgebed en voorbeden Kinderlied: ‘Je mag er zijn’ Collecte Lied 425 Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is de collecte Missionair werk 2021             NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de Kerk                                                 NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                            NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Mededelingen:

Afscheid Wim van Kempen als organist

Br. Wim van Kempen heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen stopt met het orgelspelen. Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven is hij al jaren onder behandeling van het oncologisch centrum van Bravis. Nu de behandeling is gestopt gaat zijn conditie gaandeweg achteruit. Heel veel jaren is hij de constante factor geweest in ons organistenteam. Toen hij 40 jaar organist was hebben we hem een onderscheiding van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer uitgereikt, daar zijn inmiddels ruim 7 jaar bijgekomen. Het spijt ons niet alleen dat hij zijn taak neerlegt, maar ook dat het in deze omstandigheden moet. Hij verdient een toespraak in een volle kerk gevolgd door een daverend slotakkoord van hemzelf!

Wim, namens de gemeente heel hartelijk dank voor je uitstekende begeleiding van de samenzang. We bidden je Gods hulp en nabijheid toe.

Collecte Protestantse Kerk, Missionair werk 2021: Een kerk van betekenis

Om verbonden te zijn met hun omgeving willen kerkelijke gemeenten op vele manieren van betekenis zijn voor de mensen in hun dorp of stad. Dit kan zijn met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. Het kan ook, zoals in Beilen, met een oecumenisch mobiel kerkje waar mensen een kaarsje kunnen aansteken of een gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte is voor één persoon, nodigt uit tot stilte.

Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionair werk in het hele land.

Agenda:

25 januari:      Moderamenvergadering, aanvang 18.45 uur online

25 januari:      Ouderlingenberaad, aanvang 19.15 uur online

31 januari:      Dienst om 10.00 uur, voorganger is pastor Erik Tramper uit Krabbendijke.

17 januari 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht
Welkom en mededelingen Aanvangslied 33: 1, 2 en 8 Stil gebed, Bemoediging en groet: ‘Votum en Groet’ (Sela) Lied 195: Klein Gloria Leefregel: Tien Woorden Lied 316: 1, 2, 3 en 4  Gebed bij de opening van het Woord Kindermoment door de kindernevendienst Schriftlezing van Jesaja 62: 1-5Lied 176: 1, 3 en 6 Schriftlezing van Johannes 2: 1-11 Lied 525: 1, 2 en 3 Preek Lied 968: 1, 2 en 5 Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader Kinderlied: ‘Mijn God is zo groot’ Collecten worden benoemd Slotlied: ‘Gebed om zegen’ (Sela)                                                                  Wegzending en zegen

Collecten: 

De 1e collecte is voor de Protestantse Kerk         NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 2e collecte is voor de Kerk                                     NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds           NL 44 RABO 0362600686 van de kerk

Mededelingen:

Onlinediensten

De kerkenraad heeft besloten om de periode van onlinediensten te verlengen tot en met 7 februari, ook worden er geen fysieke bijeenkomsten door de week gehouden. Dit na de persconferentie van afgelopen dinsdag en het dringende advies van de PKN om alleen onlinediensten te houden. We hopen en bidden dat de beperkingen die we onszelf opleggen bijdragen aan het overwinnen van deze pandemie.

Collecte Protestantse Kerk: Ondersteuning gemeenten 2021

In onze Protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op vele gebieden, van pastoraat tot missionaire taken, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer.

Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse kerk professionals en vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten de deelnemers hun kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag.

Week van gebed 2021

De landelijke ‘Week van gebed’ wordt dit jaar online gehouden van 18 tot en met 23 januari. In Tholen wordt de ‘Week van gebed’, georganiseerd door leden van de Ichthuskerk, de Christengemeente en de Nederlands Hervormde gemeente. Er wordt op drie dagen een livestream verzorgd, dit zal zijn op:

Maandag 18 januari vanuit de Ichthuskerk, woensdag 20 januari vanuit ‘de Oesterschelp’ en vrijdag 22 januari vanuit de Nederlands Hervormde kerk.

We nodigen iedereen uit om op deze dagen met ons mee te bidden.

U kunt deelnemen via de site: www.weekvangebed.nl/gebedslocaties. Op deze site kunt u op de getoonde kaart Tholen aanklikken en daar vindt u de link om deze bijeenkomsten te volgen.

Agenda:

19 januari:      Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van februari

24 januari:      Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. Broere.

10 januari 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. P.A. Broere
Psalm 111: 1 en 2 Stil gebed Bemoediging en groet Lied 195: Klein Gloria Gebed om ontferming Lied 836: 1 Genadeverkondiging Lied 836: 4 Tien Geboden Lied 836: 5 Gebed om verlichting met de Heilige GeestKindermoment Inleiding op de schriftlezing Schriftlezing van Marcus 1: 21-34 Lied 316: 1 Verkondiging Gezang 170: 1 en 6 Dankgebed en voorbeden Kinderlied: ‘God is zo groot’ Collecte Lied 103c: 1 en 5 Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is voor de Diaconie                                          NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie

De 2e collecte is voor de Kerk                                                 NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                            NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

Mededelingen:

Diaconie collecte: Pastoraal Diaconaal Centrum ‘De Herberg’ in Oosterbeek

‘De Herberg’ in Oosterbeek biedt een plaats van rust, beschutting en perspectief als je te maken hebt met eenzaamheid, somberheid, verliesverwerking of spanningen binnen relaties. ‘De Herberg’ is een gastvrij huis met professionele begeleiding, een open Bijbel en liefdevolle aandacht. De diaconie wil het werk van ‘De Herberg’ graag ondersteunen en beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Agenda:

17 januari:      Dienst om 10.00 uur, ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht gaat voor.

3 januari 2021

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. B. Ridder uit Almkerk
Welkom en mededelingen Aanvangspsalm 100: 1, 3 en 4 (oude berijming) Stil gebed Bemoediging en groet Gebed om ontferming Woord van bemoediging en leefregel Lied 1005: 1, 2, 4 en 5 Gebed bij de opening van het Woord Moment voor de kinderenSchriftlezing van Lucas 2: 21-40 Lied 159a (orgelspel) Preek Lied 489: 1 en 2 (orgelspel) Dankgebed en voorbeden Kinderlied: ‘Elke stap’ Collecten worden benoemd Slotlied 904: 1, 3 en 5 Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is voor de Zending                                           NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk                                                 NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie                                        NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie

Mededelingen:

Kerkbalans

Denkt u er aan het toegezegde bedrag voor de actie kerkbalans 2020 over te maken?

Agenda:

4 januari:        Kerkenraadsvergadering online, aanvang 20.00 uur

10 januari:      Dienst om 10.00 uur, ds. Broere gaat voor.

Zondagsbrief  31 december 2020 en 1 januari 2021

Liturgie voor oudejaarsavond 19.00 uur Ds. P.A. BroereLiturgie voor nieuwjaarsmorgen 10.15 uur Ds. P.A. Broere (Dienst in Poortvliet)
‘Toekomst vol van hoop’ (Sela) Stil gebed Bemoediging en groet Overlijdensafkondiging zr. M. Duine-Duine Lied 886 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Schriftlezing van Psalm 90 Psalm 90: 1 en 8 Liedboek p. 246 ‘God, kijk ik terug zover ik kan…’ Verkondiging Lied 511: 1, 2 en 5 en vers 7 telkens als refrein De Apostolische Geloofsbelijdenis Lied 939 Dankgebed en voorbeden Collecten worden benoemd Lied 90a: 1, 4, 5 en 6 ZegenPsalm 100 Stil gebed Bemoediging en groet Lied 216 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Schriftlezing van Numeri 6: 22-27 ‘Ik zal er zijn’ (Sela) Schriftlezing van Lukas 2: 21 en Handelingen 4: 8-12 Lied 489: 1 en 2 Verkondiging Lied 512: 1, 2, 5, 6 en 7 Dankgebed en voorbeden Collecten worden benoemd Psalm 121 Zegen Lied 415: 3
  1.  De dienst in Poortvliet is ook te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1573/events/event/15552674-202101011015

Collecten op oudejaarsavond:      

De 1e collecte is voor de Eredienst                                        NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 2e collecte is voor de Kerk                                                 NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                            NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

Mededelingen:

Kerkbalans

Denkt u er aan het toegezegde bedrag voor de actie kerkbalans 2020 over te maken?

