Archief zondagsbrief

 Archief van eerder gepubliceerde zondagsbrieven. Na enkele maanden worden de brieven ook uit dit archief gewist.

 

 Zondag 12 januari 2020

Collecten:          De eerste collecte is de Collecte Heilig Avondmaal

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 100: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 413: 3

Genadeverkondiging

Lied 103c: 1

Leefregel uit Leviticus 19: 1-4, 9-18

Psalm 119: 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Marcus 6: 30-44

Lied 836: 3 en 4

Verkondiging

Lied 383: 1 en 2 melodie Gezang 57B

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 383: 4 en 5

Tijdens de tafels Lied 23c: 1/ 2/ 3/ 4/ 5

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Kleine witte duif

Collecte

Lied 512: 1, 2 en 5

Zegen

Psalm 67: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 377: 1 en 2

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 377: 4

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 381: 6

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Marcus 6: 32-44 en uit

2 Koningen 4: 42-44

Lied 995

Verkondiging

Lied 315: 1 en 3

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 687: 3

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 425

Zegen

Collecte Heilig Avondmaal

De opbrengst van de collecte Heilig Avondmaal is bestemd voor ‘Camps4kids’. ‘Camps4Kids’ bestaat 10 jaar en organiseert kindervakantiekampen in Nederland. Door deel te nemen aan een kinderkamp van ‘Camps4Kids’ leren kinderen door vernieuwende programma’s de Here Jezus kennen. Meer informatie hierover leest u in ‘De Wegwijzer’ van januari en op hun website.

 

Project uitbreiding kerkzaal

In december is er een flinke stap gezet richting het streefbedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal. Begin december was het ontvangen bedrag: €50.900,- en het toegezegde bedrag €54.400,-.

Op zaterdag 14 december 2019 was de kerstactie ter ondersteuning van het project, dat het mooie bedrag van €1.153,15 heeft opgebracht. Verder hebben we in december een aantal extra giften ontvangen waardoor het ontvangen bedrag nu staat op €55.700,- en het toegezegde bedrag op €58.600,-. Het streefbedrag van €60.000,- is dus bijna bereikt! Op het bord in de kerkzaal, waarop we de bijdragen voor het project bijhouden, is nog maar een stoeltje niet ingekleurd.

Als college van Kerkrentmeesters willen wij u hiervoor hartelijk bedanken.

Koffie, thee en meer…

We drinken op woensdag 15 januari samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Marie José Nijssen, Molenstraat 10 in Oud-Vossemeer.

Collecteafkondiging, zondag 19 januari, collecte missionair werk: Een goed verhaal

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. De Bijbel is ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. Bijvoorbeeld als het gaat om de zorg voor de ander, onze naaste of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen ons uit om deze te vertalen naar ons eigen leven en ze te delen met de mensen om ons heen.

De Protestantse Kerk maakt hiervoor ondersteunend materiaal en ontwikkelt initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk.

Agenda:

19 januari: Viering van het Heilig Avondmaal in Ten Anker, voorganger is dominee Broere. De dienst begint om 15.00 uur

19 januari: Inleverdatum voor ‘De Wegwijzer’ van februari

28 januari: Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer. Besproken wordt: “Uitzenden en gezonden worden” uit Mattheus 9: 35 tot Mattheus 11:1.

Kinderlied: Kleine witte duif

 

Toen Jezus zich liet dopen ging de hemel open.

De Geest kwam op de Heer daalde op Hem neer

zoals een duif uit de hemel.

 

Kleine witte duif uit het hemelhuis,

breng ons een leven van vrede.

Kleine witte duif uit het hemelhuis,

breng ons een leven van vrede.

 

Voor wie op Jezus hopen gaat de hemel open.

De Geest van onze Heer daalt dan op hen neer.

Zoals een duif uit de hemel.

 

Kleine witte duif uit het hemelhuis,

breng ons een leven van vrede.

Kleine witte duif uit het hemelhuis,

breng ons een leven van vrede

Zondag 5 januari 2020

Collecten:          De eerste collecte is voor de Zending

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk

Welkom en mededelingen

Psalm 72: 1, 3 en 4    

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 72: 6                                        

Gebed van verootmoediging

Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven

Lied 517: 1, 4 en 5

Gebed bij de opening van het Woord

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

1e Lezing uit Jesaja 60: 1-6    

Lied 482: 1 en 3

2e Lezing uit Mattheus 2: 1-12           

Lied 526: 1

Uitleg en verkondiging: En zie!

Lied 919: 1, 2, 3 en 4 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, samen bidden we het Onze Vader

Kinderlied: Lied 520

Collecte

Slotlied 834: 1, 2 en 3

Zending en zegen

 

Heilig Avondmaal

Aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Bij de Wegwijzer van januari is het leesrooster voor de komende week bijgevoegd als voorbereiding op de viering.

 

Agenda:

6 januari:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

8 januari:   Catechisatie 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

8 januari:   Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

12 januari: We vieren het Heilig Avondmaal in twee diensten, om 10.00 uur en om 17.00 uur

15 januari: Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Marie José Nijssen, Molenstraat 10 in Oud-Vossemeer. Alle vrouwen zijn van harte welkom

19 januari: Inleverdatum voor ‘De Wegwijzer’ van februari.

 

 

 

Zondag 29 december 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Pastor Erik Tramper uit Krabbendijke

Orgelspel

Luisterlied voor de dienst “Welkom thuis”

Welkom en mededelingen

Intochtslied 145: 2 en 3            

Votum, stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Psalm 43: 3, 4 en 5

Genadeverkondiging 

HH 617: 1, 2 en 3  “Tienduizend redenen”

Gebed bij de opening van het Woord 

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing uit Mattheüs 25: 14-25 “De talenten”

Lied 841: 1 en 2

Overdenking: “De onvoorwaardelijke liefde van God”

Luisterlied: Opwekking 713 “Als U het huis niet bouwt”  

Lied 838: 1, 2, 3 en 4                         

Dankzegging, voorbede en stil gebed

Lied 371: Onze Vader in de hemel

Kinderlied: Mijn Jezus, mijn redder

Collecte

Lied 749: 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met “Amen, amen”

Orgelspel

 

Berichten uit de gemeente:
We wensen hem en allen die langdurig ziek zijn en met zorg het nieuwe jaar in gaan toe dat ze mogen merken dat God met hen is in zijn Zoon Jezus Christus, Immanuël.

Agenda:
31 december:  Oudejaarsdienst, aanvang 19.00 uur. Voorganger is ds. C.E. Bakker uit Sommelsdijk.

1 januari:        Gezamenlijke nieuwjaarsdienst met Poortvliet, aanvang 10.15 uur in de Ichthuskerk. Vanaf 9.45 uur is er koffie en gelegenheid elkaar een goed nieuwjaar te wensen. 

4e advent, 22 december 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. G. den Hartogh uit Krimpen aan den IJssel

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied 43: 3 en 5

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 440: 1, 2 en 4

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Lied 755

Woorden van het verbond

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing I uit Genesis 49: 8-12

Lied 78: 1 en 24                     

Schriftlezing II uit Openbaring 5: 1-10

Verkondiging

ELB 186a                                

Dankzegging en voorbeden

Kinderlied: Als je veel van iemand houdt       

Collecte

Slotlied 439: 1, 2 en 4            

Uitzending en zegen

Lied 425         

 

Mededelingen:

Collecteafkondiging, Eerste Kerstdag woensdag 25 december: Kinderen in de knel

Geef licht aan kinderen in Moldavië

in Moldavië, het armste land van Europa, leven veel kinderen voor wie het elke dag donker is. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Kinderen in Moldavië zijn vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Dit komt doordat veel mensen werk proberen te vinden in het buitenland. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. Voor kinderen die gedragsproblemen hebben biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden en zorgen dat zij naar school blijven gaan en kunnen afmaken. Zo lopen ze minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en hebben ze minder kans om slachtoffer te worden van mensenhandel.

Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden.

Agenda:

24 december:  Feestelijke kerstnachtdienst. Een groep koperblazers zal de dienst opluisteren. De dienst begint om 22.30 uur.

25 december:  Dienst op Eerste Kerstdag met twee trompettisten en extra begeleiding bij het kinderlied.                                                     De dienst begint om 10.00 uur.

Kinderlied: Als je veel van iemand houdt

Als je veel van iemand houdt

Geef je ‘t mooiste wat je hebt

Da’s heel gewoon

Omdat God van mensen houdt

Gaf Hij ‘t mooiste wat Hij had

Zijn eigen Zoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

 

Als je veel van iemand houdt

Geef je ‘t mooiste wat je hebt

Da’s heel gewoon

En de wijzen brachten goud

Mirre en wierook voor het kind

Als eerbetoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

 

Als je veel van iemand houdt

Geef je ‘t mooiste wat je hebt

Da’s heel gewoon

 

En als jij de Heer vertrouwt

Leg je leven in Zijn hand

Hij is Gods Zoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

 

Zondag 3e advent, 15 december 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor de Zending

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. F. de Ronde uit Fijnaart

Welkom en mededelingen

Lied 466: 2 en 5

Stil gebed, votum en groet

Gebed

Lied 439: 1

Leefregel uit Jacobus 5: 7-10

Lied 439: 3 en 4

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Micha 6: 1-8

Psalm 80: 1 en 2

Schriftlezing uit Jacobus 5: 7-10

Lied 440: 1

Preek

Lied 1009: 1 en 2

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

Kinderlied: Wij zijn op weg

Inzameling van de gaven

Lied 433: 1, 2, 3, 4 en 5

Zegen

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten over de zieken in de gemeente. Mag een ieder die zorgen heeft zich gesteund weten door ons medeleven en gebed.

 Mededelingen:

Koffie, thee en meer…

We drinken op dinsdag 17 december samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Nelly de Jager, Watermolen 14 in Tholen.

Seniorenbijeenkomst in adventstijd

Woensdag 18 december willen we in ‘Het Visnet’ vanaf 16.00 uur in ontmoeting, liturgie en met een gezamenlijke maaltijd toeleven naar het komende Kerstfeest.

Alle informatie over deze bijeenkomst leest u in “De Wegwijzer” van december, u bent van harte welkom.

Kerstconcert

Zaterdag 21 december organiseert het ‘Interkerkelijk Mannenkoor Tholen’ onder leiding van dirigent Mark Westdorp het jaarlijks terugkerende kerstconcert in de Grote Kerk van Tholen. Aan het concert zal ook soliste Elise Mannah haar bijdrage leveren. Pianist Jan Willem van Delft zal zowel Elise als het koor op vleugel begeleiden. Organist Jeroen de Weerdt bespeelt deze avond het monumentale “Van Dam” orgel. Karolien Krijger (fluit), Berdi Geluk (hobo) en Jan Willem Westdorp (percussie) begeleiden het koor. De koor- en solozang wordt afgewisseld met samenzang van bekende kerstliederen.

Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 18.45 uur. De toegangskaarten kosten in de voorverkoop € 10,00; voor kinderen t/m 12 jaar € 5,00; gezinskaarten € 25,00. Indien nog beschikbaar, kosten de kaarten aan de kerk €12,50/€ 7,00/€ 35,00.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Babymode Hage Textiel, Dalemsestraat 17 in Tholen. Kaarten kunnen ook besteld worden door te mailen naar: kaarten@imt-tholen.nl

Uitdeelactie en inzamelingsactie met Kerst

De kerstdagen zijn dagen die mensen veelal met familie doorbrengen, dit is echter niet voor iedereen mogelijk. Bijvoorbeeld voor vrachtwagenchauffeurs die de kerstdagen (soms) noodgedwongen op een parkeerplaats doorbrengen. Wij willen op 1e kerstdag de chauffeurs verrassen door warme chocolademelk, soep en kerstbrood uit te delen.

Ook voor mensen in Tholen die niet goed kunnen rondkomen willen we wat doen. Dit door kerstpakketten samen te stellen en deze in overleg met ‘Binnen Bereik’ uit te delen.

Voor beide doelen vragen we uw hulp.

Op zondag 15 en 22 december staan er dozen in de kerk. We zouden het fijn vinden als u daar een of meer van de volgende producten in wilt doen: pak koffie, (kerst)koekjes, kerststol, chocomel, ontbijtkoek, doucheschuim, blik soep, reep chocolade, zak nootjes en vergelijkbare producten. Misschien gebruik u niet alle producten uit uw kerstpakket, dan kunt u deze of uw hele kerstpakket ook doneren. U kunt ook producten afgeven op Erf 15 in Tholen. Een financiële bijdrage is ook altijd welkom, neemt u dan contact met een van ons op. Alvast hartelijk dank voor al uw hulp! Arina Heijboer en Inez van Loon.

Agenda:

18 december:  Adventsbijeenkomst voor de senioren, aanvang 16.00 uur in ’t Visnet

19 december:  Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van januari 2020.

Kinderlied: Wij zijn op weg

 

 

Wij zijn op weg

Wij zijn op weg naar Bethlehem

Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem

Met mirre en wierook en geschenken van goud

zijn onze zadeltassen tot de rand toe volgestouwd

 

Een kind is geboren (halleluja, halleluja)

in Bethlehem (halleluja, halleluja)

Hij wordt de nieuwe Koning

Alle eer aan Hem!

 

Wij zijn op weg naar Bethlehem

Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem

Waar moeten wij heengaan?

linksaf of rechtsdoor

Kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor

 

Een kind is geboren (halleluja, halleluja)

in Bethlehem (halleluja, halleluja)

Hij wordt de nieuwe Koning

Alle eer aan Hem!

 

Waar moeten wij heengaan?

Linksaf of rechtsdoor

Kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor

 

Een kind is geboren (halleluja, halleluja)

in Bethlehem (halleluja, halleluja)

Hij wordt de nieuwe Koning

Alle eer aan Hem!

 

Een kind is geboren (halleluja, halleluja)

in Bethlehem (halleluja, halleluja)

Hij wordt de nieuwe Koning

Alle eer aan Hem!

 

Hij wordt de nieuwe Koning

Alle eer aan Hem

 

Hij wordt de nieuwe Koning

alle eer, alle eer, alle eer, aan Hem!   

 

zondag 8 december 2019    2e advent

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Op deze tweede adventszondag wordt de Heilige Doop bediend aan Lennox Machiel Adriaan Deurloo.

 

 

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘Het Visnet’, iedereen is van harte welkom

Mededelingen:

Project uitbreiding kerkzaal

Op 29 november is de woning aan Doelweg 11 bij de notaris overgedragen aan de koper en aan ons betaald. We gaan nu de gemeenteleden, die geld voor de aankoop aan ons hebben geleend terugbetalen. De woning is nog niet helemaal klaar, dit wordt nog afgemaakt voor de nieuwe eigenaar.

Met de uitbreiding van de kerkzaal hebben we weer een stap gezet. De grond voor de vloer van de extra aanbouw achter de uitbreiding is afgegraven. Afgelopen vrijdag, 6 december, is de betonvloer gestort.

Tijdens de kerstactiedag op 14 december informeren wij u, als college van kerkrentmeesters, over de vorderingen van de uitbreiding van de kerkzaal.

Kerstactiedag 14 december

Het team liturgisch bloemschikken nodigt u uit op de kerstactiedag voor de uitbreiding van de kerkzaal.

Dit is op zaterdag 14 december in ‘Het Visnet’ van 10.00-12:30 uur met koffie, thee en wat lekkers.

Voor deze dag maakt het team liturgisch bloemschikken mooie kerststukken, ook worden er kerstkaarsen gemaakt. Beide zijn op bestelling. Bij de Wegwijzer van december zitten de bestelformulieren voor deze dag. Let op dat u tijdig uw bestelling inlevert, dit kan nog tot uiterlijk dinsdag 10 december per e-mail: gkoevoets@live.nl of in de brievenbus Vossemeersepoort 16.

Na afloop van het concert op 13 december in de kerk worden er ook kerststukjes verkocht, bestellen vooraf is niet nodig.

Seniorenbijeenkomst in adventstijd

Woensdag 18 december willen we in “Het Visnet” vanaf 16.00 uur in ontmoeting, liturgie en met een gezamenlijke maaltijd toeleven naar het komende Kerstfeest.

Alle informatie over deze bijeenkomst leest u in “De Wegwijzer” van december, u bent van harte welkom.

 Uitdeelactie en inzamelingsactie met Kerst

De kerstdagen zijn dagen die mensen veelal met familie doorbrengen, dit is echter niet voor iedereen mogelijk. Bijvoorbeeld voor vrachtwagenchauffeurs die de kerstdagen (soms) noodgedwongen op een parkeerplaats doorbrengen. Wij willen op 1e kerstdag de chauffeurs verrassen door warme chocolademelk, soep en kerstbrood uit te delen.

Ook voor mensen in Tholen die niet goed kunnen rondkomen willen we wat doen. Dit door kerstpakketten samen te stellen en deze in overleg met ‘Binnen Bereik’ uit te delen.

Voor beide doelen vragen we uw hulp.

Op zondag 15 en 22 december staan er dozen in de kerk. We zouden het fijn vinden als u daar een of meer van de volgende producten in wilt doen: pak koffie, (kerst)koekjes, kerststol, chocomel, ontbijtkoek, doucheschuim, blik soep, reep chocolade, zak nootjes en vergelijkbare producten. Misschien gebruik u niet alle producten uit uw kerstpakket, dan kunt u deze of uw hele kerstpakket ook doneren. U kunt ook producten afgeven op Erf 15 in Tholen. Een financiële bijdrage is ook altijd welkom, neemt u dan contact met een van ons op. Alvast hartelijk dank voor al uw hulp! Arina Heijboer en Inez van Loon.

Agenda:

10 december:  Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

11 december:  Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

11 december:  Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

13 december:  Zingen in de kerk, kerstconcert met Reni en Elisa Krijgsman. Het begint om 20.00 uur in de kerk. Meer informatie via de website www.zingenindekerk.nl

14 december:  Actiedag voor de verbouwing van de kerk

17 december:  Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Nelly de Jager, Watermolen 14 in Tholen. Alle vrouwen zijn van harte welkom

19 december:  Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van januari 2020.

 

Zondag 1 december 2019, 1e advent,

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Bloemendienst

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk

Welkom en mededelingen

Intochtslied 103c: 1 en 3

Stil gebed, votum en groet

Lied 891: 1 en 2

Gebed van verootmoediging

Woorden van genade

Lied 289: 1 en 3         

Gebed bij de opening van het Woord

De kinderen gaan naar de nevendienst

1e Lezing uit Micha 2: 6-13

Lied 992: 1, 2, 3 en 4 

2e Lezing uit Mattheus 24: 32-44

Lied 751: 1, 2, 3 en 4 

Verkondiging: De Heer, de Mensenzoon komt: Jezus

Lied 885: 1 en 2

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

De kinderen komen terug in de dienst

Kinderlied: Volg het spoor

Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4

Zegen

Mededelingen:

Kerkbalans en gift uitbreiding kerkzaal

Denkt u nog aan het toegezegde bedrag voor actie Kerkbalans 2019 over te maken? Dit geldt ook voor het door u toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal.

Kerstactiedag

Het team liturgisch bloemschikken nodigt u uit op de kerstactiedag voor de verbouwing van de kerk.

Dit is op zaterdag 14 december in ‘Het Visnet’ van 10.00-12:30 uur met koffie, thee en wat lekkers.

Voor deze dag maakt het team liturgisch bloemschikken mooie kerststukken, ook worden er kerstkaarsen gemaakt. Beide zijn op bestelling. Bij de Wegwijzer van december zitten de bestelformulieren voor deze dag. Let op dat u tijdig uw bestelling inlevert.

Kerstmarkt Buytengewoon

Op zaterdag 7 december houdt Zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9 in Tholen, een kerstmarkt van 10.30 tot 16.00 uur. Er worden (kerst)producten verkocht die gemaakt zijn door de deelnemers en er worden kerstbomen verkocht.

Kerstfair Thomashuis

Op zaterdag 7 december is er bij Thomashuis Lepelstraat, Kladseweg 22 in Lepelstraat, van 11.00 tot 18.00 uur de jaarlijkse kerstfair. 

Zingen in de kerk

Kerst: warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen… Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens het kerstconcert van Reni en Elisa Krijgsman onder de naam “Immanuel” op vrijdag 13 december om 20.00 uur in de Ichthuskerk. Ook worden er bekende kerstliederen gezongen. Deze vertellen en herinneren ons eraan dat God een God van relatie is, altijd op zoek naar en altijd bij ons. Het belooft een bijzondere avond te worden. Kaarten zijn verkrijgbaar à €10,- via www.zingenindekerk.nl.

Herdertjestocht

Op zaterdag 7 december 2019 is er een herdertjestocht in Sint-Maartensdijk. We lopen een route door het dorp langs verschillende plekken die ingericht zijn als decor van het kerstevangelie. Op deze plekken wordt een gedeelte uit het kerstevangelie verteld en uitgebeeld. Ook worden er kerstliederen gezongen. Iedereen is welkom om mee te lopen met deze tocht. Wie loopt er met ons mee?

De tocht start om 18.00 uur bij de Hervormde Gemeente Rehoboth, Westvest 2 in Sint-Maartensdijk.

De kerk is aan het eind van de route. Daar zingen we samen nog enkele bekende kerstliederen om de herdertjestocht af te sluiten. Hierna is er de mogelijkheid om naar de Markt te gaan voor een gezellig samenzijn. Hier kan geluisterd worden naar muziek, is er warme chocolademelk en iets lekkers te eten. Opgeven voor de tocht kan via activiteiten@hervormdegemeenterehoboth.nl.

Seniorenbijeenkomst in adventstijd

Woensdag 18 december willen we in “Het Visnet” vanaf 16.00 uur in ontmoeting, liturgie en met een gezamenlijke maaltijd toeleven naar het komende Kerstfeest.

Alle informatie over deze bijeenkomst leest u in “De Wegwijzer” van december, u bent van harte welkom.

 Agenda:

4 december:    Catechisatie 2e jaar voortgezet onderwijs, aanvang 19.00 uur in ‘Het Visnet’7 december:    Kerstmarkt Zorgboerderij Buytengewoon, van 10.30-16.00 uur, Veerweg 9 in Tholen.
7 december:    Kerstfair Thomashuis, van 11.00 tot 18.00 uur, Kladseweg 22 in Lepelstraat
8 december:    Doopdienst Lennox Deurloo
17 december:  Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Nelly de Jager, Watermolen 14 in Tholen. Alle vrouwen zijn van harte welkom
19 december:  Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van januari.

 

Kinderlied: Volg het spoor

 

Kijk eens naar een vlinder

luister naar een eend die kwaakt

kijk eens naar de bloemen

zie hoe mooi ze zijn gemaakt

kijk eens naar de wolken

hoor een leeuwerik die fluit

volg je al die sporen

kom je altijd bij Hem uit

 

Volg het spoor

volg het spoor

en zoek gerust je hele leven door

je ziet het op de bergen

en je ziet het in het dal

de sporen van Zijn handen

vind je overal

 

Kijk eens naar de dieren

die Hij ooit voor ons bedacht

kijk maar naar de sterren

die weer stralen elke nacht

kijk eens naar de golven

zie ze rollen – af en aan

zoveel moois kan echt niet

slechts door toeval zijn ontstaan

 

Volg het spoor….

 

Zondag 24 november 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Pastoraat: Eenzaamheid draaglijk maken

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

DS. P.A. Broere

 

Dit is de laatste dienst van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. We noemen de namen van wie gedoopt zijn, belijdenis hebben afgelegd en wie overleden zijn.

           

 

 

Er is een liturgische schikking waarin elke naam die we noemen een plekje heeft.

Er is muzikale medewerking van zanggroep d’Accord en een combo.

We volgen een uitgewerkte liturgie.

 

Uitleg liturgische schikking:

Een spiegel met glans van herinneringen. De kapotte stukken staan voor het verdriet om de gebrokenheid van ons bestaan, vooral dat we hen die ons dierbaar waren moeten missen. Maar in de spiegel zien we ook het Licht dat niet dooft. De 7 witte rozen symboliseren onze overleden geliefden, de 6 witte gerbera’s de gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan en de 5 witte phloxen de dopelingen. De witte bloemen richten zich naar het Licht.

Wit is de kleur van de opstanding en het geloof in het door God voltooide leven. De bloemen rusten op een rekje in de vorm van een kruis. Het symboliseert hoe we ons bij het gedenken gedragen en gesteund voelen door de Levende, die ons doorgrondt en kent!

‘Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.’ Mattheüs 5:4

‘Zalig de reine van hart, want zij zullen God zien.’ Mattheüs 5:8

De nabestaanden van onze overledenen, alle gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan en alle (ouders van) dopelingen mogen de kaars, de bloem, het accubakje en de kaart meenemen als aandenken.

De dames van het liturgisch bloemschikken zullen u dit na de dienst overhandigen.

 

Mededelingen:

Kerkbalans en gift uitbreiding kerkzaal

Denkt u nog aan het toegezegde bedrag voor actie Kerkbalans 2019 over te maken? Dit geldt ook voor het door u toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal.

Kerstactiedag

Het team liturgisch bloemschikken nodigt u uit op de kerstactiedag voor de verbouwing van de kerk.

Dit is op zaterdag 14 december in ’t Visnet van 10.00 – 12:30 uur met koffie, thee en wat lekkers.

Voor deze dag maakt het team liturgisch bloemschikken mooie kerststukken op bestelling, ook worden er kerstkaarsen gemaakt op bestelling.

Bij de Wegwijzer van december, die u komende week ontvangt, zitten het bestelformulier voor deze dag.

Let op dat u tijdig uw bestelling inlevert.

 

ZWO

Donderdag 28 november is er een ZWO regioavond om u te informeren over de projecten die de ZWO  komende jaren in Indonesië gaat ondersteunen. Deze regioavond wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Kerkplein 2, in Nieuwerkerk. Het begint om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Herdertjestocht

Op zaterdag 7 december 2019 is er een herdertjestocht in Sint-Maartensdijk. We lopen een route door het dorp langs verschillende plekken die ingericht zijn als decor van het kerstevangelie. Op deze plekken wordt een gedeelte uit het kerstevangelie verteld en uitgebeeld. Ook worden er kerstliederen gezongen. Iedereen is welkom om mee te lopen met deze tocht. Wie loopt er met ons mee?

De tocht start om 18.00 uur bij de Hervormde Gemeente Rehoboth, Westvest 2 in Sint-Maartensdijk.

De kerk is aan het eind van de route. Daar zingen we samen nog enkele bekende kerstliederen om de herdertjestocht af te sluiten. Hierna is er de mogelijkheid om naar de Markt te gaan voor een gezellig samenzijn. Hier kan geluisterd worden naar muziek, is er warme chocolademelk en iets lekkers te eten. Opgeven voor de tocht kan via activiteiten@hervormdegemeenterehoboth.nl.

Zingen in de kerk

Kerst: warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen… Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens het kerstconcert van Reni en Elisa Krijgsman onder de naam “Immanuel” op vrijdag 13 december om 20.00 uur in de Ichthuskerk. Ook worden er bekende kerstliederen gezongen. Deze vertellen en herinneren ons eraan dat God een God van relatie is, altijd op zoek naar en altijd bij ons. Het belooft een bijzondere avond te worden. Kaarten zijn verkrijgbaar à €10,- via www.zingenindekerk.nl.

 

Agenda:

25 november: Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

27 november: Catechisatie 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

27 november: Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer.

 

Kinderlied: God kent jou vanaf het begin

 

God kent jou vanaf het begin,

helemaal van buiten en van binnenin

Hij kent al je vreugde en al je verdriet,

want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet

 

En weet je wat zo mooi is,

bij Jezus voel je je vrij

om helemaal jezelf te zijn.

Want Hij houdt van jou,

ja Hij houdt van jou,

ja Hij houdt van jou en mij

 

God kent jou vanaf het begin,

helemaal van buiten en van binnenin.

Hij kent al je vreugde en al je verdriet,

want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet,

want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

 

 

 

Dankdag, 20 november 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor de Diaconie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor woensdagmorgen 10.00 uur

Ds. D. Westerneng uit ‘s Gravenpolder

Liturgie voor woensdagavond 19.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 125: 1 en 2

Stil Gebed, Votum en Groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Psalm 127: 1 en 2

en uit Mattheüs 11: 25-30

Lied 315: 1 en 2

Schriftlezing uit Openbaring 7: 9-17

Lied 769: 1 en 2

Verkondiging

Lied 413

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: lied 235

Lied 754: 2 en 3

Collecte

Slotlied 823: 1, 4 en 5

Zegen

Psalm 100: 1, 2 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding

Lied 146a: 4 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Habakuk 3: 16-19

Lied 904: 1, 4 en 5

Schriftlezing uit Romeinen 8: 31-39

Lied 675: 2

Verkondiging: ‘Dank God onder alle omstandigheden’

Lied 910: 1, 2 en 4

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 909

Zegen

 

 

Mededelingen:

Kerkbalans en gift uitbreiding kerkzaal

Denkt u nog aan het toegezegde bedrag voor actie Kerkbalans 2019 over te maken? Dit geldt ook voor het door u toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal.

