leesrooster H.A.

Leesrooster voor het Heilig Avondmaal

Related image

Ter voorbereiding op de viering van het Avondmaal overdenken we deze week de zaligsprekingen. Onze Heer Jezus Christus begon zijn Bergrede met een aantal treffende uitspraken. Telkens benoemt Hij iets wat kenmerkend is voor iemand die het Koninkrijk van God wil binnengaan. En aan elk van die eigenschappen verbindt Hij een geweldige belofte. Dat is het overwegen waard als we aan zijn tafel willen aanschuiven. 

Maandag

‘Zalig wie nederig van ​hart​ zijn,

want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel.’

Matteüs 5:3

Wat wordt bedoeld met ‘nederig van hart’of ‘arm van geest’?

Het gaat Jezus om mensen die beseffen dat ze geestelijk arm zijn.

We worden in deze wereld voortdurend verleid om te laten merken dat we onafhankelijk zijn, dat we onszelf prima kunnen redden. Desnoods houden we de schijn op dat het goed met ons gaat.

Maar zijn we wel eerlijk? Moeten we niet toegeven dat ons geestelijk leven helemaal niet zo rijk is? We jakkeren maar voort. Nauwelijks een moment van rust, nauwelijks een moment om stil te staan bij de richting van je leven. En als we even rust hebben, gaat er al snel een beeldscherm(pje) aan. Hoe meer je je geestelijke armoede beseft, hoe meer Jezus aan je kwijt kan. Als je begint te beseffen dat je leeft van genade, als je met je lege handen aan het Avondmaal verschijnt, krijg je de belofte dat je zijn Koninkrijk binnen mag gaan.

Dinsdag

‘Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.’

Matteüs 5:4

In afwijking van de Nieuwe Bijbelvertaling houden we vast aan het woord ‘zalig’. Het gaat niet om wat de algemene opvatting is over geluk. Wat Jezus met het woord ‘zalig’bedoelt, zou je kunnen omschrijven als: Je bent goed af in Gods ogen. Met de treurenden bedoelde Jezus niet alle mensen die rouwen om een overleden geliefde, of om ander ellende dat hun is overkomen. Zulke mensen kun je toch moeilijk gelukkig prijzen?

Het gaat in deze zaligspreking om mensen die het oprecht moeilijk hebben met alles wat hun geestelijk ontbreekt. David zegt in Psalm 51:19 ‘dat God een gebroken en verbrijzeld hart niet veracht.’

Als je er écht last van hebt dat je leven onder de maat van Gods liefde blijft, krijg je van Jezus de belofte dat je troost komt!

Woensdag

‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’

Matteüs 5:5

Zachtmoedigheid is een eigenschap waarbij je mild, correct en vriendelijk blijft tegenover iemand die je boos, venijnig of onrechtvaardig behandelt. Vaak lijkt het of je met zo’n houding aan het kortste eind zal trekken. Zegt het spreekwoord niet: ‘De brutalen hebben de halve wereld’? Dan zou je kunnen zeggen dat de andere helft voor de zachtmoedigen is! Maar Jezus daagt ons uit erop te vertrouwen dat we met deze eigenschap uiteindelijkgoed af zijn: je krijgt niet de andere helft, maar de héle aarde. Brutalen eisen wel veel voor zichzelf op, maar wie zachtmoedig is beërftuiteindelijk de aarde. Erven is iets wat je rechtens toekomt, …als de tijd gekomen is.

Donderdag

‘Zalig de barmhartigen,

want zij zullen ​barmhartigheid​ ondervinden.’

Matteüs 5:7

Barmhartigheid is een typisch Bijbels woord. Je zou het ook kunnen weergeven als warm-hartigheid. Je bent barmhartig als je niet vastzit aan de spelregels, maar je hart laat spreken, …áls je hart tenminste vervuld is van Gods liefde. Veel mensen hebben het moeilijk, omdat ze buiten de regels vallen of omdat ze niet aan de normen kunnen beantwoorden die anderen hebben opgesteld.

Hoe ver gaat je barmhartigheid? Als je ervan doordrongen bent dat je zelf leeft van Gods barmhartigheid, zul je toch ook ruimhartig zijn voor anderen? Van Jezus lezen we in Matteüs 9:36

‘Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen,

omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder ​herder.’

Wie is op uw of jouw barmhartigheid aangewezen? Er staat straks een collectebus op de avondmaalstafel. Bekijk alvast wat het collectedoel is.

Ook hier weer een geweldige belofte: Wie barmhartig is, zal ook barmhartigheid van God ondervinden.

Vrijdag

‘Zalig wie zuiver van ​hart​ zijn, want zij zullen God zien.’

Matteüs 5:8

Het ging Jezus telkens weer om het hart. Zijn probleem met de schrift-geleerden en de Farizeeën was dat er uiterlijk niets op hen viel aan te merken. Ze waren plichtsgetrouw in de overtreffende trap. Voorbeeldig. Maar onder de oppervlakte waren ze uit op de complimenten van mensen en misbruikten ze hun positie om macht over anderen uit te oefenen.     En Jezus’ probleem met de rijken was niet dat ze niet veel goeds deden, ze gingen niet ver genoeg. In hun hart zaten ze nog vast aan hun geld. Zuiver van hart worden we nooit door nóg beter ons best te doen. Jezus verkondigde telkens weer dat we opnieuw geboren moesten worden.

De verandering moet van binnenuit komen en daarvoor moet je bij Hem zijn. Hij nodigt je uit aan zijn tafel. En de belofte is dat je contact met God onbelemmerd zal zijn.

Zaterdag

‘Zalig de vredestichters,

want zij zullen ​kinderen​ van God genoemd worden.’

Matteüs 5:9

Bij deze zaligspreking gaat het er niet in de eerste plaats om dat je je grootmoedig opwerpt als bemiddelaar tussen strijdende partijen, maar dat je de uitgestoken hand reikt naar die ene persoon met wie je zelf een conflict hebt. Zoals God in zijn Zoon de wereld verzoening aanbiedt, zo mag Hij van ons verwachten dat we alles doen wat in ons vermogen ligt om in vrede met onze naaste te leven. Wil je kind van God genoemd worden, dan zul je ook op je hemelse Vader moeten lijken.

Zondag

‘Zalig wie hongeren en dorsten naar ​gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.’

Matteüs 5:6

Vandaag staat de Avondmaalstafel voor ons klaar in Gods huis.

We zullen stilstaan bij deze zaligspreking, bij ons verlangen naar gerechtigheid. Is uw en jouw verlangen daarnaar even sterk als honger en dorst? We mogen komen in vertrouwen op de belofte dat we verzadigd zullen worden!

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.