Agenda:

3 januari:        Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. B. Ridder uit Almkerk

Kerstnachtdienst, 24 december 2020

Liturgie voor kerstnachtdienst 22.30uur Thema: ‘Je bent niet alleen’  Ds. P.A. Broere Muzikale medewerking van Wim van Kempen (orgel), Sanne de Hond en Thijs Broere (trompet) en een aantal gelegenheidszangers
Lied 598 -‘Als alles duister is’ Stil gebed Bemoediging en groet Lied 477 -‘Komt allen tezamen’ Gebed om verlichting met de Heilige Geest Schriftlezing van Jesaja 9: 1-6 Lied 1005: 1, 2, 4 en 5 -‘Zoekend naar licht’ Schriftlezing van Lukas 2: 1-7 Lied 503 -‘Wij staan aan een kribbe’Schriftlezing van Lukas 2: 8-20 Lied 483 -‘Stille nacht’ Verkondiging Lied 478:1 en 4 -‘Komt, verwondert u hier mensen’ Dankgebed en voorbeden Collecten worden benoemd Lied: ‘Geef licht’ van Stef Bos Ere zij God Zegen

 Eerste Kerstdag  hieronder!

Collecten: 

De 1e collecte is voor de Eredienst                                        NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 2e collecte is voor de Kerk                                                NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                            NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

Uitleg liturgische schikking:

Gods liefde is geboren!

Mededelingen:

Kerkbalans

Denkt u er aan het toegezegde bedrag voor de actie kerkbalans 2020 over te maken?

Agenda:

25 december:  Dienst op eerste kerstdag om 10.00 uur, voorganger is Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk

27 december:  Dienst om 10.00 uur, voorganger is Ds. D.C. Groenendijk uit Zuid-Beijerland

Eerste kerstdag, 25 december 2020

Liturgie voor kerstochtend 10.00 uurDs. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk
Intochtslied Psalm 24: 1 en 5              Stil gebed, votum en groet Lied 444: 1 en 4                                  Gebed van verootmoediging Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven Loflied 441: 1 en 7                              Gebed bij de opening van het Woord Kindermoment 1e Lezing van Johannes 1: 1-14                      Lied 483: 1, 2 en 32e Lezing van Hebreeën 1: 1-12 Lied 481: 1 en 3 Verkondiging: Gods Vaderliefde voor jou en mij Orgelspel Lied 475: 1 en 2 Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader Kinderlied: ‘Goed nieuws’ Collecten worden benoemd Slotlied: ‘Ere zij God!’ Zending en zegen

Collecten: 

De 1e collecte is de KiA collecte: kinderen in de knel          NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk                                                 NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                            NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

Uitleg Liturgische schikking:

Gods liefde is geboren!

Mededelingen:

Kerkbalans

Denkt u er aan het toegezegde bedrag voor de actie kerkbalans 2020 over te maken?

Kerstcollecte Kerk in Actie 2020: Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, vanuit het Midden-Oosten en Afrika gekomen op zoek naar warmte en veiligheid.

Kerk in Actie helpt via partnerorganisaties de vluchtelingenkinderen in Griekenland, omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker en dat geven wij door.

De kinderen worden geholpen met voedsel, kleding en onderwijs en er wordt geprobeerd hen op een veiligere plek te krijgen.

Agenda:

27 december:  Dienst om 10.00 uur, voorganger is Ds. D.C. Groenendijk uit Zuid-Beijerland.

Zondagsbrief 20 december vierde Advent

Liturgie voor Vierde Advent zondag 20 december 10.00 uur Ds. W.J. van de Griend uit Yerseke
Mededelingen Aansteken van de 4 adventskaarsen   Psalm 27: 1 Stil gebed, votum en groet Gebed om vergeving Lied 445: 1  Woorden van vergeving (uit Jesaja 43: 19-21)  Woorden van leven (uit 1 Petrus 3: 8-12) Lied 445: 3 en 4  Gebed om de werking van de Heilige Geest Kindermoment   Schriftlezing van Jesaja 9: 1-6Lied 454  Schriftlezing van Mattheüs 4: 13-17 Lied 439: 2  Verkondiging Orgelspel  Lied 437: 1, 4, 5 en 6  Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader Kinderlied: ‘Zijn naam is Jezus’ Aandacht voor de collecten    Slotlied 440: 1 en 2 Wegzending en Zegen Na de zegen luisteren we naar lied 440: 4

Collecten:

De 1e collecte is de collecte Missionair Werk      NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 2e collecte is voor de Kerk NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds               NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

Uitleg Liturgische schikking:

Gods liefde is voor iedereen, de verschillende soorten bloemen symboliseren de diversiteit van alle mensen.

Mededelingen:

Kerkdiensten alleen online tot en met 17 januari 2021

De kerkenraad heeft kennis genomen van de strenge maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook als kerkelijke gemeente willen we zoveel mogelijk doen om het aantal besmettingen terug te dringen. Daarom heeft de kerkenraad, met pijn in het hart, besloten om de diensten tot en met 17 januari alleen nog online uit te zenden. Alleen wie een taak heeft tijdens de dienst, zal aanwezig zijn. 

Ook op andere dagen zijn de zalen van de kerk niet beschikbaar voor vergaderingen, catechisaties, clubs of gespreksgroepen. Laten we bidden dat dit offer mag bijdragen aan het uitbannen van het virus en dat de dag zal komen dat we weer veilig Gods lof kunnen zingen.

Collecte Missionair werk, ‘Daarom Kerst: Iedereen welkom op het Kerstfeest!’
Voor christenen draait het kerstfeest om de geboorte van Christus, in Hem gaf God licht in het
donker. Dat geven we door en delen we met de mensen om ons heen. De Protestantse Kerk
wil een open, uitnodigende kerk zijn. Om ook dit jaar, ondanks de coronamaatregelen, de
boodschap van Kerst te kunnen delen heeft de Protestantse Kerk onder andere de cd’s van ‘Daarom Kerst’ gemaakt. De cd’s zijn ook bedoeld om aan buren of vrienden te geven. Voor kinderen is een eigen cd gemaakt. Met uw bijdrage steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van Kerst.

Zondagsbrief
Bijdragen voor de zondagsbrief van zondag 27 december graag inleveren voor woensdagavond 20.00 uur. Dan kan ik de zondagsbrief op donderdag 24 december versturen.

Agenda:
24 december: Kerstnachtdienst om 22.30 uur met thema: ‘Je bent niet alleen’, voorganger is ds. Broere
25 december: Dienst op eerste kerstdag om 10.00 uur, voorganger is Ds. B. van Ginhoven uit Ouwerkerk
17 december: Dienst om 10.00 uur, voorganger is Ds. D.C. Groenendijk uit Oud-Beijerland.

3e advent, 13 december 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uurDs. P.A. Broere
Opwekking 176: ‘U bent mijn schuilplaats, Heer’ Stil gebed Bemoediging en groet We zingen geen Klein Gloria in Advent Gebed om ontferming Lied 442 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Kindermoment Kinderen gaan naar de nevendienst Inleiding op de SchriftlezingenSchriftlezing van Jesaja 22: 20-22 en Mattheüs 11: 2-6            Lied 435: 1 en 2 Verkondiging Gezang 125: 1, 4 en 5 (melodie Lied 466) Dankgebed en voorbeden Kinderen komen terug uit de nevendienst Kinderlied: ‘Jozef timmerman’ Collecten worden benoemd Lied 452 Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is voor de Zending                                          NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk                                                 NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds                            NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

Uitleg Liturgische schikking:

De paarse tulp symboliseert het gebed, de bloembladen staan open naar de hemel.

Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.

Mededelingen:

Kerktaxi december

In december verzorgt Pieter Roggeband (06-53247612) de kerktaxi, dit in tegenstelling tot wat in ‘de Wegwijzer’ staat.

Agenda:

19 december: Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van januari 2021.

2e advent 6 december 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. J.A.L. Duijster uit Papendrecht

Aansteken adventskaars en gedicht

Intochtslied HH 321: 1, 3 en 5

Stilte, votum en groet

Psalm 42: 1 en 3

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging en Wet

Psalm 103: 3 en 7

Gebed bij het Woord

Moment voor de kinderen

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen uit 1 Samuël 2: 1-11 en uit

Lucas 1: 46-55

Lied 84a

Verkondiging thema ‘Geloofs(op)voeding’

Lied: ‘Hoe zal ik U ontvangen?’

Dank- en voorbeden

Kinderlied: ‘Meisje uit Nazareth’

Benoemen van de collecten

Slotlied: 442

Wegzending en zegen

Collecten: 

De 1e collecte is voor de Eredienst                                       NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 2e collecte is voor de Kerk                                                 NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 3e collecte is voor de Diaconie                                          NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie

 

Uitleg Liturgische schikking:

Want alleen U Heer, brengt redding!

Wij mensen komen tot bloei gedragen door Gods handen.