Koffie, thee en meer…

We drinken op donderdag 21 november samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Tineke ’t Hart, Doelweg 40 in Tholen.

Collecteafkondiging zondag 24 november, collecte Pastoraat: Eenzaamheid draaglijk maken

Eenzaamheid, gemis aan écht contact, komt overal in Nederland voor. Mensen die hun partner verloren zijn, ouderen en migranten lijden hier het meest onder. In veel kerken zijn er activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt deze initiatieven van harte en geeft kerkelijke gemeenten informatie, materialen en tips. Eenzaamheid heeft onder andere te maken met waardigheid, daarom is het belangrijk om er in de kerk en de samenleving aandacht voor te vragen. Met de opbrengst worden lokale kerken ondersteund om eenzaamheid tegen te gaan.

ZWO

Donderdag 28 november is er een ZWO regioavond om u te informeren over de projecten die de ZWO  komende jaren in Indonesië gaat ondersteunen. Deze regioavond wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Kerkplein 2, in Nieuwerkerk. Het begint om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Zingen in de kerk

Kerst: warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen… Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens het kerstconcert van Reni en Elisa Krijgsman onder de naam “Immanuel” op vrijdag 13 december om 20.00 uur in de Ichthuskerk. Ook worden er bekende kerstliederen gezongen. Deze vertellen en herinneren ons eraan dat God een God van relatie is, altijd op zoek naar en altijd bij ons. Het belooft een bijzondere avond te worden. Kaarten zijn verkrijgbaar à €10,- via www.zingenindekerk.nl.

Agenda:

24 november: Eeuwigheidszondag. We noemen de namen van wie gedoopt zijn, belijdenis hebben afgelegd en wie overleden zijn.

Zondag 10 november 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Dorpskerken

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

DS. L.C. Van der Eijk uit Zwijndrecht

Welkom en mededelingen

Hemelhoog 267: 1, 2 en 3 (melodie Psalm 122)

Stil gebed,  bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria 

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Lied 146a: 1 en 7

Inleiding

Lied 216: 1, 2 en 3

Gebed  bij de opening van het Woord

Gesprekje met de kinderen, kinderen naar kindernevendienst

 

Schriftlezing: Psalm 2

Lied 2: 1 en 2

Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10

Lied 871: 1, 2, 3 en 4

Preek

Lied 994: 1, 2, 3 en 4

Dankgebed, voorbeden, stilgebed en Onze Vader

Kinderlied: Ik volg de Heer

Inzameling van gaven

Lied 723: 1 en 2

Wegzending en zegen

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘Het Visnet’, iedereen is van harte welkom 

Mededelingen:

Kerkbalans en gift uitbreiding kerkzaal

Denkt u nog aan het toegezegde bedrag voor actie Kerkbalans 2019 over te maken? Dit geldt ook voor het door u toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal.

Kaarsen versieren

Op donderdagavond 14 november gaan we in ‘Het Visnet’ kaarsen versieren met bloemen. Inloop tussen 19.00 en 19.15 uur. Iedereen die zich nog niet heeft opgegeven kan dit doen door voor maandag 11 november een mail te sturen naar: victoriagroeneveld@live.nl

Zingen in de kerk

Kerst: warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen…

Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens het kerstconcert van Reni en Elisa Krijgsman onder de naam “Immanuel” op vrijdag 13 december om 20.00 uur in de Ichthuskerk.

Reni en Elisa nemen je mee in een intieme sfeer waarbij zij prachtige liederen van hun kerstalbum “Immanuel” ten gehore brengen. Dit album hebben zij in december 2017 uitgebracht.

Ook worden er met elkaar bekende kerstliederen gezongen. Deze vertellen en herinneren ons eraan dat God een God van relatie is, altijd op zoek naar en altijd bij ons.

Het belooft een mooie en hartverwarmende avond worden waarbij de muziek en de sfeer een geweldige bijdrage leveren. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar à €10,- via www.zingenindekerk.nl.

 Agenda:

10 november: Laatste zondag om de schoenendoos in te leveren voor de actie schoenendoos 2019

13 november: Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

13 november: Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

16 november: Interkerkelijk volleybaltoernooi in de Meulvliet

17 november: Jeugddienst met medewerking van club de start, het thema is: Gideon, dappere held?

17 november: Viering Heilig Avondmaal in ‘Ten Anker’, aanvang 15.00 uur. De voorganger is Ds. Broere.

19 november: Sluitingsdatum voor de kopij van ‘De Wegwijzer’ van december

21 november: Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Tineke ’t Hart, Doelweg 40. Alle vrouwen zijn van harte welkom.

Hemelhoog 267 (melodie Psalm 122)

Jeruzalem, zo zegt de Heer

1 Jeruzalem, zo zegt de Heer,
wanneer Ik in uw midden woon,
als koning zetel op mijn troon,
als Ik tot Sion wederkeer,
dan wordt uw goede naam genoemd
en hemel hoog uw trouw geroemd.
Sion wordt dan alom geprezen
omdat de Heer zijn heiligheid
op deze berg heeft uitgespreid
hier zal Hij God en koning wezen!

2 Dan zitten weer bijeen geschaard
mannen en vrouwen langs de kant,
krukken en stokken in de hand,
ouden van dagen, hoogbejaard;
rondom zien zij Gods heerschappij,
de kinderen, weer vrij en blij,
jongens en meisjes, allerwegen,
die spelen daar, verrukt van vreugd’
en lachen luid- Gods lieve jeugd
heeft hier de toekomst weergekregen.

3 Al is dat voor wie dan nog leeft
een wonder, ondoorgrondelijk,
voor God is niets te wonderlijk
dit is wat Hij gesproken heeft:
Ik breng voorgoed mijn volk naar huis,
in Sion is het waarlijk thuis,
op recht en trouw bouw Ik uw woning;
o volk, Ik breng van oost en west
u thuis dat is het allerbest;
Jeruzalem, daar woont uw koning!

Kinderlied: Ik volg de Heer

De jongens/mannen zingen de eerste keer,

de meisjes/vrouwen de echo

Ik volg de Heer (ik volg de Heer)
want Hij is goed (want Hij is goed)
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet)
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij is overal (Hij is overal)
de herder die mij leiden zal.

Soms gaan we door (soms gaan we door)
gevaarlijk land (gevaarlijk land)
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee (en neemt ons mee)
Het is soms zwaar maar toch oke!

Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
of een beer die bromt (of een beer die bromt)
de Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt (wat of er komt)
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen (rondom ons heen)
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!

Zondag 3 november 2019

Collecten:          De eerste collecte is de Collecte Heilig Avondmaal

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 139: 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 836: 1

Genadeverkondiging

Lied 836: 4

Christelijke leefregel

Lied 836: 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 51

Psalm 33: 5

Verkondiging

‘Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig’ (Psalm 51: 12)

Psalm 33: 7

Formulier voor het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 51b

Lied 377: 1 / 2 / 4 / 5 / 7

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Kinderlied: Houd vol (Opwekking 798)

Zegen

Psalm 65: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied 381: 2

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 381: 5

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 381: 6

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Spreuken 4: 20-27

                        Matteüs 15: 10-20

Psalm 24: 2

Verkondiging

‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.’ (Spreuken 4:23)

Lied 723

Apostolische Geloofsbelijdenis (gesproken)

Lied 898: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 425

Zegen

Mededelingen:

Collecte Heilig Avondmaal

De opbrengst voor de collecte Heilig Avondmaal is bestemd voor Rob van der Dussen van stichting ‘Werkers in de Wijngaard’. Rob van der Dussen is missionair werker met een verlangen om in Italië het Evangelie bekend te maken.

Rob was docent geschiedenis en besloot daarna theologie te studeren in Leuven en Belfast. Tijdens zijn stage in Malta zag hij de geestelijke nood in Zuid-Europa. Vele noemen zich christen, maar kennen Jezus Christus niet persoonlijk. Ook verlaten veel jongeren de Rooms Katholieke Kerk en willen niks meer met het Christendom te maken hebben. Het verlangen van Rob is om in Italië het Evangelie van Jezus Christus helpen te verspreiden.

Een tweejarige training bij verschillende kerkplantingsprojecten in Rome bereiden hem voor om voor langere tijd in Italië missionair werk te verrichten.

Collecteafkondiging, zondag 10 november: Collecte protestantse kerk, dorpskerken

‘Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis’. Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Ook bij de oprichting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners kan de dorpskerk een rol spelen.

Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Er zijn soms te weinig mensen en de middelen ontbreken om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden.

Kaarsen versieren

Op donderdagavond 14 november gaan we in ‘Het Visnet’ kaarsen versieren met bloemen. Inloop tussen 19.00 en 19.15 uur. Iedereen die zich nog niet heeft opgegeven kan dit doen door voor maandag 11 november een mail te sturen naar: victoriagroeneveld@live.nl

Zingen in de kerk

Kerst: warmte, licht, intimiteit, gezelligheid, samen zingen…

Allemaal ingrediënten die herkenbaar zullen zijn tijdens het kerstconcert van Reni en Elisa Krijgsman onder de naam “Immanuel” op vrijdag 13 december om 20.00 uur in de Ichthuskerk.

Reni en Elisa nemen je mee in een intieme sfeer waarbij zij prachtige liederen van hun kerstalbum “Immanuel” ten gehore brengen. Dit album hebben zij in december 2017 uitgebracht.

Ook worden er met elkaar bekende kerstliederen gezongen. Deze vertellen en herinneren ons eraan dat God een God van relatie is, altijd op zoek naar en altijd bij ons.

Het belooft een mooie en hartverwarmende avond worden waarbij de muziek en de sfeer een geweldige bijdrage leveren. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar à €10,- via www.zingenindekerk.nl

Kerstconcert in ‘De Doelen’ 2019

Deo Cantemus organiseert in 2019  twee Kerst-Doelenconcerten met als thema: “Een Koning voor de wereld”. De concerten staan onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen.

De concerten zijn op zaterdag 14 december, aanvang 14.00 uur en dinsdag 17 december, aanvang 20.00 uur. Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam. De toegangsbewijzen kosten   € 25,- of € 29,- en zijn te bestellen via de website: www.dedoelen.nl, telefonisch via 010-2171717 of aan de kassa. Kinderen ontvangen € 10,- korting op de toegangsprijs. De toegangskaarten zijn inclusief koffie of thee en garderobe.

Agenda:

4 november:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

5 november:    Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in de Kerkenraadskamer. We staan met elkaar stil bij 2 Samuel 13 vers 1-22. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

5 november:   Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

5 november:   Ringbijeenkomst over nieuwe vormen van kerk zijn. Aanvang 19.30 uur in Nieuwerkerk (zie Wegwijzer oktober pagina 15 en 16)

6 november:    Avond over geloofsopvoeding, aanvang 20.00 uur in ‘Het Visnet’. Aanmelden wordt op prijs gesteld: pabroere@hetnet.nl of 604588

10 november: Laatste zondag om de schoenendoos in te leveren voor de actie schoenendoos 2019

17 november: Viering Heilig Avondmaal in ‘Ten Anker’, aanvang 15.00 uur. De voorganger is Ds. Broere.

                        Dit in tegenstelling tot de datum die in ‘De Wegwijzer’ staat.

Kinderlied: Houd vol (Opwekking 798)

 

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

 

Zondag 27 oktober 2019

Collecten:          De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte zending, najaar (Zambia)

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W.A.Quak uit Rockanje

Welkom en mededelingen

Psalm 90: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Lied 869: 1

Lezen wet in Nieuwtestamentische vorm

Lied 869: 6 en 7

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Haggai 2: 2-10 en uit Zacharia 1

Psalm 97: 1 en 6

Tekst: Zacharia 1: 7-17

Uitleg en Verkondiging

Lied 342 (staande)

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Een parel in Gods hand

Inzameling van de gaven

Lied 747: 1 en 2

Zegen

Lied 425 (als amen)

 Mededelingen:

Fietsen stallen bij de ingang van ‘Het Visnet’

Het college van kerkrentmeesters heeft een klacht gekregen dat gemeenteleden hun fietsen stallen op parkeerplaatsen voor auto’s. Tegenover de ingang van ‘Het Visnet’, direct naast de fietsenstalling ligt een parkeervak. Wilt u alstublieft uw fiets niet stallen in dit parkeervak en ook niet in de andere parkeervakken of tegen de gevels van de woningen?

Als er te weinig plek is in de fietsenstalling tegenover ‘Het Visnet’, zet dan uw fiets op het pleintje naast de fietsenstalling. Dit pleintje is officieel niet aangewezen als fietsenstalling, maar hier staat uw fiets niet in de weg en hebben de omwonenden er het minst last van. We verzoeken u zoveel mogelijk de plaatsen in de fietsenstalling te benutten.

Indeling kindernevendienst

Er is een wijziging in de groepsindeling bij de kindernevendienst. Doordat de bovenbouwgroep klein in aantal is, zal groep 6 voortaan met de bovenbouw meegaan. Dit geldt in ieder geval voor de rest van het lopende schooljaar, 2019-2020.

De indeling is nu: groep 1, 2 en 3, groep 4 en 5 en tot slot groep 6, 7 en 8.

Contextueel Bijbellezen

De volgende bijeenkomst is op 5 november om 20.00 uur in de Kerkenraadskamer.

We staan met elkaar stil bij 2 Samuel 13 vers 1-22. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Leesrooster Heilig Avondmaal

Volgende week vieren we weer het Heilig Avondmaal. Ter voorbereiding daarop is er een Bijbel leesrooster opgesteld met als thema: ‘God kijkt naar je hart’. Het rooster wordt uitgedeeld bij de uitgang, en is ook te vinden op onze website en in de socie-app.

 Schoenendoos actie 2019

Meer informatie over de actie staat in ‘De Wegwijzer’ van oktober. De laatste zondag om de schoenendoos in te leveren is zondag 10 november. Namens de ZWO alvast bedankt.

Avond over geloofsopvoeding

Op woensdag 6 november wordt er een avond gehouden over geloofsopvoeding van kinderen tot 12 jaar. Op die avond zijn alle ouders van harte welkom, maar ook grootouders, kindernevendienst- en clubleiding. Het zal onder andere gaan over het kiezen van een geschikte kinderbijbel en andere materialen. Maar ook over hoe je geschikte momenten creëert en invult. De avond begint om 20.00 uur in ’t Visnet, je aanmelden wordt op prijs gesteld: pabroere@hetnet.nl of 604588.

Kerstconcert in ‘De Doelen’ 2019

Deo Cantemus organiseert in 2019  twee Kerst-Doelenconcerten met als thema: “Een Koning voor de wereld”. De concerten staan onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen. Er is medewerking van: Christelijk gemengd koor ASAF uit Papendrecht, het Mannenensemble “Cantare” uit Woudenberg, Maria den Hertog (Mezzosopraan), Jacob Schenk (tenor), Yannick Bot (marimba), André de Jager (orgel), André van Vliet (piano) en het orkest l’ Orchestra Particolare.

De concerten zijn op zaterdag 14 december, aanvang 14.00 uur en dinsdag 17 december, aanvang 20.00 uur. Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam. De toegangsbewijzen kosten   € 25,- of € 29,- en zijn te bestellen via de website: www.dedoelen.nl, telefonisch via 010-2171717 of aan de kassa. Kinderen ontvangen € 10,- korting op de toegangsprijs. De toegangskaarten zijn inclusief koffie of thee en garderobe.

 

Agenda:

28 oktober:                 Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

30 oktober:                 Catechisatie 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

30 oktober:                 Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

3 november:   Viering van het Heilig Avondmaal om 10.00 uur en om 17.00 uur.

 

Kinderlied: Een parel in Gods hand

Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit!
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, ‘k heb altijd pech, ik ga maar weg!

Weet je, dat de Vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
M’n bloes zit onder de spaghettiemix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas me saggerijn, ik mag er zijn!
Al zegt m’n broertje steeds: ‘wat stout ben jij’, God houdt van mij. God houdt van mij!

Ik weet, dat de Vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

 

 

Zondag 20 oktober 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. T.R. Schep uit Capelle aan den IJssel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 104: 1, 4 en 5

Stilte, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging: Efeziërs 2: 4-8a

Lied 704

Leefregel uit Efeziërs 4: 25 en uit 5: 2

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Eerste schriftlezing uit Romeinen 12: 6-16

Lied 791: 1, 2 en 3

Tweede schriftlezing uit Johannes 2: 1-11

Lied 791: 4, 5 en 6

Verkondiging

Lied 908: 1, 2 en 5

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en

gezamenlijk het Onze Vader

Kinderlied: Evangelische liedbundel 262

Inzameling van de gaven

Slotlied 653: 1, 5 en 7

Zegen

Mededelingen:

Indeling kindernevendienst

Er is een wijziging in de groepsindeling bij de kindernevendienst. Doordat de bovenbouwgroep klein in aantal is, zal groep 6 voortaan met de bovenbouw meegaan. Dit geldt in ieder geval voor de rest van het lopende schooljaar, 2019-2020.

De indeling is nu: groep 1, 2 en 3, groep 4 en 5 en tot slot groep 6, 7 en 8.

Schoenendoos actie 2019

Vorige week zijn er folders voor de schoenendoos actie uitgedeeld. Er liggen nog extra folders op de leestafel in de kerk. Meer informatie over de actie staat in ‘De Wegwijzer’ van oktober.

De laatste zondag om de schoenendoos in te leveren is 14 november. Namens de ZWO alvast bedankt.

Kerst-Doelenconcerten 2019
Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2019 opnieuw twee
Kerst-Doelenconcerten. Onder het thema “Een Koning voor de wereld” wordt hét verhaal
van Gods liefde voor deze wereld gebracht in de ambiance en sfeer van het Concertgebouw de Doelen in Rotterdam.

Koffie, thee en meer…

We drinken op woensdag 23 oktober samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Elise Versteeg, Dalemsestraat 16 in Tholen.

Feest van herkenning met de Country Trail Band

De Country Trail Band geeft op vrijdag 25 oktober een concert vol met herkenbare pophits, vooral uit de jaren 60 en 70, als onderdeel van de ‘I believe tour’. Voor gospelliefhebbers zal het een verrassende ervaring zijn en een mooie gelegenheid om vrienden en familie mee te nemen die anders niet zo snel naar een gospelconcert gaan.

Het concert wordt gehouden in ‘De Oesterschelp’, Simon Lindhoutstraat 1a in Tholen en begint om 19.30 uur. De toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden om uit de kosten te komen.

Reserveer je plaats via www.eventsforchrist.nl of 0297-237172.

 Beste Ladies

De voorbereidingen voor het Herfst-Ladies Breakfast op zaterdagochtend 26 oktober (8.30 uur tot 11.00 uur) zijn in volle gang. We hopen er weer een gezellig en fijn ontbijt met elkaar van te maken.

Is het er nog niet van gekomen om je aan te melden of bedenk je op het laatste moment dat je er ook graag bij wilt zijn? Leuk! Alle dames vanaf 12 jaar zijn welkom!

Meld je aan bij Maartje Riemens, 06-13002563 whatsapp of bellen. Het kost € 5,-, dit graag in een envelop met je naam erop in de brievenbus doen bij Maartje, haar adres is: Ten Ankerweg 44.

Maartje, Anke, Ilona, Arina en Carola zien uit naar jullie komst!

Collecteafkondiging, zondag 27 oktober: Kerk in actie collecte zending, najaar (Zambia)

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

Met uw bijdrage steunt u de beurzen van 25 theologiestudenten. Zambiaanse kerken waar de studenten stage lopen, bieden hen reiskosten en een bijdrage in hun levensonderhoud.

Themadienst: “Balans in je leven?”

Zondagavond 27 oktober is er in de Hervormde Gemeente Rehoboth een themadienst over Spreuken 16 vers 1-9. Dit Bijbelgedeelte gaat over vragen en antwoorden, keuzes maken, vertrouwen, bezit en richtingen bepalen. De voorganger in deze dienst is ds. Gerie Stougie uit Berkel en Rodenrijs.

Een speciaal voor deze avond samengesteld combo zal een deel van de liederen begeleiden. De dienst begint om 19.00 uur in de Rehoboth kerk aan de Westvest 2 in Sint Maartensdijk. Allen hartelijk welkom.

Avond over geloofsopvoeding

Op woensdag 6 november wordt er een avond gehouden over geloofsopvoeding van kinderen tot 12 jaar. Op die avond zijn alle ouders van harte welkom, maar ook grootouders, kindernevendienst- en clubleiding. Het zal onder andere gaan over het kiezen van een geschikte kinderbijbel en andere materialen. Maar ook over hoe je geschikte momenten creëert en invult. De avond begint om 20.00 uur in ’t Visnet, je aanmelden wordt op prijs gesteld: pabroere@hetnet.nl of 604588.

 Agenda:

22 oktober:     repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45.

 

 

Zondag 13 oktober 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Werelddiaconaat oktober (Colombia)

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

In deze dienst wordt de Heilige doop bediend aan Josephine Nelleke Willemien van Tienhoven en staan we stil bij onze verbondenheid met Israël.

 

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Mededelingen:

Spaar-/deeldoosjes

Vandaag, zondag 13 oktober, heeft u de gelegenheid uw spaar-/deeldoosje in te leveren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de projecten van het werelddiaconaat van Kerk in Aktie.

Indeling kindernevendienst

Vanaf vandaag, zondag 13 oktober, is er een wijziging in de groepsindeling bij de kindernevendienst. Dit geldt in ieder geval voor de rest van het lopende schooljaar, 2019-2020. Doordat de bovenbouwgroep klein in aantal is, zal groep 6 voortaan met de bovenbouw meegaan.

De indeling wordt dan dus: groep 1 tot en met groep 3, groep 4 en groep 5 en tot slot groep 6 tot en met groep 8.

Beste Ladies

De voorbereidingen voor het Herfst-Ladies Breakfast op zaterdagochtend 26 oktober (8.30 uur tot 11.00 uur) zijn in volle gang. We hopen er weer een gezellig en fijn ontbijt met elkaar van te maken.

Is het er nog niet van gekomen om je aan te melden of bedenk je op het laatste moment dat je er ook graag bij wilt zijn? Leuk! Alle dames vanaf 12 jaar zijn welkom!

Meld je aan bij Maartje Riemens, 06-13002563 whatsapp of bellen. Het kost € 5,-, dit graag in een envelop met je naam erop in de brievenbus doen bij Maartje, haar adres is: Ten Ankerweg 44.

Maartje, Anke, Ilona, Arina en Carola zien uit naar jullie komst!

Avond over geloofsopvoeding

Op woensdag 6 november wordt er een avond gehouden over geloofsopvoeding van kinderen tot 12 jaar. Op die avond zijn alle ouders van harte welkom, maar ook grootouders, kindernevendienst- en clubleiding. Het zal onder andere gaan over het kiezen van een geschikte kinderbijbel en andere materialen. Maar ook over hoe je geschikte momenten creëert en invult. De avond begint om 20.00 uur in ’t Visnet, je aanmelden wordt op prijs gesteld: pabroere@hetnet.nl of 604588.

 

Agenda:

16 oktober: Uitstapje voor de senioren naar de veiling in Sint Annaland. Zie hiervoor ‘De Wegwijzer’ pagina 9

19 oktober:     Sluitingsdatum voor kopij voor ‘De Wegwijzer’

23 oktober:     Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Elise Versteeg, Dalemsestraat 16.

Alle dames zijn van harte welkom.

 

Zondag 6 oktober 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Kerk en Israël

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer Hans Borghuis

 

Deze dienst is een jeugddienst en heeft het thema:

Different?!

 

 

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Mededelingen:

Israëlzondag en doopdienst

Vandaag is het Israëlzondag, u ontvangt daarom bij de uitgang een Israëlkrant. Voor de kinderen is er een apart boekje over Israël.

In de dienst van volgende week, zondag 13 oktober, staan we stil bij de ramshoorn. We lezen en overdenken dan: Leviticus 23: 23-29 en Efeziërs 5: 10-20.

De Heilige Doop zal deze zondag bediend worden aan Josie van Tienhoven, dochter van Mark en Ellen van Tienhoven-Hage. Er is dan een uitgewerkte liturgie.

Spaar-/deeldoosjes

Op zondag 13 oktober heeft u de gelegenheid uw spaar-/deeldoosje in te leveren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de projecten van het werelddiaconaat van Kerk in Aktie.

Collecteafkondiging, zondag 13 oktober 2019: collecte Werelddiaconaat oktober (Colombia)

In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in.

In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Met uw gift geeft u kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken.

Seniorenbijeenkomst

Op woensdag 16 oktober gaan we met elkaar naar Sint-Annaland. Om 10.30 uur starten we met koffiedrinken in ‘Het Visnet’. Na de koffie vertrekken we eerst naar ‘De Schutse’ voor een maaltijd waarna er een presentatie volgt in de streekproductenveiling.

Graag aanmelden voor zaterdag 12 oktober, alle informatie hierover leest u in ‘de Wegwijzer’ van oktober. Hartelijk welkom!

Agenda:

7 oktober:       Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

8 oktober:       Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

13 oktober:     Doopdienst en aandacht voor onze verbondenheid met Gods verbondsvolk Israël.

 

Zondag  29 september 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Werelddiaconaat september

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

In deze dienst is Martin Teunissen van Kerk in Actie

te gast. Hij zal ons meer vertellen over de projecten die wij in Pakistan steunen.

 

 

Het kinderlied wordt gezongen door Yfke van Loon,

Mirthe Baaijens en Maria Zandijk, begeleid door Natan Zandijk op gitaar.

 

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘het Visnet’, u bent van harte welkom om met Martin Teunissen in gesprek te gaan.

Mededelingen:

Workshop Bible-journalen

Het komende seizoen willen Ellen Rijstenbil-de Graaf en Jannie van Dijke-van de Bor enkele avonden (of middagen) Bible-journalen verzorgen. Dat is een mooie manier om met het Woord van God bezig te zijn, hierdoor kun je de Bijbeltekst beter beleven en vasthouden. En de resultaten kun je ook letterlijk bewaren in je Bijbel of in een werkboekje.

Op 1 oktober van 19.30-21.30 uur, is er een kennismakingsavond in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Rehoboth in Sint-Maartensdijk, Westvest 2. Voor materialen en voorbeelden wordt gezorgd. Je kunt je opgeven bij Jannie van Dijke-van de Bor: 0166-612366 / 06-23730138 of jannigjeb@gmail.com

 

Collecteafkondiging, zondag 6 oktober 2019: collecte Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten. Dit gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoeting en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël ‘Onderweg’. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, ‘De Uitdaging’, waarin christenen worden uitgedaagd om te leren uit de dialoog met Joden.

Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

 

Spaar-/deeldoosjes

Op zondag 13 oktober heeft u de gelegenheid uw spaar-/deeldoosje in te leveren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de projecten van het werelddiaconaat van Kerk in Aktie.

 

Agenda:

30 september: Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

2 oktober:                   Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

2 oktober:                   Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer.

 

Zondag 22 september 2019

Collecten:          De eerste collecte is de collecte Vredesweek

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Hamstra uit Zuidland

Welkom en mededelingen

Psalm 103: 7 en 9          

Votum en groet

Lied 195: Klein gloria

Leefregel uit Hebreeën 11: 1-12

Lied 836: 1 en 5

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Deuteronomium 30: 15-20

Schriftlezing uit Lukas 14: 25-35

Lied 837: 1, 2 en 3

Verkondiging

Lied  313: 1, 2, 3 en 4 

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Omdat u groot bent

Inzameling van de gaven  

Lied 289 

Zegen

 Mededelingen:

Vorming en toerusting

Wilt u de aanmelding voor vorming en toerusting zo spoedig mogelijk doorgeven aan Ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of 0166-604588.

 Pakistanzondag

Zondag 29 september is de Pakistanzondag. Martin Teunissen van Kerk in Actie komt vertellen over de projecten die Kerk in Actie steunt en die wij daarmee ondersteunen.

Dit gebeurt tijdens de dienst en vooral na afloop van de dienst als er gelegenheid is om met Martin Teunissen over de projecten in gesprek te gaan. U kunt dan ook vragen stellen aan hem. Er is koffie, thee en iets erbij. Namens de ZWO nodigen wij u van harte uit.

 Collecteafkondiging, zondag 29 september 2019: Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

Dinsdag 1 oktober 2019 is het Internationale Ouderendag, daarom staat de zorg voor ouderen centraal in deze collecte. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet aanwezig.

Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie ‘Home Care’ thuiszorg en ondersteunen ze mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere projecten van het werelddiaconaat.

 Wie wil er iets bakken?

