Archief zondagsbrief

Archief van eerder gepubliceerde zondagsbrieven. Na enkele weken worden de brieven ook uit dit archief gewist.

Liturgie voor zondagmorgen: 10.00 uur
Ds. H.O. ter Beek uit Varik/Heesselt
Combo o.l.v. Andrea van de Velde

Opwekking 715: “Wat hou ik van uw huis”
Stil gebed, Bemoediging en Groet
Lied 195
Gebed van verootmoediging
Opwekking 464: “Wees stil voor het
aangezicht van God”
Wetslezing
Opwekking 462: “Aan uw voeten, Heer”
Gebed bij de opening van Gods Woord
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: 1 Koningen 18: 17- 40
Opwekking 124: “Ik bouw op U”

Schriftlezing: Mattheus 6: 24- 25
Verkondiging vanuit 1 Koningen 18 vers 21
Opwekking 281: “Als een hert”
Dankzegging en voorbeden
Kinderen terug uit de nevendienst
Jeugdlied: “God van licht”
Aandacht voor de collecten
Opwekking 733: “Tienduizend redenen tot
dankbaarheid”
Zegen

Collecten:
De 1e collecte is voor PK Kinderen en jongeren NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 2e collecte is voor de voor de Kerk NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 3e collecte is voor de Bloemendienst NL44 RABO 0362600686 van de kerk

Kindernevendienst:
Titel: Elia offert op de Karmel: 1 Koningen 18
Thema: Elia wordt uitgedaagd.
Doel: De kinderen ontdekken dat mensen soms uitgedaagd worden hun geloof te laten zien.

Mededelingen:
Collecte Protestantse kerk: Kinderen en jongeren
Nederland speelt Sirkelslag
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Heilig Avondmaal in Ten Anker
Zondagmiddag 29 januari om 15.00 uur wordt het Heilig Avondmaal in Ten Anker (zaal in Dalemhof) gevierd. Ds. E. Bouman uit Stavenisse gaat voor. Alle bewoners van Ten Anker en de Dalemhof, maar ook alle andere ouderen uit onze gemeente, die niet naar het Heilig Avondmaal in de kerk kunnen komen, zijn van harte welkom! Als u vervoer nodig heeft naar Ten Anker kunt u contact opnemen met Sarien Geluk, 06-12652016.

Jeugddienst
Op zondag 5 februari is er weer een jeugddienst. Als voorbereiding op deze dienst hebben we een kleine enquête onder de jeugd uitgezet, waarbij er gekozen kon worden uit drie thema’s. Daarnaast konden er ook liederen doorgegeven worden. We hadden 23 reacties en daar zijn we erg blij mee. Het thema is geworden:” True or False? “ Welke verhalen vertel jij jezelf, en wat is Gods verhaal over jou? Hoe zie jij jezelf en wat ziet God als Hij naar jou kijkt? Hoe beïnvloeden anderen het beeld dat jij van jezelf hebt? Naar aanleiding van de vlucht van Elia voor Izebel, gaan we met voorganger Jonathan Pellegrom hier verder naar kijken. De dienst wordt begeleid door een band waarin jongeren uit onze eigen kerk meedoen. We zullen ons best doen om wat liederen te nemen die jullie bij ons hebben aangegeven. De samenstelling is nog niet helemaal bekend bij het schrijven van dit stukje, dus houd de socials in de gaten voor meer info!!

Thools Mannen Ontbijt
Op 11 februari is er weer een Thools Mannen Ontbijt. We gaan verder met het jaarthema ‘Tijd voor God’ en staan met elkaar stil bij de vraag: Is er nog tijd?
De locatie is: De Wingerd bij de Ned. Hervormde Gemeente.
We beginnen om 8.00 uur, inloop vanaf 7.45 uur en het duurt tot 10.00 uur.
In verband met de catering opgeven bij Anton van Garderen, andor.gar@kpnmail.nl, uiterlijk 5 februari.

Agenda:
30 januari: Moderamenoverleg om 19.00 uur in de Consistorie.
31 januari: Koorrepetitie van zanggroep d’Accord om 20.00 uur in het Visnet van de Ichthuskerk.
5 februari: Jeugddienst om 10.00 uur met dhr. J. Pellegrom van Youth for Christ.

Liturgie voor zondagmorgen 22 januari: 10.00 uur
Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk
Organist: Anja Elenbaas

Psalm 68: 7
Stil gebed, Votum en Groet
Lied 195
Psalm 62: 1
Gebed van verootmoediging
Woorden van genade en een richtlijn voor
ons leven.
Evangelische liedbundel 356: 1 en 3
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment en nevendienst
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1- 19
Lied 641: 1 en 4
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 20- 28
1 Thessalonicenzen 4: 13- 18
Lied 769: 1 en 4
Uitleg en verkondiging: Een blijvende band met God,
op zijn kosten!
Lied 885: 1 en 2
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
Kinderen terug uit de nevendienst
Jeugdlied: Alles wordt nieuw – Sela
Aandacht voor de collecten
Evangelische liedbundel 181: 1 en 5
Wegzending en Zegen

Collecten:
De 1e collecte is voor PK Missionair Werk
NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 2e collecte is voor de voor de Kerk
NL44 RABO 0362600686 van de kerk
De 3e collecte is voor de Diaconie
NL98 RABO 0362614458 van de diaconie

Kindernevendienst:
Titel: Elia bij de weduwe in Sarefat- 1 Koningen 17: 7- 24
Thema: Leven uit de dood.
Doel: De kinderen ontdekken dat God sterker is dan de dood en leven geeft.

Mededelingen

Collecte Protestantse kerk Missionair Werk – Een kerk van betekenis
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken
hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie.
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Heilig Avondmaal in Ten Anker
Zondagmiddag 29 januari om 15.00 uur wordt het Heilig Avondmaal in Ten Anker gevierd.
Ds. E. Bouman uit Stavenisse gaat voor. Alle bewoners van Ten Anker en de Dalemhof, maar ook alle andere ouderen uit onze gemeente, die niet naar het Heilig Avondmaal in de kerk kunnen komen, zijn van harte welkom!

Bericht van de Beroepingscommissie
Eind vorig jaar hebben wij van het landelijk bureau weer een update gekregen van beroepbare predikanten. Door diensten te kijken en luisteren via internet heeft de Beroepingscommissie weer een selectie gemaakt van predikanten die lijken te passen in het gewenste profiel.
Inmiddels is van deze shortlist ook vastgesteld in welke volgorde we de potentiële kandidaten gaan benaderen en met de eerste kandidaat is al contact geweest. Wij houden u op de hoogte.
Hartelijke groet,
De Beroepingscommissie

Agenda:
23 januari: Jeugdcatechisatie 15- 16 jaar. In de Ichthuskerk van 19.00 tot 20.00 uur met Anton van Garderen en Loes Plasmans.
25 januari: Catechisatie voor klas 1, 2 en 3 VO in het Visnet. Van 19.00 uur tot 20.00 uur, door Annelyne Willeboordse en Marja Groeneveld.
29 januari: Dienst om 10.00 uur met voorganger H. ter Beek uit Varik/Heesselt.