Mededelingen:

Voorzangers in kerstdiensten

Voor de kerstnachtdienst en de dienst op Eerste Kerstdag willen de organisten een viertal zangers begeleiden tijdens de dienst. Wilt u of jij één van de zangers zijn, geef je dan op bij Wim van Kempen (vkvw@edpnet.nl of 06-53360604) of bij Anja Elenbaas (aelenbaas@zeelandnet.nl of 0166-850805)

 

Agenda:

9 december:    Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in ‘t Visnet

9 december:    Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

13 december: Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. Broere.

Zondagsbrief 29 november 2020       1e advent

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Jakub Maurilio Jancuš, pleegzoon van Jeroen en Renate Baaijens

Ds. P.A. Broere

Welkom en mededelingen

Psalm 139 (Psalm Project)

Stil gebed

Bemoediging en groet

In advent zingen we geen Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 745: 2 en 4

Inleidende woorden bij de doop

Lied: ‘God kent jou vanaf het begin’

Doopvragen

Doopgebed

Lied 348: 1 en 2

Doopbediening en zegen

Zegenlied: ‘Gods zegen voor jou’ (Sela)

Vraag aan de gemeente

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Lukas 3: 1-17

Psalm 1 onberijmd

Verkondiging

Lied 439: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: ‘God heeft een plan met je leven’

Dankfilmpje van enkele ‘Compassion’ kinderen

Collecte

Lied 440: 1 en 3

Zegen

Collecten: 

De 1e collecte is de KiA collecte: kinderen in de knel        
                                                                                           NL 85 RABO 0362629048 van de ZWO

De 2e collecte is voor de Kerk                                    NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

De 3e collecte is voor het Gebouwenfonds          NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk

Uitleg Liturgische schikking:

De Liefde van God vraagt om een antwoord. Als wij ons niet openstellen voor God en onze medemens kan Zijn Liefde niet tastbaar worden.

Het hart symboliseert de Liefde, de hyacinten symboliseren vredelievendheid.

Mededelingen:

Begrotingen 2021

Verderop in deze zondagsbrief staan de begrotingen over 2021 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de begrotingen ter inzage te leggen op de leestafels in de kerk. Om ervoor te zorgen dat iedereen de begrotingen kan inzien publiceren we ze daarom in de Socieapp en op de zondagsbrief.

Vragen over de begrotingen kunt u sturen naar: kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl.

Vriendelijke groet van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen

Kerk in Actie collecte: Kinderen in de knel (School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid)

In Oekraïne worden veel weeskinderen, kinderen met gezondheidsproblemen of met een moeilijke thuissituatie opgevangen in staatsinternaten. Op veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht. Ze krijgen gebrekkig onderwijs, minimale zorg en er is onverschillig personeel.

‘De School van onze Dromen’ in het stadje Vynnyky zet zich in om het onderwijs positief te veranderen. Personeelsleden krijgen onderwijs in de zorg voor kwetsbare kinderen. Nieuwe lesmethoden bevorderen het zelfvertrouwen en creativiteit van de kinderen. Alles is erop gericht om kwetsbare kinderen de zo nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie ‘De School van onze Dromen’ en andere ‘Kinderen in de Knel’ projecten.

 

Voorzangers in kerstdiensten

Voor de kerstnachtdienst en de dienst op Eerste Kerstdag willen de organisten een viertal zangers begeleiden tijdens de dienst. Wilt u of jij één van de zangers zijn, geef je dan op bij Wim van Kempen (vkvw@edpnet.nl of 06-53360604) of bij Anja Elenbaas (aelenbaas@zeelandnet.nl of 0166-850805)

 

Agenda:

6 december:    Dienst om 10.00 uur. Voorganger is ds. J.A.L. Duyster uit Papendrecht.

Zondagsbrief  22 november 2020

Collecten: 

             De 1e collecte is de collecte Pastoraat (NL 98 RABO 0362614458 van de Diaconie)

             De 2e collecte is voor de Kerk (NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk)

             De 3e collecte is voor de Bloemendienst (NL 44 RABO 0362600686 van de Kerk)

 

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P. de Graaf uit Kruiningen

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere

Muziek: Psalm 150 vers 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Muziek: Lied 195 (Klein Gloria)

Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Muziek: ‘Groot is Uw trouw’

Leefregel

Muziek: ‘Heer U bent mijn leven’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Openbaring 19: 1-10

Muziek: ‘Halleluja eeuwig dank en ere’

Verkondiging

Muziek: ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderen komen terug in de dienst

Kinderlied: ‘Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten’

Collecten onder de aandacht brengen

Muziek: ‘Er is een land van louter licht’

Zegen en gesproken Amen

Lied 90a: 1, 3, 4 en 6

Stil gebed, bemoediging en groet,

‘Veni Sancte Spiritus’ (Taizé)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

De namen van wie gedoopt zijn

Lied 348: 9 en 8

De namen van wie belijdenis van hun geloof aflegden

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 939

Schriftlezing van 2 Korintiërs 4: 15 – 5: 10

Psalm 73: 9

Verkondiging

Lied 769: 1, 4 en 6

Gedenken van de overledenen

Gedicht: ‘Huil niet om mij’

Stilte

Gezang 273: 1 en 4

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zegenlied: ‘God zal met je meegaan’

Zegen

Uitleg Liturgische schikking:

In het midden van de schikking zien we het kruis waarbij we denken aan de overledenen, maar ook aan het lijden en de opstanding van Jezus.

De witte bloemen en de kaarsen vertellen van het licht. De witte rozen en klimop zijn in verbinding met het kruis als teken van de band met God. Een band die blijft, want Christus schrijft de dagen van ons leven tot Gods verhaal in nieuwe taal, zo liefderijk gegeven. Een band die blijft, want Christus deelt jouw levensdagen.

Berichten uit de gemeente:

In de afgelopen week zijn er meerdere gemeenteleden besmet geraakt met het coronavirus. Ook zijn er  gemeenteleden die onderzoeken ondergaan en hierdoor in onzekerheid leven. Laten we voor hen bidden en hen laten merken dat hun zorgen worden gedeeld.

 Collecte Pastoraat:

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder.

Er zijn gemeenten die minder formatieruimte hebben voor de predikant(en), terwijl het pastoraal werk en ook het aantal uitvaartdiensten niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk heeft trainingen ontwikkeld waarin aandacht is voor alles wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart. Naast de pastorale trainingen zijn er ook brochures, boekjes met gedichten en gebeden beschikbaar en is er een online ideeënbank voor het organiseren van pastorale activiteiten.

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.

Muzikaal uurtje!

De Hervormde gemeente Rehoboth organiseert een muzikaal uurtje waarin we elkaar willen bemoedigen met een lied. U kunt een lied aanvragen voor iemand, of gewoon een lied dat u zelf graag wilt horen. Dat kan een psalm, gezang, opwekkingslied of een lied van Johannes de Heer zijn.

De uitzendingen van het muzikale uurtje zijn op zondagavond 29 november en zondagavond 20 december van 19.00 tot 20.00 uur. Het is te volgen via Kerkdienstgemist.nl (Hervormde gemeente Rehoboth, Sint-Maartensdijk), of via de site: www.hervormdegemeenterehoboth.nl onder het kopje kerkdiensten.

In de week voorafgaande aan de uitzending kunt u een lied aanvragen via: jorienhage@zeelandnet.nl  of telefonisch tussen 17.00 en 18.00 uur via: 0166 – 603089.

 

Agenda:

25 november: Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in ’t Visnet

25 november: Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

29 november: Eerste zondag van advent. In de dienst wordt de Heilige Doop bediend aan   

                        Jakub Maurilio Jancuš, pleegzoon van Jeroen en Renate Baaijens, voorganger is ds. Broere.

 

Zegenlied:

 

God zal met je meegaan

als licht in je ogen

als lamp voor je voet

als hand op je hoofd

en arm om je schouder;

als baken bij ontij en verte die wenkt

als groet op je lippen en hoop in je hart

als stem die je uitdaagt

en woord dat je voorgaat.