Tijdens de kleding- en boekenmarkt op zaterdag 28 september willen we graag een kopje koffie of thee  verkopen met iets lekkers erbij. Wie van u vindt het leuk om iets te bakken dat wij die dag kunnen verkopen? We denken dan aan: appelcake, plaatcake, boterkoek, wortelcake, peacancake, brownies, koekjes en muffins. Als u iets wilt bakken kunt u dit per mail doorgeven aan Inez van Loon: inez_vogelaar@zeelandnet.nl of via 06-53893087. Het inleveren van het gebak is op vrijdagavond 27 september op Erf 15, indien u het niet kan brengen haalt Inez het graag bij u op.

 Agenda:

22 september: Avondmaalsviering in Ten Anker om 15.00 uur, voorganger is Ds. Meeuwissen

28        september:     Tweedehands kleding en boekenmarkt van de ZWO. 10.00-14.00 uur in ‘t Visnet.

Kinderlied: Omdat u groot bent

Omdat u groot bent en heilig, o Heer
Buig ik mij neer, buig ik mij neer
Omdat U groot bent en heilig, o Heer
Buig ik mij neer

Omdat U wijs en verstandig bent, Heer
Buig ik mij neer, buig ik mij neer
Omdat U wijs en verstandig bent Heer
Buig ik mij neer

Zondag 15 september 2019

Collecten:         De eerste collecte is de collecte Missionair startzondag

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 

Vandaag houden we onze startzondag.

In deze dienst nemen we afscheid van br. Jeroen

Baaijens. In zijn plaats mogen we zr. Lena Abrahamse-Geschiere bevestigen.

 

 

Er is zang van Rachel en Arjen Zandijk.

We volgen een uitgewerkte liturgie.

 

Mededelingen:

Startzondag

Na deze dienst vertrekken we voor de koffie en thee naar het Thomashuis, Kladseweg 22 in Lepelstraat. Hier komen we samen voor de verwerking bij het thema en een maaltijd.

 

Woning Doelweg 11 verkocht

Goed nieuws! De woning aan de Doelweg 11 is verkocht. Door de woning nu al te verkopen, kunnen we de overdrachtsbelasting terugvragen die we in maart bij de aankoop hebben betaald. Op 13 september is de woning bij de notaris overgedragen, de woning is echter nog niet af. Met de koper is er afgesproken dat de woning uiterlijk op 1 december wordt opgeleverd en betaald. Na ontvangst van de betaling gaan we de gemeenteleden terugbetalen die het geld voor de aankoop aan ons hebben geleend.

In de kerkzaal kunt u zien dat het stofscherm is teruggeplaatst. De staalconstructie in de muurdoorbraak is klaar, zodat de tijdelijke constructie met stempels weg kon. Zo hebben we weer meer ruimte in de kerkzaal. Wij houden u op de hoogte, het College van Kerkrentmeesters.

 

Vorming en toerusting

Nu de opgavestrookjes niet meer bij u thuis worden opgehaald, zijn er nog erg weinig aanmeldingen binnengekomen. Wilt u de aanmelding voor vorming en toerusting zo spoedig mogelijk doorgeven aan Ds. Broere. Dit kan per mail: pabroere@hetnet.nl of telefonisch: 0166-604588.

 

Koffie, thee en meer…

Ontmoeting, gezelligheid en elkaar (beter) leren kennen is het doel van de koffie en thee ochtenden. Elke maand kunt u afwisselend op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen, op een ander adres, terecht voor een lekkere kop koffie of thee. Uiteraard is er hierbij iets lekkers. Alle vrouwen zijn welkom, jong en oud. De locatie wordt iedere maand bekend gemaakt in de Wegwijzer en de Zondagsbrief.

Wilt u ook een keer gastvrouw zijn voor Koffie, thee en meer…? Dat kan, laat het dan weten aan Elise Versteeg.

Het nieuwe seizoen starten we op dinsdag 17 september bij Wilma Jeroense, Garnalenstraat 23.

U bent van harte welkom.

 

 

 

Collecteafkondiging, zondag 22 september 2019: collecte Vredesweek

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede. Vrede over landsgrenzen heen, maar ook over de grenzen van cultuur en religie. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland wordt steun gegeven aan de Stichting ‘Geloven in Samenleven’. Deze stichting werkt aan het verbinden van mensen met een andere religie en het voorkomen van irritaties onderling. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica, waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijven. 

Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk.

 

Kleding- en boekenbeurs

De ZWO organiseert op 28 september van 10.00 tot 14.00 uur een kleding- en boekenbeurs in ‘het Visnet’. Boeken die u niet meer leest en kleding die u niet meer draagt kunt u inleveren bij Arina Heijboer (0683846670 / leonarina@zeelandnet.nl) of bij Hannah Geluk (hannahligtendag@gmail.com). Als u van plan bent kleding of boeken in te komen leveren, wilt u dan eerst een berichtje sturen?

Inleveren kan nog tot woensdag 18 september.

 

Wie wil er iets bakken?

Tijdens de kleding- en boekenbeursop zaterdag 28 september willen we graag een kopje koffie of thee  verkopen met iets lekkers erbij. Wie van u vindt het leuk om iets te bakken dat wij die dag kunnen verkopen? We denken dan aan: appelcake, plaatcake, boterkoek, wortelcake, peacancake, brownies, koekjes en muffins. Als u iets wilt bakken kunt u dit per mail doorgeven aan Inez van Loon: inez_vogelaar@zeelandnet.nl of via 06-53893087. Het inleveren van het gebak is op vrijdagavond 27 september op Erf 15, indien u het niet kan brengen haalt Inez het graag bij u op.

 

Agenda:

17 september:Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Wilma Jeroense, Garnalenstraat 23

U bent van harte welkom.

17 september:Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

18 september:Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

18 september:Belijdeniscatechisatie, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

19 september:Sluitingsdatum voor kopij van ‘de Wegwijzer’ van oktober

22 september:Avondmaalsviering in Ten Anker om 15.00 uur, voorganger is Ds. Meeuwissen.

 

 

Zondag 8 september 2019

Collecten:         De eerste collecte is de collecte Jeugdwerk (JOP)

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht

Aanvangspsalm 105: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria 

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Lied 885: 1, 2 en 3

Inleidend woord

Lied 826: 1 en 2

Gebed bij de opening van de schrift

Kindermoment en kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing uit Lucas 10: 1-9, 17-20 

Lied uit Tussentijds 73a: 1, 2, 3, 4 en 5

Schriftlezing uit Mattheus 28: 16-20

Lied 838: 1 en 2

Uitleg en verkondiging

Lied uit Hemelhoog 686: 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Lied 8b

Inzameling van de gaven

Slotlied 315: 1, 2 en 3

Zegen

Mededelingen:

Rectificatie

In het boekje vorming en toerusting is per ongeluk de tekst van vorig seizoen over de clubs blijven staan.

De juiste informatie staat op een bijlage die op de leestafel ligt.

Startzondag en het boekje vorming en toerusting

Nu de opgavestrookjes niet meer bij u thuis worden opgehaald, zijn er nog erg weinig aanmeldingen binnengekomen. Wilt u de aanmelding voor de startzondag vandaag nog doorgeven aan Marjan Melis? Dit kan door te mailen naar: m.melis500@gmail.com of telefonisch: 0166-612839. Het opgavestrookje kan ook worden gebracht naar Erf 19 in Tholen. Ook uw aanmelding voor vorming en toerusting ontvangen wij graag zo snel mogelijk: pabroere@hetnet.nl of 0166-604588.

Contextueel Bijbellezen

Bijeenkomst Contextueel Bijbellezen op 10 september om 20.00 in ‘het Visnet’. We bespreken met elkaar 1 Koningen 21:1-19. “De waarheid verdraaien”. Ook wie zich niet opgegeven heeft is van harte welkom.

Collecteafkondiging, zondag 15 september 2019: collecte Missionair startzondag

Zondag 29 september is de landelijke actie ‘Kerkproeverij’. Dit is een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk aan meedoet. Het is één zondag per jaar waarop buren, vrienden, kennissen of collega’s uitgenodigd worden om een kerkdienst bij te wonen. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen.

Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.

Fancy fair

Zaterdag 14 september houdt Thomashuis Lepelstraat “Gewoon Anders” van 10.00 tot 16.00 uur een fancy fair. Er worden zelfgemaakte producten, streekproducten, gebakken vis, groente en fruit verkocht. Ook is er een verloting, een rommelmarkt, muziek en nog veel meer.

U komt toch ook op 14 september naar de Kladseweg 22 in Lepelstraat?!

 

Kleding- en boekenbeurs

De ZWO organiseert op 28 september van 10.00 tot 14.00 uur een kleding- en boekenbeurs in ‘het Visnet’. Boeken die u niet meer leest en kleding die u niet meer draagt kunt u inleveren bij Arina Heijboer (0683846670 / leonenarina@zeelandnet.nl) of bij Hannah Geluk (hannahligtendag@gmail.com). Als u van plan bent kleding of boeken in te komen leveren, wilt u dan eerst een berichtje sturen?

Inleveren kan tot en met 14 september.

Wie wil er iets bakken?

Tijdens de kleding- en boekenbeursop zaterdag 28 september willen we graag een kopje koffie of thee  verkopen met iets lekkers erbij. Wie van u vindt het leuk om iets te bakken dat wij die dag kunnen verkopen? We denken dan aan: appelcake, plaatcake, boterkoek, wortelcake, peacancake, brownies, koekjes en muffins. Als u iets wilt bakken kunt u dit per mail doorgeven aan Inez van Loon: inez_vogelaar@zeelandnet.nl of via 06-53893087. Het inleveren van het gebak is op vrijdagavond 27 september op Erf 15, indien u het niet kan brengen haalt Inez het graag bij u op.

 

Agenda:

8 september:  Sunday Afternoon Show met Ruurd Walinga, aanvang 16.00 uur in de Ichthuskerk

14 september:Fancy Fair bij het Thomashuis, Kladseweg 22 in Lepelstraat, van 10.00 tot 16.00 uur

15 september:Startzondag met bevestiging en afscheid van een ambtsdrager. Voor de koffie en thee, de verwerking en maaltijd gaan we direct na de dienst naar het Thomashuis in Lepelstraat

17 september:Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Wilma Jeroense, Garnalenstraat 23

U bent van harte welkom.

19 september:Sluitingsdatum voor kopij van ‘de Wegwijzer’

22 september:Avondmaalsviering in Ten Anker om 15.00 uur, voorganger is Ds. Meeuwissen.

 

Zondag 1 september 2019

Collecten:          De eerste collecte is decollecte Heilig Avondmaal

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 139: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 800: 1

Woord van bemoediging

Lied 800: 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Lukas 18: 9-14

Lied 991: 1, 7 en 8

Verkondiging

Evangelische liedbundel Lied 203: 1 en 2

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 381: 1

Evangelische liedbundel Lied 253: 1 / 2 / 3

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Evangelische liedbundel 420

Collecte

Lied 103c: 1 en 2

Zegen

Psalm 65: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 393: 1

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 393: 2

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 393: 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Jacobus 2: 14-26

Lied 314: 1 en 2

Verkondiging

Lied 838: 2 en 3

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 705: 2

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 418: 1 en 2

Zegen

Mededelingen: 

Rectificatie

In het boekje vorming en toerusting is per ongeluk de tekst van vorig seizoen over de clubs blijven staan.

De juiste informatie staat op een bijlage, bij de zondagsbrief, die op de leestafel ligt.

Collecte Heilig Avondmaal

De collecte Heilig Avondmaal van vandaag is bestemd voor het Leger des Heils, afdeling Tholen. Met een directe en energieke aanpak verlenen zij hulp aan mensen in onze samenleving die daar behoefte aan hebben. Vanuit Sint-Maartensdijk gebeurt dat door het organiseren van koffieochtenden, een kringloopwinkel en textielinzameling. Als christelijke organisatie wil het Leger des Heils midden in de samenleving blijven staan met de Bijbel als inspiratiebron. Vanuit de ontmoeting met Jezus Christus wil men iedereen tot steun zijn. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk.

Startzondag en het boekje vorming en toerusting

Bij de Wegwijzer heeft u informatie ontvangen over de startzondag op zondag 15 september en alle activiteiten in het komende winterseizoen. We ontvangen uw opgavestrook graag zo spoedig mogelijk in de bus in de hal van de kerk of per e-mail. Er worden dit jaar geen strookjes bij u opgehaald.

 

 

 

Collecteafkondiging, zondag 8 september 2019: collecte jeugdwerk ‘Kliederkerk’

Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve vorm van kerk voor mensen van alle leeftijden speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een Bijbelverhaal.

Een opa vertelde dat hij zijn kleinkinderen graag meeneemt naar de Kliederkerk. “Normaal komen ze eigenlijk nooit meer in de kerk, maar in de Kliederkerk ontdekken ze samen op een verrassende manier de verhalen uit de Bijbel”. In de Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal.

Met uw bijdrage steunt u het werk van JOP, zodat nog meer kinderen en jongeren, op een aantrekkelijke en betrokken manier het geloof kunnen ontdekken.

Fancy fair

Zaterdag 14 september houdt Thomashuis Lepelstraat “Gewoon Anders” van 10.00 tot 16.00 uur een fancy fair. Er worden zelfgemaakte producten, streekproducten, gebakken vis, groente en fruit verkocht. Ook is er een verloting, een rommelmarkt, muziek en nog veel meer.

U komt toch ook op 14 september naar de Kladseweg 22 in Lepelstraat?!

Kleding- en boekenbeurs

De ZWO organiseert op 28 september van 10.00 tot 14.00 uur een kleding- en boekenbeurs in ‘het Visnet’. Boeken die u niet meer leest en kleding die u niet meer draagt kunt u inleveren bij Arina Heijboer (0683846670 / leonenarina@zeelandnet.nl) of bij Hannah Geluk (hannahligtendag@gmail.com). Als u van plan bent kleding of boeken in te komen leveren, wilt u dan eerst een berichtje sturen?

Inleveren kan tot en met 14 september.

Agenda:

2 september:  Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

8 september:  Sunday Afternoon Show met Ruurd Walinga, aanvang 16.00 uur in de Ichthuskerk

17 september:Koffie, thee en meer… Van 10.00 tot 11.30 uur bij Wilma Jeroense, Garnalenstraat 23

U bent van harte welkom.

19 september:Sluitingsdatum voor kopij van ‘de Wegwijzer’

22 september:Avondmaalsviering in Ten Anker om 15.00 uur, voorganger is Ds. Meeuwissen.

 

Evangelische liedbundel Lied 203: 1 en 2

 

1.Genade, zo oneindig groot.

Dat ik, die ‘t niet verdien

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan ‘k zien.

 

2.Genade die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook – als ik mij tot Hem keer

dat God mij nooit verlaat.

 

Evangelische liedbundel Lied

 

 

Kinderlied: Evangelische liedbundel 420

 

 

Als je bidt zal Hij je geven,

als je klopt aan de deur

zal Hij opendoen

Als je zoekt dan zul je ’t vinden.

Halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja!

 

Als je de Vader vraagt om een brood

geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden klein of groot

heus Hij vergeet er niet één.

 

Als je bidt…

Halleluja, halleluja, halleluja

 

Collecten:

De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte Zending (Syrië)
De tweede collecte is voor de Kerk
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds


25 augustus 2019
Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur
Ds. W.A. Quak uit Rockanje

Psalm 63: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Lied 195: Klein Gloria
Verootmoedigingsgebed
Lied 885
Apostolisch Vermaan, Romeinen 12: 1 en 2 en
vanaf vers 9
Lied 342: geloofsbelijdenis (staand)
Gebed bij de opening van het Woord
De kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing uit Psalm 84
Schriftlezing uit Openbaringen 21: 1-6b
Psalm 84: 1 en 2
Tekst, Psalm 84: 3a
Uitleg en Verkondiging
Psalm 84: 3 en 4
Gebeden
Kinderlied: Ik wens jou
Inzameling van de gaven
Lied 801: 1 (allen), 2 (mannen), 3 (vrouwen), 5 (allen)
Zegen
Lied 425

Mededelingen:
Leesrooster
Bij de uitgang ontvangt u het leesrooster ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal dat we volgende week vieren. 

 

Koffie, thee en meer…
Ontmoeting, gezelligheid en elkaar (beter) leren kennen is het doel van de koffie en thee ochtenden. Elke maand kunt u afwisselend op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen, op een ander adres, terecht voor een lekkere kop koffie of thee. Uiteraard is er hierbij iets lekkers. Alle vrouwen zijn welkom, jong en oud.
De locatie wordt iedere maand bekend gemaakt in de Wegwijzer en de Zondagsbrief. Wilt u ook een keer gastvrouw zijn voor Koffie, thee en meer…? Dat kan, laat het dan weten aan Elise Versteeg.
Het nieuwe seizoen starten we op dinsdag 17 september bij Wilma Jeroense, Garnalenstraat 23.
U bent van harte welkom.

Agenda:

26 augustus: Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer
26 augustus: Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer
27 augustus: Jaarvergadering erediensten, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer
1 september: Viering van het Heilig Avondmaal om 10.00 uur en 17.00 uur.

Zondag 18 augustus 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

                            Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Psalm 95: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Lied 215: 1, 2  en 3

Gebed om ontferming

Lied 215: 4 en 5

Tien Geboden

Lied 215: 6 en 7

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Mattheüs 10: 16-20

Lied 756: 1, 6 en 7

Schriftlezing uit Ester 4: 13-17

en uit Handelingen 16: 35-40

Lied 756: 4 en 5

Verkondiging over de tekst: ‘Bedenk wel, Ik zend

jullie als schapen onder de wolven. Wees dus

scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.’: Mattheüs 10:16

Lied 968: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied uit Opwekking kids 241: Van A tot Z

Collecte

Lied 425

Zegen

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn deze week geen nieuwe berichten uit onze gemeente. We leven mee met een ieder die zorgen heeft om zijn of haar gezondheid, mogen zij zich gesteund weten door ons medeleven en gebed.

Mededelingen:

Collecteafkondiging, zondag 25 augustus 2019: Kerk in Actie collecte Zending (Syrië)

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap.

De kerken in Syrië helpen mensen, ongeacht hun afkomst of godsdienst, hun leven weer op te pakken. Dit doen ze door de mensen te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding.

Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië, helpt u mee de mensen in Syrië nieuwe hoop te geven?

Agenda:

19 augustus:   Sluitingsdatum voor kopij van ‘De wegwijzer’ van september.

Kinderlied: Opwekking kids 241: Van A tot Z

A van Almachtig

B van Bevrijder

C is van Christus, Gezalfde van God

D is van Dienaar

E is van Eeuwig

F van Formeerder, Hij schiep het heelal

 

G van Gekruisigd

H is van Hoeksteen

I van Immanuël, God is met ons

J is van Jezus

K is van Koning

L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

 

Refrein

Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij

 

M van Messias

N is van Ned’rig

O is van Opstanding

P van Profeet

Q van I.Q. onze God is de slimste

R is van Rots en

S is van Schild

 

Refrein

Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij

 

T is van Toevlucht, een veilige haven

U van Uniek

Verlosser is V

W is de Weg

X voor eXtra bijzonder

IJ voor IJzersterk

Z van Zoon van God

 

Refrein (2x)

Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij

 

 

Zondag 11 augustus 2019

Collecten:        

De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte: Werelddiaconaat zomer                             De tweede collecte is voor de Kerk Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. H.P. de Goede uit Werkendam
Psalm 65: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Lied 195: Klein gloria Gebed Lied 512: 1 ,2, 3 en 4 Wetswoord Lied 903: 1 Gebed Kinderen gaan naar de nevendienst Lied 221: 1 en 3 Schriftlezing uit Mattheus 16: 24-27 Lied 907: 1 en 3 Schriftlezing uit Lukas 12: 13-21 Lied 722 Preek Lied 974: 1, 2 en 3 Gebeden Kinderlied ELB 459: Lees je bijbel, bid elke dag Collecte Lied 723: 1 Zegen

Berichten uit de gemeente: Er zijn geen nieuwe berichten van de zieken uit onze gemeente. We leven mee met een ieder die zorgen heeft om zijn of haar gezondheid, mogen zij zich gesteund weten door ons medeleven en gebed. Mededelingen: Vakantie ds. Broere Ds. Broere heeft vakantie van 19 juli tot en met 16 augustus. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Br. Peter de Kok en zr. Anneke de Kok-Schot, Gemaalweg 6, zijn aanspreekpunt als ook uw wijkouderling op vakantie is. Agenda: 19 augustus:   Sluitingsdatum voor kopij van ‘De wegwijzer’ van september.  

Zondag 4 augustus 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Zending

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B de Graaf uit Waalwijk
Welkom en mededelingen

 

Psalm 108: 1 en 2

Gebed in stilte ter voorbereiding

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

Lied 364: 4, 5 en 6

Woorden die wegen wijzen: Leviticus 19

Psalm 119: 65

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Eerste lezing uit Efeze 6: 11-17

 

Lied 313: 1

Tweede lezing uit Lucas 13: 22–27 (vertaling 1951)

Lied 313: 2 en 5

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: 904: 1, 4 en 5

Dankzegging, voorbeden, persoonlijk gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Lied 418

Zegen

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten van de zieken uit onze gemeente. We leven mee met een ieder die zorgen heeft om zijn of haar gezondheid, mogen zij zich gesteund weten door ons medeleven en gebed.

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 19 juli tot en met 16 augustus. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Br. Peter de Kok en zr. Anneke de Kok-Schot, Gemaalweg 6, zijn aanspreekpunt als ook uw wijkouderling op vakantie is.

Collecteafkondiging, zondag 11 augustus 2019: Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat zomer

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en de jeugdwerkloosheid is hoog. Kerk in Actie helpt, samen met christelijke partners, bij deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken.

Er wordt huiswerkbegeleiding gegeven en de jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook wordt er bijbelonderwijs aangeboden en wordt er geholpen bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren in Pretoria huiswerkbegeleiding.

 

Agenda:

 

4 augustus:     Sing-in op camping Stavenisse in de witte tent, het begint om 19.30  uur

19 augustus:   Sluitingsdatum voor kopij van ‘De wegwijzer’ van september.

Zondag 28 juli 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk
Welkom en mededelingen

 

Psalm 105: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Lied 195

Lied 289: 2

Gebed van verootmoediging

Genadewoorden: Joh. 1:12; 2 Kor. 5:17

Richtlijn: Matt. 28:18-20; Gal. 3:26,27

Lied 939: 1 en 3

Gebed om de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing 1 Kor. 13: 8-13

 

Lied 289:1 en 3

Lezing Openbaring 2:12-17

Lied 518:1 en 7

Uitleg en verkondiging: Een nieuwe naam

Lied 747:1 (allen), 2 (mannen), 3 (vrouwen), 8 (allen)

Dankgebed en voorbede – stil gebed – Onze Vader

De kinderen komen terug

Collecte

Slotlied 755:1 en 2

Zegen

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 19 juli tot en met 16 augustus. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Br. Peter de Kok en zr. Anneke de Kok-Schot, Gemaalweg 6, 06-51723945, zijn aanspreekpunt als ook uw wijkouderling op vakantie is.

 Dabar in Stavenisse

Dabar (onderdeel van IZB, vereniging voor zending in Nederland) verzorgt recreatie- en evangelisatiewerk op meer dan 20 campings in Nederland. Het doel van dit werk is dat campinggasten een geweldige vakantie beleven en tegelijkertijd een stukje van Gods liefde ervaren.

Tot en met zaterdag 10 augustus is Dabar weer actief op Camping Stavenisse. Twee teams van elk 9 jongeren (18-25 jaar) bieden de kinderen, tieners en jongeren op de camping een gevarieerd recreatieprogramma aan waarbinnen zij ook zorgen voor evangelisatie. Naast de teams zijn er twee pastors die zich samen met hun partners zullen richten op evangelisatie onder de volwassenen op de camping.

Wilt u meeleven met het Dabarwerk in Stavenisse? U bent welkom bij de campingdienst op 28 juli, aanvang 19.30 uur, en de sing-in op 4 augustus, aanvang 19.30 uur in de witte Tent.

Agenda:

28 juli:            Campingdienst op camping Stavenisse, het begint om 19.30 uur

4 augustus:     Sing-in op camping Stavenisse in de witte tent, het begint om 19.30 uur.

Zondag 21 juli 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Diaconie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor hetGebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Pastor Erik Tramper uit Krabbendijke
Welkom en mededelingen

 

Opwekking 733: Tienduizend redenen (z.o.z.)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Lied 139B: 1, 2

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging en leefregel

Lied 287: 1, 2, 5

Gebed bij de opening van het woord

Lied 887: 1, 2, 3

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Genesis 32: 23 – 32 (NBV)

 

Lezing: Johannes 3: 14 – 21 (NBV)

Psalm 105: 1, 2

Overdenking: Wedergeboren in de Jabbok

Lied 886

Lied 655: 1, 2, 3

Psalm 150: 1, 2

Dankzegging – voorbede – stil gebed – Onze Vader

De kinderen komen terug in de kerk

Collecte

Lied 801: 1, 2, 3, 4

Zegen

 Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 19 juli tot en met 16 augustus. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Br. Peter de Kok en zr. Anneke de Kok-Schot, Gemaalweg 6, zijn aanspreekpunt als ook uw wijkouderling op vakantie is.

 Dabar in Stavenisse

Dabar (onderdeel van IZB, vereniging voor zending in Nederland) verzorgt recreatie- en evangelisatiewerk op meer dan 20 campings in Nederland. Het doel van dit werk is dat campinggasten een geweldige vakantie beleven en tegelijkertijd een stukje van Gods liefde ervaren.

Tot en met zaterdag 10 augustus is Dabar weer actief op Camping Stavenisse. Twee teams van elk 9 jongeren (18-25 jaar) bieden de kinderen, tieners en jongeren op de camping een gevarieerd recreatieprogramma aan waarbinnen zij ook zorgen voor evangelisatie. Naast de teams zijn er twee pastors die zich samen met hun partners zullen richten op evangelisatie onder de volwassenen op de camping.

Wilt u meeleven met het Dabarwerk in Stavenisse? U bent welkom bij de campingdiensten op 21 en 28 juli, aanvang 19.30 uur, en de sing-in op 4 augustus, aanvang 19.30 uur in de witte Tent.

Agenda:

21 juli:            Campingdienst op camping Stavenisse, het begint om 19.30 uur

28 juli:            Campingdienst op camping Stavenisse, het begint om 19.30 uur

4 augustus:     Sing-in op camping Stavenisse in de witte tent, het begint om 19.30 uur.

Opwekking 733: Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Zondag 14 juli 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. M.P.D. Barth uit Schoonhoven
Lied 314: 1, 2 en 3

 

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Lezing uit de Wet

Psalm 63: 1

Lied 1009

Gebed om de opening van de schrift

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Genesis 26: 1-22

 

Psalm 66: 3 en 4

Verkondiging

Psalm 4: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Kinderen komen terug

Collecten

Gezang 753

Zegen

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 19 juli tot en met 16 augustus. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Br. Peter de Kok en zr. Anneke de Kok-Schot, Gemaalweg 6, zijn aanspreekpunt als ook uw wijkouderling op vakantie is.

 

Dabar in Stavenisse

Dabar (onderdeel van IZB, vereniging voor zending in Nederland) verzorgt recreatie- en evangelisatiewerk op meer dan 20 campings in Nederland. Het doel van dit werk is dat campinggasten een geweldige vakantie beleven en tegelijkertijd een stukje van Gods liefde ervaren.

Tot en met zaterdag 10 augustus is Dabar weer actief op Camping Stavenisse. Twee teams van elk 9 jongeren (18-25 jaar) bieden de kinderen, tieners en jongeren op de camping een gevarieerd recreatieprogramma aan waarbinnen zij ook zorgen voor evangelisatie. Naast de teams zijn er twee pastors die zich samen met hun partners zullen richten op evangelisatie onder de volwassenen op de camping.

Wilt u meeleven met het Dabarwerk in Stavenisse? U bent welkom bij de campingdiensten op 21 en 28 juli, aanvang 19.30 uur, en de sing-in op 14 juli en 4 augustus, aanvang 19.30 uur in de witte Tent.

Agenda:

 

14 juli:            Sing-in op camping Stavenisse in de witte tent, het begint om 19.30 uur

21 juli:            Campingdienst op camping Stavenisse, het begint om 19.30 uur

28 juli:            Campingdienst op camping Stavenisse, het begint om 19.30 uur

4 augustus:     Sing-in op camping Stavenisse in de witte tent, het begint om 19.30 uur

Zondag 7 juli 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte Binnenlands Diaconaat

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor hetGebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan

 

Jens Hage, zoon van Jurian en Marret Hage-Baaij.

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Mededelingen:

Dabar in Stavenisse

Dabar (onderdeel van IZB, vereniging voor zending in Nederland) verzorgt recreatie- en evangelisatiewerk op meer dan 20 campings in Nederland. Het doel van dit werk is dat campinggasten een geweldige vakantie beleven en tegelijkertijd een stukje van Gods liefde ervaren.