 

Tekst: ds. Sytze de Vries. Muziek ds. Job de Bruijn

Dankdag, 18 november 2020

Collecten:          De eerste collecte is voor de Diaconie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor woensdagmorgen 10.00 uur

Ds. D. Westerneng uit ‘s Gravenpolder

Liturgie voor woensdagavond 19.00 uur

Ds. P.A. Broere

Intochtslied 103: 1 (voorgelezen)

Votum en Groet

Gebed om Gods Geest

Moment voor de kinderen

Kinderen gaan naar de nevendiest

Schriftlezing van Mattheüs 20: 1-16

Lied 991: 1, 2 en 8 (voorgelezen)

Verkondiging

ELB 203 1, 3 en 4

Dankgebeden voorbeden

Kinderen komen terug

Kinderlied: ‘Dank U wel’

Lied 704

Collecte

Geloofsbelijdenis gelezen

Lied 705: 1 (voorgelezen)

Zegen

Psalm 66: 1 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Opwekking 328: ‘Heer, ontferm U over ons’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Aandacht voor de liturgische schikking

Schriftlezing van Psalm 103: 1-5 en 22b

Bless the Lord, my soul (Taizé)

Schriftlezing van Lukas 17: 11-19

Lied 800: 1 en 2

Verkondiging

Meditatief moment

Dankgebed en voorbeden

Lied: ‘Onze Vader, maak alles nieuw’

Collecte

Opwekking 733: ‘Tienduizend redenen’

Zegen

Mededelingen:

Begrotingen 2021

Verderop in deze zondagsbrief staan de begrotingen over 2021 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de begrotingen ter inzage te leggen op de leestafels in de kerk. Om ervoor te zorgen dat iedereen de begrotingen kan inzien publiceren we ze daarom in de Socieapp en op de zondagsbrief.

Vragen over de begrotingen kunt u sturen naar: kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl.

Vriendelijke groet van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen

 Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

Agenda:

19 november: Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van december

22 november: Eeuwigheidszondag. Om 10.00 uur gaat ds. P. de Graaf uit Kruiningen voor en om 17.00 uur ds. Broere. In de middagdienst noemen we de namen van wie gedoopt zijn, belijdenis hebben afgelegd én gedenken we wie in het afgelopen jaar zijn overleden.

 

 

Zondagsbrief 15 november 2020

Collecten:                                         De eerste collecte is de collecte Jeugdwerk (JOP)

                                                         De tweede collecte is voor de Kerk

                                                            De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Jeugddienst met het thema:

‘How do you fight your battles?’

Ds. Corine Zonnenberg uit Hardingsveld-Giessendam

 

Intochtslied: ‘Whom shall I fear’ van Chris Tomlin

Stil gebed

Votum en groet

Opwekking 194: ‘U maakt ons één’

Gebed

Intro van het thema 

Interactief moment via Mentimeter

Lied: ‘No longer slaves’ van Bethel

Kinderen gaan naar de nevendienst, de kinderen van groep 7 en 8 blijven in de kerk

 

Schriftlezing van Mattheus 14: 22-33

Opwekking 789: ‘Lopen op het water’

Verkondiging

Lied: Building 429 ‘Fear no more’

Kinderen komen terug uit de nevendienst 

Mandarijnenmoment + gebed

Kinderlied: ‘Wie loopt op het water’

Digitale collecte

Slotlied: ‘Surrounded’ van Michael W. Smith

Zegen

 

Om thuis mee te doen met de dienst, gebruik dan deze link:

https://www.bijbelborrels.nl/bijbelborrels-in-de-kerk/ichthuskerk-tholen/

 

Mededelingen:

Collecte Jeugdwerk: Opvoeden doe je niet alleen

Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Een kerkelijke gemeenschap om zich heen die hen ondersteunt en ruimte geeft om ervaringen uit te wisselen is waar ouders behoefte aan hebben. JOP, Jong Protestant, helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap. Dit doen zij met werkvormen en producten waarmee gemeenten gezinnen kunnen helpen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties.

Met uw bijdrage kan JOP ouders, gezinnen en kerken blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.

Dankdag voor gewas en arbeid

Aanstaande woensdag, 18 november, zullen alle kerkklokken in de gemeente Tholen luiden van 18.00 tot 18.10 uur. Daarmee worden wij opgeroepen om ons te bezinnen op wat de coronacrisis ons te zeggen heeft. Het klokgelui is ook een huldeblijk aan alle mensen die werken in de zorg. Op die dag houden we twee erediensten die uiteraard ook uitgezonden worden. ’s Morgens om 10.00 uur gaat ds. Westerneng uit ’s Gravenpolder voor, en ’s avonds om 19.00 uur ds. Broere.

 Bidstond

Maandag 16 november is er van 19.00-20.00 uur weer een bidstond in ‘t Visnet. Op gepaste wijze willen we samen zijn. We beluisteren een lied, gevolgd door een korte overdenking en daarna willen we met elkaar bidden, hardop of in stilte. Bidden is contact leggen met God. En dat met elkaar en voor elkaar, omdat we dat zo nodig hebben als mensen op weg met God.

Overweeg het eens om ook mee te doen en samen hardop of juist in stilte te praten met God.

Iedereen is welkom!

Aanmelding is verplicht en kan via de mail: rosalieveldt@live.nl, of via 0166-604682

 Muzikaal uurtje!

De Hervormde gemeente Rehoboth organiseert een muzikaal uurtje waarin we elkaar willen bemoedigen met een lied. U kunt een lied aanvragen voor iemand, of gewoon een lied dat u zelf graag wilt horen. Dat kan een psalm, gezang, opwekkingslied of een lied van Johannes de Heer zijn.

De uitzendingen van het muzikale uurtje zijn op zondagavond 29 november en zondagavond 20 december van 19.00 tot 20.00 uur. Het is te volgen via Kerkdienstgemist.nl (Hervormde gemeente Rehoboth, Sint-Maartensdijk), of via de site: www.hervormdegemeenterehoboth.nl onder het kopje kerkdiensten.

In de week voorafgaande aan de uitzending kunt u een lied aanvragen via: jorienhage@zeelandnet.nl  of telefonisch tussen 17.00 en 18.00 uur via: 0166 – 603089.

 Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

Agenda:

18 november: Dankdag voor gewas en arbeid. Dienst om 10.00 uur: ds. Westerneng uit ’s-Gravenpolder, en om 19.00 uur: ds. Broere.

19 november: Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van november

22 november: Eeuwigheidszondag. Om 10.00 uur gaat ds. P. de Graaf uit Kruiningen voor en om 17.00 uur ds. Broere. In de middagdienst noemen we de namen van wie gedoopt zijn, belijdenis hebben afgelegd én gedenken we wie in het afgelopen jaar zijn overleden.

Zondagsbrief 8 november 2020

Collecten:                           De eerste collecte is de collecte Heilig Avondmaal

                                           De tweede collecte is voor de Kerk

                                             De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Viering van het Heilig Avondmaal

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Viering van het Heilig Avondmaal

Ds. P.A. Broere

Psalm 42 medley

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming: Lied 130c

Christelijke leefregel

Lied 840

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing van Psalm 126 en 1 Petrus 5: 6-11

Lied 809

Verkondiging

Lied 809 (orgelspel)

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Onderwijzing bij het heilig Avondmaal

Gebed

Lied 381: 1, 2 en 3

Bij het brood, Lied 376: 4

Bij de wijn, Lied 381: 5

Lied 381: 6

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Kinderlied: Opwekking 832

Zegen 

Psalm 116: 1, 2 en 10 (OB)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Opwekking 464

Gemeenschap van brood en wijn

Psalm 103: 5 en 7

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing van 2 Korintiërs 4: 5-15

Lied 675

Verkondiging

In Jezus’ naam (Sela)

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Geroepen om te zingen 255 – Amen

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 425

Zegen

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten over de zieken in onze gemeente bekend.

Laten we juist in deze tijd goede aandacht hebben voor diegenen die weinig contacten hebben.

Mededelingen:

Collecte Heilig Avondmaal

Het collectedoel voor deze viering van het Heilig Avondmaal is Stichting Ontmoetingscentrum Binnen-Bereik Tholen. Al ruim tien jaar biedt Binnen-Bereik een plaats van ontmoeting, verbinding en een luisterend oor. Het is een plek waar je jezelf mag zijn, waar je mag horen van en in aanraking mag komen met het Evangelie. Met de opbrengst wil de diaconie het werk van deze stichting ondersteunen, om ook in een tijd waarin afstand geboden is binnen bereik van Hem en van elkaar te mogen blijven.

Verkoop Appelsap

Samen met een aantal kerken op Walcheren en Zeeuws Vlaanderen verkopen we, als ZWO, Zeeuws appelsap. Een fles van 75cl kost € 1.50 waarvan de helft bestemd is voor de projecten in Indonesië.

Het appelsap kan besteld worden door dit te vermelden op het bestelformulier van de Speculaaskoeken.

Actie Schoenendoos

Doet u ook weer mee met de Actie Schoenendoos!? In de folder, die in de Wegwijzer van oktober zat, leest u alle informatie over de actie. In de Wegwijzer zelf staat bij wie u de schoenendoos kunt inleveren, mocht u niet in de kerk komen op dit moment.

De schoenendoos inleveren kan tot en met vandaag, zondag 8 november.

Contextueel Bijbellezen

Op dinsdag 10 november om 20.00 uur komen we weer bij elkaar in de Kerkenraadskamer. Samen lezen en staan we stil bij Marcus 9 en 10. “Worden als een kind”, wat betekende dit voor de eerste hoorders en lezers toen en wat betekent het nu voor ons.