Van zaterdag 13 juli tot en met zaterdag 10 augustus is Dabar weer actief op Camping Stavenisse. Twee teams van elk 9 jongeren (18-25 jaar) zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen. De teams zullen de kinderen, tieners en jongeren op de camping straks een gevarieerd recreatieprogramma aanbieden waarbinnen zij ook zorgen voor evangelisatie. Naast de teams zijn er twee pastors die zich samen met hun partners zullen richten op evangelisatie onder de volwassenen op de camping.

Wilt u meeleven met het Dabarwerk in Stavenisse? U bent welkom bij de campingdiensten op 21 en 28 juli, aanvang 19.30 uur, en de sing-ins op 14 juli en 4 augustus, aanvang 19.30 uur in de witte Tent.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de eilandelijke evangelisatie commissie via het e-mailadres dabarstavenisse@hotmail.com. Bezoek ons ook eens op Facebook, Instagram of Youtube.

Agenda:

 

14 juli:Sing-in op camping Stavenisse in de witte tent, het begint om 19.30 uur

Zondag 30 juni 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Eredienst

                             De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W.A. Boer uit ‘s-Gravendeel
Lied 868: 1 en 2

 

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Lied 632

Lied 868: 3, 4 en 5

Gebed om de opening van de harten

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Psalm 33: 12-22

Lied 904: 1, 3 en 5

 

Prediking uitgaande van Exodus 19: 3-4

Lied 835

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Sta eens even op

Inzameling van de gaven

Slotlied: Evangelische liedbundel 37: 3 en 4

Wegzending en zegen

Mededelingen:

Collecteafkondiging, zondag 7 juli: Kerk in Actie collecte Binnenlands Diaconaat

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenoten op vakantie gaan, blijven zij achter. Kerk in Actie biedt kerken de actie Vakantietas aan, zodat zij deze kinderen kort voor de zomervakantie kunnen verrassen met een vakantietas.

Agenda:

30 juni:           Viering Heilig Avondmaal in ‘Ten Anker’ om 15.00 uur, voorganger is ds. Meeuwissen

1 juli:              Kerkenraadsvergadering en jaargesprek, aanvang 18.00 uur in de kerkenraadskamer

7 juli:              De Heilige Doop wordt bediend aan Jens Hage, zoon van Jurian en Marret Hage-Baaij.

Kinderlied: Sta eens even op

Sta ’s even op
als je Jezus liefhebt.
Sta ’s even op
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Geef elkaar de hand
als je Jezus liefhebt.
Geef elkaar de hand
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
Laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Draai ’s even rond
als je Jezus liefhebt.
Draai ’s even rond
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Spring ’s in de lucht
als je Jezus liefhebt.
Spring ’s in de lucht
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Ga ’s even zitten
als je Jezus liefhebt.
Ga ’s even zitten
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Zondag 23 juni 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Collecte Heilig Avondmaal

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

 
In deze dienst vieren we met elkaar het

 

Heilig Avondmaal. Er is muzikale medewerking van zanggroep d’Accord onder leiding van Marjan Geuze-Deurloo. We volgen een uitgewerkte liturgie.

Vervolg liturgie zondagmiddag:

 

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 885: 1 en 2

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Lukas 13: 1-9

Lied 972: 1, 8 en 10

Verkondiging

Lied 841: 1 en 2

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 705: 1

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 747: 1, 4 en 7

Zegen

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

 

Ds. P.A. Broere

Psalm 1: 1 en 2

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 840: 1 en 2

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 840: 3

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten over de zieken in de gemeente.

We dragen allen die te maken hebben met ziekte en zorgen Gods hulp en nabijheid toe.

Mededelingen:

Collecte Heilig Avondmaal

De opbrengst van de collecte Heilig avondmaal is deze keer bestemd voor stichting ontmoetingscentrum ‘Binnen-Bereik’. Dit is een ontmoetingscentrum waarin iedereen vrij is binnen te lopen om een praatje te komen maken. De gespreksonderwerpen lopen uiteen van levens- en geloofsvragen, tot gesprekken over verslavingen. In deze gesprekken en op deze vragen proberen de vrijwilligers een Bijbels antwoord te geven en hen zo mogelijk te leiden naar een relatie met Jezus Christus.

Bart en Jenny Oerlemans zijn in 2010 gestart met het werk in ontmoetingscentrum ‘Binnen Bereik’ en hebben gezien hoe mensenlevens ingrijpend veranderd zijn: “Het is echt mooi om getuige te zijn van in positieve zin veranderende mensenlevens”.

Als diaconie bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

Gemeentevergadering

De kerkrentmeesters nodigen u uit voor een bijeenkomst in ‘Het Visnet’ om met elkaar te spreken over de mogelijkheid van een extra uitbreiding naast de kerk, achter Doelweg 11.

U bent van harte welkom op woensdag 26 juni om 20.00 uur.

Agenda:

26 juni:  Gemeentevergadering, aanvang 20.00 uur in ‘Het Visnet’

30 juni:  Viering Heilig Avondmaal in ‘Ten Anker’ om 15.00 uur, voorganger is ds. Meeuwissen

Zondag 16 juni 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat juni

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer Rolant Quist
Vandaag vieren we dat de kinderen van groep 8

 

overstappen.

Er is een uitgewerkte liturgie.

Er is muzikale medewerking van: Judith Geuze,

 

Mirte Broere, Anco Westdorp, Rick Janse en Pieter

Roggeband. Zang: Rachel en Arjen Zandijk

Mededelingen:

Examens

We tellen zeker 8 geslaagden in onze gemeente. Allemaal hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

Leesrooster Heilig Avondmaal

Bij de uitgang wordt een leesrooster als voorbereiding op het Heilig Avondmaal uitgedeeld.

Aanstaande zondag, 23 juni, vieren we het avondmaal om 10.00 en om 17.00 uur. Zanggroep d’Accord zal medewerking verlenen aan de morgendienst.

Informatiebijeenkomst

De kerkrentmeesters nodigen u uit voor een bijeenkomst in ‘Het Visnet’ om met elkaar te spreken over de mogelijkheid van een extra uitbreiding naast de kerk, achter Doelweg 11.

U bent van harte welkom op woensdag 26 juni om 20.00 uur.

Rectificatie

Ten onrechte staat in de Wegwijzer dat het Avondmaal in Ten Anker op 28 juni gehouden wordt. Zondag 30 juni om 15.00 uur is de goede datum, voorganger is ds. Meeuwissen.

 

Agenda:

17 juni:  Evaluatie en planning van de catechisaties, aanvang 19.30 uur in de kerkenraadskamer

19 juni:  Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van juli én augustus

23 juni:  Viering van het Heilig Avondmaal om 10.00 uur en om 17.00 uur

30 juni:  Viering Heilig Avondmaal in ‘Ten Anker’ om 15.00 uur, voorganger is ds. Meeuwissen.

Pinksteren, 9 juni 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte Pinksteren zending

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht
Vandaag vieren we het Pinksterfeest We volgen een uitgewerkte liturgie

Uitleg liturgische schikking:

Vuur, het licht dat ontvlamt, warm maakt, inspireert.
Pinksteren: Het begin van de geloofsgemeenschap. Het vuur dat mensen aaneensmeedt.
7 rozen symboliseren hier het getal van de volheid. Alles wat nodig is, wordt ons geschonken. De rode kleur is een verwijzing naar het vuur, het licht dat ontvlamt. De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in neerdalende lijnen.

Mededelingen:

Collecteafkondiging, zondag 16 juni: Kerk in Actie Werelddiaconaat juni

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. De meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en er zijn slechte weersomstandigheden. Via kerken en hulporganisaties in Nigeria kan Kerk in Actie voedselhulp bieden om zo hongersnood voorkomen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden.

Leesrooster Heilig Avondmaal

Op de leestafel ligt het leesrooster voor het Heilig Avondmaal van 23 juni aanstaande. Volgende week wordt het uitgedeeld. Wie er dan onverhoopt niet kan zijn, mag er alvast één meenemen.

 

Agenda:

11 juni:  Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

15 juni:  Concert van het Interkerkelijk Mannenkoor Tholen in de Grote Kerk van Tholen met het thema: ‘Liederen van Johannes de Heer’. Het concert begint om 20.00 uur, kerk open vanaf 19.15 uur

19 juni:  Sluitingsdatum voor ‘De Wegwijzer’ van juli en augustus.

 

Psalm 90: 1

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond

van uw beloften en van uw verbond.

Zondag 2 juni 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Diaconie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Vandaag wordt de Heilige Doop bediend aan Lieuwe

 

en Machtheld Klamer.

Er is muzikale medewerking van Sanne de Hond en

Thijs Broere op trompet, en van een combo.

Het thema is: Gods masterplan.

 

We volgen een uitgewerkte liturgie.

 

Mededelingen:

Collecteafkondiging 1ePinksterdag, zondag 9 juni: Bijbelverspreiding op Chinese platteland

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal. De White Yi is zo’n groep die bestaat uit ongeveer 60.000 mensen. Hiervan zijn er 40.000 christen en veel van hen zijn analfabeet. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.

Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een Bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is klaar en ze werken nu aan het Oude Testament. Met deze Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook het Oude Testament vertaald wordt.

 

Concert Interkerkelijk Mannenkoor

Het Interkerkelijk Mannenkoor Tholen onder leiding van Mark Westdorp organiseert op zaterdag 15 juni een concert met als thema: ‘Liederen van Johannes de Heer’. Het koor wordt begeleid door orgel, piano en koperblazers en uiteraard is er ook samenzang. Het concert wordt gehouden in de Grote Kerk van Tholen en begint om 20.00 uur, kerk open vanaf 19.15 uur.

De toegangskaarten kosten in de voorverkoop € 5,00 en zijn verkrijgbaar bij Hage Babymode Textiel, Dalemsestraat 17, Tholen. Op de avond zelf kosten de kaarten €7,50. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. U kunt de kaarten ook vooraf bestellen door te mailen naar: kaarten@imt-tholen.nl.

 

Agenda:

3 juni:    Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

9 juni:    We vieren het Pinksterfeest. Voorganger is ds.         A.S.J. Smilde uit Dordrecht.

Zondag 26 mei 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Zending

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Bloemendienst

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer Jan-Willem Westdorp
Deze dienst is een jeugddienst.

 

Het thema is: ‘My Lighthouse’

We volgen een uitgewerkte liturgie.

 Mededelingen:

Geluidsinstallatie

Al geruime tijd waren er problemen met de geluidsinstallatie. Met name het meeluisteren naar de dienst via internet gaf regelmatig problemen. Het college van kerkrentmeesters heeft daarom een nieuwe versterker en een nieuwe internet-streamer aangeschaft. Nadat de versterker opnieuw is ingeregeld, lijkt het erop dat de geluidsapparatuur nu goed werkt en de problemen met het geluid zijn opgelost. Als college van kerkrentmeesters waarderen we het zeer, dat we voor de aanschaf van de nieuwe apparatuur een beroep konden doen op het verjaardagfonds. Hartelijk dank hiervoor.

Gemeentedag

Iedereen die zich heeft opgegeven voor de gemeentedag op donderdag 30 mei, heeft per e-mail een brief met aanvullende informatie gekregen. Mocht u de brief niet ontvangen hebben, dan graag even bericht aan ds. Broere pabroere@hetnet.nl of 0166-604588.

De Hemelvaartsdienst wordt gehouden om 10.00 uur op het adres Mosselhoekseweg 7. Er is tot onze spijt dus geen uitzending van de dienst via het internet. Graag verzorgen we het vervoer voor wie er niet op eigen gelegenheid kan komen. U kunt hiervoor de kerktaxi bellen: Johan Bout 604524 of Karel van der Est 06-48609231.

 

Agenda:

28 mei:  Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

30 mei:  Hemelvaartsdienst, aanvang 10.00 uur bij de Mosselhoeve, Mosselhoekseweg 7. Aansluitend is de gemeentedag.

Zondag 19 mei 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
In deze dienst zal openbare geloofsbelijdenis worden

 

afgelegd door Rens van Groningen

Het thema is: ‘Houd vol!’

 

We volgen een uitgewerkte liturgie

 Examens:

Vorige week zijn de examens van het voortgezet onderwijs begonnen. We wensen alle jongeren die examen moeten doen heel veel succes. Nog even alles op alles zetten!

Mededelingen:

ZWO Talentenactie

De ZWO commissie is heel blij en dankbaar dat u op zoveel verschillende manieren heeft mee gedaan aan de Talentenactie tijdens de 40 dagentijd.

De opbrengst is uiteindelijk op het heel mooie bedrag van €1574,36 gekomen. Aan iedereen die hieraan zijn of haar talenten heeft besteed: hartelijk bedankt!

Agenda:

21 mei:  Voorbereidingsbijeenkomst voor iedereen die meewerkt aan de gemeentedag van 30 mei. Aanvang 19.00 uur bij de Mosselhoeve, Mosselhoekseweg 7.

Zondag 12 mei 2019

Collecten:         De eerste collecte is de collecte Jeugdwerk mei: JOP

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. C. Bijman uit Arnemuiden
Intochtspsalm 124: 1, 3 en 4

 

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 117a

Wet des Heren

Psalm 25: 6

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Psalm 126

Lied 608: 1 en 2

Schriftlezing uit: 1 Corinthe 15: 35-43.

 

Lied 608: 3

Verkondiging met als thema Psalm 126: 5

Psalm 126: 3

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Evangelische liedbundel 425

Collecte

Slotlied 650: 1, 2, 3 en 7

Zegen

Examens:

In de afgelopen week zijn de examens van het voortgezet onderwijs weer begonnen. We wensen alle jongeren die examen moeten doen heel veel succes. Nog even alles op alles zetten!

Mededelingen:

Schoonmaak “Het Visnet”

Als team van kosters willen we op vrijdag 17 mei “Het Visnet” een grote schoonmaakbeurt geven. We beginnen om 9.00 uur en alle hulp is welkom, al is het maar voor 1 uur.

Aanmelden hoeft niet maar mag wel, dit kan dan bij een van de leden van het kosterteam.

Belijdenisdienst

Volgende week zondag, 19 mei, legt Rens van Groningen openbare geloofsbelijdenis af. Het thema van de dienst is: Hou vol! Samen met de familie van Groningen kijken we uit naar deze bijzondere dienst.

 

Agenda:

14 mei:Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

15 mei:  Bijeenkomst van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen. Thema: Aanstekelijk kerk zijn. Van 19.30 tot 21.30 uur, Kerkplein 1 in Bruinisse. Zie hiervoor ook pagina 20 van “De Wegwijzer”

19 mei:Belijdenisdienst van Rens van Groningen. Aanvang 10.00 uur

19 mei:Sluitingsdatum voor de kopij van ‘De Wegwijzer’ van juni.

Kinderlied:Evangelische liedbundel 425

 

Zondag 5 mei 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte: Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W.J. van der Griend uit Ouddorp
Aanvangslied 92: 1 en 3

 

Stil Gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om vergeving

Lied 598 (2x)

Woorden van vergeving en Woorden van leven

Lied 601: 1 en 3

Gebed om de werking van de Heilige Geest

Lied 935

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Exodus 1: 8-20

Lied 107: 1

 

Schriftlezing uit Lukas 24: 36-45

Lied 642: 1, 3, 5  en 8

Verkondiging

Lied 641: 1 en 3

Dank- en voorbeden

Kinderlied: De zegen van God wens ik jou toe

Collecte

Slotlied 632: 1 en 2

Wegzending en Zegenbede

Na het gesproken AMEN zingen wij Lied 632: 3

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten van de zieken uit onze gemeente. We leven mee met iedereen die zorgen heeft om zijn of haar gezondheid, mogen zij zich gesteund weten door ons medeleven en gebed.

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 22 april tot en met 5 mei. Voor pastorale zorg kunt u altijd contact opnemen met een van de ouderlingen.

 

Actiedag zaterdag 11 mei

Het college van kerkrentmeesters wil u graag herinneren aan de actiedag op zaterdag 11 mei.

We bestellen de taarten, aardbeien en bloemstukken aan de hand van de bestellijsten die we nu hebben ontvangen. U kunt de bestellijsten natuurlijk nog steeds inleveren en ook op 11 mei is alles verkrijgbaar, maar we willen natuurlijk niemand teleurstellen. Uw bestelling kunt u nog steeds doorgegeven aan Adrie, Sarien, Johan of Piet, dit kan ook via een e-mail. We rekenen op een grote opkomst zodat zo veel mogelijk mensen geïnformeerd kunnen worden over de voortgang van het project. Laten we met elkaar zorgen voor een succesvolle dag en een mooie opbrengst. Tot zaterdag!

 

Lentemarkt

Zaterdag 11 mei is de jaarlijkse lentemarkt bij Zorgboerderij Buytengewoon aan de Veerweg 9. U bent van harte welkom van 10.30 tot 16.00 uur om gezellig wat te eten of drinken, maar je kunt ook knuffelen met de dieren of springen op het springkussen. Er zijn ook zelfgemaakte producten te koop, een tip voor Moederdag! Tot zaterdag 11 mei.

 

Collecteafkondiging zondag 12 mei 2019, Jeugdwerk JOP

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend, soms zijn ze nog nooit in een kerkgebouw geweest. Fantastisch is het dat er kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof te laten ontdekken. Dit doen zij door school-en-kerk-vieringen te houden. Ook ondersteunen kerken bij godsdienstonderwijs en bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren. Daarnaast denken de kerken mee over de identiteit van de school.

JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen en door ondersteunend materiaal aan te bieden. Met uw bijdrage steunt u dit mooie werk, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof te ontdekken.

 

Agenda:

19 mei:Sluitingsdatum voor de kopij van ‘De Wegwijzer’ van juni

Kinderlied:De zegen van God wens ik jou toe

 

De zegen van God wens ik jou toe,

weet dat Hij jou nooit verlaat.

De zegen van God blijft bij jou,

overal waar je gaat.(2x)

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.

Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

 

Refrein:

De zegen van God wens ik jou toe,

weet dat Hij jou nooit verlaat.

De zegen van God blijft bij jou,

overal waar je gaat.

Zondag 28 april 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht
Welkom en mededelingen

 

Psalm 81: 1, 2, 3 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Woord van bemoediging, 1 Petrus 1: 3-5

Lied 619: 1, 2, 3 en 4

Leefregel, 1 Petrus 2: 1-4

Lied 619: 5 en 6

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing uit Genesis 28: 10-17

Lied 815

 

Lezing uit Lucas 24: 13-35

Lied 646

Verkondiging: “De opgestane Heer als niet herkende

reisgenoot”

Orgelspel

Lied 638 (allen, alle coupletten)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: God wijst mij een weg

Inzameling van de gaven

Lied 641

Zegen

Lied 708, Wilhelmus: 1 en 6

 

Berichten uit de gemeente:

Er zijn geen nieuwe berichten van de zieken uit onze gemeente. We leven mee met iedereen die zorgen heeft om zijn of haar gezondheid, mogen zij zich gesteund weten door ons medeleven en gebed.

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 22 april tot en met 5 mei. Voor pastorale zorg kunt u altijd contact opnemen met een van de ouderlingen.

Actiedag

Het College van Kerkrentmeesters herinnert u aan het inleveren van de bestellijsten voor de actiedag op zaterdag 11 mei 2019. Er zijn nog niet veel bestellingen binnen en dat maakt de voorbereiding voor ons moeilijk. Op 11 mei willen we natuurlijk niemand teleurstellen.

De bestellijsten kunnen ingeleverd worden bij Adrie en Sarien Geluk, Johan Moerland of bij Piet Geuze. Dit mag ook per e-mail, of u kunt ze in de bus in de kerk doen. We rekenen op uw deelname!

Collecteafkondiging zondag 5 mei 2019, Kerk in Actie collecte: Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië

Op 5 mei vieren we dankbaar onze vrijheid. Het is erg waardevol om dat uitbundig te mogen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook de Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood te helpen. Zij bieden noodhulp door mensen van voedsel en water te voorzien en door medische zorg te verlenen. Daarnaast helpen zij mensen die terugkeren naar de veilige gebieden. Dit doen zij door mensen vakopleidingen te laten volgen of door een lening te geven om een eigen bedrijf te starten. Laten we 5 mei onze vrijheid vieren, en tegelijk in gedachten bij onze naasten in Syrië zijn.

 

Agenda:

28 april: Avondmaalsviering in Ten Anker, aanvang 15.00 uur. De voorganger is ds. Broere

30 april: Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur.

Kinderlied:Opwekking 429, God wijst mij een weg

 

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis

Hij leidt mij.

Hij toont mij een rivier in de woestijn.

Alles zal ooit vergaan

maar zijn liefde blijft bestaan

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Pasen, 21 april 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte zending: Pakistan

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Paasfeest: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

 

In deze dienst zal openbare geloofsbelijdenis

worden afgelegd door Bob van den Berg, Naomi

Groeneveld en Daniël Quist.

De samenzang wordt begeleid door Wim van Kempen

 

op het orgel en Sanne De Hond en Thijs Broere op trompet.

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Uitleg liturgische schikking zondag 21 april 2019: Eerste Paasdag

De uitgedroogde distels liggen op de tafel, de zonde was er, maar is voorbij.

Van alle takken is een krans gemaakt met in het midden een uitbundige schikking van witte bloemen. De kleur van het feest, maar zeker ook de kleur van zuiverheid en van schoongewassen zijn.

Al het kwaad dat Jezus heeft gedragen en hoog bij God heeft gebracht, heeft God veranderd om een nieuw begin te maken. Al het rood/paars is veranderd in wit. Het is niet meer hoog en onbereikbaar maar voor iedereentoegankelijk. De krans en bloemen liggen niet meer hoog maar gewoonop de tafel.

Mededelingen:

Talenten actie

De opbrengst van de actie ‘Talenten delen met en voor anderen’ wordt vandaag bekendgemaakt

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 22 april tot en met 5 mei. Voor pastorale zorg kunt u altijd contact opnemen met een van de ouderlingen.

Actiedag

Het College van Kerkrentmeesters herinnert u aan het inleveren van de bestellijsten voor de actiedag op zaterdag 11 mei 2019. Er zijn nog niet veel bestellingen binnen en dat maakt de voorbereiding voor ons moeilijk. Op 11 mei willen we natuurlijk niemand teleurstellen.

De bestellijsten kunnen ingeleverd worden bij Adrie en Sarien Geluk, Johan Moerland of bij Piet Geuze. Dit mag ook per e-mail, of u kunt ze in de bus in de kerk doen. We rekenen op uw deelname!

Zondagsbrief

Heeft u een bijdrage voor de zondagsbrief? Deze dan graag inleveren voor donderdagavond 20.00 uur door een mail te sturen naar zondagsbrief@ichthuskerktholen.nl.

Agenda:

28 april: Avondmaalsviering in Ten Anker, aanvang 15.00 uur. De voorganger is ds. Broere.

Palmpasen, 14 april 2019

Collecten:         De eerste collecte is de collecte Jeugdwerk (JOP) Palmpasen

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Pastor Erik Tramper uit Krabbendijke
Orgelspel

 

Welkom en mededelingen

Psalm 118 : 1 en 9

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 121: 1 en 4

Lied 556 : 1, 2, 3 en 5

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging en leefregel

Lied 435 : 2 en 4

Gebed bij de opening van het Woord

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing uit Psalm 118: 1-2 en 19-29 (NBV)

 

Lezing uit Lucas 19 : 29-44      (NBV)

Lied 550: 1 en 3

Overdenking: “Jezus navolgen naar de stad van Vrede”

Lied 552: 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis, staande (Sytze de Vries 2011)

Lied 103C : 1 en 3

Dankzegging, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Palmpasen – Wij zwaaien met takken

Collecte

Zingen uit JdH 33: 1, 2 en 3 (z.o.z.)

Zegen

Na de dienst is hetkoffiedrinken in ‘Het Visnet’, u bent hartelijk welkom

Uitleg liturgische schikking Veertigdagentijd 2019:

14 april: 7ezondag van het Veertigdagenproject: ‘Alleen Jezus kiest totaal’

De stenen van het kindernevendienstproject gaan nu in de rugzak. Palmpasen is de eerste dag van de Goede Week. Voor Jezus het begin van het zwaarste deel.

Jezus kiest als enige voor het totaal, geen mens die hem volgt. Maar hij houdt zijn oog gericht op God. Zeven is het getal van volheid, het is de som van 3, de drie-enige, plus 4, de vier hoeken van de aarde. Samen: God en de schepping. U ziet daarom 7 rode gerbera’s met het groen van buxus wat verwijst naar Palmpasen.

De kaars in het midden van de schaal staat symbool voor de aanwezigheid van God. De 7 takken geven de beweging weer tussen Jezus en God, tussen aarde en hemel en tussen laag en hoog. De takken reiken naar de bloem in de schaal en naar de kaars. De distels rondom de takken verbeelden de duisternis, het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.

Mededelingen:

Vergunning voor uitbreiding kerkzaal verleend

Als college van kerkrentmeesters zijn we weer een stap dichterbij bij de uitbreiding van de kerkzaal gekomen. De gemeente Tholen heeft op 8 april de benodigde vergunning verleend. Tegen de vergunning kan nog bezwaar worden gemaakt, maar we mogen wel starten met verbouwen. We beginnen met het splitsen van de garage van de woning. De woning kunnen we vervolgens te koop zetten.

De kerkrentmeesters willen het project graag samen met de gemeente realiseren en kunnen daarbij alle hulp, kennis en ervaring die er in de gemeente is gebruiken. Voor de splitsingswerkzaamheden zijn we vooral op zoek naar hulp bij het verleggen van de riolering, de waterleiding en het elektra en het verplaatsen van de cv-ketel. Als u mee wilt helpen, meldt u zich dan aan bij een van de kerkrentmeesters of stuurt u een mail naar kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl.

Koffie, thee en meer…

We drinken op woensdag 17 april samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Loes en Geeske, Vossemeersepoort 16 in Tholen.

Collecteafkondiging, Pasen zondag 21 april 2019: Zending, Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroep. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk. Studenten en voorgangers kunnen, ook via internet, trainingen volgen over discipel zijn en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn de toekomst van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Met uw gift bouwt u mee aan de kerk in Pakistan.

Agenda:

14 april:          Vesperdienst in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom, Bolwerk-Zuid 134, aanvang 16.30 uur

16 april:          Repetitie zanggroep d’Accord, start om 19.45 uur

18 april: Witte Donderdag met viering van het Heilig Avondmaal, aanvang 19.00 uur

19 april: Goede Vrijdag, aanvang van de dienst om 19.00 uur

19 april: Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van mei

21 april: Paasdienst met openbare geloofsbelijdenis. De samenzang wordt opgeluisterd met trompetspel.

Kinderlied: Palmpasen – Wij zwaaien met takken

 

Collecten:         De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Kerk in Actie collecte 40 dagentijd

7 april 2019

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
De vijfde zondag van de 40 dagentijd heet ‘Judica’ of:

 

‘Verschaf mij recht’ naar Psalm 43:1.

Er is muzikale medewerking van zangkoor

 

Canticum onder leiding van de heer Danny Letzer en van het combo

 

Uitleg liturgische schikking Veertigdagentijd 2019:

7 april: 6ezondag van het Veertigdagenproject: ‘Gedwongen om te kiezen’

Simon van Cyrene heeft geen keus en moet het kruis van Jezus dragen. De diepe indruk die dat op hem maakt zorgt ervoor dat hij daarna volgeling van Jezus wordt.

U ziet een paarsrode cyclaam. De cyclaam is verwant aan de sleutelbloem en ieder bloemblad heeft onderaan een dieprode vlek, symbool van verdriet.

De kaars in het midden van de schaal staat symbool voor de aanwezigheid van God. De 5 takken geven de beweging weer tussen Jezus en God, tussen aarde en hemel en tussen laag en hoog. De takken reiken naar de bloem in de schaal en naar de kaars. De distels rondom de takken verbeelden de duisternis, het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.

Mededelingen:

Bericht van de diaconie

Deze week heeft de diaconie een bedrag van € 1000,- overgemaakt aan Kerk in Actie, voor de getroffenen van cycloon Idai in zuidelijk Afrika.

Talenten actie

Vandaag worden de vermeerderde talenten tijdens de collecte opgehaald. Als er geen vermeerdering is dan kunt u de oorspronkelijke kaart inleveren. Bent u de envelop vergeten of bent u nog niet klaar met uw actie? Dan kunt u deze tot eind april nog inleveren bij een van de leden van de ZWO commissie: Hannah Ligtendag, Inez van Loon, Ingeborg Marijs, Arina Heijboer of Otto van Tuijl.

Spaar/deel doosjes

Vandaag heeft u de gelegenheid uw spaardoosje in te leveren. De opbrengst van de spaardoosjes is voor de projecten van Kerk in Aktie waarvoor uw aandacht wordt gevraagd in de 40dagentijd.

 Seniorenbijeenkomst

Woensdag 10 april is de volgende seniorenbijeenkomst. U bent hartelijk welkom vanaf 10.00 uur in ‘Het Visnet’. De Stichting Streekdracht Tholen verzorgt deze morgen een presentatie. Verdere informatie vindt u in de Wegwijzer van april.