Aanmelden is verplicht en kan bij: otto.van.tuijl@planet.nl.

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

Agenda:

9 november:   Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

11 november: Catechisatie 16+, aanvang 19.00 uur in ’t Visnet

11 november: Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

15 november: Jeugddienst met ds. Corine Zonnenberg. Het thema is: How do you fight your battles?

Opwekking 464

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

en kniel nu voor hem neer,

die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

 

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond

waar Hij verschijnt met vuur.

Een eeuwig durend licht straalt van Zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

 

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

 

Zondagsbrief  1 november 2020

Collecten:

De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte: Najaarszending

De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. H.P. de Goede uit Werkendam

Welkom en mededelingen

Psalm 89: 1 en 7

Stil gebed,

Votum en Groet

Lied: “In bidden en in smeken”

Gebed

Woord van Genade

Lied: “De wereld is van hem vervuld”

Schriftlezing: 1 Johannes 4, 7-12

Lied: “Voor uw liefde Heer”

Gebed

Kindermoment

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lied: “Kinderen van de vader”

Schriftlezing: Marcus 12, 28-34

Preek

Lied: “Ik wil jou van harte dienen”

Gebeden

Kinderlied: “Welkom thuis”

Collectedoelen worden benoemd

Slotlied: “Stromen van Zegen”

Zegen

Mededelingen:

Viering Heilig Avondmaal en leesrooster

Aanstaande zondag, 8 november, vieren we weer het Heilig Avondmaal. De kerkenraad en de covid-commissie hebben de reacties op de vorige avondmaalsviering goed gelezen. Samen met de verscherpte maatregelen heeft dit geleid tot een iets andere vorm van avondmaal vieren.

In beide diensten, om 10.00 en om 17.00 uur, zal er plaats zijn voor 30 bezoekers, aangevuld met de gemeenteleden die een bijdrage aan de dienst hebben.

De afstand tussen de rijen wordt ruimer gemaakt, zodat twee ambtsdragers u het brood en de wijn op een veilige manier kunnen aanbieden, zij zullen daarbij een mondkapje dragen. Als iedereen een stukje brood heeft, eten we het gelijktijdig. De wijn zal in kleine bekertjes op een dienblad uitgedeeld worden, dit drinken we dan gelijktijdig.

We hebben voor deze vorm gekozen om zo weinig mogelijk te lopen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Als u het Heilig Avondmaal thuis viert, kunt u ervoor kiezen om voor uzelf brood en wijn klaar te zetten.

Bij de Wegwijzer van november, de zondagsbrief, de website en socie app vindt u het leesrooster waarmee u zich kunt voorbereiden op de dienst van aanstaande zondag. We kijken uit naar gezegende diensten. U kunt het leesrooster hier in Word downloaden. En hier in PDF. 

Kerk in Actie collecte, zending najaar: Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het land en het volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend. In die maatschappij zijn vrouwen traditioneel voorbestemd tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Zij leren vrouwen lezen en schrijven, bieden de vrouwen een Bijbelstudie aan en geven praktijklessen over gezonde voeding. Ook is er de mogelijkheid om een vakopleiding te volgen. Op deze manier spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zij mee aan kerk en samenleving. De vrouwen die meedoen geven dit weer door aan hun dochters.

Bericht over Kor Grit

Afgelopen week kregen we als ZWO het goede nieuws dat Kor en Saskia inmiddels weer terug zijn in Indonesië. We hopen en bidden met hen dat het verblijf nu langer duurt en dat er zegen mag rusten op hun werk.

Verkoop Appelsap

Samen met een aantal kerken op Walcheren en Zeeuws Vlaanderen verkopen we, als ZWO, Zeeuws appelsap. Een fles van 75cl kost € 1.50 waarvan de helft bestemd is voor de projecten in Indonesië.

Het appelsap kan besteld worden door dit te vermelden op het bestelformulier van de Speculaaskoeken.

 Actie Schoenendoos

Doet u ook weer mee met de Actie Schoenendoos!? In de folder, die in de Wegwijzer van oktober zat, leest u alle informatie over de actie. In de Wegwijzer zelf staat bij wie u de schoenendoos kunt inleveren, mocht u niet in de kerk komen op dit moment.

De schoenendoos inleveren kan tot en met zondag 8 november.

 Online bijeenkomst ZWO Indonesië

Op dinsdag 3 november is er een online bijeenkomst om de gemeenten binnen de ring te informeren over de projecten die wij als ZWO ondersteunen in Indonesië. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft is  meer dan welkom om deze online bijeenkomst bij te wonen. Meer informatie hierover is ook vinden op de website van de Ichthuskerk onder ZWO Indonesië.

Voor de online bijeenkomst is vooraf aanmelden verplicht via het e-mailadres van de consulent van Kerk in Actie: m.hanse@protestantsekerk.nl.

Geef bij de aanmelding uw naam, telefoonnummer en kerkelijke gemeente door. Na aanmelding ontvangt u de handleiding om de bijeenkomst te kunnen volgen.

 Contextueel Bijbellezen

Op dinsdag 10 november om 20.00 uur komen we weer bij elkaar in de Kerkenraadskamer. Samen lezen en staan we stil bij Marcus 9 en 10. “Worden als een kind”, wat betekende dit voor de eerste hoorders en lezers toen en wat betekent het nu voor ons.

Aanmelden is verplicht en kan bij: otto.van.tuijl@planet.nl.

 Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

Agenda:

2 november:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

8 november:   Dienst met viering van het Heilig Avondmaal om 10.00 uur en om 17.00 uur. Voorganger is ds. Broere.

Zondagsbrief 25 oktober 2020

Collecten:                                                               De eerste collecte is voor de Eredienst

                                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

                                                                                   De derde collecte is voor de Diaconie

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A.S.J. Smilde       uit Dordrecht

Welkom en mededelingen

Intochtslied 213: 1, 4 en 5

Stil gebed

Bemoediging:

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vg: die trouw is tot in eeuwigheid,

G: en niet loslaat wat Zijn hand begon.

Groet:

Vg: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

G: Amen

Lied 195: Klein Gloria

Kyriëgebed:

Vg: Heer, onze God……..Daarom roepen wij tot U:

G:  Heer, ontferm U (gesproken 3x)

Glorialied 713: 1, 2 en 5

Gebed om de Geest

Kindermoment

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing uit Exodus 14: 15-22

Psalm 138: 1 en 4

Lezing uit Mattheüs: 14: 22-33

Gezang 445: 3

Verkondiging: De stem in de nacht: “IK BEN HET!”

Gezang 470: 1, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Lied 705

Dankgebed en voorbeden, stilte voor persoonlijk gebed, gezamenlijk “Onze Vader”

Afkondiging van de collectedoelen

Kinderlied: “Leer ons om te delen”                                                     

Opwekking 710

Zegen

 

Mededelingen:

Actie Schoenendoos

Doet u ook weer mee met de Actie Schoenendoos!? In de folder, die in de Wegwijzer van oktober zat, leest u alle informatie over de actie. In de Wegwijzer zelf staat bij wie u de schoenendoos kunt inleveren, mocht u niet in de kerk komen op dit moment.

De schoenendoos inleveren kan tot en met zondag 8 november.

 

Online bijeenkomst ZWO Indonesië

Op dinsdag 3 november is er een online bijeenkomst om de gemeenten binnen de ring te informeren over de projecten die wij als ZWO ondersteunen in Indonesië. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft is  meer dan welkom om deze online bijeenkomst bij te wonen. Meer informatie hierover is ook vinden op de website van de Ichthuskerk onder ZWO Indonesië.

Voor de online bijeenkomst is vooraf aanmelden verplicht via het e-mailadres van de consulent van Kerk in Actie: m.hanse@protestantsekerk.nl.

Geef bij de aanmelding uw naam, telefoonnummer en kerkelijke gemeente door. Na aanmelding ontvangt u de handleiding om de bijeenkomst te kunnen volgen.

 

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

Agenda:

26 oktober:                 Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur (onlinevergadering)

28 oktober:                 Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in ’t Visnet

28 oktober:                 Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

1 november:    Dienst om 10.00 uur, voorganger is ds. H.P. de Goede uit Werkendam.