Vesperdienst Bergen op Zoom

Op zondag 14 april, Palmzondag, wordt er weer een muzikale Vesperdienst in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom, Bolwerk-Zuid 134, gehouden. Er zal muziek klinken van onder andere Schütz, Jenkins, Mendelssohn, Greene en Vogels. Uitvoerenden zijn Projectkoor Kerkmuziek Brabantse Wal, organist Kees Bakker, blokfluitisten Sarine Bakker en Elsbeth Huffmeijer. Verdere medewerking wordt verleend door Strijkersensemble Vivace onder leiding van Hilde Imandt. Algehele muzikale leiding wordt gegeven door Annemiek Vogels. Het vesperconcert begint om 16.30 uur, de toegang is gratis.

Collecteafkondiging, zondag 14 april 2019: Collecte Jeugdwerk (JOP) Palmpasen

Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren, de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes, bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Een filmpje hiervan kunt u vinden op de website van JOP: jop.nl/paaschallenge.

Met uw gift kan JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk (blijven) betrekken.

 

Agenda:

10 april: Seniorenochtend vanaf 10.00 uur in ‘Het Visnet’

10 april: Catechisatie 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

10 april: Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

12-14 april: Clubkamp in Eersel

17 april:          Koffie, thee en meer… Alle vrouwen zijn van 10.00-11.30 uur welkom bij Loes en Geeske,

Vossemeersepoort 16 in Tholen

19 april:          Sluitingsdatum voor kopij van ‘De Wegwijzer’ van mei

 

Zondag 31 maart 2019

Collecten:         De eerste collecte is de collecte Missionair werk maart

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht
Aanvangslied 103: 1 en 5

 

Stilgebed, bemoediging en groet

Lied 536: 1 en 3

Verootmoedigingsgebed

Woord van vergeving

Lied 315: 1 en 2

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Paasproject en Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Lucas 15: 11-32

Zingenderwijs 143: 1, 2, 3 en 4 (Melodie Lied 825)

 

Preek

Lied 939: 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Kinderlied: Leer mij Uw liefde

Inzameling van de gaven

Slotlied 802b: 1, 3 en 5 (melodie Israëlische

volkslied Hatikva)

Zegen

Uitleg liturgische schikking Veertigdagentijd 2019:

31 maart: 5e zondag van het Veertigdagenproject: ‘Niet kiezen is ook kiezen’

Pilatus had zich kunnen uitspreken voor Jezus maar hij laat de keuze over aan het volk waardoor het kruis onafwendbaar is. U ziet een rode anjer. De rode anjer lijkt op een nagel ofwel de vorm van een spijker zoals die bij de kruisiging gebruikt kan zijn. Rode anjers zijn een verwijzing naar de liefde en trouw tot aan de dood.

De kaars staat in het midden van de schaal en staat symbool voor de aanwezigheid van God. De 5 takken geven de beweging weer tussen Jezus en God, tussen aarde en hemel en tussen laag en hoog. De takken reiken naar de bloem in de schaal en naar de kaars. De distels rondom de takken verbeelden de duisternis, het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.

Mededelingen:

Talenten actie

Een herinnering om aan te geven dat de laatste week aanbreekt om te gaan werken met de talenten. Volgende week worden de vermeerderde talenten tijdens de collecte opgehaald. Als er onverhoopt geen vermeerdering is dan kunt u de oorspronkelijke kaart ook inleveren.

Spaar/deel doosjes

Volgende week zondag, 7 april, heeft u de gelegenheid uw spaardoosje in te leveren. De opbrengst van de spaardoosjes is voor de projecten van Kerk in Aktie waarvoor uw aandacht wordt gevraagd in de 40dagentijd.

Collecteafkondiging, zondag 7 april 2019: Collecte 40 dagentijd, Rwanda

Dit jaar, 2019, is het 25 jaar geleden dat de genocide plaatsvond in Rwanda. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo is Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’ ontstaan. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan aids zijn verloren, of kinderen die besmet zijn met het hiv-virus. Deze kinderen krijgen medicijnen, schooluniformen en zij krijgen ondersteuning om te leren omgaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn met het hiv-virus worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

Seniorenbijeenkomst

Woensdag 10 april is de volgende seniorenbijeenkomst. U bent hartelijk welkom vanaf 10.00 uur in ‘Het Visnet’. De Stichting Streekdracht Tholen verzorgt deze morgen een presentatie. Verdere informatie vindt u in de Wegwijzer van april.

Agenda:

1 april:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

3 april:   Wandeling door Joods Antwerpen van 14.30-19.15 uur

5 april:   Concert met Gerald en Nelinda Troost. Het begint om 19.30, kerk open om 19.00 uur.

7 april:   Vijfde zondag van de 40 dagentijd. Muzikale medewerking van zangkoor Canticum onder leiding van de heer Danny Letzer.

Zondag 24 maart 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Kerk in Actie collecte 40 dagentijd

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer Jan-Willem Westdorp
Lied 705

 

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Lied 314

Gebed om ontferming

Lied 51b (2x)

Tien Geboden: Exodus 20: 1-17 / Matteus 22: 37-40

Lied 119: 63 en 65

Gebed bij de opening van het Woord

Project kindernevendienst

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Deuteronomium 10: 12-16

 

Lied 119a

Schriftlezing uit Johannes 14: 15-26

Lied 834

Verkondiging

Opwekking 343: Heilige Geest van God

Dank- en voorbeden

Kinderlied: Weet je dat de lente komt

Collecte

Lied 704

Zegen

 

Uitleg liturgische schikking Veertigdagentijd 2019:

24 maart: 4e zondag van het Veertigdagenproject: ‘Petrus durft niet te kiezen’

Het verraad van Petrus.

U ziet een Celosia, in het Nederlands ook wel Hanekam genoemd. Deze paarsrode bloem verwijst naar het kraaien van de haan. De kaars staat in het midden van de schaal en staat symbool voor de aanwezigheid van God. De 4 takken geven de beweging weer tussen Jezus en God, tussen aarde en hemel en tussen laag en hoog. De takken reiken naar de bloem in de schaal en naar de kaars. De distels rondom de takken verbeelden de duisternis, het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.

Mededelingen:

Talenten actie

Voor de dienst is er een korte herinnering aan het delen van Talenten met en voor anderen. Medechristenen in Pakistan rekenen erop dat de talenten met hen gedeeld worden. Niet vergeten!

Bent u, ben jij al begonnen?

Gemeentevergadering

Aanstaande donderdag houden we onze jaarlijkse gemeentevergadering. We bespreken het jaarverslag en de financiën van de kerk, diaconie en ZWO. De kerkrentmeesters zullen ons ook informeren over de stand van zaken rondom de verbouwing. Na de pauze zal ds. Broere een bezinningsonderwerp inleiden naar aanleiding van het boek van Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. Anders gezegd: Hoe staan we als gemeente in de wereld en tegenover God? De kerkenraad hoopt op een goede opkomst en een leerzaam gesprek. Aanvang 20.00 uur.

Opgavenstrookje nieuwe ambtsdrager

Mocht het opgavenstrookje voor een nieuwe ouderling niet zijn opgehaald, wilt u het briefje dan inleveren in de bus in de hal van de kerk of het mailen naar kerkenraad@ichthuskerktholen.nl

Joods Antwerpen

Er zijn verrassend veel aanmeldingen gekomen voor de kennismaking met Joods Antwerpen op 3 april, 19 personen. De groep is nu volgeboekt.

Collecteafkondiging, zondag 31 maart 2019: Collecte missionair werk maart

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van de kerk. U kunt dan denken aan kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medeburgers te delen en dit aan te laten sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart. Dit is een multiculturele gemeenschap waar vooral mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Met uw bijdrage kunnen in de komende jaren nog meer nieuwe initiatieven van start gaan, om als kerk zo weer zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland.

Agenda:

25 maart:   Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

27 maart:   Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

27 maart:   Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

28 maart:   Gemeentevergadering, aanvang 20.00 uur in ‘Het Visnet’

3 april:       Wandeling door Joods Antwerpen van 14.30-19.15 uur.

5 april:        Paasconcert met Gerald en Nelinda Troost in de Ichthuskerk. Het concert begint om 19.30, de kerk is 19.00 uur open. Kaarten te bestellen en informatie op: www.zingenindekerk.nl

10 april:     Seniorenbijeenkomst met een presentatie van de stichting ‘Streekdracht Tholen’

Opwekking: 343

Heilige Geest van God,)

vul opnieuw mijn hart.)2x

Vul mij opnieuw,

vul mij opnieuw.

Heilige Geest,

vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God,)

vul opnieuw mijn hart.)2x

Vul mij opnieuw,

vul mij opnieuw.

Heilige Geest,

vul opnieuw mijn hart

Kinderlied: Weet je dat de lente komt

 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Zondag 17 maart 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte: Binnenlands diaconaat

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Kerk in Actie collecte 40 dagentijd

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. W. Quak uit Rockanje
Zondag ‘Reminiscere’ (Psalm 25:6)

 

Welkom en mededelingen

Psalm 113: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied 344

Verootmoedigingsgebed

Psalm 86: 5

Apostolisch Vermaan: Galaten 5 vanaf vers 13

Lied 841

Gebed om de leiding door de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

 

Schriftlezing: Johannes 12: 12-36

Lied 650: 1, 2, 3 en 7

Uitleg en verkondiging over: Johannes 12: 23-26

Lied 512: 1, 2, 3 en 4

Dienst der gebeden

Kinderlied: Waarom bleef u zo stil (melodie lied 355)

Inzameling van de gaven

Psalm 103: 1 en 9

Zegen

Lied 425

 

Uitleg liturgische schikking Veertigdagentijd 2019:

17 maart, 3e zondag van het Veertigdagenproject: ‘Jezus kiest voor Gods plan’

Getsemane, Hof van Olijven.

Jezus houdt de ogen gericht op God, Hem heeft hij lief, hij bidt tot Hem.

U ziet een rode tulp, deze symboliseert de diepe liefde van Jezus voor God. Tulpen hebben de bloembladeren naar boven gericht en staan daarom symbool voor gebed. Rood is de kleur van de liefde en het lijden. De kaars staat in het midden van de schaal en staat symbool voor de aanwezigheid van God. De takken geven de beweging weer tussen Jezus en God, tussen aarde en hemel en tussen laag en hoog. De takken reiken naar de bloemen in de schaal en naar de kaars. De distels rondom de takken verbeelden de duisternis, het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.

Ondanks zijn lijden, doet Jezus wat God vraagt.

Mededelingen:

Woning Doelweg 11 overgedragen

De uitbreiding van de kerkzaal is weer een stap dichterbij gekomen. Op 15 maart heeft de overdracht van de woning, Doelweg 11, bij de notaris plaatsgevonden. Het college van kerkrentmeesters bedankt nogmaals de gemeenteleden die het geld, voor de aankoop van de woning, renteloos aan de gemeente hebben geleend.

We kunnen nog niet direct beginnen met verbouwen, omdat we wachten op de vergunning van de gemeente Tholen. Als de vergunning is verleend, beginnen we met het splitsen van de garage en de woning. De woning kunnen we vervolgens te koop zetten. Daarna willen we de muurdoorbraak realiseren om zo de kerkzaal uit te breiden.

Koffie, thee en meer…

We drinken op dinsdag 19 maart samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Elise Versteeg, Dalemsestraat 16 in Tholen.

 

Talenten actie

Afgelopen zondag zijn we gestart met de talentenactie van de ZWO. Bij de uitgang heeft u een kaart ontvangen met daarin €1, €2 of €5. De bedoeling is dat je met je talenten aan de slag gaat en het bedrag minimaal verdubbelt. De opbrengst is bestemd voor de projecten in Pakistan die de ZWO steunt. Er zijn nog een paar kaarten over. Als u er niet was of geen kaart heeft meegekregen, dan kunt u deze van de leestafel aan de zijde van ‘Het Visnet’ pakken. De kaart staat symbool voor de actie maar ook zonder kaart kunt u uw talenten natuurlijk inzetten en geld inzamelen voor Pakistan.

Opgavestrookje nieuwe ambtsdrager

In de komende week wordt het opgavestrookje voor een nieuwe ouderling bij u opgehaald. Zorgt u dat het klaarligt? Mocht u het gemeentelid gemist hebben aan uw deur, dan kunt u uw briefje inleveren in de bus in de hal van de kerk of het mailen naar kerkenraad@ichthuskerktholen.nl.

Collecte 40 dagentijd, zondag 24 maart 2019: Kinderen in de knel, India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector erg groot, helaas profiteert niet iedereen daarvan. De meerderheid van de bevolking verricht voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door de armoede werken ook kinderen mee. Kerk in Actie vindt dat Kinderarbeid moet stoppen. Daarom werken ze samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Kerk in Actie geeft jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voorlichting over het belang van onderwijs. Ook worden scholen bezocht om onderwijsadvies te geven. Daarnaast worden meer dan 700 kinderen die werken terug naar school begeleid. Met uw bijdrage kunnen dit jaar honderden werkende kinderen een nieuw begin maken op school.

 

Agenda:

19 maart:   Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

19 maart:   Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45

19 maart:   Sluitingsdatum voor kopij van ‘De Wegwijzer’ van april

24 maart:   Derde zondag van de 40 dagentijd, de voorganger is Jan-Willem Westdorp

3 april:       Wandeling door Joods Antwerpen van 14.30-19.15 uur. Aanmelden bij ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of 604588

5 april:        Paasconcert met Gerald en Nelinda Troost in de Ichthuskerk. Het concert begint om 19.30, de kerk is 19.00 uur open. Kaarten te bestellen en informatie op: www.zingenindekerk.nl.

 

Kinderlied: Waarom bleef U zo stil (melodie lied 355)

Waarom bleef U zo stil

Toen ze U vroegen

Bent U de koning der Joden

Waarom bleef U zo stil

Toen ze U sloegen

En aan een kruis wilden doden

Dacht U aan ons

En dat U de Vader zou zien

Dacht U aan ons

Misschien

Waarom zei U geen woord

Toen ze zo spuugden

En U bespotten en lachten

Waarom zei U geen woord

Toen ze U duwden

En U naar Golgotha brachten

Dacht U aan ons

En dat U de Vader zou zien

Dacht U aan ons

Misschien

Waarom vocht U niet terug

Toen ze U vonden

En als een dief wilden vangen

Waarom vocht U niet terug

Toen ze U bonden

En aan een hout wilden hangen

Dacht U aan ons

En dat U de Vader zou zien

Dacht U aan ons

Misschien

Zondag 10 maart 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Kerk in Actie collecte 40 dagentijd

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Psalm 91: 1 en 7

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied 103c: 1 en 3

Leefregel

Lied 902: 1 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen

Schriftlezing: Lukas 18: 18-30

Lied 320: 1, 2 en 3

 

Verkondiging

Lied 912: 1, 2 en 5

Tamara Griffioen vertelt over haar missie in het

Midden-Oosten

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Wat een vriend

Collecte

Lied 422

Zegen

Uitleg liturgische schikking Veertigdagentijd 2019:

10 maart: 2e zondag van het Veertigdagenproject: ‘Wil je Jezus volgen’

Vandaag staat de gelijkenis van de rijke jongeling centraal.

U ziet een rode primula, ook wel een sleutelbloem genoemd. Rood is de kleur van de liefde en het lijden. De bloemen rond het licht geven het wonder van genade weer. De kaars staat in het midden van de schaal en staat symbool voor de aanwezigheid van God. De 2 takken staan voor de beweging tussen Jezus en God, tussen aarde en hemel en tussen laag en hoog.

De takken reiken naar de bloemen in de schaal en naar de kaars. De distels rondom de takken verbeelden de duisternis, het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.

Jezus kiest met zijn hart voor God. Jezus is daarom voor ons, als het ware, de sleutel naar God. De sleutelbloem wordt daarom ook wel hemelsleutel genoemd. Jezus vraagt de rijke jongeling om ook met het hart te kiezen maar de jongeling volgt Jezus niet.

Mededelingen:

Talenten actie

Zoals u in de Wegwijzer van maart heeft kunnen lezen start vandaag onze actie van het ZWO project: Talenten delen met en voor elkaar. Na een korte toelichting voor de dienst worden na de dienst, bij de uitgang, de talenten kaarten met 1, 2 of 5 talenten (Euro’s) uitgedeeld.

NLdoet

Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is de jaarlijkse vrijwilligersactie van NLdoet bij Zorgboerderij ‘Buytengewoon’ en het ‘Thomashuis Lepelstraat’.

Op vrijdag 15 maart bij Zorgboerderij ‘Buytengewoon’ van 10.00-16.00 uur. Aanmelden kan via de website van NLdoet of via info@zorgboerderijbuytengewoon.nl en 0625636199

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart bij het ‘Thomashuis Lepelstraat’ van 10.00-16.00 uur. Aanmelden kan via de website van NLdoet of via harryenanita@gmail.com en 0164-851303.

Concert

Beleef een indringend concert, hier in de kerk, met Gerald & Nelinda Troost, op vrijdagavond 5 april. Het programma is geschikt voor het hele gezin en zal bestaan uit ontroerende solo’s over het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur.

Kaarten zijn te bestellen en informatie over dit concert vindt u op: www.zingenindekerk.nl

Collecte 40 dagentijd, zondag 17 maart 2019: Verlaat de gevangenis…. en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Dit blijkt erg moeilijk om op eigen kracht te doen. Hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen en hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Kerk in Actie begeleidt samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus, gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Tijdens hun gevangenschap worden gevangenen al voorbereid. Zo hebben zij gesprekken en cursussen over het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en over het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen op deze manier 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden ondersteuning. Met uw bijdrage steunt u dit diaconale werk.

Diaconale gezinsvakanties

Op de Facebookpagina van Kerk in Actie is te lezen dat de diaconie één gezin, op bijstandsniveau, uit de gemeente mag voordragen voor een gratis vakantie. Hetvakantiebureau.nl en RCN Vakantieparken geven 100 gezinnen een kans om in een bungalow, mobilhome of safaritent te verblijven. Het aanmeldingsformulier, om kans te maken op zo’n vakantie, moet samen met een diaken ingevuld worden. De termijn loopt tot 31 maart aanstaande. Informatie bij René van den Berg: 0166-602666.

 

Agenda:

13 maart:   Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

13 maart:   Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

16 maart:   Ichthusquiz van 19.00 tot 22.00 uur in ‘’t Visnet’

19 maart:   Koffie, thee en meer… Alle vrouwen zijn van 10.00-11.30 uur welkom bij Elise Versteeg, Dalemsestraat 16 in Tholen

19 maart:   Sluitingsdatum voor kopij van ‘De Wegwijzer’ van april

3 april:       Wandeling door Joods Antwerpen van 14.30-19.15 uur. Aanmelden bij ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of 604588

 

Kinderlied: Wat een vriend

 

Wat een vriend, wat een vriend

Want Hij droeg de straf

Die ik had verdiend

Hij nam van mij af

Alle schuld

Hij maakte mij vrij

Wat een held, wat een held

Want Hij droeg het kruis

Dat ons nu vertelt

Je bent welkom thuis

Bij de Heer

Hij maakte mij blij

Wat een God, wat een God

Die zo aan ons dacht

Hij heeft dwars door de dood

Het leven gebracht

En ik weet

Er is niemand als Hij (niemand als Hij)

Hij maakte mij vrij (niemand als Hij)

Hij maakte mij blij (niemand als Hij)

Zondag 3 maart 2019

Collecten:         De eerste collecte is voor de Zending

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Slingerland uit Fijnaart
Welkom en mededelingen

 

Lied 556: 1, 3 en 4

Stil gebed, votum en groet

Gebed om ontferming

Lied 885

Wetslezing

Lied 139: 1 en 14

Gebed om de Heilige Geest

Gesprek met de kinderen, daarna is de nevendienst

Schriftlezing uit Psalm 51: 3-12 en uit

 

2 Korinthe 5: 18-21

Lied 25: 3 en 5

Preek over Psalm 51: 7-8

Lied 377: 1, 2 en 4

Dankgebed

Kinderlied: Een vader had twee zonen

Lied 68: 7

Zegen

 

Uitleg liturgische schikkingen Veertigdagentijd 2019:

‘God kiest, God redt…. kies jij ook?’

God kiest ervoor de schepping niet ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te geven, daarin is zijn eigen Zoon de centrale persoon. Jezus maakt de keuze om zijn Vader te gehoorzamen. En wij mogen onze zonden bij Jezus brengen, Hij draagt ze naar het kruis. Steeds meer zonden, steeds zwaarder de last om te dragen. Maar Hij houdt zijn ogen gericht op God, hoe zwaar het ook wordt.

Al ons kwaad, al ons duister brengt Jezus via het kruis bij God. God zet het om in licht, in leven. God redt, Jezus redt. Jezus kiest ervoor om het nieuwe licht met de mensen die voor het goede kiezen, te delen. God kiest ervoor om nieuwe kansen te geven, om te redden.

De Kindernevendienst heeft gekozen voor een verbeelding met een rugzak.

Gedurende de weken worden er stenen, symbool voor het kwaad, gestapeld. De stenen zijn te vergelijken met de distels in het bloemenproject.

Takken, distels en kaars

Elke week ziet u een tak of meerdere takken, in totaal in zes verschillende kleuren, van lichtgekleurde takken naar steeds donkerder takken: de last voor Jezus wordt steeds zwaarder en zijn sterven komt naderbij. De takken geven de beweging weer tussen Jezus en God – tussen aarde en hemel – tussen laag en hoog. Aan de takken worden telkens distels bevestigd. De stekelige bloemen verbeelden de duisternis, het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt. De distels zijn vergelijkbaar met de stenen van het kindernevendienstproject. De takken reiken naar de bloemen in de schaal en naar de kaars. De kaars staat in het midden van de schaal en staat symbool voor de aanwezigheid van God. De kaars brandt iedere zondag.

Bloemen

Rood is de kleur van de liefde en het lijden. Paars is de kleur van bezinning en soberheid, de kleur van de Veertigdagentijd. De bloemen zijn daarom in die kleuren gekozen. Iedere zondag wordt er een bloem (of een veelvoud van de bloem) in de schaal rondom het licht gelegd. De bloemen geven het wonder van de genade weer.

3 maart, 1e zondag van de Veertigdagentijd: ‘God wacht met open armen’

De gelijkenis van de verloren zoon. Het symbool van de kindernevendienst hierbij is een sleutel.

U ziet een paarse primula ofwel sleutelbloem. De sleutel betekent dat je altijd thuis kunt komen bij de Vader. Paars is de kleur van bezinning en soberheid, de kleur van de Veertigdagentijd.

Mededelingen:

Collecte 40 dagentijd, zondag 10 maart 2019: De kerk bloeit op Cuba

Jarenlang hebben de Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan geleid. Het communistische systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving waardoor de kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs. Ook helpen zij kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en arme ouderen.

Veertigdagentijdkalender

De Protestantse Kerk heeft voor de komende 40 dagentijd een kalender uitgebracht. Het thema is: ‘Een nieuw begin’. De kalender biedt bezinning en suggesties om invulling te geven aan de vastentijd door per week op een bepaald punt te vasten. Dan kunt u denken aan vasten van snoep, sociale media of vlees. U kunt een gratis exemplaar aanvragen via: www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Wandeling door Joods Antwerpen

Op woensdag 3 april biedt de Belgische afdeling van Christenen voor Israël, van 14.30-19.15 uur, een uitgebreide kennismaking met het Jodendom in Antwerpen aan. Een wandeling door de wijk, bezoek aan de synagoge en een koosjere 3-gangen diner in het gerenommeerde restaurant Hoffy’s. Daar krijgt u uitleg over de koosjere keuken. De kosten zijn € 39,50 per persoon. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of 604588.

Concert

Beleef een indringend concert, hier in de kerk, met Gerald & Nelinda Troost, op vrijdagavond 5 april! Het programma is geschikt voor het hele gezin en zal bestaan uit ontroerende solo’s over het lijden, sterven en opstaan van Jezus.

Kaarten zijn te bestellen en informatie over dit concert vindt u op: www.zingenindekerk.nl

Diaconale gezinsvakanties

Op de Facebookpagina van Kerk in Actie is te lezen dat de diaconie één gezin, op bijstandsniveau, uit de gemeente mag voordragen voor een gratis vakantie. Hetvakantiebureau.nl en RCN Vakantieparken geven 100 gezinnen een kans om in een bungalow, mobilhome of safaritent te verblijven. Het aanmeldingsformulier, om kans te maken op zo’n vakantie, moet samen met een diaken ingevuld worden. De termijn loopt tot 31 maart aanstaande. Informatie bij René van den Berg: 0166 602666.

Agenda:

4 maart:          Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

10 maart:   Eerste zondag van de 40-dagentijd. Start talentenactie van de ZWO en Tamar Griffioen bezoekt onze dienst. Zij is op verlof van haar uitzending naar een land in het Midden-Oosten.

Kinderlied: Een vader had twee zonen

1.Een vader had twee zonen;

de één ging ver van huis,

ging in de vreemde wonen,

hij bleef niet langer thuis.

En al het geld dat hij bezat,

verbraste hij daar in de stad.

Toen kwam er hongersnood;

En hij zat bij de varkens neer

en had geen stukje brood.

3.Een vader had twee zonen;

de één bleef buiten staan,

hij wou niet binnenkomen,

niet naar het feestmaal gaan.

Hij vond zijn jongste broer te slecht,

toen wees de vader hem terecht:

jij bent altijd bij mij,

maar deze zoon die dood was, leeft!

Kom binnen, wees toch blij.

 

2.Een zoon ging naar zijn vader;

een arme bedelaar.

Berouwvol kwam hij nader,

de vader stond al klaar.

Hij liep hem haastig tegemoet,

en heeft hem weer als zoon begroet.

Al was hij alles kwijt,

de vader richtte een feestmaal aan,

en maakte hem geen verwijt.

Biddag, 27 februari 2019

Collecten:          De eerste collecte is deDiaconie                                                                                      De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor de morgendienst 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor de avonddienst 19.00 uur

 

De heer Jan-Willem Westdorp

Psalm 8a: 1, 2, 3 en 4

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 215: 1, 2, 6 en 7

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Koningen 3: 4-15

Lied 906: 1, 7 en 8

Schriftlezing: Lukas 11: 1-13

Lied 995

Verkondiging

Lied 903: 5 en 6

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: 8b

Collecte

Lied 910: 1, 2 en 4

Zegen

Lied 146c: 1, 4 en 7

 

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Lied 718

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Leviticus 25: 1-12

Lied 978

Schriftlezing: Lucas 12: 13-21

Lied 905: 1, 3 en 4

Verkondiging

Lied 910

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte

Lied 885

Zegen

Zondag 24 februari 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Collecte missionair werk

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Groenendijk-Meindersma uit Klundert
Welkom en mededelingen

 

Aanvangslied 91A: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Aangeraakt (1)

Lied 220: 1, 2 en 4 (melodie gezang 487 uit het ‘oude liedboek’: De Heer heeft mij gezien en onverwacht)

Gebed bij de opening van de Schrift

Lied 336 (3 x) tot besluit van het gebed

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Bijbellezing uit Marcus 1: 40-45

Lied 534

Verkondiging: Aangeraakt (2)

Lied 833 (3 x)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Evangelische liedbundel 351

Inzameling van de gaven

Slotlied 939

Zegen

Mededelingen:

Project uitbreiding kerkzaal

Het College van kerkrentmeesters heeft de vergunning voor de uitbreiding van de kerkzaal vorige week aangevraagd bij de gemeente Tholen. In de aanvraag is meegenomen dat er eventueel een aanbouw gemaakt kan worden op de ruimte achter wat nu de garage van het huis is. Deze garage wordt straks de uitbreiding van de kerkzaal. Ook het kunnen inrichten van de zolder als verblijfsruimte voor vergaderingen en kindernevendienst is in de aanvraag verwerkt. Hiervoor waren extra onderzoeken en rapporten nodig waardoor het aanvragen van de vergunning langer heeft geduurd.

Als de vergunning is verleend, willen we beginnen met het splitsen van de garage en de woning. Daarna wordt de woning te koop gezet. Hierna willen we de muurdoorbraak maken om zo de kerkzaal uit te breiden.

Actiedag uitbreiding kerkzaal

Op initiatief van de Commissie van kerkrentmeesters, wordt er op zaterdag 11 mei aanstaande een actiedag  georganiseerd voor de realisatie rond de uitbreiding van de kerkzaal.

Houdt u hiervoor ‘De Wegwijzer’ van april in de gaten!