Zondagsbrief 11 oktober 2020

Collecten:                                  De eerste collecte is voor de Eredienst

                                                  De tweede collecte is voor de Kerk

                                                    De derde collecte is voor de Diaconie 

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W.A. Boer uit ‘s-Gravendeel

Intochtspsalm 62: 1

Stil gebed, votum en groet

Groot Gloria: Ere zij aan God de Vader

Genadeverkondiging: Klaagliederen 3, 22-26

Gebed om de opening van onze harten

Kindermoment

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Lukas 21, 7-11, 25-28 en 34-36

Lied: Stil mijn ziel wees stil

Prediking

Lied: Wat de toekomst brenge moge

Lezing leefregel uit 2 Petrus 3

Dankzegging en voorbeden

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: Heer uw licht en uw liefde schijnen

Collecten worden benoemd

Slotlied: Grote God wij loven U 

Wegzending en zegen

 

Mededelingen:

Nieuwe maatregelen voor kerkdiensten

De overheid heeft bepaald dat er maar 30 bezoekers in een kerkdienst mogen zijn en dat er niet gezongen mag worden. De kerkenraad heeft besloten deze maatregelen te volgen. Wat het dragen van een mondkapje betreft staat het u vrij om een mondkapje te dragen wanneer u de kerk betreedt en verlaat.

U kunt zich blijven aanmelden voor de kerkdiensten. Op zaterdag voorafgaand aan de dienst ontvangt u een mail waarin staat of u mag komen. Alleen als u een bevestiging per mail ontvangt is er plaats voor u. Het aanmeldsysteem geeft iedereen een gelijke kans en houdt er rekening mee hoe vaak u  bent geweest. Denkt u eraan zich af te melden als u, of iemand uit uw gezelschap, onverhoopt niet kan komen? Dan kunnen wij nog iemand anders uitnodigen.

 

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

 

Agenda:

12 oktober:     Club ‘de Start’ (basisschoolkinderen uit groep 3 en 4) van 15.15-16.30 uur in ‘t Visnet

14 oktober:     Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in ’t Visnet

14 oktober:     Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in ’t Visnet

15 oktober:     Club ‘de Aanloop’ (basisschoolkinderen uit groep 5 en 6) van 15.15-16.45 uur in ’t Visnet

18 oktober: Kerkdienst met aandacht voor de projecten in Indonesië die we steunen. Voorganger is ds. Broere, aanvang: 10.00 uur

18 oktober: Club ‘de Doordouwers’ (voor jongeren vanaf klas 4 van de middelbare school) vanaf 19.30 uur in ‘t Visnet

19 oktober:     Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van november

21 oktober:     Tweede bijeenkomst van Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Visnet.

Zondagsbrief van 4 oktober 2020

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Kerk en Israël (Israëlzondag)

                             De tweede collecte is voor de Kerk

                              De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Israëlzondag

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Breng ons samen (Sela)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Psalm 121

De Tien Geboden

Lied 886

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Deuteronomium 30, 11-20

Lied 316

Verkondiging

Thema: ‘Kies voor het leven!’

Lied 334

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: Opwekking kids 211

Formulier voor de bevestiging van ambtsdragers

Gebed

Vragen

Zegen

Psalm 134: 3 OB

Vraag aan de gemeente

Dankwoord

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zegen in het Hebreeuws

Zegen

Amen

Mededelingen:

Open huis ‘project uitbreiding kerkzaal’ op zaterdag 10 oktober GAAT NIET DOOR

Het college van Kerkrentmeesters heeft besloten dat het open huis ‘project uitbreiding kerkzaal’ op zaterdag 10 oktober vanwege de ontwikkelingen van het coronavirus niet doorgaat. Dit in tegenstelling tot het bericht in ‘de Wegwijzer’ van oktober. In plaats van de het open huis willen we aansluitend op de kerkdienst van zondag 18 oktober stilstaan bij de afronding van het project. De vrijwilligers die hebben meegewerkt worden dan bedankt. Dit is thuis ook te volgen via de uitzending op internet. 

 

Dabar 2020

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, heeft de coronacrisis ook invloed gehad op het Dabarwerk dat iedere zomer plaatsvindt op Camping Stavenisse. We hebben dit seizoen gewerkt met kleinere teams, er waren  minder activiteiten en er waren veel regels. We zijn echter heel dankbaar dat het Dabarwerk doorging. We kijken terug op vier mooie weken. Hierin was er veel ruimte voor ontmoeting met campinggasten en is er veel gedeeld van de liefde van God door middel van clubwerk, gesprekken en activiteiten.

Namens de teams en pastors willen we u van harte bedanken voor uw (financiële) steun en gebed voor het Dabarwerk. Hartelijke groet van de Dabarcommissie.

 

 

Aanmelding kerkdiensten

Op de website van de kerk (zie boven) kunt u zich aanmelden voor de diensten tot eind november. Mocht het niet lukken, neem dan contact op met uw wijkouderling. Hij of zij helpt u graag verder.

 

Collecte Kerk en Israël (Israëlzondag)

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het leren van de lessen uit de joods-christelijke dialoog staan hierin centraal. Ook het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme is hierin heel belangrijk. Het kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.

Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk & Israël (Onderweg). Het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews is hierbij ook een ondersteuning. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland.

Met uw bijdrage maakt u al deze activiteiten mogelijk.

 

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

Agenda:

5 oktober:       Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in ‘t Visnet

12 oktober:     Club ‘de Start’ (basisschoolkinderen uit groep 3 en 4) van 15.15-16.30 uur in ‘t Visnet

15 oktober:     Club ‘de Aanloop’ (basisschoolkinderen uit groep 5 en 6) van 15.15-16.45 uur in ’t Visnet

18 oktober: Club ‘de Doordouwers’ (voor jongeren vanaf klas 4 van de middelbare school) vanaf 19.30 uur in ‘t Visnet

19 oktober:     Sluitingsdatum voor ‘de Wegwijzer’ van november.

Zondagsbrief 27 september 2020

Collecten:                                           De eerste collecte is de collecte Vredesweek

                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

                                                              De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B. de Haan uit Nieuw- en Sint Joosland

Lied 121: 1 en 4

Stil gebed

Bemoediging, groet

Lied 195: Klein Gloria (samenzang)

Overlijdensafkondiging

Psalm 43: 3 en 4

Gebed om ontferming

Gloria Lied 150a: 1 en 3 

Gebed bij de Schriften

Uitleg voor de kinderen en daarna is er de nevendienst

1e Schriftlezing van Jesaja 52: 14 en 53: 2b-5

Lied 22: 8 en 10 (samenzang)

2e Schriftlezing van Lukas 16: 19-31

Lied 146c: 2 en 5  

Preek

Lied 991: 1, 6, 7 en 8 

Dienst van de gebeden

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: ‘Vergeven’

Collecten

Lied 146a: 4, 6 en 7  

Zegen, met gezongen Amen

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten over zieken in onze gemeente.

Laten we trouw zijn in ons gebed voor wie zorgen en verdriet hebben en met hen meeleven. 

Mededelingen:

Vrede verbindt verschil

De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria steunt Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken om slachtoffers van geweld te helpen hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie in de strijd tegen armoede en terrorisme zoals dat van Boko Haram. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen. 

Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk in de Vredesweek.

 

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

Agenda:

28 september: Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

30 september: Start van de catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

30 september: Start van de belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

4 oktober:       Israëlzondag. In deze dienst worden zes nieuwe ambtsdragers bevestigd en nemen we afscheid van zes van de zittende ambtsdragers.

Zondagsbrief 20 september 2020

Collecten:

De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte: zending
De tweede collecte is voor de Kerk
De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur
Ds. P.A. Broere

Doopdienst van Veerle Johanna Wilhelmina van Houte

Psalm 105: 1, 2 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 195: Klein Gloria (samenzang)
Onderwijzing bij de doop
Gebed
Dooplied van Sela
Doopvragen
Doopbediening
Psalm 134: 3 (samenzang)
Vraag aan de gemeente
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment, de kinderen gaan hierna naar de nevendienst
Schriftlezing: Lukas 18, 18-27
Opwekking 244
Verkondiging
Gezang 170: 1 en 6
Dankgebed en voorbeden
De kinderen komen terug uit de nevendienst
Kinderlied: ‘Ik was hongerig in jij gaf mij te eten’
Collecte
Lied 425 (samenzang)
Zegen
Amen (samenzang)

Mededelingen:
Kerk in Actie collecte: zending
Door jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn meer dan 12 miljoen mensen van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar, veel christenen moesten vluchten en kerkgebouwen zijn verwoest.
Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of aan mensen die moesten vluchten. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Koffie, Thee en meer…
De eerste Koffie, Thee en meer… van dit seizoen is dinsdag 22 september in ’t Visnet van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen, jong en oud, zijn welkom!
Aanmelden hiervoor is verplicht en kan tot een dag van te voren bij Elise Versteeg via: elise@erve.nu

Start winterseizoen
Vandaag is onze startzondag, maar anders dan anders. Er zijn afspraken gemaakt om elkaar tijdens en na de dienst in huiselijke kring te ontmoeten. Kijkt u vooral op de website van de kerk onder het tabblad Nieuws. Daar staan de groepen vermeld die in de komende tijd weer bij elkaar gaan komen, meestal in de nevenruimtes van kerk vanwege de coronamaatregelen.

Extra collecte
De diaconie houdt een extra collecte voor de vluchtelingen op Lesbos. Om u een beeld te geven van de nood die daar is, verwijzen we u naar een filmopname en een blog van Abderrazzak Afkyr: https://www.youtube.com/watch?v=yrhVGR9p7oQ
en: https://movement-on-the-ground.kentaa.com/actie/abderrazzak-afkyr/updates
Rekeningnummer diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58. Uw gift wordt zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar de organisatie Eurorelief. Alvast bedankt! Of op zijn Grieks: Efcharisto!

Bidstond
Elke derde maandag van de maand bidden we met elkaar in ’t Visnet, meer informatie hierover kunt u lezen in ‘de Wegwijzer’. Iedereen is welkom op maandag 21 september van 19.00-20.00 uur.
Aanmelden vooraf verplicht via: rosalieveldt@live.nl

Collecten
Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:
Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86
Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58
Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48
Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

Collecten:

De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte Jeugdwerk (JOP) september

De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 13 september 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. R.J. van Amstel uit Rotterdam

Psalm 19: 1 en 2

Votum en Groet van God

Lied 195: Klein Gloria (gemeentezang)

Gebed tot God

Loflied: “Grote God wij loven U”

Moment met de kinderen

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Lucas 10, vers 1-11 en vers 17-22

Lied: “Wij loven U o God, belijden U als Heer”

Prediking: “Hoera!”

Lied 871: 1, 2 en 4 (gemeentezang)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en het “Onze Vader”

De kinderen komen terug uit de nevendienst 

Kinderlied: “Ik vind het fijn om je vriend te zijn”

Inzameling van de gaven 

Slotlied: “Jezus ga ons voor”

Heenzending en zegen van God

 

Mededelingen:

Kerk in actie collecte Jeugdwerk (JOP) september: Kliederkerk

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Dankzij deze creatieve vorm van de kerk weten gezinnen de weg naar de kerk weer te vinden. Op steeds meer plaatsen ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de bezoekers is niet betrokken bij een kerk en een derde hiervan is niet gelovig. 

Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Voor meer informatie kunt u kijken op kliederkerk.nl.

 

Startzondag: Bij elkaar op de koffie!

Op 20 september houden we onze startzondag. Dit jaar lukt het niet om met meer dan 100 mensen de dienst te verwerken en daarna gezellig samen te eten. Om toch samen als gemeente de startzondag te houden heeft de kerkenraad het volgende bedacht.

Iedereen die dat wil kan zich aanmelden om gastadres te zijn voor enkele gemeenteleden (maximaal 6 personen). Samen volgt u de dienst, de gastheer of gastvrouw zorgt voor koffie met wat lekkers, de doop- en startdienst geeft daarna vast stof tot gesprek. Geeft u bij de aanmelding aan of u gastadres wilt zijn of liever bij een ander op bezoek gaat? Enkele dagen voor de dienst ontvangt u bericht wie uw gasten deze dag zijn of bij wie u op bezoek gaat. 

Uiteraard is het ook mogelijk om de dienst eerst in de kerk mee te maken en aansluitend bezoek te ontvangen of op bezoek te gaan. Aanmelden kan tot en met zondag 13 september bij Roos Bovenberg via mail: rosalieveldt@live.nl of door te bellen naar: 0166-604682Contextueel Bijbel lezen

Op dinsdag 15 september gaan we weer beginnen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer. Met elkaar denken we na over de scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2. Maar ook over andere verwijzingen zoals bij voorbeeld de Psalmen en wat die voor ons betekenen. In verband met Covid19 is het verplicht u aan te melden bij Otto van Tuijl. Telefoon: 0657570882 of stuur een e-mail naar: otto.van.tuijl@planet.nl.

 

Koffie, Thee en meer…

Al vele jaren komen wij als vrouwen in het winterseizoen elke maand bij elkaar. Dit gebeurt afwisselend op de dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen, iedere keer op een ander adres. Ondanks dat deze periode anders dan anders, willen we de ontmoetingen toch door laten gaan en komen we bij elkaar in ’t Visnet van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen, jong en oud, zijn welkom!

De eerste twee data van dit seizoen zijn: dinsdag 22 september en op woensdag 21 oktober.

Aanmelden hiervoor is verplicht en kan tot een dag van te voren bij Elise Versteeg via: elise@erve.nu

 

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58 

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

Agenda

19 september: Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van oktober

20 september: Startzondag, in deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Veerle van Houte, dochter van David en Yaël van Houte-Jissink. Aanvang 10.00 uur, voorganger is ds. P.A. Broere

22 september: Eerste bijeenkomst van Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Visnet.

 

 

Collecten:

De eerste collecte is de collecte Heilig Avondmaal

De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Lied: ‘Breng ons samen’ (Sela)

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria (samenzang)

Gebed om vergeving: Lied 130c

Genadeverkondiging en leefregel

Lied 415: 3 (samenzang)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Filippenzen 1: 1-11

Lied 568a

Verkondiging

ELB 213 (beurtzang)

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied: ‘U nodigt mij aan tafel’ (Sela)

Instellingswoorden en uitnodiging 

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: ‘Ik volg de Heer’

Collecte 

Lied 725: 1, 3 en 4 

Zegen

Amen (gezongen)

 

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Psalm 62: 1 en: ‘Bij God ben ik geborgen’ (Taizé)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 381: 1, 2 en 3

Instellingswoorden en uitnodiging

Lied 103c: 1 en 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Korintiërs 10: 14-22

Medley Woord en Geest

Verkondiging

Tekst: 1 Korintiërs 10: 16-17

Gezang 473: 1, 2, 9 en 10

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 939 

Zegen

 

Mededelingen

Contextueel Bijbel lezen

We gaan op 15 september weer beginnen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer. Met elkaar denken we na over de scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2. Maar ook over andere verwijzingen zoals bij voorbeeld de Psalmen en wat die voor ons betekenen. In verband met Covid19 is het verplicht u aan te melden bij Otto van Tuijl. Telefoon: 0657570882 of stuur een e-mail naar: otto.van.tuijl@planet.nl.

 

Collecte Heilig Avondmaal

De collecte Heilig Avondmaal is deze keer bestemd voor het project dat Mirthe Walpot is gestart in Kenia. Samen met haar Keniaanse vriend Nemuel helpt ze daar inwoners die getroffen zijn door de economische gevolgen van de Coronacrisis. De situatie in Kenia is heel anders dan in Nederland. Zo geldt er een straatverbod tussen 19:00 uur en 05:00 uur dat streng wordt gehandhaafd. Kinderen kunnen ook niet naar school maar volgen thuis geen les, omdat mensen geen computer en internetverbinding hebben. Als men ziek wordt is er geen goede gezondheidszorg en geld voor eten is er gewoon niet. 

Mirthe wil met donaties en het verkopen van haar kaarten en sieraden de plaatselijke bevolking in Ruiru (Kenia) zoveel mogelijk bij staan. “Problemen zijn er altijd, maar de mensen hoeven in ieder geval dan niet met een lege maag te gaan slapen”, aldus Mirthe. In de afgelopen periode heeft Nemuel al veel gezinnen blij kunnen maken met zakken rijst, bloem en andere levensmiddelen. 

Omdat op dit moment het geld bijna op is bevelen we, als diaconie, deze collecte van harte bij u aan.

Startzondag: Bij elkaar op de koffie!

Op 20 september houden we onze startzondag. Dit jaar lukt het niet om met meer dan 100 mensen de dienst te verwerken en daarna gezellig samen te eten. Om toch samen als gemeente de startzondag te houden heeft de kerkenraad het volgende bedacht.

Iedereen die dat wil kan zich aanmelden om gastadres te zijn voor enkele gemeenteleden (maximaal 6 personen). Samen volgt u de dienst, de gastheer of gastvrouw zorgt voor koffie met wat lekkers, de doop- en startdienst geeft daarna vast stof tot gesprek. Geeft u bij de aanmelding aan of u gastadres wilt zijn of liever bij een ander op bezoek gaat? Enkele dagen voor de dienst ontvangt u bericht wie uw gasten deze dag zijn of bij wie u op bezoek gaat. 

Uiteraard is het ook mogelijk om de dienst eerst in de kerk mee te maken en aansluitend bezoek te ontvangen of op bezoek te gaan. Meldt u zich voor zondag 13 september aan bij Roos Bovenberg via mail: rosalieveldt@live.nl of door te bellen naar: 0166-604682

Aanmelding voor de kerkdiensten

Op de website van de kerk, www.ichthuskerktholen.nl, kunt u zich aanmelden om de diensten in september bij te wonen. 