Veertigdagentijdkalender

De Protestantse Kerk heeft voor de komende 40 dagentijd een kalender uitgebracht. Het thema is: ‘Een nieuw begin’. De kalender biedt bezinning en suggesties om invulling te geven aan de vastentijd door per week op een bepaald punt te vasten. Dan kunt u denken aan vasten van snoep, sociale media of vlees. U kunt een gratis exemplaar aanvragen via: www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Wandeling door Joods Antwerpen

Op woensdag 3 april biedt de Belgische afdeling van Christenen voor Israël, van 14.30-19.15 uur, een uitgebreide kennismaking met het Jodendom in Antwerpen aan. Een wandeling door de wijk, bezoek aan de synagoge en een koosjere 3-gangen diner in het gerenommeerde restaurant Hoffy’s. Daar krijgt u uitleg over de koosjere keuken. De kosten zijn € 39,50 per persoon. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of 604588.

 Stage Jan-Willem Westdorp

Jan-Willem Westdorp heeft in het kader van zijn stage voor de studie Godsdienst Pastoraal Werk al bezoekwerk in de gemeente gedaan en een onderzoek bij de kindernevendienst. Het volgende onderdeel van zijn stage is het voorgaan in erediensten. Aanstaande woensdag zal hij voorgaan in de avonddienst en op 24 maart in de morgendienst.

Concert

Beleef een indringend concert, hier in de kerk, met Gerald & Nelinda Troost, op vrijdagavond 5 april! Het programma is geschikt voor het hele gezin en zal bestaan uit ontroerende solo’s over het lijden, sterven en opstaan van Jezus.

Kaarten zijn te bestellen en informatie over dit concert vindt u op: www.zingenindekerk.nl

 

Agenda:

26 februari:     Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

27 februari:Biddag voor gewas en arbeid. Morgendienst om 10.00 uur geleid door ds. Broere. Avonddienst om 19.00 uur geleid door Jan-Willem Westdorp.

Kinderlied: Evangelische liedbundel 351

Zondag 17 februari 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Kerk in Actie Collecte: Droogte overleven in Ethiopië

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Vanmorgen is het een jeugddienst die is voorbereid samen met de clubs ‘De Start’ en ‘De Aanloop’.

 

Het thema is: ‘Jezus is mijn rots.’

Er is muzikale medewerking van kinderkoor

 

‘De Parels’ uit Oud-Vossemeer en van een combo gevormd door Judith Geuze, Mirte Broere, Emmy Luten en Jan-Willem Westdorp.

Mededelingen:

Huispaaskaars

Het bestelformulier voor de huispaaskaars ligt op de leestafel bij allebei de ingangen van de kerk. U

kunt uw bestelling doorgeven tot en met zondag 10 maart 2019.

Koffie, thee en meer…

We drinken op donderdag 21 februari samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Ria Roggeband, Meanderlaan 135 in Tholen in Tholen.

Collecteafkondiging, zondag 24 februari: collecte missionair werk

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en de kerk. Het samen lezen van de Bijbel is niet vanzelfsprekend. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die mensen enthousiast maken voor het lezen van de Bijbel. Bij bijvoorbeeld het contextueel Bijbellezen, lezen mensen de verhalen met andere ogen en ze zijn verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en worden er voorbeelden gedeeld. In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd. Met uw bijdrage kan dit initiatief en vergelijkbare initiatieven verder ontwikkeld worden.

 

Agenda:

19 februari:     Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

19 februari:Vergadering over de erediensten, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

19 februari:     Sluitingsdatum voor de kopij van ‘De Wegwijzer’ van maart

20 februari:Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

20 februari:Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

23 februari:Jubileumconcert Gospelkoor Polyhymnia in ‘De Meulvliet’. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Zondag 10 februari 2019

Collecten:         De eerste collecte is de collecte Catechese en Educatie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B. M. van Ginhoven uit Ouwerkerk
Welkom en mededelingen

 

Intochtspsalm 71: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Lied195: Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven

Lied 885: 1 en 2

Gebed bij de opening van het Woord

Kindernevendienst

1e Lezing uit Esther 4

Psalm 140: 1, 3, 5 en 8

 

2e Lezing uit 1 Korintiërs 15: 1-11

Lied 672: 3 en 6

Verkondiging: “Een minderheid onder Zijn hoede”

Lied 289: 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Evangelische liedbundel 188

Collecte

Slotlied 939: 1, 2 en 3

Zegen

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘Het Visnet’, u bent van harte welkom

Mededelingen:

Privacywet

Ook als kerk hebben wij te maken met de privacywet. Om hier aan te voldoen, en er voor te zorgen dat er geen informatie op straat komt te liggen, zijn er bij beide uitgangen inzamelbakjes aan de muur bevestigd. Hierin kunt u de zondagsbrief, ‘De Wegwijzer’ en oude jaarboekjes achterlaten. Deze zullen dan door onze papierversnipperaar worden vernietigd.

Als er nog vragen zijn, dan horen wij het als college van kerkrentmeesters graag.

Jongerenmiddag

Vanmiddag, zondag 10 februari is er om 16.00 uur een jongerenviering met als thema: ‘Gelooft Hij ook in mij?’. De viering is georganiseerd door enthousiaste jongvolwassenen uit onze gemeente. Ze willen met jullie getuigen van Jezus’ rol in het leven door een interessante overdenking, veel muziek, film, ontmoeting en gesprek. Iedereen is van harte welkom!

Seniorenbijeenkomst

Woensdag 13 februari is er vanaf 10.15 uur een seniorenbijeenkomst in ‘Het Visnet’.

Mevrouw Alide Snitselaar is van het Pastoraal en Diaconaal Centrum ‘De Herberg’ in Oosterbeek. Zij komt spreken over het werk van ‘De Herberg’. Graag aanmelden voor zondag 10 februari, de overige  informatie kunt u vinden in ‘De Wegwijzer’. U bent hartelijk welkom!

 

Collecteafkondiging, zondag 17 februari: Kerk in Actie Collecte, Droogte overleven in Ethiopië

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen hierdoor in nood: water en voedselvoorraden raken op en het vee sterft. De strijd om te overleven wordt daardoor steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpt Kerk in Actie boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. Er worden zaden van droogtebestendige gewassen verstrekt, mensen gestimuleerd bijvoorbeeld zeep of snacks te verkopen als extra inkomst en er worden waterbronnen aangelegd. Ook worden er hout besparende ovens verstrekt om de houtkap tegen te gaan en zo te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt.

Met uw bijdrage zorgt u ervoor dat veel gezinnen het komende jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.

Jubileumconcert

Op zondag 23 september 2018 bestond Gospelkoor Polyhymnia precies 45 jaar. Vanwege dit jubileum pakt Polyhymnia groots uit met een Jubileumconcert op zaterdagavond 23 februari 2019 in ‘De Meulvliet’ in Tholen. Naast veel nieuw materiaal, zal Polyhymnia ook een aantal oude nummers ten gehore brengen. Aan het Jubileumconcert zal Timzingt!, cabaretier, liedjesschrijver en muzikant, zijn medewerking verlenen.

Kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Hage Textiel in Tholen, Boekhandel Oostdijk in Tholen, Boekhandel Heijboer in Sint-Annaland en de Spar in Oud-Vossemeer. De prijzen zijn:€10,00 en €7,50 voor kinderen tot en met 12 jaar. Aan de zaal kosten de kaarten respectievelijk €12,50 en €10,00. Kaarten zijn ook te bestellen via kaartverkoop@gospelkoorpolyhymnia.nl. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Agenda:

10 februari:     Om 16.00 uur is er jongerenmiddag met als thema: ‘Gelooft Hij ook in mij?’

17 februari:Om 10.00 uur is er een gezinsdienst met als thema: ‘Jezus is mijn rots’. Muzikale medewerking is er van kinderkoor ‘De Parels’ uit Oud-Vossemeer en van een combo van jongeren uit onze gemeente

19 februari:     Sluitingsdatum voor de kopij van ‘De Wegwijzer’ van maart

21 februari:Koffie, thee en meer… Alle vrouwen zijn van 10.00-11.30 uur welkom bij Ria Roggeband, Meanderlaan 135 in Tholen

Zondag 3 februari 2019

Collecten:         De eerste collecte is de Kerk in Actie collecte Werelddiaconaat (Bangladesh)

                            De tweede collecte is voor de Kerk

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Psalm 72: 1 en 4

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 836: 1 en 2

Genadeverkondiging

Lied 836: 4

Christelijke leefregel

Lied 836: 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Schriftlezing uit Lukas 5: 17-32

Lied 534

Verkondiging

Evangelische liedbundel: 8

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Mijn God is zo groot

Collecte

Lied 423

Zegen

Mededelingen:

Collecteafkondiging, zondag 10 februari: collecte Catechese en Educatie

Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om iedereen die catechese geeft hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechese materiaal ‘Overhoop’. Alle belangrijke thema’s komen aan de orde: doop, avondmaal en wat gebeurt er in de kerkdienst. Ook de vraag, hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is, komt aan bod. De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl.

Met uw bijdrage blijven jongeren leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.

Seniorenbijeenkomst

Woensdag 13 februari is er vanaf 10.15 uur een seniorenbijeenkomst in “Het Visnet”.

Mevrouw Alide Snitselaar is van het Pastoraal en Diaconaal Centrum “De Herberg” in Oosterbeek. Zij komt spreken over het werk van “De Herberg”. Graag aanmelden voor zondag 10 februari, de overige  informatie kunt u vinden in “De Wegwijzer”. U bent hartelijk welkom!

Kerktaxi

De kerktaxi bestaat uit 12 vrijwilligers uit onze gemeente. Zij zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en hebben de beschikking over een personenauto. Zij vervoeren gemeenteleden die geen vervoer hebben naar de kerk, zodat zij de kerkdienst bij kunnen wonen. Na afloop van de dienst verzorgen zij ook het vervoer naar huis. Iedere vrijwilliger neemt een maand voor zijn of haar rekening. Voor de maanden maart en juni komen we nog 2 vrijwilligers tekort. Wie bereid is om in maart of juni te rijden voor de kerktaxi kan zich aanmelden bij Karel van der Est op 06-48609231. Alvast bedankt!

Jubileumconcert

Op zondag 23 september 2018 bestond Gospelkoor Polyhymnia precies 45 jaar. Vanwege dit jubileum pakt Polyhymnia groots uit met een Jubileumconcert op zaterdagavond 23 februari 2019 in ‘De Meulvliet’ in Tholen. Naast veel nieuw materiaal, zal Polyhymnia ook een aantal oude nummers ten gehore brengen. Aan het Jubileumconcert zal Timzingt!, cabaretier, liedjesschrijver en muzikant, zijn medewerking verlenen.

Kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Hage Textiel in Tholen, Boekhandel Oostdijk in Tholen, Boekhandel Heijboer in Sint-Annaland en de Spar in Oud-Vossemeer. De prijzen zijn:€10,00 en €7,50 voor kinderen tot en met 12 jaar. Aan de zaal kosten de kaarten respectievelijk €12,50 en €10,00. Kaarten zijn ook te bestellen via kaartverkoop@gospelkoorpolyhymnia.nl. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

 

Jongerendienst

Zondag 10 februari is er om 16.00 uur een jongerendienst met als thema: ‘Gelooft Hij ook in mij?’. De dienst is georganiseerd door enthousiaste jongvolwassenen uit onze gemeente. Ze willen met jullie getuigen van Jezus’ rol in het leven door een interessante overdenking, veel muziek, film, ontmoeting en gesprek. Iedereen is van harte welkom!

Agenda:

5 februari:       Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

6 februari:       Catechesatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

6 februari:       Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

10 februari:     Om 16.00 uur is er jongerendienst met als thema:‘Gelooft Hij ook in mij?’

17 februari:     Om 10.00 uur is er een gezinsdienst met als thema: ‘Jezus is mijn rots’

19 februari:     Sluitingsdatum voor de kopij van ‘De Wegwijzer’ van maart

21 februari:     Koffie, thee en meer… Alle vrouwen zijn van 10.00-11.30 uur welkom bij Ria Roggeband, Meanderlaan 135 in Tholen.

Evangelische liedbundel

Kinderlied: Mijn God is zo groot

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat God niet kan doen (2x)

De bergen schiep Hij, rivieren erbij

De sterren maakte Hij ook

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat God niet kan doen

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat God niet kan doen (2x)

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij

Hij zorgt voor jou en voor mij

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat God niet kan doen

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat God niet kan doen (2x)

Heb jij soms verdriet? ‘t is God die het ziet

Hij legt zijn handen op jou

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Er is niets dat God niet kan doen

Zondag 27 januari 2019

Collecten:          De eerste collecte is deKerk in Actie collecte Jeugdwerk (JOP)                                               De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. H.P. de Goede uit Werkendam
Lied 72: 1

 

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein gloria

Lied 214: 1, 2, 3, 4 en 5

Verootmoediging

Lied 938: 1 en 2

Wet uit Deuteronomium 16: 14-20

Lied 974: 1 en 2

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Esther 3: 8-13

 

Lied 756: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Schriftlezing uit Micha 6: 1-8

Lied 152: 10

Preek

Lied 146c: 1, 5 en 6

Gebeden

Kinderlied: ‘k leg mijn leven in uw handen

Collecte

Slotlied Lied 1014: 1, 3, 4 en 5

Zegen

Mededelingen:

Kerkbalans

Komende week, vanaf maandag 28 januari, wordt de Kerkbalans bij u opgehaald. Legt u het alvast klaar?

Tweede Ringbijeenkomst

Op 30 januari wordt de tweede bijeenkomst van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen gehouden. Deze toerustingsavond is bedoeld voor alle gemeenteleden van de PKN gemeenten in de regio. Het doel is om een opbouwend gesprek over het geloof te voeren aan de hand van de nota ‘De Bijbel in het midden; Het geloofsgesprek te midden van verschillen’. U kunt zich opgeven bij Daan Overduin: overd528@planet.nl. Bij hem of bij ds. Broere kunt u ook de digitale nota aanvragen. De avond begint om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum Ichthus in Bruinisse.

Proefgeloven

Op 31 januari is er een oecumenische gespreksavond naar aanleiding van het interview met Stephan Sanders in de programmaserie ‘Adieu God’. Het interview geeft aanleiding elkaar te vertellen hoe we in het geloof staan. De avond begint om 19.30 uur aan de Oudelandsestraat 11 in Tholen. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Sirkelslag Young

Vrijdag 1 februari spelen we weer Sirkelslag Young! Alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar zijn van harte welkom om mee te spelen. We starten om 19.15 uur in ‘Het Visnet’.

Deel-/ spaardoosjes

Op zondag 3 februari, tijdens de zondag van het Werelddiaconaat, bent u in de gelegenheid uw deel-/ spaardoosje in te leveren. De opbrengst komt ten goede aan de projectdoelen van Kerk in Actie.

Collecteafkondiging, zondag 3 februari: collecte Werelddiaconaat (Bangladesh)

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. Door de klimaatverandering is de kans groot dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Bijvoorbeeld door je huis op een hogere plek te bouwen of op grotere afstand van de rivier. Ook door een goed waarschuwingssysteem op te zetten kunnen mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is erop gericht om medewerkers van lokale partnerorganisaties te trainen in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie onder andere de lokale partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.

Jongerendienst 

Zondag 10 februari is er om 16.00 uur een jongerendienst met als thema: ‘Gelooft Hij ook in mij?’.

Het belooft een spetterende muzikale middag te worden voor jongeren, en iedereen die meer wil weten over wat Jezus jou te vertellen heeft. De dienst wordt georganiseerd door enthousiaste jongvolwassenen uit onze gemeente. Graag willen ze met jullie getuigen van Jezus rol in het leven door een interessante overdenking, veel muziek,  film, ontmoeting en gesprek. Iedereen is van harte welkom!

 

Agenda:

28 januari:Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

28 januari:Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

28 januari:Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘Het Visnet’

30 januari:Bijeenkomst van de ring Schouwen-Duiveland en Tholen. Aanvang 19.30 uur gebouw Ichthus in Bruinisse

31 januari:Oecumenische gespreksavond, aanvang 19.30 uur, Oudelandsestraat 11 in Tholen

1 februari:  Sirkelslag Young voor alle jongeren van 12 tot 16 jaar. Het start om 19.15 in ‘Het Visnet’

10 februari:Om 16.00 uur is er een jongerendienst met als thema: ‘Gelooft Hij ook in mij?’

17 februari: Om 10:00 uur is er een gezinsdienst met als thema: ‘Jezus is mijn rots’.

 

Kinderlied: ‘k Leg mijn leven in Uw handen

‘k Leg mijn leven in uw handen

en ik wacht nu op U, Heer

‘k Leg mijn leven in uw handen

want ik wil vol zijn van U, Heer

Ik hef mijn handen naar U op

en ik zie uit naar U

Maak mij stil vanbinnen

en vul mij met Uw Geest

Vul mij nu

‘k Leg mijn leven in uw handen

en ik wacht nu op U, Heer

‘k Leg mijn leven in uw handen

want ik wil vol zijn van U, Heer

 

Zondag 20 januari 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Zending

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Psalm 92: 1, 2, 7 en 8

 

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 1010: 1 en 2

Genadeverkondiging

Lied 1010: 3

Christelijke leefregel

Lied 1010: 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Lukas 4: 14-30

 

Lied 438: 1 en 4

Schriftlezing uit Leviticus 25: 8-12

Verkondiging

Evangelische Liedbundel 112: 1, 3, 4, 6 en 7

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Kinderlied: Ik ken je wel

Lied 969

Zegen

Mededelingen:

Collecteafkondiging, zondag 27 januari: collecte jeugdwerk

Op vrijdagavond 1 februari gaan in heel Nederland 600 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young, een online spel van JOP, Jong Protestant. Met Sirkelslag spelen clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen uit heel Nederland. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met het geloof en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol.

Naast Sirkelslag Young voor kinderen van 12 tot 16 jaar, is er ook Sirkelslag Kids voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Er is ook Sirkelslag School voor groep 7 en 8 van de basisschool.

Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar Sirkelslag kan organiseren voor de jeugd in én buiten de kerk.

Deel-/ spaardoosjes

Op zondag 3 februari, tijdens de zondag van het Werelddiaconaat, bent u in de gelegenheid uw deel-/ spaardoosje in te leveren. De opbrengst komt ten goede aan de projectdoelen van Kerk in Actie.

 

Agenda:

21 januari: Week van gebed tot en met 26 januari. Iedere avond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Kijk voor de locatie in ‘De Wegwijzer’ of op de poster bij de ingang(en) van de kerk

22 januari:Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45

28 januari:Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

Evangelische Liedbundel:

  1. De armen dezer aarde zegt

Hij ’t heil van God aan: hulp en recht;

gevangenen verkondigt Hij

de blijde boodschap: gij zijt vrij!

  1. Hij heelt het hart dat is gewond,

lichaam en ziel maakt Hij gezond;

in Hem wordt eindlijk openbaar

des Heren aangename jaar.

  1. Dank dat het was uw hartewens,

Heer Jezus Christus, om als mens

bij ons te wonen in de tijd,

in onze arme mens’lijkheid.

  1. Woon ook in ons, opdat uw kracht

in onze zwakheid wordt volbracht,

dan staalt in alle duisternis

het licht van uw verrijzenis.

 

 

Kinderlied: Ik ken je wel

 

Al ziet geen mens je zitten,

Ik weet dat jij er bent

Al voel je je verlaten,

Ik heb je in de gaten,

Bij Mij ben je bekend.

Voor mij ben je bijzonder,

Mijn allermooiste wonder.

Voor Mij ben je in tel:

Ik ken je wel!

Refrein:      

En je mag komen,

Je mag komen,

Kom maar in m’n huis en in m’n hart.

Kom maar in m’n armen,

Laat me jou verwarmen,

Al jouw streken zijn maar kinderspel:

Ik ken je wel!

Misschien denk je: ach laat maar,

D’r valt niks aan te doen.

Ik kan alleen maar jokken

Ik maak alleen maar brokken,

Ik ben een super-oen.

En toch ben jij bijzonder,

En toch ben jij een wonder.

Al zit je in de knel: Ik ken je wel!

 Refrein:

En je mag komen,

Je mag komen,

Kom maar in m’n huis en in m’n hart.

Kom maar in m’n armen,

Laat me jou verwarmen,

Al jouw streken zijn maar kinderspel:

Ik ken je wel!

Refrein:

En je mag komen,

Je mag komen,

Want je bent voor Mij zo heel speciaal.

Ook al moet je huilen,

Kom maar bij Me schuilen,

Dan vergeet je al die tranen snel:

Ik ken je wel!

Echt, Ik ken je wel!

Zondag 13 januari 2019

Collecten:          De eerste collecte is deHeilig Avondmaal collecte                                                                    De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

 

Ds. P.A. Broere

Psalm 84: 1 en 3

 

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 840: 1 en 3

Christelijke leefregel: Lied 310 A-V-A-M-A

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Matteüs 5: 6 en Romeinen 3: 21-26

Lied 967: 1 en 7

Verkondiging

Evangelische Liedbundel 320: 1 en 4

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 377: 1 en 2

Lied 381: 1, 4, 5 en 6

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Evangelische Liedbundel 325

Collecte

Lied 425

Zegen

Psalm 98: 1 en 4

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 376: 1

Onderwijzing bij het Avondmaal

Gebed

Lied 376: 4

Gemeenschap van brood en wijn

Psalm 103: 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Psalm 98 en Handelingen 17: 30-31

Lied 825: 8 en 10

Verkondiging

Lied 748: 1, 4 en 5

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 412: 5

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 747: 1, 4 en 7

Zegen

Mededelingen:

Uitbreiding Kerkzaal

In november zijn we als kerkrentmeesters begonnen met de fondsenwerving voor het project uitbreiding kerkzaal. We zijn toen gestart met een toegezegd bedrag van € 40.100,00 en een ontvangen bedrag van € 11.000,00. Inmiddels bedraagt het toegezegde bedrag € 46.946,00 waarvan € 27.470,00 is ontvangen. Geleidelijk proberen we zo samen naar het streefbedrag van € 60.000,00 te sparen. Ongeveer een derde van de antwoordstrookjes voor een bijdrage hebben wij nog niet ontvangen. Het strookje kunt u nog steeds invullen. U kunt het dan inleveren in één van de bussen die hiervoor bij de uitgangen van de kerkzaal zijn geplaatst. Uiteraard kunt u ook zonder antwoordstrookje een bijdrage voor het project overmaken. Stort dan uw gift op het rekeningnummer NL44 RABO 0362 6006 86 ten name van de Gereformeerde Kerk Tholen onder vermelding van ‘uitbreiding kerkzaal’.

Collecte Heilig Avondmaal

Als diaconie willen we met de opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte de Zeeuwse familie van den Noort steunen. Gertjan en Irma van den Noort wonen, samen met hun kinderen, en werken op het ziekenhuisschip de ‘Africa Mercy’. Op veel plaatsen in de wereld is nauwelijks toegang tot betaalbare medische zorg, hierdoor ontbreekt het sommige mensen aan hulp. Het is Gertjan en Irma hun passie om actief bij te kunnen dragen aan het brengen van hoop en genezing. Daarom wonen en werken zij op en bij ‘Mercy Ships’. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.vijfaanboord.nl

Koffie, thee en meer…

We drinken op woensdag 16 januari samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Janny Everse, het Lint 5 in Tholen.

 

 

Informatieboekje Ichthuskerk

Binnenkort brengen we een actuele versie van het informatieboekje van de Ichthuskerk uit. Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn die u ons niet eerder heeft gemeld, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven via administratie@ichthuskerktholen.nl of bij Ronald van Loon: 0166-604651

Agenda:

13 januari:Avondmaalsviering in ‘Ten Anker’, aanvang 15.00 uur. Voorganger is ds. Meeuwissen

14 januari:Start van de Alphacursus. Aanvang 18.30 uur, Stevinweg 2 in Tholen

16 januari: Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

16 januari:Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

19 januari:Sluitingsdatum voor kopij van ‘De Wegwijzer’ van februari

21 januari: Week van gebed tot en met 26 januari. Iedere avond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Kijk voor de locatie in ‘De Wegwijzer’ of op de poster bij de ingang(en) van de kerk.

28 januari:Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

Lied 320: 1 en 4 uit de Evangelische Liedbundel (melodie lied 272)

 

Reikhalzend strekken wij ons naar dat hemelhoge,

dat veelbelovend rijk – o, laat ons op uw tijd

met boordevolle handen en verrukte ogen

de vrede binnengaan: het land Gerechtigheid!

Kinderlied: Evangelische Liedbundel 325

Onze Vader in de hemel

heilig is uw naam

Laat uw Koninkrijk spoedig komen

Laat uw wil worden gedaan

in de hemel, zo ook hier op aard’

Onze Vader in de hemel

heilig is uw Naam

Laat uw Koninkrijk spoedig komen

Laat uw wil worden gedaan

in de hemel, zo ook hier op aard’

Refrein:

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Onze Vader in de hemel

geef ons daaglijks brood

En vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij dat doen

hen vergeven die ons iets schuldig zijn

Refrein

En leidt ons niet in verzoeking

maar verlos ons van het kwaad

Refrein:

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Amen, amen

Zondag 6 januari 2019

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B. Ridder uit Almkerk
Psalm 149: 1 en 3

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Woord van bemoediging

Lied 919: 1 en 3

Leefregel

Lied 919: 4

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Jesaja 60: 1-6

 

Psalm 72: 3

Schriftlezing uit Matteüs 2: 1-12

Lied 476: 1 en 4

Preek

Lied 475

Gebeden

Kinderlied: 8b

Collecte

Lied 489: 1 en 2

Zegen

Mededelingen:

Informatieboekje Ichthuskerk

Binnenkort brengen we een actuele versie van het informatieboekje van de Ichthuskerk uit. Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn die u ons niet eerder heeft gemeld, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven via administratie@ichthuskerktholen.nl of bij Ronald van Loon: 0166-604651

Leesrooster Heilig Avondmaal

Voor de avondmaalsviering van volgende week zondag is er weer een leesrooster dat u helpt er naar toe te leven. Het rooster is verspreid via de Wegwijzer en de app van de kerk. Mocht u hem niet hebben ontvangen, dan kunt u op de leestafel kijken of er een aanvragen bij ds. Broere: pabroere@hetnet.nl of via 0166-604588

Gebedsweek

Van 21 tot 26 januari is het de ‘Week van het gebed’ in Tholen. Iedere avond van 19.00 tot 20.00 uur is er een bijeenkomst op een locatie zoals genoemd in de Wegwijzer. Ook op de posters bij de ingangen van de kerk staat hierover de informatie. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

 

Agenda:

7 januari:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

8 januari:   Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

13 januari:Viering van het Heilig Avondmaal in twee diensten, om 10.00 en om 17.00 uur

13 januari:Avondmaalsviering in ‘Ten Anker’, aanvang 15.00 uur. Voorganger is ds. Meeuwissen

16 januari:Koffie, thee en meer… Alle vrouwen zijn van 10.00-11.30 uur welkom bij: Janny Everse, Het Lint 5

19 januari:Sluitingsdatum voor kopij van ‘De Wegwijzer’ van februari

28 januari:Contextueel Bijbellezen om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

31 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor Oudejaarsavond 19.00 uur

Ds. P.A. Broere
Psalm 90: 1 en 8

 

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 754 (melodie lied 745)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Matteüs 20: 20-28

Lied 835: 1, 2 en 3

Verkondiging met als thema: ‘Kun je de beker drinken?’

Psalm 116: 1, 3 en 6

 

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Psalm 68: 7

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 90a: 1, 2, 5 en 6

Zegen 

Mededelingen:

Gebedsweek

Van 21 tot 26 januari is het de ‘Week van het gebed’ in Tholen. Iedere avond van 19.00 tot 20.00 uur is er een bijeenkomst op een locatie zoals genoemd in de Wegwijzer. Ook op de posters bij de ingangen van de kerk staat hierover de informatie. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Contextueel Bijbel lezen

De 2e bijeenkomst Contextueel Bijbel lezen is op maandagavond 28 januari om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We bespreken met elkaar Marcus 7: 24-30.

 

Agenda:

1 januari:        Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk, Zuidplantsoen 3 in Poortvliet. De dienst begint om 10.15 uur en is ook te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Vanaf 9.45 uur is er koffie en gelegenheid nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Zondag 30 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

De heer J. Bos uit Ridderkerk
Intochtspsalm 72: 1, 6 en 7

 

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 89: 1, 2 en 3

We luisteren naar de 10 woorden

Lied 442

Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lied 314

Schriftlezing uit Lucas 2: 22-40

 

Lied 654: 1, 4 en 5

Verkondiging

Lied 416

Gebeden

Kinderlied: Opwekking 461- Mijn Jezus mijn redder

Collecten

Slotlied 149: 1 en 5

Zegen

Gebedsweek

Van 21 tot 26 januari is het de ‘Week van het gebed’ in Tholen. Iedere avond van 19.00 tot 20.00 uur is er een bijeenkomst op een locatie zoals genoemd in de Wegwijzer. Ook op de posters bij de ingangen van de kerk staat hierover de informatie. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Contextueel Bijbel lezen

De 2e bijeenkomst Contextueel Bijbel lezen is op maandagavond 28 januari om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We bespreken met elkaar Marcus 7: 24-30.

 

Agenda:

31 december:  Oudejaarsdienst, aanvang 19.00 uur. De voorganger is Ds. P.A. Broere

1 januari:        Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk, Zuidplantsoen 3 in Poortvliet. De dienst begint om 10.15 uur en is ook te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Vanaf 9.45 uur is er koffie en gelegenheid nieuwjaarswensen uit te wisselen.

 

Kinderlied: Opwekking – Mijn Jezus mijn Redder

Mijn Jezus mijn Redder,

Heer er is niemand als U.

Laat elk moment, al wat ik denk,

vol zijn van Uw liefde Heer.

Mijn Schuilplaats mijn Trooster,

veilige toren van kracht.

Adem en stem, al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning en Zijn heerschappij.

Bergen aanbidden de zee juicht mee

bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep

mijn leven lang loven want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Mijn Jezus mijn Redder

Heer er is niemand als u

laat elk moment al wat ik denk

vol zijn van Uw liefde Heer.

Mijn Schuilplaats mijn Trooster

veilige toren van kracht

adem en stem al wat ik ben

brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij,

zing van de Koning en Zijn heerschappij.

Bergen aanbidden de zee juicht mee

bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep

mijn leven lang loven want U heb ik lief

niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Kerst, 25 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is deKerk in Actie collecte: Kinderen in de Knel

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor Kerstochtend 10.00 uur

Ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht
In deze dienst vieren we het Kerstfeest!

 

Muzikale medewerking van Andrea van de Velde-Slabbekoorn op klarinet

We volgen een uitgewerkte liturgie

liturgie van  Kerstnachtdienst en Eerste Kerstdag

Uitleg liturgische schikking:

Kerst, dinsdag 25 december 2018: de geboorte van Jezus Christus

Krans:De cirkel kent geen begin en geen eind. Zij is het teken van de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat, Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn. Het Licht dat steeds weer doorbreekt, overwint, ondanks alle donker. Tijdens advent leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons geboren.

Wit Kleed: zuiverheid, volmaaktheid, licht, vreugde en overwinning.

Witte bloem:de witte bloemen symboliseren de reinheid van het pasgeboren kind Jezus.

Witte Kaars: Jezus: de Lichtdrager van God. Het licht komt, Jezus wordt geboren.

Mededelingen:

Uitbreiding kerkzaal

Er komen nog altijd antwoordstrookjes en bedragen binnen, waar wij als kerkrentmeesters heel blij mee zijn. Inmiddels bedraagt het toegezegde bedrag € 43.660,00 en het ontvangen bedrag

€ 16.201,50. Ongeveer een derde van de antwoordstrookjes hebben we nog niet ontvangen. Als het antwoordstrookje niet bij u is opgehaald dan kunt u dit inleveren in een van de bussen die hiervoor in de kerk zijn geplaatst.

Van mevrouw Van Olffen hebben wij een gift van € 50,00 ontvangen voor het project. Zij heeft dat bij elkaar gebracht door een handige pannenlap te breien en deze te verkopen voor € 3,00 per stuk. Een mooi voorbeeld van hoe iedereen op zijn of haar manier kan bijdragen aan het project.

Het College van kerkrentmeesters.

Collecteafkondiging Kerst, vandaag 25 december: Kinderen in de knel

Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon

De Syrische bevolking lijdt sinds 2011 onder een zeer gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen leven daar in grote armoede. Kerk in Actie steunt via het Alliance netwerk (ACT) kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen de vluchtelingen bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook wordt ervoor gezorgd dat vluchtelingenkinderen onderwijs kunnen volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwaterpunten en sanitaire voorzieningen.

Gebedsweek

Van 21 tot 26 januari is het de ‘Week van het gebed’ in Tholen. Iedere avond van 19.00 tot 20.00 uur is er een bijeenkomst op een locatie zoals genoemd in de Wegwijzer. Ook op de posters bij de ingangen van de kerk staat hierover de informatie. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Contextueel Bijbel lezen

De 2e bijeenkomst Contextueel Bijbel lezen is op maandagavond 28 januari om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We bespreken met elkaar Marcus 7: 24-30.

Zondag 23 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur 4e advent

Ds. A. Slingerland uit Fijnaart
Lied 433: 1, 2 en 5

 

Stil gebed, votum en groet

Gebed om ontferming

Lofpsalm 72: 1 en 2

Wetslezing

Psalm 86: 4

Gebed om de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Jesaja 11: 1-10

Schriftlezing uit Romeinen 15: 4-7

 

Psalm 85: 3

Preek over Jesaja 11: 1-10

Lied 486: 2 en 4

Dankgebed

Kinderlied

Collecte

Psalm 36: 2

Zegen

 

Uitleg liturgische schikking:

Zondag 23 december 2018, 4eadvent: ‘Lichtdragers van God’

Krans:De cirkel kent geen begin en geen eind. Zij is het teken van de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat, Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn. Het Licht dat steeds weer doorbreekt, overwint, ondanks alle donker. Tijdens advent leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons geboren.

Paars kleed:Tijdens advent de kleur van nederigheid, klein worden voor God.

Groene bloem:Staat voor hoop, een “Levend Teken”. Door de kleur groen is de wereld zichtbaar die God geschapen heeft, gever van leven.

Groene kaars: Johannes is een van Gods lichtdragers, draagt Gods licht door er te zijn, door het komende wonder gedeeltelijk zichtbaar te maken.

Mededelingen:

Uitbreiding kerkzaal

Er komen nog altijd antwoordstrookjes en bedragen binnen, waar wij als kerkrentmeesters heel blij mee zijn. Inmiddels bedraagt het toegezegde bedrag € 43.660,00 en het ontvangen bedrag

€ 16.201,50. Ongeveer een derde van de antwoordstrookjes hebben we nog niet ontvangen. Als het antwoordstrookje niet bij u is opgehaald dan kunt u dit inleveren in een van de bussen die hiervoor in de kerk zijn geplaatst.

Van mevrouw Van Olffen hebben wij een gift van € 50,00 ontvangen voor het project. Zij heeft dat bij elkaar gebracht door een handige pannenlap te breien en deze te verkopen voor € 3,00 per stuk. Een mooi voorbeeld van hoe iedereen op zijn of haar manier kan bijdragen aan het project.

Het College van kerkrentmeesters.

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst is traditioneel een dienst waarin de mooiste kerstliederen in een stampvolle kerk worden gezongen. Ook dit jaar hopen we dat weer te doen op 24 december om 22.30 uur. We zijn blij dat zanggroep d’Accord weer een aantal kerstliederen heeft ingestudeerd en begeleid zal worden door een combo.

Contextueel Bijbel lezen

De 2e bijeenkomst Contextueel Bijbel lezen is op maandagavond 28 januari om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We bespreken met elkaar Marcus 7: 24-30.

 

Collecteafkondiging Kerst, Dinsdag 25 december: Kinderen in de knel

Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon

De Syrische bevolking lijdt sinds 2011 onder een zeer gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen leven daar in grote armoede. Kerk in Actie steunt via het Alliance netwerk (ACT) kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen de vluchtelingen bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook wordt ervoor gezorgd dat vluchtelingenkinderen onderwijs kunnen volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwaterpunten en sanitaire voorzieningen.

 

 

Agenda:

24 december:  Kerstnachtdienst met medewerking van zanggroep d’Accord onder leiding van Marjan Geuze en een combo.

25 december: Dienst op Eerste Kerstdag, muzikale medewerking van Andrea van de Velde-Slabbekoorn                 op klarinet.

Kinderlied:

Zondag 23 december: Lucas 1: 57-80

Thema: Het wonder wordt langzaam zichtbaar

Projectthema: Johannes, een levend teken

Melodie lied 486: Midden in de winternacht

Dragers van Gods licht te zijn,

wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein,

van een lichtend wonder.

Kindje, dat Johannes heet

en van Gods genade weet,

levend teken van

’t grootste reddingsplan.

Hij getuigt, roept het uit:

straks komt de Messias,

Die sinds lang beloofd was.

Zondag 16 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deZending                                                                               De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur 3e advent

Ds. P.A. Broere
In deze dienst op derde Advent zal br. Peter de Kok bevestigd worden als ouderling en nemen we afscheid van zr. Nelly Boer-Hoogerbrugge. Er is muzikale medewerking van Jaap, Anke en Esmay Roggeband, en van Rolant Quist op gitaar. We volgen een uitgewerkte liturgie.

 

Uitleg liturgische schikking:

Zondag 16 december 2018, 3eadvent: ‘Lichtdragers van God’

Krans:De cirkel kent geen begin en geen eind. Zij is het teken van de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat, Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn. Het Licht dat steeds weer doorbreekt, overwint, ondanks alle donker. Tijdens advent leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons geboren.

Paars kleed:Tijdens advent de kleur van nederigheid, klein worden voor God.

Roze bloem: Roze is de kleur van bemoediging. Elisabet deelt haar geloof en bemoedigt Maria.

Roze kaars: Elisabet is een van de Lichtdragers van God. Zij draagt het Licht uit in de wereld om ons heen.

 

Mededelingen:

Uitbreiding kerkzaal

Het toegezegde bedrag voor de uitbreiding van de kerkzaal is in de afgelopen week naar € 43.320,00 gegaan en het ontvangen bedrag naar € 14.942,50. Op de plaat in de kerkzaal, aan de muur naar ‘Het Visnet’, hebben we daarom één geel stoeltje en twee groene stoeltjes ingekleurd.

De kerkrentmeesters willen het project graag samen met de gemeente realiseren en kunnen daarbij alle hulp, kennis en ervaring die er in de gemeente is gebruiken. Inmiddels hebben wij een aantal personen bereid gevonden om aan een commissie deel te nemen. De volgende drie commissies hebben we samengesteld:

Commissie geldwerving:Piet Geuze (kerkrentmeester), Adrie Geluk en Johan Moerland.

Bouwcommissie:Richard de Jager en Arjen Zandijk (kerkrentmeesters), Jasper van Dijke, Gerard Quist en Jan van Dijke (Molenvlietsedijk).

Commissie communicatie:Konrad Melis (kerkrentmeester), Bob van den Berg en Rolant Quist.

De kerkrentmeesters zullen u regelmatig, en op verschillende manieren op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de uitbreiding.

Koffie, thee en meer…

We drinken op dinsdag 18 december samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Carola van der Est, Cromvliet 50 in Tholen.

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst is traditioneel een dienst waarin de mooiste kerstliederen in een stampvolle kerk worden gezongen. Ook dit jaar hopen we dat weer te doen op 24 december om 22.30 uur. We zijn blij dat zanggroep d’Accord weer een aantal kerstliederen heeft ingestudeerd en begeleid zal worden door een combo.

 Kerstconcert

Op zaterdag 22 december organiseert het “Interkerkelijk Mannenkoor Tholen” onder leiding van Mark Westdorp een kerstconcert in de Grote Kerk van Tholen. Behalve het Interkerkelijk Mannenkoor, zal ook  het Urker Christelijk Mannenkoor (in Urker klederdracht) “Soli Deo Gloria” onder leiding van Jaap Kramer en diverse muzikanten een bijdrage aan dit concert leveren. De koorzang zal worden afgewisseld met samenzang van bekende kerstliederen. De collecte is voor de stichting “For a Change”. Deze stichting zet zich in voor armoedebestrijding en onderwijs in Malawi. De aanvang van het concert is 19.30 uur, de kerk is open vanaf 18.45 uur. De toegangskaarten kosten in de voorverkoop € 10,00 en voor kinderen t/m 12 jaar € 5,00. Een gezinskaart kost € 25,00. Voor aanvang van het concert kosten de kaarten respectievelijk €12,50, € 7,00 en € 35,00. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Babymode Hage Textiel, Dalemsestraat 17 in Tholen. Of te koop bij een van de koorleden of te bestellen per mail: kaarten@imt-tholen.nl

Contextueel Bijbel lezen

De 2e bijeenkomst Contextueel Bijbel lezen is op maandagavond 28 januari om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We bespreken met elkaar Marcus 7: 24-30.

 

Agenda:

18 december:  Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

19 december:  Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

19 december:  Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

19 december:  Sluitingsdatum voor kopij voor de Wegwijzer van januari.

Via deze weg willen wij u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en goede wensen die ik mocht ontvangen bij mijn belijdenis en doop. Het was hartverwarmend! Wij voelen ons helemaal thuis in de Ichthuskerk. Hartelijke groeten van Dit en Kees Quist

Zondag 9 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is deCollectePastoraat                                                                      De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur 2e advent

Ds. H.P. de Goede uit Werkendam
Intochtspsalm 62: 1

 

Stil gebed, votum en groet

Lied 886

Gebed

Lied 215: 1, 3 en 5

Lezing over het leven uit Mattheus 5

Lied 454: 1, 2, 4 en 5

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Jesaja 9: 1-6

Lied 451: 1, 2, 3, 4 en 5

 

Schriftlezing uit Lukas 1: 26-38

Lied 437: 1 en 5

Preek

Lied 434

Gebeden

Kinderen komen terug, uitleg project en kinderlied

Collecte

Slotlied 444: 1, 2, 4 en 5

Zegen

Na de dienst is het koffiedrinkenin ‘Het Visnet’, u bent van harte welkom

Uitleg liturgische schikking:

Zondag 9 december 2018, 2eadvent: ‘Lichtdragers van God’

Krans:De cirkel kent geen begin en geen eind. Zij is het teken van de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat, Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn. Het Licht dat steeds weer doorbreekt, overwint, ondanks alle donker. Tijdens advent leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons geboren.

Paars kleed:Tijdens advent de kleur van nederigheid, klein worden voor God.

Blauw/paarse bloem: Maria: kleur blauw, teken van onschuld en trouw in “stille verwondering”  en vol verwachting.

Blauwe Kaars:Maria is een van de Lichtdragers van God. Zij draagt “in Vertrouwen en Geloof” Gods boodschap uit.

Mededelingen:

Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters en de Diaconie

Tot en met vandaag, zondag 9 december liggen op de leestafel exemplaren van de begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie ter inzage. Deze begroting is door de Kerkenraad voorlopig vastgesteld op 5 november 2018. Eventuele vragen over deze begroting kunt u mailen naar kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl of stellen aan een van de kerkrentmeesters

of diakenen.

Eerste resultaten geldwervingsactie uitbreiding kerkzaal

Het College van kerkrentmeesters laat u weten dat de meeste antwoordstrookjes van het project ‘uitbreiding kerkzaal’ zijn ontvangen. Er is momenteel een bedrag van € 41.300,00 toegezegd waarvan inmiddels € 11.862,00 is ontvangen. Dat is een heel mooi begin om naar het streefdoel van € 60.000,00  te sparen. In de kerk hebben we een plaat opgehangen waarop we de resultaten van de geldwervingsactie voor u zullen bijhouden. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar toezegging en bijdrage. Als het antwoordstrookje nog niet bij u is opgehaald, dan kunt u dit inleveren in een van de bussen die hiervoor in de kerk zijn geplaatst.

 

 

Seniorenbijeenkomst in adventstijd

Woensdag 12 december willen we vanaf 16.00 uur in ontmoeting, liturgie en met een gezamenlijke maaltijd toeleven naar het komende Kerstfeest. Alle informatie over deze bijeenkomst leest u in “De Wegwijzer” van december. U bent hartelijk welkom.

Contextueel Bijbel lezen

De 2e bijeenkomst Contextueel Bijbel lezen is op maandagavond 28 januari om 20.00 uur in ‘Het Visnet’.

We bespreken met elkaar Marcus 7: 24-30.

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst is traditioneel een dienst waarin de mooiste kerstliederen in een stampvolle kerk worden gezongen. Ook dit jaar hopen we dat weer te doen op 24 december om 22.30 uur. We zijn blij dat zanggroep d’Accord weer een aantal kerstliederen heeft ingestudeerd en begeleid zal worden door een combo.

 

Agenda:

12 december:  Adventsmaaltijd voor senioren. Aanvang 16.00 uur in ’t Visnet.

16 december:  In deze dienst zal br. Peter de Kok bevestigd worden als ouderling van wijk 2 en nemen we afscheid van zr. Nelly Boer-Hoogerbrugge

18 december:  Koffie, thee en meer… Alle vrouwen zijn van 10.00-11.30 uur welkom bij: Carola van der Est, Cromvliet 50

19 december:  Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van januari.

Kinderlied:

Zondag 9 december: Lucas 1: 26-38

Thema: Wat U doet is goed

Projectthema: Maria draagt in vertrouwen

Melodie Lied 486: Midden in de winternacht

Dragers van Gods licht te zijn,

wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein,

van een lichtend wonder.

Had Maria ’t goed gehoord:

zij een zoontje naar Gods Woord,

die de Redder heet,

Koning en Profeet?

God is trouw, zij vertrouwt:

wat mij wordt gegeven,

ik zal voor Hem leven.

Zondag 2 december 2018

Collecten:          De eerste collecte is deCollecte Missionair Werk:Pretoria (Zuid-Afrika)                   De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur 1e advent

Ds. P.A. Broere
In deze dienst op eerste advent zullen br. Simon Poppe en zr. Dit Quist-Kruit openbare geloofsbelijdenis afleggen en zal zr. Dit Quist de Heilige Doop ontvangen. We volgen een uitgewerkte liturgie.

Uitleg liturgische schikking:

Zondag 2 december 2018, 1eadvent: ‘Lichtdragers van God’

Krans:De cirkel kent geen begin en geen eind. Zij is het teken van de eeuwigheid maar ook voor het leven dat doorgaat, Licht dat blijft, al kan dat Licht verborgen zijn. Het Licht dat steeds weer doorbreekt, overwint, ondanks alle donker. In de advent leven we vanuit de verwachting dat God aan het Licht komt in het Kind ons geboren.

Paars kleed:Tijdens advent de kleur van nederigheid, klein worden voor God. Paarse bloem:boete en inkeer, Zacharius wordt gedwongen stil te zijn totdat zijn klein geloof verdwenen is.

Kaarslicht:Zacharias is een van de Lichtdragers van God. Hij draagt in stilte Gods boodschap uit.

Mededelingen:

Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters en de Diaconie

Vanaf vandaag, zondag 2 december tot en met zondag 9 december liggen op de leestafel exemplaren van de begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie ter inzage. Deze begroting is door de Kerkenraad voorlopig vastgesteld op 5 november 2018. Eventuele vragen over deze begroting kunt u mailen naar kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl of stellen aan een van de kerkrentmeesters of diakenen.

Liturgisch bloemschikken

Op donderdag 6 december is de jaarlijkse liturgische workshop advent schikking in ‘Het Visnet’,

vanaf 19.15 staat de koffie klaar. Opgeven kan door te bellen naar: 0650518582 of door een mail te sturen naar adekok1974@gmail.com. Als u zich opgeeft krijgt u antwoord.

Ervaring in bloemschikken is niet noodzakelijk, iedereen gaat met een mooie advent schikking naar huis.

Collecteafkondiging zondag 9 december, collecte Pastoraat

In het pastoraat spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De Protestantse Kerk brengt deze vrijwilligers in het pastoraat samen in een zogenoemd ‘leergemeenschap pastoraat’. Dit om van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar vragen te stellen. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren, zoals bijvoorbeeld met een e-learning ‘pastorale gesprekken’. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gedeeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk. Het komt steeds meer aan op vaardigheden van gemeenteleden zelf.

Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om pastorale vrijwilligers te ondersteunen in hun belangrijke werk.

Seniorenbijeenkomst in adventstijd

Woensdag 12 december willen we vanaf 16.00 uur in ontmoeting, liturgie en met een gezamenlijke maaltijd toeleven naar het komende Kerstfeest. Aanmelden graag voor woensdag 5 december. Alle informatie over deze bijeenkomst leest u in “De Wegwijzer” van december. U bent hartelijk welkom.

Agenda:

4 december:    Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45

8 december:    Kerstmarkt bij Zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9, van 11.00 tot 16.00 uur

8 december:    Kerstfair bij het Thomashuis, Kladseweg 22 in Lepelstraat, van 11.00 tot 18.00 uur.

Zondag 25 november 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deEredienst                                                                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. J.A. Bos uit Papendrecht

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

 

Ds. P.A. Broere

Intochtslied Psalm 9: 1, 4, 5 en 6

 

Moment van stilte, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Psalm 43: 3 en 4

Gebed

Lied 867

Gebed om verlichting met Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Openbaring 1: 1-8

Psalm 98: 3 en 4

Schriftlezing uit Marcus 13: 14-29

Lied 756

Verkondiging

Lied 747

Gebeden

Kinderlied: Wij zullen opstaan en met hem meegaan

Inzameling der gaven

Lied 751

Zegen

In deze dienst noemen we de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook worden de kinderen die gedoopt zijn, en de gemeenteleden die belijdenis hebben afgelegd, genoemd.

 

We volgen een gekopieerde liturgie.

 

Uitleg liturgische schikking:

Een spiegel met glans van herinneringen. Kapotte stukken staan voor het verdriet om de gebrokenheid van ons bestaan, en vooral dat we hen die ons dierbaar waren moeten missen. Maar in de spiegel zien we ook het Licht dat niet dooft. De 4 witte rozen symboliseren onze overleden geliefden,

de 3 witte gerbera’s de gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan en de 6 witte phloxen de dopelingen. De witte bloemen richten zich allen naar het Licht.

 Mededelingen:

Collecteafkondiging zondag 2 december, collecte missionair werk: Pretoria (Zuid-Afrika)

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden. Er wordt huiswerkbegeleiding en bijbelonderwijs gegeven en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit het zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Met de collecteopbrengst krijgen ongeveer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Liturgisch bloemschikken

Op donderdag 6 december is de jaarlijkse liturgische workshop advent schikking in ‘Het Visnet’,

vanaf 19.15 staat de koffie klaar. Opgeven kan door te bellen naar: 0650518582 of door een mail te sturen naar adekok1974@gmail.com. Als u zich opgeeft krijgt u antwoord.

Ervaring in bloemschikken is niet noodzakelijk, iedereen gaat met een mooie advent schikking naar huis.

 

Agenda:

26 november:Ouderlingenberaad, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

28 november:Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

28 november:Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

2 december:    Op deze eerste Adventszondag zullen br. Simon Poppe en zr. Ditta Quist-Kruit openbare geloofsbelijdenis afleggen en zal zr. Quist-Kruit de Heilige Doop ontvangen.

8 december:    Kerstmarkt bij Zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9, van 11.00 tot 16.00 uur.

Kinderlied: Wij zullen opstaan en met Hem meegaan

Dankdag 21 november 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor deDiaconie                                                                              De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor de ochtenddienst om 10.00 uur

Ds. P. de Graaf uit Kruiningen

Liturgie voor de avonddienst om 19.00 uur

 

Ds. P.A. Broere

Aanvangslied Psalm 67: 1 en 3

 

Stil Gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Lied 314

Lezen van de geloofsbelijdenis

Lied 981

Gebed

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Prediker 9: 1-10 en Mattheüs 22: 1-14

Lied 909

Prediking over Prediker 9: 8a

Lied 863

Gebeden

Kinderlied: 218: 1, 2, 3

Collecte

Slotlied 903: 1 en 6

Zegen

Psalm 66: 1 en 5

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 713: 1, 3 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Deuteronomium 16: 9-17

Lied 716

Schriftlezing uit 2 Korintiërs 8: 1-15

Lied 718

Verkondiging

Lied 704: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 154b: 1, 6, 7, 8 en 10

Zegen

Mededelingen:

Antwoordstrookjes

Heeft u het antwoordstrookje voor het project ‘uitbreiding kerkzaal’ al ingevuld? De komende week halen de wijkteams de antwoordstrookjes bij u op. U kunt het antwoordstrookje ook inleveren in een van de bussen die hiervoor in de kerk staan. We zijn erg benieuwd naar de opbrengst. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de tekeningen en rapporten voor de vergunningaanvraag bij de gemeente Tholen. Het college van kerkrentmeesters hoopt begin december zo ver te zijn dat de aanvraag kan worden ingediend.

Koffie, thee en meer…

We drinken op donderdag 22 november samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Nellie Oppeneer, Maria van Vlaanderenstraat 22 in Tholen.

Zeeuwse inspiratie dag

Op 24 november wordt er in De Levensbron in Goes van 11.30 tot 18.00 uur de Zeeuwse inspiratie dag gehouden. Het thema is: Kerk, laat je zien! U kunt kiezen uit 9 heel gevarieerde workshops. Op www.protestantsekerk.nl/zeelanddag vindt u meer informatie over het programma. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze (gratis) dag.

Kerstmarkt

Op zaterdag 8 december houdt zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9, een kerstmarkt van 11.00 tot 16.00 uur. Er worden (kerst)producten verkocht die gemaakt zijn door de deelnemers en er worden kerstbomen verkocht.

 

Agenda:

25 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er zijn diensten om 10.00 uur en om 17.00 uur.

In de middagdienst noemen we de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook worden tijdens deze dienst de kinderen die gedoopt zijn, en de gemeenteleden die belijdenis hebben afgelegd, genoemd.

Zondag 18 november 2018

Collecten:          De eerste collecte is deKerk in Actie collecte: Najaarszending                                    De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
In deze dienst is er extra aandacht voor de projecten die wij in Pakistan steunen: NOAD en OTS

 

De heer Kor Grit van Kerk in Actie zal erover vertellen.

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Na de dienst is er gelegenheid de heer Kor Grit en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of een glas limonade.

Mededelingen:

Antwoordstrookjes

Heeft u het antwoordstrookje voor het project ‘uitbreiding kerkzaal’ al ingevuld? De komende week halen de wijkteams de antwoordstrookjes bij u op. U kunt het antwoordstrookje ook inleveren in een van de bussen die hiervoor in de kerk staan. We zijn erg benieuwd naar de opbrengst. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de tekeningen en rapporten voor de vergunningaanvraag bij de gemeente Tholen. Het college van kerkrentmeesters hoopt begin december zo ver te zijn dat de aanvraag kan worden ingediend.

Koffie, thee en meer…

We drinken op donderdag 22 november samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Nellie Oppeneer, Maria van Vlaanderenstraat 22 in Tholen.

Zeeuwse inspiratie dag

Op 24 november wordt er in De Levensbron in Goes van 11.30 tot 18.00 uur de Zeeuwse inspiratie dag gehouden. Het thema is: Kerk, laat je zien! U kunt kiezen uit 9 heel gevarieerde workshops. Op www.protestantsekerk.nl/zeelanddag vindt u meer informatie over het programma. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze (gratis) dag.

Kerstmarkt

Op zaterdag 8 december houdt zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9, een kerstmarkt van 11.00 tot 16.00 uur. Er worden (kerst)producten verkocht die gemaakt zijn door de deelnemers en er worden kerstbomen verkocht.

 

Agenda:

18 november:Avondmaalsdienst in Ten Anker. De dienst begint om 15.00 uur, voorganger is ds. de Bie

19 november:Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van december

20 november:Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

21 november:Dankdag voor gewas en arbeid, morgendienst om 10.00 uur met voorganger ds. P. de Graaf uit Kruiningen. Avonddienst om 19.00 uur met voorganger ds. P.A. Broere

25 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er zijn diensten om 10.00 uur en om 17.00 uur.

In de middagdienst noemen we de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook worden tijdens deze dienst de kinderen die gedoopt zijn, en de gemeenteleden die belijdenis hebben afgelegd, genoemd.

Zondag 11 november 2018

Collecten:          De eerste collecte is deKerk in Actie collecte Binnenlands diaconaat                          De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Bloemendienst

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk  
Intochtspsalm 2: 1 en 4

 

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed van toenadering

Woorden van genade uit Romeinen 8: 38 en 39

Richtlijn voor ons leven uit Efeziërs 1: 15-17

Lied 902: 1 en 5

Gebed om de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

1e Lezing uit Openbaringen 18: 1-10

Psalm 92: 1, 4 en 5

 

2e Lezing uit Openbaringen 18: 11-24

Psalm 92: 6 en 7

Uitleg en verkondiging: De val van Babylon

Lied 315: 1 en 3

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Hij is de rots

Collecte

Slotlied: 103c: 1 (allen), 2 (mannen), 3 (vrouwen),

4 (allen) en  5 (allen)

Zending en zegen

We wensen alle zieken moed en kracht toe en bidden om een zegen over de behandelingen.

Mededelingen:

Nieuwe koster

Het kostersteam is op zoek naar een nieuwe koster, maar het kan ook een kostersechtpaar zijn waarbij de man bijvoorbeeld de diensten draait en de vrouw helpt bij andere taken. Als u het kostersteam wilt versterken of nadere informatie wilt, neem dan contact op met Johan Moerland 0166-603464 of kostersteam@ichthuskerk.nl.