Koffie, Thee en meer…

Al vele jaren komen wij als vrouwen in het winterseizoen elke maand bij elkaar. Dit gebeurt afwisselend op de dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen, iedere keer op een ander adres. Ondanks dat deze periode anders dan anders, willen we de ontmoetingen toch door laten gaan en komen we bij elkaar in ’t Visnet van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen, jong en oud, zijn welkom!

De eerste twee data van dit seizoen zijn: dinsdag 22 september en op woensdag 21 oktober.

Aanmelden hiervoor is verplicht en kan tot een dag van te voren bij Elise Versteeg via: elise@erve.nu

Chauffeurs gevraagd

Zorgboerderij Buytengewoon is op zoek naar vrijwilligers om onze deelnemers te vervoeren van en naar onze Zorgboerderij. Dit betekent een aantal uur per week genieten van onze deelnemers in een ontspannen sfeer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska, Marjolein of Linda: 06-25636199 of via mail Info@zorgboerderijbuytengewoon.nl

Zondagsbrief

Op dit moment wordt de zondagsbrief naar een groot deel van de gemeente gemaild. Daarom heeft de kerkenraad besloten om vanaf 13 september geen “papieren” zondagsbrief meer in de kerk te leggen. De informatie kunt u vooraf thuis lezen, daarnaast is de dienst goed te volgen zonder zondagsbrief. 

Als u de zondagsbrief nog niet digitaal ontvangt kunt u een mail sturen naar:  zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl, u komt dan op de verzendlijst.

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58 

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

Agenda

13 september: Dienst om 10.00 uur, online en in de kerk. Voorganger is ds. R.J. van Amstel

19 september:    Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van oktober

22 september: Eerste bijeenkomst van Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Visnet.

 

 

Collecten:                                           De eerste collecte is voor de Eredienst

 

                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

 

                                                              De derde collecte is voor de Diaconie

 

Zondagsbrief 23 augustus 2020

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

 

 

Ds. P.A. Broere

 

 

 

 

Psalm 27: 1 en 7

 

Stil gebed

 

Bemoediging en groet

 

Lied 195: Klein Gloria (samenzang)

 

Gebed om ontferming

 

Lied 310 (samenzang)

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Kindermoment

 

De kinderen gaan naar de nevendienst

 

Schriftlezing uit 1 Samuël 17: 1-11, 16 en 31-51

 

 

 

Opwekking 167

 

Verkondiging

 

Opwekking 124

 

Dankgebed en voorbeden

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst

 

Kinderlied: Opwekking kids 88

 

Collecte

 

Opwekking 832

 

Zegen

 

Amen (samenzang)

 

 

 

 

Mededelingen:

 

Heilig Avondmaal

 

Op zondag 6 september hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. Dat zal, zoals we gewend waren, in twee diensten gebeuren, om 10.00 uur en om 17.00 uur. Vanwege alle maatregelen waar we rekening mee moeten houden, menen we dat het mogelijk moet zijn, maar dan lopend. Voor in de kerk zullen twee uitdeelpunten zijn, één voor brood en één voor wijn. De ouderling van dienst zal aangeven wie wanneer mag gaan lopen. Wilt u het avondmaal in de kerk meemaken, meldt u dan aan via de website van de kerk. Als u ervoor kiest om de dienst thuis mee te maken, geven u in overweging om zelf brood en wijn klaar te zetten. Zo hopen we weer de dood van onze Heer Jezus Christus te kunnen gedenken.

 

Collecten

 

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

 

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

 

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

 

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

 

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 

Agenda:

 

24 augustus:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkzaal

 

25 augustus:   Vergadering van de ‘Covid commissie’ in ’t Visnet

 

30 augustus:   Jeugddienst met als thema: Ben je goed uitgerust? Voorganger is Pastor Erik Tramper.                   

 

 

Collecten:                                 De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte: Zomerzending                                                                                                                                                                                                                                De  tweede collecte is voor de Kerk

                                                  De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

Zondagsbrief  16 augustus 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 150

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria (samenzang)

Lied 405: 1 en 3

Gebed om vergeving

Evangelische Liedbundel 302

Genadeverkondiging

Hemelhoog 564

Christelijke leefregel uit Romeinen 12: 9-21

Lied 415: 3 (samenzang)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Romeinen 12: 1-2

Evangelische liedbundel 378

Verkondiging

Lied: ‘Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw’

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Kinderlied: Hemelhoog 101

Collecte

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 425 (samenzang)

Zegen

Amen (samenzang)

Mededelingen:

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen per doel naar het betreffende nummer overmaken? Alvast bedankt!

 Kerk in Actie collecte: Zomerzending

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en voor slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden om zo hun levensomstandigheden te verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.

Met uw bijdrage zorgt u voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Namens de ZWO

Afgelopen vrijdag, 14 augustus, is er een landelijke inzameling geweest voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Deze inzameling is georganiseerd door de samenwerkende hulporganisaties die zijn ondergebracht bij GIRO 555. Kerk in Actie is aangesloten bij de samenwerkende hulporganisaties en ondersteunde daarom deze actiedag. Giften zijn nog steeds welkom op GIRO 555 of op het rekeningnummer van de ZWO.

Op de site van de Ichthuskerk vindt u onder het kopje ZWO ‘algemeen’ een ooggetuige verslag van Wilbert van Saane die met zijn gezin al een aantal jaren in Beiroet woont en werkt. Sinds juli 2020 werkt hij voor Kerk in Actie en is samen met zijn vrouw, die geboren en getogen is in Libanon, verbonden aan de Near East School of Theology.

Doet u mee met de landelijke actie?

Agenda:

17 augustus:   Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

19 augustus:   Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van september.

                  

Collecten:                                           De eerste collecte is voor de Eredienst

                                                                                   De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor de Diaconie

zondagsbrief 9 augustus 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht

Welkom en mededelingen

Aanvangslied, Psalm 89: 1 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria  (samenzang)

Gebod uit Leviticus 19: 9-18

Lied 904: 1,3 en 5

Inleidend woord

Lied 137a: 1,2,3 en 4

Gebed  bij de opening van het Woord

Schriftlezing uit Jeremia 29: 1-14

Declamatie en zacht Orgelspel Gezang 37 (LvdK 1973)

Schriftlezing uit 1 Timotheüs 2: 1-6

Lied: Gereformeerd Kerkboek 260

Preek

Opwekking 732

Dankgebed, voorbeden, stilgebed en Onze Vader Inzameling van gaven

Slotlied 823: 1, 2 en 5 (samenzang)

Wegzending en zegen

Mededelingen:

Bericht van de ZWO

Na de verwoestende explosie in de hoofdstad van Libanon verzorgt Kerk in Actie noodhulp voor Beiroet. Op de website van de Ichthuskerk kunt u hier meer over lezen onder het kopje: ZWO, Kerk in Actie.

Mocht u een gift over willen maken, dan kan dit via het rekeningnummer van de ZWO Tholen. Bij voorbaat dank namens de ZWO.

 

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Alvast bedankt!

 

Collecten:                                            De eerste collecte is voor de Zending

                                                                                   De tweede collecte is voor de Kerk

De derde collecte is voor het Gebouwenfonds

Zondagsbrief 2 augustus 2020

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer Jan-Willem Westdorp

De kracht van Uw liefde – Opwekking 488
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 195: Klein Gloria
Gebed om ontferming
Lied: Hoor jij de vogels nog fluiten

Tien Geboden: Exodus 20: 1-17 / Matteus 22: 37-40
Lied: Leid mij Heer, o machtig Heiland
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment (kinderen in de kerk mogen naar de kindernevendienst)
Schriftlezing: Spreuken 3: 1-7
Lied: Beveel gerust Uw wegen

Schriftlezing: Matteüs 11: 25-30
Lied: Roep om rust
Verkondiging
Lied: Jezus’ liefde voor mij
Dankgebed en voorbeden
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: Vertrouw maar op God – Kinderopwekking 150
Collecte
Lied 118 vers 1, 2 en 5 (samenzang)
Zegen

Mededelingen:

Collecten

Nu we de dienst gedeeltelijk thuis meemaken kunnen we niet iedereen bereiken met de collecten. Toch bevelen we de collectedoelen van harte bij u aan, dit zijn de rekeningnummers:

Voor de kerk: NL44 RABO 0362 6006 86

Voor de diaconie: NL98 RABO 0362 6144 58

Voor de ZWO: NL85 RABO 0362 6290 48

Wilt u de bedragen niet naar één rekeningnummer overmaken, maar per doel naar het betreffende nummer? Alvast bedankt!