Kerk in Actie collecte Najaarszending, zondag 18 november 2018: Brazilië

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt gecreëerd. COMIN ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië en zij werkt voor COMIN. Nienke draagt in haar werk bij aan deze dialoog. Ze verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesmaterialen. Zo draagt zij bij aan de uitwisseling en het begrip tussen de bevolkingsgroepen.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Nienke Pruiksma bij COMIN en andere zendingsprojecten.

Zeeuwse inspiratie dag

Op 24 november wordt er in De Levensbron in Goes van 11.30 tot 18.00 uur de Zeeuwse inspiratie dag gehouden. Het thema is: Kerk, laat je zien! U kunt kiezen uit 9 heel gevarieerde workshops. Op www.protestantsekerk.nl/zeelanddag vindt u meer informatie over het programma. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze (gratis) dag.

 

Privacywetgeving AVG

Door de invoering van de AVG heeft de kerkenraad nagedacht over de consequenties hiervan voor de gemeente. Het beter beschermen van iemands privacy is door de AVG invoering nog belangrijker geworden. Het naar elkaar omkijken is wat onze gemeente sterk maakt. Daarom blijven de berichten uit de gemeente en de verjaardagen ook vaste onderdelen op de zondagsbrief.

Wel is het belangrijk om goed met de persoonlijke informatie op de zondagsbrief om te gaan.

De kerkenraad wil u/je dan ook vragen om de zondagsbrief niet meer bij het oud papier te doen, omdat dan persoonsgegevens letterlijk op straat komen te liggen. U kunt er ook voor kiezen de brief aan het eind van de dienst achter te laten in een daarvoor gemaakte doos.

Vanaf vandaag staat hiervoor een herinnering op de zondagsbrief.

Kerstmarkt

Op zaterdag 8 december houdt Zorgboerderij Buytengewoon, Veerweg 9, een kerstmarkt van 11.00 tot 16.00 uur. Er worden (kerst)producten verkocht die gemaakt zijn door de deelnemers en er worden kerstbomen verkocht.

 

Agenda:

14 november:Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

14 november:Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

18 november:De dienst staat in het teken van de projecten die wij in Pakistan steunen. Naar aanleiding van het derde gebod staan we stil bij wat eerbied voor Gods naam daar en hier betekent

18 november:Avondmaalsdienst in Ten Anker. De dienst begint om 15.00 uur, voorganger is ds. de Bie

19 november:Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van december

22 november:Koffie, thee en meer…, van 10.00 uur tot 11.30 uur zijn alle vrouwen welkom bij Nellie Oppeneer, Maria van Vlaanderenstraat 22.

 

Kinderlied: Hij Is De Rots

 

Hij is de rots, Hij is de rots.
Waar ik op sta, waar ik op sta.
Hij is de weg, Hij is de weg.
Waar ik op ga, waar ik op ga.
En ik zal voor Hem zingen,
voor Hem zingen,
zolang ik leef.

In het begin, in het begin.
Was Hij het woord, was Hij het woord.
Hij was bij God, Hij was bij God.
En het woord was God, en het woord was God.
En ik zal voor Hem zingen
voor Hem zingen,
zolang ik leef.

Hij is het licht, Hij is het licht.
Dat altijd schijnt, dat altijd schijnt.
Van het begin, van het begin.
Tot aan het eind, tot aan het eind.
En ik zal voor Hem zingen,
voor Hem zingen,
zolang ik leef.

Hij is de rots, Hij is de rots.
Waar ik op sta, waar ik op sta.
Hij is de weg, Hij is de weg.
Waar ik op ga, waar ik op ga.
En ik zal voor Hem zingen,
voor Hem zingen,
zolang ik leef.

Zondag 4 november 2018

Collecten:          De eerste collecte is deCollecte Heilig Avondmaal                                                        De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere

Liturgie voor zondagmiddag 17.00 uur

 

Ds. P.A. Broere  

Psalm 100: 1 en 4

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 103c: 1

Genadeverkondiging

Lied 103c: 2

Christelijke leefregel

Lied 415: 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Jozua 24: 14-24

Psalm 139: 1

Verkondiging

Lied 886: 1

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 840:1,3

1e tafel: Lied 378: 1

2e tafel: Lied 378: 2

3e tafel: Lied 378: 3

4e tafel: Lied 378: 4

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: 935

Collecte

Lied 212 uit de Evangelische Liedbundel

Zegen

Psalm 65: 1 en 2

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 381: 1

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebed

Lied 381: 2

Gemeenschap van brood en wijn

Lied 381: 6

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit Filippenzen 2: 12-18

Lied 315: 1 en 2

Verkondiging

Lied 912: 1, 2 en 5

De Apostolische Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 898: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied 425

Zegen

Na de morgendienst is er koffie, thee en limonade ter gelegenheid van het 25 jarig ambtsjubileum van ds. Broere.

Mededelingen:

Collecte Heilig Avondmaal

De kerkenraad en de ZWO laten weten dat de opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte is bestemd voor de nood en slachtoffers in Sulawesi. Door de aardbeving, tsunami en modderstromen is een groot gebied getroffen waarbij meer dan 2000 slachtoffers zijn te betreuren. Helpt u mee?

 Nieuwe koster

Het kostersteam is op zoek naar een nieuwe koster, maar het kan ook een kostersechtpaar zijn waarbij de man bijvoorbeeld de diensten draait en de vrouw helpt bij andere taken. Als u het kostersteam wilt versterken of nadere informatie wilt, neem dan contact op met Johan Moerland 0166-603464 of kostersteam@ichthuskerk.nl.

Speculaaspoppenactie

Ook dit jaar organiseert de ZWO samen met de kerk de speculaaspoppenactie. Het bestelformulier kan tot en met maandag 5 november ingeleverd worden in de mand op de leestafel in de hal van de kerk. Of mailt u voor deze datum naar richarddejager@zeelandnet.nl of rachel.zandijk.com.

Collecte Binnenlands diaconaat, zondag 11 november 2018: Perspectief voor (ex)gedetineerden

Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving.

Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers van kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun familieleden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland.

 

Agenda:

5 november:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

6 november:   Contextueel Bijbellezen, aanvang 20.00 uur in ‘t Visnet

6 november:   Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

18 november:Avondmaalsdienst in Ten Anker. De dienst begint om 15.00 uur, voorganger is ds. de Bie

19 november:Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van december

22 november:Koffie, thee en meer…, van 10.00 uur tot 11.30 uur zijn alle vrouwen welkom bij Nellie Oppeneer, Maria van Vlaanderenstraat 22.

Zondag 28 oktober 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor de Eredienst

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor de Diaconie

  

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Tromp uit Krimpen aan den IJssel
Intochtslied 149: 1, 2 en 5

 

Stil gebed, votum en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

Lied 51: 1

Genadeverkondiging

Leefregel van dankbaarheid: Lied 310

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

De kinderen gaan naar hun nevendienst

1e Schriftlezing uit Jesaja 2: 1-5

Lied 99: 1

 

2e Schriftlezing uit Joël 4: 1-17

Lied 99 : 2

Preek over Jesaja 2: 4

Lied 447

Dankzegging en voorbede en gebed om vrede

Kinderlied: Evangelische liedbundel

Inzameling van de gaven

Slotlied: 1010: 1, 2 en 3

Zegen

 Mededelingen:

Leesrooster

Bij de uitgang krijgt u een leesrooster uitgereikt ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week. U kunt dit rooster ook via de website of de app van de Ichthuskerk lezen.

JOIN Volleybaltoernooi

Het inmiddels jaarlijks terugkerende interkerkelijke volleybaltoernooi is op zaterdag 17 november in sporthal ‘de Meulviet’ in Tholen. Het toernooi is voor alle jongeren vanaf het voortgezet onderwijs en ouder. We starten om 20:00 uur en sluiten om 23:00 uur gezamenlijk af. Je kunt je alleen als team, minimaal 6 personen, opgeven. Wanneer je geen team hebt probeer je dan bij een team aan te sluiten. Lukt dit niet, stuur dan een mail, dan proberen wij je te helpen. Het inschrijfgeld is €1,00  per persoon. Betaal alsjeblieft per team, dit kan voor aanvang in de zaal. Opgeven kan tot en met zondag 28 oktober door een mail te sturen naar marjon@atres.nl. Zet daarin alle leden van het team met hun leeftijd.

Schoenendoosactie ZWO

We vinden het fijn als er zoveel mogelijk schoenendozen worden gevuld. De landen waar ze dit jaar naartoe gaan zijn: Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos. Doet u ook mee? U kunt de mooi versierde doos tot en met zondag 4 november inleveren.

Speculaaspoppenactie

Ook dit jaar organiseert de ZWO samen met de kerk de speculaaspoppenactie. Het bestelformulier kan tot en met maandag 5 november ingeleverd worden in de mand op de leestafel in de hal van de kerk. Of mailt u voor deze datum naar richarddejager@zeelandnet.nl of rachel.zandijk.com.

 Hulp gevraagd bij project uitbreiding kerkzaal

De kerkrentmeesters kijken terug op een geslaagde en drukbezochte gemeenteavond, waarbij er veel goede ideeën vanuit de gemeente zijn aangedragen. We willen het project graag samen met u als gemeente realiseren en kunnen daarbij alle hulp, kennis en ervaring die er in de gemeente is gebruiken. Er zijn drie commissies ingesteld: een commissie voor de bouw, een voor fondswerving en een voor communicatie. Als u ons kan en wil helpen én belangstelling heeft voor een van deze commissies, meldt u zich dan aan bij de kerkrentmeesters. Dat kan bij een van de kerkrentmeesters of door een mail te sturen naar kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl. Ook als u tips, ideeën heeft of op een andere wijze ons denkt te kunnen helpen dan horen wij dat als kerkrentmeesters graag.

 

Agenda:

29 oktober:     Moderamenvergadering, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

31 oktober:     Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

31 oktober:     Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

4 november:   Viering van het Heilig Avondmaal in twee diensten, om 10.00 uur en om 17.00 uur.

 

Zondag 21 oktober 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor de Diaconie

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

  

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. A. Groenendijk-Meindersma uit Klundert
Intochtslied: 221

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Bijbellezing uit Spreuken 8: 1-11, 22-23, 32-34(z.o.z.)

Psalm 111: 1 en 6

Gebed bij de opening van het woord

De kinderen gaan naar de nevendienst

Eerste Bijbellezing uit Spreuken 9: 7-11(z.o.z.)

Tweede Bijbellezing uit 1 Korintiërs 1: 26-31(z.o.z.)

 

Lied 849: 1 en 2

Verkondiging

Lied 313: 1, 3 en 5

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Kinderlied: Evangelisch liedboek 452 (z.o.z.)

Inzameling van de gaven

Slotlied: 263

Zegen

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 17 t/m 23 oktober. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Koffie, thee en meer…

We drinken op woensdag 24 oktober samen koffie of thee van 10.00 tot 11.30 uur. Alle vrouwen zijn van harte welkom als u zin en tijd heeft bij Marie-José Nijssen, Molenstraat 10 in Oud-Vossemeer.

Bijeenkomst ring Schouwen-Duiveland en Tholen

De stuurgroep van de ring nodigt alle gemeenteleden uit voor de eerste bijeenkomst. Deze vindt plaats op woensdag 24 oktober in kerkcentrum ‘De Wingerd’ in Tholen. Tijdens deze eerste bijeenkomst zal ds. Arie van der Maas, classispredikant van de classis Delta, vertellen over zijn werk en een presentatie geven over de bedoeling van de ring. De avond is niet alleen bedoeld voor kerkenraadsleden, maar voor alle gemeenteleden. Om 19.00 uur staat de koffie klaar. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. We sluiten af met een hapje en een drankje. U kunt zich tot en met maandag 22 oktober per mail aanmelden bij de heer Overduin: overd528@planet.nl

JOIN Volleybaltoernooi

Het inmiddels jaarlijks terugkerende interkerkelijke volleybaltoernooi is op zaterdag 17 november in sporthal ‘de Meulviet’ in Tholen. Het toernooi is voor alle jongeren vanaf het voortgezet onderwijs en ouder. We starten om 20:00 uur en sluiten om 23:00 uur gezamenlijk af. Je kunt je alleen als team, minimaal 6 personen, opgeven. Wanneer je geen team hebt probeer je dan bij een team aan te sluiten. Lukt dit niet, stuur dan een mail, dan proberen wij je te helpen. Het inschrijfgeld is €1,00  per persoon. Betaal alsjeblieft per team, dit kan voor aanvang in de zaal. Opgeven kan tot en met zondag 28 oktober door een mail te sturen naar marjon@atres.nl. Zet daarin alle leden van het team met hun leeftijd.

Schoenendoosactie ZWO

We vinden het fijn als er zoveel mogelijk schoenendozen worden gevuld. De landen waar ze dit jaar naartoe gaan zijn: Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos. Doet u ook mee? U kunt de mooi versierde doos tot en met zondag 4 november inleveren.

Speculaaspoppenactie

Ook dit jaar organiseert de ZWO samen met de kerk de speculaaspoppenactie. Het bestelformulier kan tot en met maandag 5 november ingeleverd worden in de mand op de leestafel in de hal van de kerk. Of mailt u voor deze datum naar richarddejager@zeelandnet.nl of rachel.zandijk.com.

Hulp gevraagd bij project uitbreiding kerkzaal

De kerkrentmeesters kijken terug op een geslaagde en drukbezochte gemeenteavond, waarbij er veel goede ideeën vanuit de gemeente zijn aangedragen. We willen het project graag samen met u als gemeente realiseren en kunnen daarbij alle hulp, kennis en ervaring die er in de gemeente is gebruiken. Er zijn drie commissies ingesteld: een commissie voor de bouw, een voor fondswerving en een voor communicatie. Als u ons kan en wil helpen én belangstelling heeft voor een van deze commissies, meldt u zich dan aan bij de kerkrentmeesters. Dat kan bij een van de kerkrentmeesters of door een mail te sturen naar kerkrentmeesters@ichthuskerktholen.nl. Ook als u tips, ideeën heeft of op een andere wijze ons denkt te kunnen helpen dan horen wij dat als kerkrentmeesters graag.

Agenda:

23 oktober:Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

24 oktober:Bijeenkomst Ring Schouwen-Duivenland en Tholen in ‘De Wingerd’ in Tholen. De koffie staat klaar om 19.00 uur.

Bijbellezing: Spreuken 8: 1-11, 22-23, 32-34 (Bijbel in gewone taal)

8.1Wijsheid gaat naar de mensen toe. Ze komt iets belangrijks vertellen, iedereen moet het horen. 2De stem van Wijsheid klinkt overal: boven op de heuvels, langs de wegen, 3en bij de poorten van de stad. Overal hoor je haar stem. Ze roept: 4‘Mensen, luister allemaal naar mij! Ik ben Wijsheid, ik spreek jullie toe!5Domme mensen, word toch eens verstandig! Dwaze mensen, denk toch eens na! 6Luister goed! Ik zeg waardevolle dingen, je kunt op mijn woorden vertrouwen. 7Want ik vertel alleen de waarheid, ik haat leugens. 8Alles wat ik zeg, is betrouwbaar. Niets is slecht of oneerlijk. 9Als je verstandig bent en inzicht hebt, zul je mijn woorden begrijpen. Dan zijn ze duidelijk en eenvoudig. 10Mijn lessen moeten belangrijker voor je zijn dan zilver, en mijn woorden waardevoller dan goud. 11Want ik ben meer waard dan edelstenen. Niets op de hele wereld is zo waardevol en belangrijk als ik, helemaal niets!

22De Heer had mij, Wijsheid, al gemaakt voordat hij de hemel en de aarde maakte.23Ik ben helemaal in het begin gemaakt. Nog voordat er iets anders was, nog voordat de aarde bestond.

32Luister daarom goed naar mij! Ik ben Wijsheid. Als je naar mij luistert, zul je gelukkig zijn. 33Luister naar mijn lessen, dan word je wijs. Doe niet alsof je mijn lessen niet hoort. 34Zoek mij steeds weer op, en blijf in mijn buurt. Dan zul je gelukkig zijn.

Eerste Bijbellezing:Spreuken 9: 7-11 (Bijbel in gewone taal)

7Als je boos wordt op iemand die kwaad doet, word je zelf uitgelachen. Als je een slecht mens straft, word je zelf belachelijk gemaakt. 8Als je kritiek hebt op iemand die slecht is, zal hij je haten.

Maar als je kritiek hebt op een wijs mens, zal hij van je houden. 9Want iemand die al wijs is, wordt door kritiek nog wijzer. En iemand die goed en eerlijk is, zal nog meer inzicht krijgen.

10Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Je kunt alleen inzicht krijgen als je vertrouwt op de heilige God. 11Als je naar Wijsheid luistert, zul je een lang leven hebben. 12Je hebt er dus voordeel van als je wijs bent. Maar je doet jezelf kwaad als je dom bent.

Tweede Bijbellezing:1 Korintiërs 1: 26-31 (Bijbel in gewone taal)

26Vrienden, God heeft jullie uitgekozen. Denk eens terug aan het moment dat jullie gingen geloven. Jullie waren toen geen belangrijke mensen. Jullie vielen niet op door jullie wijsheid, en jullie waren ook niet machtig of rijk. 27Maar God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld ‘dom’ of ‘zwak’ genoemd worden. Zo heeft God de wijsheid en de kracht van mensen belachelijk gemaakt. 28God heeft mensen uitgekozen die onbelangrijk zijn en niets voorstellen, en voor wie niemand respect heeft. Daarmee maakte hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is. 29Zo zorgt hij ervoor dat niemand trots kan zijn op zichzelf. 30God heeft ervoor gezorgd dat wij bij Jezus Christus horen. Dankzij Jezus Christus zijn wij nu ook wijs geworden. Wij leven nu zoals God het wil, want wij horen bij Christus. Hij heeft ons gered. 31En zo wordt werkelijkheid wat er in de heilige boeken staat: «Er is er maar één op wie wij trots mogen zijn: de Heer.»

Kinderlied: Evangelische liedbundel 452, Jezus is de goede herder                 

Refrein

Jezus is de goede herder.

Jezus, Hij is overal.

Jezus is de goede herder,

brengt mij veilig naar de stal.

Als je ‘s avonds niet kunt slapen

en je bang in ‘t donker bent,

denk dan eens al die schaapjes,

die de Heer bij name kent.

Refrein

En wanneer je soms alleen bent

en je hart is vol verdriet,

denk dan aan de goede Herder,

Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Refrein

Zondag 14 oktober 2018

Collecten:          De eerste collecte is de Kerk in ActieCollecte: Werelddiaconaat

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

  

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Vanmorgen is het een jeugddienst met als thema: Met andere ogen.

 

We volgen een uitgewerkte liturgie.

Er is muzikale medewerking van:

 

Judith Geuze, Mirte Broere, Luc van den Berg,

André Boluijt, Pieter Roggeband en Heert Andringa.

Zang: Arjen en Rachel Zandijk

Na de dienst is het koffiedrinken in ‘Het Visnet’, u bent van harte welkom.

Mededelingen:

Vakantie ds. Broere

Ds. Broere heeft vakantie van 17 t/m 23 oktober. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Bericht van de ZWO

Vandaag, zondag 14 oktober wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconaat. U heeft vandaag de gelegenheid om het spaardoosje in te leveren. Informatie over het doel waarvan de opbrengst van de spaardoosjes is bestemd vindt u in de Wegwijzer van oktober.

 

Schoenendoosactie ZWO

We vinden het fijn als er zoveel mogelijk schoenendozen worden gevuld. De landen waar ze dit jaar naartoe gaan zijn: Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos. Doet u ook mee? U kunt de mooi versierde doos tot en met 7 november inleveren.

Speculaaspoppenactie

Ook dit jaar organiseert de ZWO samen met de kerk de speculaaspoppenactie. Samen met “De Wegwijzer” van oktober heeft u hiervoor het bestelformulier gekregen. Dit kan tot en met maandag 5 november ingeleverd worden in de mand op de leestafel in de hal van de kerk. Of mailt u voor deze datum naar richarddejager@zeelandnet.nl of rachel.zandijk.com. De opbrengst is bestemd voor de kerk en de ZWO. Het deel van de opbrengst van de ZWO zal worden gebruikt voor de verplichtingen voor Pakistan en mogelijk ook andere projecten die de ZWO ondersteunt.

 

Agenda:

19 oktober: Sluitingsdatum voor de Wegwijzer van november

24 oktober:Koffie, thee en meer…, van 10.00 uur tot 11.30 uur zijn de vrouwen welkom bij Marie-José Nijssen, Molenstraat 10 in Oud-Vossemeer.

Israëlzondag, 7 oktober 2018

Collecten:          De eerste collecte is de Collecte voorKerk en Israël

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

 

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. Groenendijk-Meindersma uit Klundert
Het intochtslied is Psalm 122: 1 en 3

 

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied 598 (twee keer)

Gebed bij de opening van het woord

De kinderen gaan naar de nevendienst

Bijbellezing uit Habakuk 1: 1-4 en 3: 13-19

Lied 756: 1, 2, 3, 4 en 6

 

Verkondiging met als thema: En toch…

Opwekking 176: U bent mijn schuilplaats, Heer (drie keer)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader (z.o.z.)

Kinderlied: Toen de Heer was opgestaan

Inzameling van de gaven

Het slotlied is Lied 967: 1, 4, 5 en 7

Zegen

 Mededelingen:

Seniorenbijeenkomst

Op woensdag 10 oktober verwelkomen we u graag in “Het Visnet”. Vanaf 10.15 staat de koffie klaar, en tussen de middag is er een lunch. Nellie Oppeneer verzorgt een verrassende fotopresentatie over de natuur dichtbij huis. U kunt zich vandaag nog aanmelden. Verdere informatie hierover kunt u in lezen in “De Wegwijzer” van oktober. U bent van harte welkom!

Informatieavond uitbreiding Ichthuskerk

Om het aantal zitplaatsen in de kerkzaal uit te kunnen breiden is de woning van de buren, Doelweg 11, aangekocht. Het college van kerkrentmeesters licht graag de uitbreidingsplannen toe in een informatieavond die wordt gehouden op donderdagavond 11 oktober in “Het Visnet”. Aanvang 20:00 uur.

Schoenendoosactie

Vandaag heeft u een folder ontvangen over deschoenendoosactie.We zouden het fijn vinden als er zoveel mogelijk schoenendozen worden gevuld. De landen waar ze dit jaar naartoe gaan zijn:

Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos.

Doet u ook mee? De ZWO.

Bericht van de ZWO

Op zondag 14 oktober wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconaat. U heeft dan de gelegenheid om uw deeldoosje (spaardoosje) in te leveren. Informatie over het doel waarvan de opbrengst van de deeldoosjes is bestemd vindt u in de Wegwijzer van oktober.

Collecteafkondiging zondag 14 oktober: Werelddiaconaat, Leven van visserij in Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.

In deze regio ligt Syarpumeer dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in dit grote meer.UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit in de maanden dat landbouw mogelijk is. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal.

 

Agenda:

9 oktober:       Repetitie zanggroep d’Accord, aanvang 19.45 uur

10 oktober:     Seniorenochtend vanaf 10.15 uur in “Het Visnet”

10 oktober:     Catechisatiegroep 16+, aanvang 19.00 uur in de kerkenraadskamer

10 oktober:     Belijdenisgroep, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

11 oktober:     Gemeentevergadering, aanvang 20.00 uur in “Het Visnet”

14 oktober:     Jeugddienst met als thema: “Met andere ogen”.

 

Opwekking 176: U bent mijn schuilplaats, Heer

U bent mijn schuilplaats Heer,

U vult ons hart steeds weer,

met een verlossingslied.

Telkens als ik angstig ben,

steun ik op U.

Ik vertrouw op U.

Als ik zwak ben,

ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

 

Onze Vader:

Allen:   Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht

en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid.

Amen

 

Kinderlied: Toen de Heer was opgestaan

Toen de Heer was opgestaan

Is Hij weer teruggegaan

Naar Z’n Vader in de hemel

Daar kwam Hij vandaan

Daar zit Hij nu op de troon om te helpen en te troosten

Glorie voor de allerhoogste God

Glorie voor de allerhoogste God

Toen de Heer was opgestaan

Is Hij weer teruggegaan

Naar z’n Vader in de hemel

Daar kwam Hij vandaan

Hij regeert met vaste hand van het westen tot het oosten

Glorie voor de allerhoogste God

Glorie voor de allerhoogste God

Toen de Heer was opgestaan

Is Hij weer teruggegaan

Naar z’n Vader in de hemel

Daar kwam Hij vandaan

Wat Hij eenmaal heeft gezaaid, zal Hij nu met blijdschap oogsten

Glorie voor de allerhoogste God

Glorie voor de allerhoogste God

Glorie voor de allerhoogste God

Zondag 30 september 2018

Collecten:          De eerste collecte is voor de Zending

                            De tweede collecte is voor de Kerk

De collecte bij de uitgang is voor het Gebouwenfonds

Liturgie voor zondagmorgen 10.00 uur

Ds. P.A. Broere
Vandaag staan we stil bij onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

 

Het thema is: “Trouw tot in eeuwigheid”

Liturgie:

Psalm 122: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Gebed om ontferming

Psalm 136: 1, 2, 5, 11 en 13

De Tien Geboden: Exodus 20

Psalm 119: 65

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing uit Jesaja 49: 8-20

Lied 864: 3 en 4

Schriftlezing uit Romeinen 11: 29

Verkondiging

Lied 885

Dankgebed en voorbeden

Kinderlied: Mijn God is zo groot

Collecte

Lied 868: 1, 3 en 5

Zegen

Mededelingen:

Jubileumconcert

Op zaterdag 6 oktober geeft het Interkerkelijk Mannenkoor Tholen, onder leiding van Mark Westdorp, in samenwerking met het Hineni Symfonie Orkest een jubileumconcert in de Grote Kerk van Tholen. Dit concert wordt gegeven ter ere van het 5-jarig bestaan van het koor en het 70-jarig bestaan van de staat Israël. Spreker op deze avond is ds. W. Glashouwer. Op deze avond is er ook weer, een speciaal voor dit concert, samengesteld kinderkoor aanwezig.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Babymode Hage Textiel, Dalemsestraat 17 in Tholen. Reserveren kan ook via: kaarten@imt-tholen.nl. In de voorverkoop kosten de kaarten € 10,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar € 5,00, gezinskaart € 25,00. Op de avond zelf kosten de kaarten €12,50, € 7,00 of € 35,00.

Er wordt op deze avond een collecte gehouden voor voedselhulp aan de overlevenden van de Holocaust.

Aanvang 19.30 uur, de kerk gaat open om 18.45 uur.

Collecteafkondiging voor zondag 7 oktober 2018: Collecte kerk en Israël

Ieder jaar op de eerste zondag van oktober, vieren we in de Protestantse Kerk Israëlzondag. We staan op een bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël, bij het gesprek met het volk Israël en de relatie met het Joodse volk.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk van Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komt een thema als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen en vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats. Ook verschijnt het tijdschrift “Kerk & Israël Onderweg” dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk, zodat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.

 Seniorenbijeenkomst

Op woensdag 10 oktober verwelkomen we u graag in “Het Visnet”. Vanaf 10.15 staat de koffie klaar, en tussen de middag is er een lunch. Nellie Oppeneer verzorgt een verrassende fotopresentatie over de natuur dichtbij huis. Aanmelden graag voor 7 oktober. Verdere informatie hierover kunt u in lezen in “De Wegwijzer” van oktober. U bent van harte welkom!

Informatieavond uitbreiding Ichthuskerk

Om het aantal zitplaatsen in de kerkzaal uit te kunnen breiden is de woning van de buren, Doelweg 11, aangekocht. Het college van kerkrentmeesters licht graag de uitbreidingsplannen toe in een informatieavond die wordt gehouden op donderdagavond 11 oktober in “Het Visnet”. Aanvang 20:00 uur.

Bericht van de ZWO

Op zondag 14 oktober wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconaat. U heeft dan de gelegenheid om uw deeldoosje (spaardoosje) in te leveren. Informatie over het doel waarvan de opbrengst van de deeldoosjes is bestemd vindt u in de Wegwijzer van oktober.

 

Agenda:

1 oktober:Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur in de kerkenraadskamer

6 oktober:Gezellige zaterdagavond voor de jeugd vanaf 12 jaar in “Het Visnet”, het begint om 19.30 uur

6 oktober:Jubileumconcert Interkerkelijk Mannenkoor Tholen in de Grote kerk van Tholen, aanvang 19.30 uur

6 oktober:Nazomerconcert van de band ‘Laud!’ met gastmuzikant Matthias Vooijs in verenigingsgebouw ’t Trefpunt in Sint Annaland. Het concert begint om 19.30 uur

14 oktober: Jeugddienst met als thema: “Met andere ogen”.

 

Kinderlied: Mijn God is zo groot

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)

De bergen schiep Hij, rivieren erbij
De sterren maakte Hij ook
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij
Hij zorgt voor jou en voor mij
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)

Heb jij soms verdriet? ‘t is God die het ziet
Hij legt zijn handen op jou
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen